Thông tin truyện

Phi Thiên

Tác giả:

Dược Thiên Sầu

Nhóm dịch:

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

72
8
Số lượng đánh giá: 1

Phi Thiên

Thân nam nhi, chí khí cao vút, nhiệt huyết tràn đầy, tinh thần hào sảng!
Tinh không mênh mông, thất tình lục dục, tham niệm sân si, Phật Đế Như Lai, mặc tình ai pháp lực vô biên!
Chúng sinh như mây, một bầu nguyện lực lại đổi lấy biển máu mênh mông cuồn cuộn! Quỷ khóc thần gào, biển máu vô bờ, xin hỏi đường ở phương nào!? Nếu đã không đường, bất chấp bể khổ biển máu, bạch cốt hóa thuyền, một bước lên trời!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Phi Thiên – Chương 1-1: Vạn trượng hồng trần (1) 03/07/2022
2 Phi Thiên – Chương 1-2: Vạn trượng hồng trần (2) 03/07/2022
3 Phi Thiên – Chương 2: Vạn trượng hồng trần (3) 03/07/2022
4 Phi Thiên – Chương 3: Vạn trượng hồng trần (4) 03/07/2022
5 Phi Thiên – Chương 4: Vạn trượng hồng trần (5) 03/07/2022
6 Phi Thiên – Chương 5: Thư sinh (1) 03/07/2022
7 Phi Thiên – Chương 6: Thư sinh (2) 03/07/2022
8 Phi Thiên – Chương 7: Thư sinh (3) 03/07/2022
9 Phi Thiên – Chương 8-1: Lão Nhị lão Tam (Thượng) 03/07/2022
10 Phi Thiên – Chương 8-2: Lão Nhị lão Tam (Hạ) 03/07/2022
11 Phi Thiên – Chương 9: Hồng Trần tiên tử 03/07/2022
12 Phi Thiên – Chương 10: Sấm ngôn như thế (1) 03/07/2022
13 Phi Thiên – Chương 11: Sấm ngôn như thế (2) 03/07/2022
14 Phi Thiên – Chương 12-1: Sấm ngôn như thế (3) 03/07/2022
15 Phi Thiên – Chương 12-2: Sấm ngôn như thế (4) 03/07/2022
16 Phi Thiên – Chương 13: Thoát đi 03/07/2022
17 Phi Thiên – Chương 14: Không thể khinh truyền 03/07/2022
18 Phi Thiên – Chương 15-1: Luyện công gian khổ (1) 03/07/2022
19 Phi Thiên – Chương 15-2: Luyện công gian khổ (2) 03/07/2022
20 Phi Thiên – Chương 15-3: Luyện công gian khổ (3) 03/07/2022
21 Phi Thiên – Chương 15-4: Luyện công gian khổ (4) 03/07/2022
22 Phi Thiên – Chương 15-5: Luyện công gian khổ (5) 03/07/2022
23 Phi Thiên – Chương 19: Dân chạy nạn (Thượng) 03/07/2022
24 Phi Thiên – Chương 20: Dân chạy nạn (Hạ) 03/07/2022
25 Phi Thiên – Chương 21: Mới vừa rời núi (1) 03/07/2022
26 Phi Thiên – Chương 22-1: Mới vừa rời núi (2) 03/07/2022
27 Phi Thiên – Chương 22-2: Mới vừa rời núi (3) 03/07/2022
28 Phi Thiên – Chương 23: Phù Quang động 03/07/2022
29 Phi Thiên – Chương 24: Thập hàng 03/07/2022
30 Phi Thiên – Chương 25: Bốn pháp cảnh 03/07/2022
31 Phi Thiên – Chương 26: Hắc thán 03/07/2022
32 Phi Thiên – Chương 27: Nguyện lực châu 03/07/2022
33 Phi Thiên – Chương 28: Sơn chủ Thiếu Thái sơn 03/07/2022
34 Phi Thiên – Chương 29: Kế của Lý Tín 03/07/2022
35 Phi Thiên – Chương 30-1: La Trân oai phong (Thượng) 03/07/2022
36 Phi Thiên – Chương 30-2: La Trân oai phong (Hạ) 03/07/2022
37 Phi Thiên – Chương 31: Hổ tướng (1) 03/07/2022
38 Phi Thiên – Chương 32: Hổ tướng (2) 03/07/2022
39 Phi Thiên – Chương 33: Hàng hay không 03/07/2022
40 Phi Thiên – Chương 34: Cố nhân 03/07/2022
41 Phi Thiên – Chương 35: Gây họa (1) 03/07/2022
42 Phi Thiên – Chương 36: Gây họa (2) 03/07/2022
43 Phi Thiên – Chương 37: Ngọa long rời núi (1) 03/07/2022
44 Phi Thiên – Chương 38: Đánh một trận định nam tuyên (1) 03/07/2022
45 Phi Thiên – Chương 39: Đánh một trận định nam tuyên (2) 03/07/2022
46 Phi Thiên – Chương 40: Đánh một trận định nam tuyên (3) 03/07/2022
47 Phi Thiên – Chương 41: Ân một giọt nước 03/07/2022
48 Phi Thiên – Chương 42: Có người cản trở (1-2) 03/07/2022
49 Phi Thiên – Chương 43: Có người cản trở (3) 03/07/2022
50 Phi Thiên – Chương 44: Có người cản trở (4) 03/07/2022
51 Phi Thiên – Chương 45: Có người cản trở (5) 03/07/2022
52 Phi Thiên – Chương 46: Diệu Pháp tự (1) 03/07/2022
53 Phi Thiên – Chương 47: Diệu Pháp tự (2) 03/07/2022
54 Phi Thiên – Chương 48: Diệu Pháp tự (3) 03/07/2022
55 Phi Thiên – Chương 49: Diệu Pháp tự (4+5) 03/07/2022
56 Phi Thiên – Chương 50: Diệu Pháp tự (6) 03/07/2022
57 Phi Thiên – Chương 51: Diệu Pháp tự (7) 03/07/2022
58 Phi Thiên – Chương 52: Diệu Pháp tự (8) 03/07/2022
59 Phi Thiên – Chương 53: Diệu Pháp tự (9) 03/07/2022
60 Phi Thiên – Chương 54: Diệu Pháp tự (10) 03/07/2022
61 Phi Thiên – Chương 55: Diệu Pháp tự (11) 03/07/2022
62 Phi Thiên – Chương 56: Diệu Pháp tự (12) 03/07/2022
63 Phi Thiên – Chương 57: Hạ lưu 03/07/2022
64 Phi Thiên – Chương 58: Trứng Minh Đường Lang (1) 03/07/2022
65 Phi Thiên – Chương 59: Trứng minh đường lang (2) 03/07/2022
66 Phi Thiên – Chương 60: Trứng minh đường lang (3) 03/07/2022
67 Phi Thiên – Chương 61: Giải khai tâm kết (1) 03/07/2022
68 Phi Thiên – Chương 62: Giải khai tâm kết (2) 03/07/2022
69 Phi Thiên – Chương 63: Đông Lai động chủ (1) 03/07/2022
70 Phi Thiên – Chương 64: Đông Lai động chủ (2) 03/07/2022
71 Phi Thiên – Chương 65: Đông Lai động chủ (3) 03/07/2022
72 Phi Thiên – Chương 66: Đông Lai động chủ (4) 03/07/2022
73 Phi Thiên – Chương 67: Đông Lai động chủ (5) 03/07/2022
74 Phi Thiên – Chương 68: Đông Lai động chủ (6) 04/07/2022
75 Phi Thiên – Chương 69: Đông Lai động chủ (7+8) 04/07/2022
76 Phi Thiên – Chương 70: Đông Lai động chủ (9) 04/07/2022
77 Phi Thiên – Chương 71: Đông Lai động chủ (10) 04/07/2022
78 Phi Thiên – Chương 72: Đông Lai động chủ (11) 04/07/2022
79 Phi Thiên – Chương 73: Đông Lai động chủ (12) 04/07/2022
80 Phi Thiên – Chương 74: Đông Lai động chủ (13) 04/07/2022
81 Phi Thiên – Chương 75: Hứa tín lương 04/07/2022
82 Phi Thiên – Chương 76: Tần Vi Vi rối loạn (1) 04/07/2022
83 Phi Thiên – Chương 77: Tần Vi Vi rối loạn (2+3) 04/07/2022
84 Phi Thiên – Chương 78: Tần Vi Vi rối loạn (4) 04/07/2022
85 Phi Thiên – Chương 79: Tần Vi Vi rối loạn (5) 04/07/2022
86 Phi Thiên – Chương 80: Tần Vi Vi rối loạn (6) 04/07/2022
87 Phi Thiên – Chương 81: Tần Vi Vi rối loạn (7) 04/07/2022
88 Phi Thiên – Chương 82: Tần Vi Vi Rối Loạn (8) 04/07/2022
89 Phi Thiên – Chương 83: Động Không Đáy (1+2) 04/07/2022
90 Phi Thiên – Chương 84: Động không đáy (3) 04/07/2022
91 Phi Thiên – Chương 85: Động không đáy (4) 04/07/2022
92 Phi Thiên – Chương 86: Động không đáy (5) 04/07/2022
93 Phi Thiên – Chương 87: Động không đáy (6) 04/07/2022
94 Phi Thiên – Chương 88: Động không đáy (7) 04/07/2022
95 Phi Thiên – Chương 89: Ấp trứng Minh Đường Lang 04/07/2022
96 Phi Thiên – Chương 90: Ấp trứng Minh Đường Lang (3) 04/07/2022
97 Phi Thiên – Chương 91: Ấp trứng Minh Đường Lang (4) 04/07/2022
98 Phi Thiên – Chương 92: ‘Tiểu tử’ xuất thế (1) 04/07/2022
99 Phi Thiên – Chương 93: ‘Tiểu tử’ xuất thế (2) 04/07/2022
100 Phi Thiên – Chương 94: ‘Tiểu tử’ xuất thế (3) 04/07/2022
101 Phi Thiên – Chương 95: Gió tuyết Nam Tuyên (1+2) 04/07/2022
102 Phi Thiên – Chương 96: Gió tuyết Nam Tuyên (3) 04/07/2022
103 Phi Thiên – Chương 97: Gió tuyết Nam Tuyên (4) 04/07/2022
104 Phi Thiên – Chương 98: Gió tuyết Nam Tuyên (5) 04/07/2022
105 Phi Thiên – Chương 99: Gió tuyết Nam Tuyên (6) 04/07/2022
106 Phi Thiên – Chương 100: Gió tuyết Nam Tuyên (7) 04/07/2022
107 Phi Thiên – Chương 101: Gió tuyết Nam Tuyên (8) 04/07/2022
108 Phi Thiên – Chương 102: Gió tuyết Nam Tuyên (9) 04/07/2022
109 Phi Thiên – Chương 103-1: Gió tuyết Nam Tuyên (10) 04/07/2022
110 Phi Thiên – Chương 103-2: Gió tuyết Nam Tuyên (11) 04/07/2022
111 Phi Thiên – Chương 104: Gió tuyết Nam Tuyên (12) 04/07/2022
112 Phi Thiên – Chương 105: Gió tuyết Nam Tuyên (13) 04/07/2022
113 Phi Thiên – Chương 106: Bởi vì ngươi không xứng 04/07/2022
114 Phi Thiên – Chương 107: Cỡi sóng lướt gió 04/07/2022
115 Phi Thiên – Chương 108: Thức ăn của ‘tiểu tử’ (1) 04/07/2022
116 Phi Thiên – Chương 109: Thức ăn của ‘tiểu tử’ (2) 04/07/2022
117 Phi Thiên – Chương 110: Thức ăn của ‘tiểu tử’ (3) 04/07/2022
118 Phi Thiên – Chương 111-1: Bạch Liên tam phẩm (1) 04/07/2022
119 Phi Thiên – Chương 111-2: Bạch Liên tam phẩm (2) 04/07/2022
120 Phi Thiên – Chương 112: Bạch Liên tam phẩm (3) 04/07/2022
121 Phi Thiên – Chương 113: Bạch Liên tam phẩm (4) 04/07/2022
122 Phi Thiên – Chương 114: Thu nhập hàng năm 04/07/2022
123 Phi Thiên – Chương 115: Là ai đang hát? (1) 04/07/2022
124 Phi Thiên – Chương 116-1: Là ai đang hát? (2) 04/07/2022
125 Phi Thiên – Chương 116-2: Là ai đang hát? (3) 04/07/2022
126 Phi Thiên – Chương 117: Là ai đang hát? (4) 04/07/2022
127 Phi Thiên – Chương 118: Phát tài 04/07/2022
128 Phi Thiên – Chương 119: Bì quân tử (1) 04/07/2022
129 Phi Thiên – Chương 120: Bì quân tử (2) 04/07/2022
130 Phi Thiên – Chương 121: Bì quân tử (3) 04/07/2022
131 Phi Thiên – Chương 122: Bì quân tử (4) 04/07/2022
132 Phi Thiên – Chương 123-1: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (1) 04/07/2022
133 Phi Thiên – Chương 123-2: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (2) 04/07/2022
134 Phi Thiên – Chương 124: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (3) 04/07/2022
135 Phi Thiên – Chương 125: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (4) 04/07/2022
136 Phi Thiên – Chương 126: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (5) 04/07/2022
137 Phi Thiên – Chương 127: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (6) 04/07/2022
138 Phi Thiên – Chương 128-1: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (7) 04/07/2022
139 Phi Thiên – Chương 128-2: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (8) 04/07/2022
140 Phi Thiên – Chương 129: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (9) 04/07/2022
141 Phi Thiên – Chương 130: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (10) 04/07/2022
142 Phi Thiên – Chương 131: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (11) 04/07/2022
143 Phi Thiên – Chương 132: Quỳnh Tương Ngọc Dịch hội (12) 04/07/2022
144 Phi Thiên – Chương 133: Yêu Nhược Tiên (1) 04/07/2022
145 Phi Thiên – Chương 134: Yêu Nhược Tiên (2) 04/07/2022
146 Phi Thiên – Chương 135: Yêu Nhược Tiên (3) 04/07/2022
147 Phi Thiên – Chương 136-1: Yêu Nhược Tiên (4) 04/07/2022
148 Phi Thiên – Chương 136-2: Yêu Nhược Tiên (5) 04/07/2022
149 Phi Thiên – Chương 137: Yêu Nhược Tiên (6) 04/07/2022
150 Phi Thiên – Chương 138: Yêu Nhược Tiên (7) 04/07/2022
151 Phi Thiên – Chương 139: Yêu Nhược Tiên (8) 04/07/2022
152 Phi Thiên – Chương 140: Yêu Nhược Tiên (9) 04/07/2022
153 Phi Thiên – Chương 141: Yêu Nhược Tiên (10) 04/07/2022
154 Phi Thiên – Chương 142-1: Phát tài nho nhỏ (1) 04/07/2022
155 Phi Thiên – Chương 142-2: Phát tài nho nhỏ (2) 04/07/2022
156 Phi Thiên – Chương 143: Phát tài nho nhỏ (3) 04/07/2022
157 Phi Thiên – Chương 144: Luyện bảo (1) 04/07/2022
158 Phi Thiên – Chương 145: Luyện bảo (2) 04/07/2022
159 Phi Thiên – Chương 146: Luyện bảo (3) 04/07/2022
160 Phi Thiên – Chương 147: Luyện bảo (4) 04/07/2022
161 Phi Thiên – Chương 148: Luyện bảo (5) 04/07/2022
162 Phi Thiên – Chương 149-1: Luyện bảo (6) 04/07/2022
163 Phi Thiên – Chương 149-2: Luyện bảo (7) 04/07/2022
164 Phi Thiên – Chương 150: Luyện bảo (8) 04/07/2022
165 Phi Thiên – Chương 151: Luyện bảo (8) 04/07/2022
166 Phi Thiên – Chương 152: Luyện bảo (9) 04/07/2022
167 Phi Thiên – Chương 153: Luyện bảo (10) 04/07/2022
168 Phi Thiên – Chương 154: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (1) 04/07/2022
169 Phi Thiên – Chương 155-1: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (2) 04/07/2022
170 Phi Thiên – Chương 155-2: Nhân sinh hà xứ bất tương phùng (3) 04/07/2022
171 Phi Thiên – Chương 156: Phùng Chi Hoán 04/07/2022
172 Phi Thiên – Chương 157: Sớm đầu tối đánh 04/07/2022
173 Phi Thiên – Chương 158: Lời hứa khó thực hiện (1) 04/07/2022
174 Phi Thiên – Chương 159: Lời hứa khó thực hiện (2) 04/07/2022
175 Phi Thiên – Chương 160-1: Sóng ngầm cuồng động (1) 04/07/2022
176 Phi Thiên – Chương 160-2: Sóng ngầm cuồng động (2) 04/07/2022
177 Phi Thiên – Chương 161-1: Sóng ngầm cuồng động (3) 04/07/2022
178 Phi Thiên – Chương 161-2: Sóng ngầm cuồng động (4) 04/07/2022
179 Phi Thiên – Chương 162-1: Nguy trong sớm tối (1) 04/07/2022
180 Phi Thiên – Chương 162-2: Nguy trong sớm tối (2) 04/07/2022
181 Phi Thiên – Chương 163-1: Nguy trong sớm tối (3) 04/07/2022
182 Phi Thiên – Chương 163-2: Nguy trong sớm tối (4) 04/07/2022
183 Phi Thiên – Chương 164: Nguy trong sớm tối (5) 04/07/2022
184 Phi Thiên – Chương 165-1: Nguy trong sớm tối (6) 04/07/2022
185 Phi Thiên – Chương 165-2: Nguy trong sớm tối (7) 04/07/2022
186 Phi Thiên – Chương 166-1: Nguy trong sớm tối (8) 04/07/2022
187 Phi Thiên – Chương 166-2: Nguy trong sớm tối (9) 04/07/2022
188 Phi Thiên – Chương 167-1: Tuyết rơi lần đầu (1) 04/07/2022
189 Phi Thiên – Chương 167-2: Tuyết rơi lần đầu (2) 04/07/2022
190 Phi Thiên – Chương 168: Tuyết rơi lần đầu (3) 04/07/2022
191 Phi Thiên – Chương 169-1: Tuyết rơi lần đầu (4) 04/07/2022
192 Phi Thiên – Chương 169-2: Tuyết rơi lần đầu (5) 04/07/2022
193 Phi Thiên – Chương 170-1: Tuyết rơi lần đầu (6) 04/07/2022
194 Phi Thiên – Chương 170-2: Tuyết rơi lần đầu (7) 04/07/2022
195 Phi Thiên – Chương 170-3: Tuyết rơi lần đầu (8) 04/07/2022
196 Phi Thiên – Chương 171: Tuyết rơi lần đầu (9) 04/07/2022
197 Phi Thiên – Chương 172: Nghịch chuyển (1)) 04/07/2022
198 Phi Thiên – Chương 173-1: Nghịch chuyển (2) 04/07/2022
199 Phi Thiên – Chương 173-2: Nghịch chuyển (3) 04/07/2022
200 Phi Thiên – Chương 174-1: Nghịch chuyển (4) 04/07/2022
201 Phi Thiên – Chương 174-2: Nghịch chuyển (5) 04/07/2022
202 Phi Thiên – Chương 175-1: Nghịch chuyển (6) 04/07/2022
203 Phi Thiên – Chương 175-2: Nghịch chuyển (7) 04/07/2022
204 Phi Thiên – Chương 176: Nghịch chuyển (8) 04/07/2022
205 Phi Thiên – Chương 177-1: Nghịch chuyển (9) 04/07/2022
206 Phi Thiên – Chương 177-2: Nghịch chuyển (10) 04/07/2022
207 Phi Thiên – Chương 178-1: Chiêu binh mãi mã (1) 04/07/2022
208 Phi Thiên – Chương 178-2: Chiêu binh mãi mã (2) 04/07/2022
209 Phi Thiên – Chương 179-1: Chiêu binh mãi mã (3) 04/07/2022
210 Phi Thiên – Chương 179-2: Chiêu binh mãi mã (4) 04/07/2022
211 Phi Thiên – Chương 180-1: Chiêu binh mãi mã (5) 04/07/2022
212 Phi Thiên – Chương 180-2: Chiêu binh mãi mã (6) 04/07/2022
213 Phi Thiên – Chương 181-1: Chiêu binh mãi mã (7) 04/07/2022
214 Phi Thiên – Chương 181-2: Chiêu binh mãi mã (8) 04/07/2022
215 Phi Thiên – Chương 182: Chiêu binh mãi mã (9) 04/07/2022
216 Phi Thiên – Chương 183-1: Công chiếm Thường Bình phủ (Thượng) 04/07/2022
217 Phi Thiên – Chương 183-2: Công chiếm Thường Bình phủ (Hạ) 04/07/2022
218 Phi Thiên – Chương 184-1: Oan gia nên giải không nên kết (1) 04/07/2022
219 Phi Thiên – Chương 184-2: Oan gia nên giải không nên kết (2) 04/07/2022
220 Phi Thiên – Chương 185-1: Oan gia nên giải không nên kết (3) 04/07/2022
221 Phi Thiên – Chương 185-2: Oan gia nên giải không nên kết (4) 04/07/2022
222 Phi Thiên – Chương 186-1: Oan gia nên giải không nên kết (5) 04/07/2022
223 Phi Thiên – Chương 186-2: Oan gia nên giải không nên kết (6) 04/07/2022
224 Phi Thiên – Chương 187-1: Oan gia nên giải không nên kết (7) 04/07/2022
225 Phi Thiên – Chương 187-2: Oan gia nên giải không nên kết (8) 04/07/2022
226 Phi Thiên – Chương 188: Oan gia nên giải không nên kết (9) 04/07/2022
227 Phi Thiên – Chương 189-1: Cô thần (Thượng) 04/07/2022
228 Phi Thiên – Chương 189-2: Cô thần (Hạ) 04/07/2022
229 Phi Thiên – Chương 190: Được nhiều hơn mất 04/07/2022
230 Phi Thiên – Chương 191-1: Tao ngộ vườn mai (Thượng) 04/07/2022
231 Phi Thiên – Chương 191-2: Tao ngộ vườn mai (Hạ) 04/07/2022
232 Phi Thiên – Chương 192-1: Người thành thật (Thượng) 04/07/2022
233 Phi Thiên – Chương 192-2: Người thành thật (Hạ) 04/07/2022
234 Phi Thiên – Chương 193-1: Gõ đầu (Thượng) 04/07/2022
235 Phi Thiên – Chương 193-2: Gõ đầu (Hạ) 04/07/2022
236 Phi Thiên – Chương 194: Nhiệm vụ của Hồng Miên 04/07/2022
237 Phi Thiên – Chương 195-1: Phục mệnh (Thượng) 04/07/2022
238 Phi Thiên – Chương 195-2: Phục mệnh (Hạ) 04/07/2022
239 Phi Thiên – Chương 196-1: Bắt được rồi (Thượng) 04/07/2022
240 Phi Thiên – Chương 196-2: Bắt được rồi (Hạ) 04/07/2022
241 Phi Thiên – Chương 197-1: Báo thù (1) 04/07/2022
242 Phi Thiên – Chương 197-2: Báo thù (2) 04/07/2022
243 Phi Thiên – Chương 198-1: Tra xét (Thượng) 04/07/2022
244 Phi Thiên – Chương 198-2: Tra xét (Hạ) 04/07/2022
245 Phi Thiên – Chương 199: Đãi tiệc 04/07/2022
246 Phi Thiên – Chương 200-1: Lưu Cảnh Thiên (Thượng) 04/07/2022
247 Phi Thiên – Chương 200-2: Lưu Cảnh Thiên (Hạ) 04/07/2022
248 Phi Thiên – Chương 201-1: Tai bay vạ gió (Thượng) 04/07/2022
249 Phi Thiên – Chương 201-2: Tai bay vạ gió (Hạ) 04/07/2022
250 Phi Thiên – Chương 202-1: Khăng khăng một mực (Thượng) 04/07/2022
251 Phi Thiên – Chương 202-2: Khăng khăng một mực (Hạ) 04/07/2022
252 Phi Thiên – Chương 203: Tới kịp lúc 04/07/2022
253 Phi Thiên – Chương 204-1: Trúng kế (Thượng) 04/07/2022
254 Phi Thiên – Chương 204-2: Trúng kế (Hạ) 04/07/2022
255 Phi Thiên – Chương 205-1: Nỗi đau của Hùng Khiếu (Thượng) 04/07/2022
256 Phi Thiên – Chương 205-2: Nỗi đau của Hùng Khiếu (Hạ) 04/07/2022
257 Phi Thiên – Chương 206-1: Báo tin (Thượng) 04/07/2022
258 Phi Thiên – Chương 206-2: Báo tin (Hạ) 04/07/2022
259 Phi Thiên – Chương 207: Màn diễn thất bại 04/07/2022
260 Phi Thiên – Chương 208-1: Hộ vệ phủ chủ (Thượng) 04/07/2022
261 Phi Thiên – Chương 208-2: Hộ vệ phủ chủ (Hạ) 04/07/2022
262 Phi Thiên – Chương 209-1: Chó cắn chó (Thượng) 04/07/2022
263 Phi Thiên – Chương 209-2: Chó cắn chó (Hạ) 04/07/2022
264 Phi Thiên – Chương 210-1: Bám lấy không tha (Thượng) 04/07/2022
265 Phi Thiên – Chương 210-2: Bám lấy không tha (Hạ) 04/07/2022
266 Phi Thiên – Chương 211: Giải thích 04/07/2022
267 Phi Thiên – Chương 212-1: Sách động (Thượng) 04/07/2022
268 Phi Thiên – Chương 212-2: Sách động (Hạ) 04/07/2022
269 Phi Thiên – Chương 213-1: Tân động chủ (Thượng) 04/07/2022
270 Phi Thiên – Chương 213-2: Tân động chủ (Hạ) 04/07/2022
271 Phi Thiên – Chương 214-1: Danh sách bồi thường (Thượng) 04/07/2022
272 Phi Thiên – Chương 214-2: Danh sách bồi thường (Hạ) 04/07/2022
273 Phi Thiên – Chương 215: Có chuyện nhắc nhở 04/07/2022
274 Phi Thiên – Chương 216-1: Bỏ trốn không thành (Thượng) 04/07/2022
275 Phi Thiên – Chương 216-2: Bỏ trốn không thành (Hạ) 04/07/2022
276 Phi Thiên – Chương 217-1: Khiêm tốn tu luyện (Thượng) 04/07/2022
277 Phi Thiên – Chương 217-2: Khiêm tốn tu luyện (Hạ) 04/07/2022
278 Phi Thiên – Chương 218-1: Chủ nhân giàu có (Thượng) 04/07/2022
279 Phi Thiên – Chương 218-2: Chủ nhân giàu có (Hạ) 04/07/2022
280 Phi Thiên – Chương 219: Dạy một bài học 04/07/2022
281 Phi Thiên – Chương 220-1: Râu ông nọ cắm cằm bà kia (Thượng) 04/07/2022
282 Phi Thiên – Chương 220-2: Râu ông nọ cắm cằm bà kia (Hạ) 04/07/2022
283 Phi Thiên – Chương 221-1: Lừa gạt chủ nhân (Thượng) 04/07/2022
284 Phi Thiên – Chương 221-2: Lừa gạt chủ nhân (Hạ) 04/07/2022
285 Phi Thiên – Chương 222: Phù triện 04/07/2022
286 Phi Thiên – Chương 223-1: Yêu đan nhị phẩm (Thượng) 04/07/2022
287 Phi Thiên – Chương 223-2: Yêu đan nhị phẩm (Hạ) 04/07/2022
288 Phi Thiên – Chương 224-1: Lão phu tới đây! (Thượng) 04/07/2022
289 Phi Thiên – Chương 224-2: Lão phu tới đây! (Hạ) 04/07/2022
290 Phi Thiên – Chương 225: Trao đổi 04/07/2022
291 Phi Thiên – Chương 226-1: Phát hiện mới (Thượng) 04/07/2022
292 Phi Thiên – Chương 226-2: Phát hiện mới (Hạ) 04/07/2022
293 Phi Thiên – Chương 227-1: Hai nàng trưởng thành (Thượng) 04/07/2022
294 Phi Thiên – Chương 227-2: Hai nàng trưởng thành (Hạ) 04/07/2022
295 Phi Thiên – Chương 228-1: Mười năm phế ước (Thượng) 04/07/2022
296 Phi Thiên – Chương 228-2: Mười năm phế ước (Hạ) 04/07/2022
297 Phi Thiên – Chương 229-1: Tiếng thét Trấn Ất điện (Thượng) 04/07/2022
298 Phi Thiên – Chương 229-2: Tiếng thét Trấn Ất điện (Hạ) 04/07/2022
299 Phi Thiên – Chương 230: Chơi xỏ 04/07/2022
300 Phi Thiên – Chương 231-1: Điện chủ oan uổng (Thượng) 04/07/2022
301 Phi Thiên – Chương 231-2: Điện chủ oan uổng (Hạ) 04/07/2022
302 Phi Thiên – Chương 232-1: Ô Mộng Lan nổi giận (Thượng) 04/07/2022
303 Phi Thiên – Chương 232-2: Ô Mộng Lan nổi giận (Hạ) 04/07/2022
304 Phi Thiên – Chương 233: Tử Dương tiên sinh 04/07/2022
305 Phi Thiên – Chương 234-1: Linh Lung tông (Thượng) 04/07/2022
306 Phi Thiên – Chương 234-2: Linh Lung tông (Hạ) 04/07/2022
307 Phi Thiên – Chương 235-1: Không thấy gì cả (Thượng) 04/07/2022
308 Phi Thiên – Chương 235-2: Không thấy gì cả (Hạ) 04/07/2022
309 Phi Thiên – Chương 236-1: Muốn đi xa (Thượng) 04/07/2022
310 Phi Thiên – Chương 236-2: Muốn đi xa (Hạ) 04/07/2022
311 Phi Thiên – Chương 237: Rời Đông Lai động 04/07/2022
312 Phi Thiên – Chương 238-1: Ngửa bài (Thượng) 04/07/2022
313 Phi Thiên – Chương 238-2: Ngửa bài (Hạ) 04/07/2022
314 Phi Thiên – Chương 239-1: Lợi ích thực tế (Thượng) 04/07/2022
315 Phi Thiên – Chương 239-2: Lợi ích thực tế (Hạ) 04/07/2022
316 Phi Thiên – Chương 240-1: Lôi kéo (Thượng) 04/07/2022
317 Phi Thiên – Chương 240-2: Lôi kéo (Hạ) 04/07/2022
318 Phi Thiên – Chương 241-1: Phục vụ (Thượng) 04/07/2022
319 Phi Thiên – Chương 241-2: Phục vụ (Hạ) 04/07/2022
320 Phi Thiên – Chương 242: Thiên Ngoại Song Tiên 04/07/2022
321 Phi Thiên – Chương 243-1: Không hiểu phong tình (Thượng) 04/07/2022
322 Phi Thiên – Chương 243-2: Không hiểu phong tình (Hạ) 04/07/2022
323 Phi Thiên – Chương 244-1: Hồng trưởng lão tịch mịch (Thượng) 04/07/2022
324 Phi Thiên – Chương 244-2: Hồng trưởng lão tịch mịch (Hạ) 04/07/2022
325 Phi Thiên – Chương 245: La Song Phi 04/07/2022
326 Phi Thiên – Chương 246-1: Đám người ô hợp (Thượng) 04/07/2022
327 Phi Thiên – Chương 246-2: Đám người ô hợp (Hạ) 04/07/2022
328 Phi Thiên – Chương 247-1: Thế chân (Thượng) 04/07/2022
329 Phi Thiên – Chương 247-2: Thế chân (Hạ) 04/07/2022
330 Phi Thiên – Chương 248-1: Một phần tiền trình (Thượng) 04/07/2022
331 Phi Thiên – Chương 248-2: Một phần tiền trình (Hạ) 04/07/2022
332 Phi Thiên – Chương 249: Thích làm cướp 04/07/2022
333 Phi Thiên – Chương 250-1: Phức tạp (Thượng) 04/07/2022
334 Phi Thiên – Chương 250-2: Phức tạp (Hạ) 04/07/2022
335 Phi Thiên – Chương 251-1: Đại ca (Thượng) 04/07/2022
336 Phi Thiên – Chương 251-2: Đại ca (Hạ) 04/07/2022
337 Phi Thiên – Chương 252: Cố hữu trùng phùng 04/07/2022
338 Phi Thiên – Chương 253-1: Đô thành (Thượng) 04/07/2022
339 Phi Thiên – Chương 253-2: Đô thành (Hạ) 04/07/2022
340 Phi Thiên – Chương 254-1: Ngọc Đô phong (Thượng) 04/07/2022
341 Phi Thiên – Chương 254-2: Ngọc Đô phong (Hạ) 04/07/2022
342 Phi Thiên – Chương 255-1: La Song Phi kỳ quái (Thượng) 04/07/2022
343 Phi Thiên – Chương 255-2: La Song Phi kỳ quái (Hạ) 04/07/2022
344 Phi Thiên – Chương 256: Bán hàng 04/07/2022
345 Phi Thiên – Chương 257-1: Đi dạo (Thượng) 04/07/2022
346 Phi Thiên – Chương 257-2: Đi dạo (Hạ) 04/07/2022
347 Phi Thiên – Chương 258-1: Chút tài mọn (Thượng) 04/07/2022
348 Phi Thiên – Chương 258-2: Chút tài mọn (Hạ) 04/07/2022
349 Phi Thiên – Chương 259-1: Lại gây chuyện nữa (Thượng) 04/07/2022
350 Phi Thiên – Chương 259-2: Lại gây chuyện nữa (Hạ) 04/07/2022
351 Phi Thiên – Chương 260: Lan Hầu 04/07/2022
352 Phi Thiên – Chương 261-1: Vô tình gặp ở Ngọc Hồ (Thượng) 04/07/2022
353 Phi Thiên – Chương 261-2: Vô tình gặp ở Ngọc Hồ (Hạ) 04/07/2022
354 Phi Thiên – Chương 262-1: Đại gia trọng thưởng (Thượng) 04/07/2022
355 Phi Thiên – Chương 262-2: Đại gia trọng thưởng (Hạ) 04/07/2022
356 Phi Thiên – Chương 263-1: Không hỏi thị phi (Thượng) 04/07/2022
357 Phi Thiên – Chương 263-2: Không hỏi thị phi (Hạ) 04/07/2022
358 Phi Thiên – Chương 264: Cao thủ đấu pháp 04/07/2022
359 Phi Thiên – Chương 265-1: Niềm vui của Lâm Bình Bình (Thượng) 04/07/2022
360 Phi Thiên – Chương 265-2: Niềm vui của Lâm Bình Bình (Hạ) 04/07/2022
361 Phi Thiên – Chương 266-1: Danh dự mẫu thân (Thượng) 04/07/2022
362 Phi Thiên – Chương 266-2: Danh dự mẫu thân (Hạ) 04/07/2022
363 Phi Thiên – Chương 267: Bí mật của động chủ 04/07/2022
364 Phi Thiên – Chương 268-1: Hồng Môn yến (Thượng) 04/07/2022
365 Phi Thiên – Chương 268-2: Hồng Môn yến (Hạ) 04/07/2022
366 Phi Thiên – Chương 269-1: Không quan hệ (Thượng) 04/07/2022
367 Phi Thiên – Chương 269-2: Không quan hệ (Hạ) 04/07/2022
368 Phi Thiên – Chương 270-1: Cảm tạ (Thượng) 04/07/2022
369 Phi Thiên – Chương 270-2: Cảm tạ (Hạ) 04/07/2022
370 Phi Thiên – Chương 271: Đi Trường Thanh động 04/07/2022
371 Phi Thiên – Chương 272-1: Lén nói xin lỗi (Thượng) 04/07/2022
372 Phi Thiên – Chương 272-2: Lén nói xin lỗi (Hạ) 04/07/2022
373 Phi Thiên – Chương 273-1: Mượn đồ (Thượng) 04/07/2022
374 Phi Thiên – Chương 273-2: Mượn đồ (Hạ) 04/07/2022
375 Phi Thiên – Chương 274-1: Đánh cuộc (Thượng) 04/07/2022
376 Phi Thiên – Chương 274-2: Đánh cuộc (Hạ) 04/07/2022
377 Phi Thiên – Chương 275: Phệ Tâm Bức 04/07/2022
378 Phi Thiên – Chương 276-1: Chỉ là cảnh cáo (Thượng) 04/07/2022
379 Phi Thiên – Chương 276-2: Chỉ là cảnh cáo (Hạ) 04/07/2022
380 Phi Thiên – Chương 277-1: Cơ hội đầu hàng (Thượng) 04/07/2022
381 Phi Thiên – Chương 277-2: Cơ hội đầu hàng (Hạ) 04/07/2022
382 Phi Thiên – Chương 278-1: Cung kính chờ đợi đã lâu (Thượng) 04/07/2022
383 Phi Thiên – Chương 278-2: Cung kính chờ đợi đã lâu (Hạ) 04/07/2022
384 Phi Thiên – Chương 279: Giữa trùng vây 04/07/2022
385 Phi Thiên – Chương 280-1: Có điều kỳ quái (Thượng) 04/07/2022
386 Phi Thiên – Chương 280-2: Có điều kỳ quái (Hạ) 04/07/2022
387 Phi Thiên – Chương 281-1: Góc độ nam nhân (Thượng) 04/07/2022
388 Phi Thiên – Chương 281-2: Góc độ nam nhân (Hạ) 04/07/2022
389 Phi Thiên – Chương 282-1: Thăng chức (Thượng) 04/07/2022
390 Phi Thiên – Chương 282-2: Thăng chức (Hạ) 04/07/2022
391 Phi Thiên – Chương 283: Bị dọa giật mình 04/07/2022
392 Phi Thiên – Chương 284-1: Đáp ứng (Thượng) 04/07/2022
393 Phi Thiên – Chương 284-2: Đáp ứng (Hạ) 04/07/2022
394 Phi Thiên – Chương 285-1: Có câu trả lời (Thượng) 04/07/2022
395 Phi Thiên – Chương 285-2: Có câu trả lời (Hạ) 04/07/2022
396 Phi Thiên – Chương 286: Không đắc tội hai bên 04/07/2022
397 Phi Thiên – Chương 287-1: Để lại chút gì (Thượng) 04/07/2022
398 Phi Thiên – Chương 287-2: Để lại chút gì (Hạ) 04/07/2022
399 Phi Thiên – Chương 288-1: Trả nợ ân tình (Thượng) 04/07/2022
400 Phi Thiên – Chương 288-2: Trả nợ ân tình (Hạ) 04/07/2022
401 Phi Thiên – Chương 289-1: Hôm nay là ngày chết của ngươi (Thượng) 04/07/2022
402 Phi Thiên – Chương 289-2: Hôm nay là ngày chết của ngươi (Hạ) 04/07/2022
403 Phi Thiên – Chương 290-1: Thua ở trong tay người mình (Thượng) 04/07/2022
404 Phi Thiên – Chương 290-2: Thua ở trong tay người mình (Hạ) 04/07/2022
405 Phi Thiên – Chương 291-1: Truy sát (Thượng) 04/07/2022
406 Phi Thiên – Chương 291-2: Truy sát (Hạ) 04/07/2022
407 Phi Thiên – Chương 292: Quỷ Vũ 04/07/2022
408 Phi Thiên – Chương 293-1: Tới thật là nhanh (Thượng) 04/07/2022
409 Phi Thiên – Chương 293-2: Tới thật là nhanh (Hạ) 04/07/2022
410 Phi Thiên – Chương 294-1: Hoa nở hai đóa (Thượng) 04/07/2022
411 Phi Thiên – Chương 294-2: Hoa nở hai đóa (Hạ) 04/07/2022
412 Phi Thiên – Chương 295: Phục mệnh 04/07/2022
413 Phi Thiên – Chương 296-1: Diệt trừ vây cánh (Thượng) 04/07/2022
414 Phi Thiên – Chương 296-2: Diệt trừ vây cánh (Hạ) 04/07/2022
415 Phi Thiên – Chương 297-1: Tranh cãi (Thượng) 04/07/2022
416 Phi Thiên – Chương 297-2: Tranh cãi (Hạ) 04/07/2022
417 Phi Thiên – Chương 298-1: Người có tài mới xứng đáng (Thượng) 04/07/2022
418 Phi Thiên – Chương 298-2: Người có tài mới xứng đáng (Hạ) 04/07/2022
419 Phi Thiên – Chương 299-1: Kết quả (Thượng) 04/07/2022
420 Phi Thiên – Chương 299-2: Kết quả (Hạ) 04/07/2022
421 Phi Thiên – Chương 300-1: Nguyệt Dao tới rồi sao? (Thượng) 04/07/2022
422 Phi Thiên – Chương 300-2: Nguyệt Dao tới rồi sao (Hạ) 04/07/2022
423 Phi Thiên – Chương 301: Tinh hắc 05/07/2022
424 Phi Thiên – Chương 302-1: Niềm vui bất ngờ (Thượng) 05/07/2022
425 Phi Thiên – Chương 302-2: Niềm vui bất ngờ (Hạ) 05/07/2022
426 Phi Thiên – Chương 303-1: Giám định linh tửu (Thượng) 05/07/2022
427 Phi Thiên – Chương 303-2: Giám định linh tửu (Hạ) 05/07/2022
428 Phi Thiên – Chương 304-1: Trả giá đắt (Thượng) 05/07/2022
429 Phi Thiên – Chương 304-2: Trả giá đắt (Hạ) 05/07/2022
430 Phi Thiên – Chương 305: Giao dịch hoàn thành 05/07/2022
431 Phi Thiên – Chương 306-1: Tiền công luyện chế (Thượng) 05/07/2022
432 Phi Thiên – Chương 306-2: Tiền công luyện chế (Hạ) 05/07/2022
433 Phi Thiên – Chương 307-1: Nhiệm vụ đóng thuyền (Thượng) 05/07/2022
434 Phi Thiên – Chương 307-2: Nhiệm vụ đóng thuyền (Hạ) 05/07/2022
435 Phi Thiên – Chương 308-1: Nghĩa phụ (Thượng) 05/07/2022
436 Phi Thiên – Chương 308-2: Nghĩa phụ (Hạ) 05/07/2022
437 Phi Thiên – Chương 309: Lễ vật của Yêu Nhược Tiên 05/07/2022
438 Phi Thiên – Chương 310-1: Kém cỏi (Thượng) 05/07/2022
439 Phi Thiên – Chương 310-2: Kém cỏi (Hạ) 05/07/2022
440 Phi Thiên – Chương 311-1: Tô Ngọc Hoàn (Thượng) 05/07/2022
441 Phi Thiên – Chương 311-2: Tô Ngọc Hoàn (Hạ) 05/07/2022
442 Phi Thiên – Chương 312-1: Tình đời ấm lạnh (Thượng) 05/07/2022
443 Phi Thiên – Chương 312-2: Tình đời ấm lạnh (Hạ) 05/07/2022
444 Phi Thiên – Chương 313: Không có đầu rời giường 05/07/2022
445 Phi Thiên – Chương 314-1: Bạch Liên thất phẩm (Thượng) 05/07/2022
446 Phi Thiên – Chương 314-2: Bạch Liên thất phẩm (Hạ) 05/07/2022
447 Phi Thiên – Chương 315-1: Một bộ chiến giáp mới (Thượng) 05/07/2022
448 Phi Thiên – Chương 315-2: Một bộ chiến giáp mới (Hạ) 05/07/2022
449 Phi Thiên – Chương 316-1: Bắt chẹt (Thượng) 05/07/2022
450 Phi Thiên – Chương 316-2: Bắt chẹt (Hạ) 05/07/2022
451 Phi Thiên – Chương 317: Ngửa bài 05/07/2022
452 Phi Thiên – Chương 318-1: Công bố danh sách (Thượng) 05/07/2022
453 Phi Thiên – Chương 318-2: Công bố danh sách (Hạ) 05/07/2022
454 Phi Thiên – Chương 319-1: Khách tới không ngừng (Thượng) 05/07/2022
455 Phi Thiên – Chương 319-2: Khách tới không ngừng (Hạ) 05/07/2022
456 Phi Thiên – Chương 320-1: Gởi gắm (Thượng) 05/07/2022
457 Phi Thiên – Chương 320-2: Gởi gắm (Hạ) 05/07/2022
458 Phi Thiên – Chương 321: Sáu nước tề tụ 05/07/2022
459 Phi Thiên – Chương 322-1: Nhân mã Thìn lộ (Thượng) 05/07/2022
460 Phi Thiên – Chương 322-2: Nhân mã Thìn lộ (Hạ) 05/07/2022
461 Phi Thiên – Chương 323-1: Trước sau gì cũng chết (Thượng) 05/07/2022
462 Phi Thiên – Chương 323-2: Trước sau gì cũng chết (Hạ) 05/07/2022
463 Phi Thiên – Chương 324: Bí mật của Hoắc Lăng Tiêu 05/07/2022
464 Phi Thiên – Chương 325-1: Xuống thuyền chính là ngày chết (Thượng) 05/07/2022
465 Phi Thiên – Chương 325-2: Xuống thuyền chính là ngày chết (Hạ) 05/07/2022
466 Phi Thiên – Chương 326-1: Công báo thù riêng (Thượng) 05/07/2022
467 Phi Thiên – Chương 326-2: Công báo thù riêng (Hạ) 05/07/2022
468 Phi Thiên – Chương 327-1: Chỉ trừng phạt nhẹ (Thượng) 05/07/2022
469 Phi Thiên – Chương 327-2: Chỉ trừng phạt nhẹ (Hạ) 05/07/2022
470 Phi Thiên – Chương 328-1: Mọi người đều là người nhà (Thượng) 05/07/2022
471 Phi Thiên – Chương 328-2: Mọi người đều là người nhà (Hạ) 05/07/2022
472 Phi Thiên – Chương 329: Cáo mượn oai hùm 05/07/2022
473 Phi Thiên – Chương 330-1: Liên kết (Thượng) 05/07/2022
474 Phi Thiên – Chương 330-2: Liên kết (Hạ) 05/07/2022
475 Phi Thiên – Chương 331-1: Bùa đòi mạng (Thượng) 05/07/2022
476 Phi Thiên – Chương 331-2: Bùa đòi mạng (Hạ) 05/07/2022
477 Phi Thiên – Chương 332-1: Tây Tinh hải (Thượng) 05/07/2022
478 Phi Thiên – Chương 332-2: Tây Tinh hải (Hạ) 05/07/2022
479 Phi Thiên – Chương 333: Trận đầu 05/07/2022
480 Phi Thiên – Chương 334-1: Đơn thương độc mã (Thượng) 05/07/2022
481 Phi Thiên – Chương 334-2: Đơn thương độc mã (Hạ) 05/07/2022
482 Phi Thiên – Chương 335-1: Muốn so người (Thượng) 05/07/2022
483 Phi Thiên – Chương 335-2: Muốn so người (Hạ) 05/07/2022
484 Phi Thiên – Chương 336-1: Kịch chiến ba đại phái (Thượng) 05/07/2022
485 Phi Thiên – Chương 336-2: Kịch chiến ba đại phái (Hạ) 05/07/2022
486 Phi Thiên – Chương 337-1: Chín năm (Thượng) 05/07/2022
487 Phi Thiên – Chương 337-2: Chín năm (Hạ) 05/07/2022
488 Phi Thiên – Chương 338: Tây Tú Tinh cung 05/07/2022
489 Phi Thiên – Chương 339-1: Sát phạt quyết đoán (Thượng) 05/07/2022
490 Phi Thiên – Chương 339-2: Sát phạt quyết đoán (Hạ) 05/07/2022
491 Phi Thiên – Chương 340-1: Đầu danh trạng (Thượng) 05/07/2022
492 Phi Thiên – Chương 340-2: Đầu danh trạng (Hạ) 05/07/2022
493 Phi Thiên – Chương 341-1: Chia của (Thượng) 05/07/2022
494 Phi Thiên – Chương 341-2: Chia của (Trung) 05/07/2022
495 Phi Thiên – Chương 342: Chia của (Hạ) 05/07/2022
496 Phi Thiên – Chương 343-1: Thêm chút kích thích (Thượng) 05/07/2022
497 Phi Thiên – Chương 343-2: Thêm chút kích thích (Hạ) 05/07/2022
498 Phi Thiên – Chương 344-1: Là họa thì không tránh khỏi (Thượng) 05/07/2022
499 Phi Thiên – Chương 344-2: Là họa thì không tránh khỏi (Hạ) 05/07/2022
500 Phi Thiên – Chương 345: Cương thi long câu 05/07/2022
501 Phi Thiên – Chương 346-1: Đoạt bảo kinh hiểm (Thượng) 05/07/2022
502 Phi Thiên – Chương 346-2: Đoạt bảo kinh hiểm (Hạ) 05/07/2022
503 Phi Thiên – Chương 347-1: Chia chác (Thượng) 05/07/2022
504 Phi Thiên – Chương 347-2: Chia chác (Hạ) 05/07/2022
505 Phi Thiên – Chương 348-1: Bí mật của Huyền Âm Bảo Kính (Thượng) 05/07/2022
506 Phi Thiên – Chương 348-2: Bí mật của Huyền Âm Bảo Kính (Hạ) 05/07/2022
507 Phi Thiên – Chương 349-1: Mưu đồ (Thượng) 05/07/2022
508 Phi Thiên – Chương 349-2: Mưu đồ (Hạ) 05/07/2022
509 Phi Thiên – Chương 350: Linh Ảo Xích 05/07/2022
510 Phi Thiên – Chương 351-1: Uy lực Trấn Sơn Chùy (Thượng) 05/07/2022
511 Phi Thiên – Chương 351-2: Uy lực Trấn Sơn Chùy (Hạ) 05/07/2022
512 Phi Thiên – Chương 352-1: Tẩu vi thượng sách (Thượng) 05/07/2022
513 Phi Thiên – Chương 352-2: Tẩu vi thượng sách (Hạ) 05/07/2022
514 Phi Thiên – Chương 353-1: Đột biến (Thượng) 05/07/2022
515 Phi Thiên – Chương 353-2: Đột biến (Hạ) 05/07/2022
516 Phi Thiên – Chương 354: Tương lai mờ mịt 05/07/2022
517 Phi Thiên – Chương 355-1: Tên lường gạt (Thượng) 05/07/2022
518 Phi Thiên – Chương 355-2: Tên lường gạt (Hạ) 05/07/2022
519 Phi Thiên – Chương 356-1: Tân Minh chủ (Thượng) 05/07/2022
520 Phi Thiên – Chương 356-2: Tân Minh chủ (Hạ) 05/07/2022
521 Phi Thiên – Chương 357: Vị Đại ca ấy 05/07/2022
522 Phi Thiên – Chương 358-1: Người không phụ ta (Thượng) 05/07/2022
523 Phi Thiên – Chương 358-2: Người không phụ ta (Hạ) 05/07/2022
524 Phi Thiên – Chương 359-1: Giá họa Giang Đông (Thượng) 05/07/2022
525 Phi Thiên – Chương 359-2: Giá họa Giang Đông (Hạ) 05/07/2022
526 Phi Thiên – Chương 360-1: Xuân quang vô hạn (Thượng) 05/07/2022
527 Phi Thiên – Chương 360-2: Xuân quang vô hạn (Hạ) 05/07/2022
528 Phi Thiên – Chương 361: Đối mặt 05/07/2022
529 Phi Thiên – Chương 362-1: Tích Lịch Kiếm Lô (Thượng) 05/07/2022
530 Phi Thiên – Chương 362-2: Tích Lịch Kiếm Lô (Hạ) 05/07/2022
531 Phi Thiên – Chương 363-1: Như Ý Tiên (Thượng) 05/07/2022
532 Phi Thiên – Chương 363-2: Như Ý Tiên (Hạ) 05/07/2022
533 Phi Thiên – Chương 364-1: Quái vật Ngự Thú môn (Thượng) 05/07/2022
534 Phi Thiên – Chương 364-2: Quái vật Ngự Thú môn (Hạ) 05/07/2022
535 Phi Thiên – Chương 365: Thủy quái 05/07/2022
536 Phi Thiên – Chương 366-1: Gặp lại cố nhân (Thượng) 05/07/2022
537 Phi Thiên – Chương 366-2: Gặp lại cố nhân (Hạ) 05/07/2022
538 Phi Thiên – Chương 367-1: Chuyện này lớn thật (Thượng) 05/07/2022
539 Phi Thiên – Chương 367-2: Chuyện này lớn thật (Hạ) 05/07/2022
540 Phi Thiên – Chương 368: Hắc Lang Quân 05/07/2022
541 Phi Thiên – Chương 369-1: Kim Cương Giải (Thượng) 05/07/2022
542 Phi Thiên – Chương 369-2: Kim Cương Giải (Hạ) 05/07/2022
543 Phi Thiên – Chương 370-1: Tự mình tác nghiệt (Thượng) 05/07/2022
544 Phi Thiên – Chương 370-2: Tự mình tác nghiệt (Hạ) 05/07/2022
545 Phi Thiên – Chương 371-1: Chiến đấu kịch liệt (Thượng) 05/07/2022
546 Phi Thiên – Chương 371-2: Chiến đấu kịch liệt (Hạ) 05/07/2022
547 Phi Thiên – Chương 372-1: Vô Lậu Võng (Thượng) 05/07/2022
548 Phi Thiên – Chương 372-2: Vô Lậu Võng (Hạ) 05/07/2022
549 Phi Thiên – Chương 373: Hộ giá 05/07/2022
550 Phi Thiên – Chương 374-1: Vẹn cả đôi đường (Thượng) 05/07/2022
551 Phi Thiên – Chương 374-2: Vẹn cả đôi đường (Hạ) 05/07/2022
552 Phi Thiên – Chương 375-1: Bạch Tử Lương (Thượng) 05/07/2022
553 Phi Thiên – Chương 375-2: Bạch Tử Lương (Hạ) 05/07/2022
554 Phi Thiên – Chương 376-1: Ai là Cổ Tam Chính? (Thượng) 05/07/2022
555 Phi Thiên – Chương 376-2: Ai là Cổ Tam Chính? (Hạ) 05/07/2022
556 Phi Thiên – Chương 377: Động tĩnh khác thường 05/07/2022
557 Phi Thiên – Chương 378-1: Pháp chỉ của Phục Thanh (Thượng) 05/07/2022
558 Phi Thiên – Chương 378-2: Pháp chỉ của Phục Thanh (Hạ) 05/07/2022
559 Phi Thiên – Chương 379-1: Năm món trọng bảo (Thượng) 05/07/2022
560 Phi Thiên – Chương 379-2: Năm món trọng bảo (Hạ) 05/07/2022
561 Phi Thiên – Chương 380-1: Hòa hay chiến (Thượng) 05/07/2022
562 Phi Thiên – Chương 380-2: Hòa hay chiến (Hạ) 05/07/2022
563 Phi Thiên – Chương 381: Luyện Yêu Hồ 05/07/2022
564 Phi Thiên – Chương 382-1: Diệu Âm đại pháp (Thượng) 05/07/2022
565 Phi Thiên – Chương 382-2: Diệu Âm đại pháp (Hạ) 05/07/2022
566 Phi Thiên – Chương 383-1: Nguy cấp (Thượng) 05/07/2022
567 Phi Thiên – Chương 383-2: Nguy cấp (Hạ) 05/07/2022
568 Phi Thiên – Chương 384-1: Thật lòng (Thượng) 05/07/2022
569 Phi Thiên – Chương 384-2: Thật lòng (Hạ) 05/07/2022
570 Phi Thiên – Chương 385-1: Bản thân gánh vác (Thượng) 05/07/2022
571 Phi Thiên – Chương 385-2: Bản thân gánh vác (Hạ) 05/07/2022
572 Phi Thiên – Chương 386: Loạn chiến 05/07/2022
573 Phi Thiên – Chương 387-1: Đánh ngang tay (Thượng) 05/07/2022
574 Phi Thiên – Chương 387-2: Đánh ngang tay (Hạ) 05/07/2022
575 Phi Thiên – Chương 388-1: Thất hồn lạc phách (Thượng) 05/07/2022
576 Phi Thiên – Chương 388-2: Thất hồn lạc phách (Hạ) 05/07/2022
577 Phi Thiên – Chương 389: Hóa duyên 05/07/2022
578 Phi Thiên – Chương 390-1: Không Diễm sơn (Thượng) 05/07/2022
579 Phi Thiên – Chương 390-2: Không Diễm sơn (Hạ) 05/07/2022
580 Phi Thiên – Chương 391-1: Hạn Bạt (Thượng) 05/07/2022
581 Phi Thiên – Chương 391-2: Hạn Bạt (Hạ) 05/07/2022
582 Phi Thiên – Chương 392-1: Giả từ bi (Thượng) 05/07/2022
583 Phi Thiên – Chương 392-2: Giả từ bi (Hạ) 05/07/2022
584 Phi Thiên – Chương 393: Lâm vào tuyệt cảnh 05/07/2022
585 Phi Thiên – Chương 394-1: Ác căn (Thượng) 05/07/2022
586 Phi Thiên – Chương 394-2: Ác căn (Hạ) 05/07/2022
587 Phi Thiên – Chương 395-1: Đại từ bi (Thượng) 05/07/2022
588 Phi Thiên – Chương 395-2: Đại từ bi (Hạ) 05/07/2022
589 Phi Thiên – Chương 396-1: Hỏa Cực cung (Thượng) 05/07/2022
590 Phi Thiên – Chương 396-2: Hỏa Cực cung (Hạ) 05/07/2022
591 Phi Thiên – Chương 397-1: Linh tố hệ Hỏa (Thượng) 05/07/2022
592 Phi Thiên – Chương 397-2: Linh tố hệ Hỏa (Hạ) 05/07/2022
593 Phi Thiên – Chương 398: Cơ hội tốt 05/07/2022
594 Phi Thiên – Chương 399-1: Thủ lĩnh (Thượng) 05/07/2022
595 Phi Thiên – Chương 399-2: Thủ lĩnh (Hạ) 05/07/2022
596 Phi Thiên – Chương 400-1: Bí quyết (Thượng) 05/07/2022
597 Phi Thiên – Chương 400-2: Bí quyết (Hạ) 05/07/2022
598 Phi Thiên – Chương 401: Từ bỏ vương vị 05/07/2022
599 Phi Thiên – Chương 402-1: Sơ hở Nghịch Lân thương (Thượng) 05/07/2022
600 Phi Thiên – Chương 402-2: Sơ hở Nghịch Lân thương (Hạ) 05/07/2022
601 Phi Thiên – Chương 403-1: Lưu Vân Sát (Thượng) 05/07/2022
602 Phi Thiên – Chương 403-2: Lưu Vân Sát (Hạ) 05/07/2022
603 Phi Thiên – Chương 404-1: Tống Trạch Minh (Thượng) 05/07/2022
604 Phi Thiên – Chương 404-2: Tống Trạch Minh (Hạ) 05/07/2022
605 Phi Thiên – Chương 405: Chia bảo vật 05/07/2022
606 Phi Thiên – Chương 406-1: Bí mật của Yến Bắc Hồng (Thượng) 05/07/2022
607 Phi Thiên – Chương 406-2: Bí mật của Yến Bắc Hồng (Hạ) 05/07/2022
608 Phi Thiên – Chương 407-1: Tai kiếp khó thoát (Thượng) 05/07/2022
609 Phi Thiên – Chương 407-2: Tai kiếp khó thoát (Hạ) 05/07/2022
610 Phi Thiên – Chương 408: Kết quả (Thượng) 05/07/2022
611 Phi Thiên – Chương 409: Kết quả (Hạ) 05/07/2022
612 Phi Thiên – Chương 410: Nguyệt Dao tới rồi sao? (Thượng) 05/07/2022
613 Phi Thiên – Chương 411: Địa điểm quyết chiến 05/07/2022
614 Phi Thiên – Chương 412-1: Quyết định của Nguyệt Dao (Thượng) 05/07/2022
615 Phi Thiên – Chương 412-2: Quyết định của Nguyệt Dao (Hạ) 05/07/2022
616 Phi Thiên – Chương 413-1: Đánh cuộc (Thượng) 05/07/2022
617 Phi Thiên – Chương 413-2: Đánh cuộc (Hạ) 05/07/2022
618 Phi Thiên – Chương 414-1: Trả tiền mua dâm (Thượng) 05/07/2022
619 Phi Thiên – Chương 414-2: Trả tiền mua dâm (Hạ) 05/07/2022
620 Phi Thiên – Chương 415: Khiêu chiến 05/07/2022
621 Phi Thiên – Chương 416-1: Một thương kinh diễm (Thượng) 05/07/2022
622 Phi Thiên – Chương 416-2: Một thương kinh diễm (Hạ) 05/07/2022
623 Phi Thiên – Chương 417-1: Gánh nặng (Thượng) 05/07/2022
624 Phi Thiên – Chương 417-2: Gánh nặng (Hạ) 05/07/2022
625 Phi Thiên – Chương 418: Tìm ánh sáng 05/07/2022
626 Phi Thiên – Chương 419-1: Thọc gậy bánh xe (Thượng) 05/07/2022
627 Phi Thiên – Chương 419-2: Thọc gậy bánh xe (Hạ) 05/07/2022
628 Phi Thiên – Chương 420-1: Có ta ở đây (Thượng) 05/07/2022
629 Phi Thiên – Chương 420-2: Có ta ở đây (Hạ) 05/07/2022
630 Phi Thiên – Chương 421-1: Đội nhân mã kỳ quái (Thượng) 05/07/2022
631 Phi Thiên – Chương 421-2: Đội nhân mã kỳ quái (Hạ) 05/07/2022
632 Phi Thiên – Chương 422: Nghi ngờ lẫn nhau 05/07/2022
633 Phi Thiên – Chương 423-1: Phân loại (Thượng) 05/07/2022
634 Phi Thiên – Chương 423-2: Phân loại (Hạ) 05/07/2022
635 Phi Thiên – Chương 424-1: Phát đại tài (Thượng) 05/07/2022
636 Phi Thiên – Chương 424-2: Phát đại tài (Hạ) 05/07/2022
637 Phi Thiên – Chương 425-1: Của hồi môn (Thượng) 05/07/2022
638 Phi Thiên – Chương 425-2: Của hồi môn (Hạ) 05/07/2022
639 Phi Thiên – Chương 426: Trận chiến sau cùng 05/07/2022
640 Phi Thiên – Chương 427-1: Vinh quang người còn sống (Thượng) 05/07/2022
641 Phi Thiên – Chương 427-2: Vinh quang người còn sống (Hạ) 05/07/2022
642 Phi Thiên – Chương 428-1: Tiền đồ Vô lượng (Thượng) 05/07/2022
643 Phi Thiên – Chương 428-2: Tiền đồ Vô lượng (Hạ) 05/07/2022
644 Phi Thiên – Chương 429-1: Thứ hạng sau cùng (Thượng) 05/07/2022
645 Phi Thiên – Chương 429-2: Thứ hạng sau cùng (Hạ) 05/07/2022
646 Phi Thiên – Chương 430-1: Ban thưởng (Thượng) 05/07/2022
647 Phi Thiên – Chương 430-2: Ban thưởng (Hạ) 05/07/2022
648 Phi Thiên – 05/07/2022
649 Phi Thiên – Chương 432-1: Huynh muội nhận nhau (Thượng) 05/07/2022
650 Phi Thiên – Chương 432-2: Huynh muội nhận nhau (Hạ) 05/07/2022
651 Phi Thiên – Chương 433-1: Tâm sự của Hồng Trần (Thượng) 05/07/2022
652 Phi Thiên – Chương 433-2: Tâm sự của Hồng Trần (Hạ) 05/07/2022
653 Phi Thiên – Chương 434: Chờ ngày làm mưa làm gió 05/07/2022
654 Phi Thiên – Chương 435-1: Vạn Niên Băng Cúc (Thượng) 05/07/2022
655 Phi Thiên – Chương 435-2: Vạn Niên Băng Cúc (Hạ) 05/07/2022
656 Phi Thiên – Chương 436-1: Cơn giận của Liệt Hoàn (Thượng) 05/07/2022
657 Phi Thiên – Chương 436-2: Cơn giận của Liệt Hoàn (Hạ) 05/07/2022
658 Phi Thiên – Chương 437-1: Uy của Yêu Vương (Thượng) 05/07/2022
659 Phi Thiên – Chương 437-2: Uy của Yêu Vương (Hạ) 05/07/2022
660 Phi Thiên – Chương 438: Nước cạn lòi đá 05/07/2022
661 Phi Thiên – Chương 439-1: Cho một cơ hội (Thượng) 05/07/2022
662 Phi Thiên – Chương 439-2: Cho một cơ hội (Hạ) 05/07/2022
663 Phi Thiên – Chương 440-1: Thu hoạch bất ngờ (Thượng) 05/07/2022
664 Phi Thiên – Chương 440-2: Thu hoạch bất ngờ (Hạ) 05/07/2022
665 Phi Thiên – Chương 441-1: Người đi trà lạnh (Thượng) 05/07/2022
666 Phi Thiên – Chương 441-2: Người đi trà lạnh (Hạ) 05/07/2022
667 Phi Thiên – Chương 442-1: Tin vui (Thượng) 05/07/2022
668 Phi Thiên – Chương 442-2: Tin vui (Hạ) 05/07/2022
669 Phi Thiên – Chương 443: Phàn Tử Trường 05/07/2022
670 Phi Thiên – Chương 444-1: Tin tức bay về (Thượng) 05/07/2022
671 Phi Thiên – Chương 444-2: Tin tức bay về (Hạ) 05/07/2022
672 Phi Thiên – Chương 445-1: Trùng phùng (Thượng) 05/07/2022
673 Phi Thiên – Chương 445-2: Trùng phùng (Hạ) 05/07/2022
674 Phi Thiên – Chương 446-1: Không khí ngột ngạt (Thượng) 05/07/2022
675 Phi Thiên – Chương 446-2: Không khí ngột ngạt (Hạ) 05/07/2022
676 Phi Thiên – Chương 447: Tình thế quỷ dị 05/07/2022
677 Phi Thiên – Chương 448-1: Lại giở trò cũ (Thượng) 05/07/2022
678 Phi Thiên – Chương 448-2: Lại giở trò cũ (Hạ) 05/07/2022
679 Phi Thiên – Chương 449-1: Phạm thượng làm loạn (Thượng) 05/07/2022
680 Phi Thiên – Chương 449-2: Phạm thượng làm loạn (Hạ) 05/07/2022
681 Phi Thiên – Chương 450-1: Mối làm ăn lớn (Thượng) 05/07/2022
682 Phi Thiên – Chương 450-2: Mối làm ăn lớn (Hạ) 05/07/2022
683 Phi Thiên – Chương 451-1: Bàn giao (Thượng) 06/07/2022
684 Phi Thiên – Chương 451-2: Bàn giao (Hạ) 06/07/2022
685 Phi Thiên – Chương 452: Miêu gia 06/07/2022
686 Phi Thiên – Chương 453-1: Cảm kích rơi nước mắt (Thượng) 06/07/2022
687 Phi Thiên – Chương 453-2: Cảm kích rơi nước mắt (Hạ) 06/07/2022
688 Phi Thiên – Chương 454-1: Đường đột (Thượng) 06/07/2022
689 Phi Thiên – Chương 454-2: Đường đột (Hạ) 06/07/2022
690 Phi Thiên – Chương 455-1: Thì ra có chỗ dựa (Thượng) 06/07/2022
691 Phi Thiên – Chương 455-2: Thì ra có chỗ dựa (Hạ) 06/07/2022
692 Phi Thiên – Chương 456-1: Lại đến đô thành (Thượng) 06/07/2022
693 Phi Thiên – Chương 456-2: Lại đến đô thành (Hạ) 06/07/2022
694 Phi Thiên – Chương 457: Mật ít ruồi nhiều 06/07/2022
695 Phi Thiên – Chương 458-1: Người vui kẻ oán (Thượng) 06/07/2022
696 Phi Thiên – Chương 458-2: Người vui kẻ oán (Hạ) 06/07/2022
697 Phi Thiên – Chương 459-1: Hô Diên Thọ (Thượng) 06/07/2022
698 Phi Thiên – Chương 459-2: Hô Diên Thọ (Hạ) 06/07/2022
699 Phi Thiên – Chương 460-1: Khéo quá hóa vụng (Thượng) 06/07/2022
700 Phi Thiên – Chương 460-2: Khéo quá hóa vụng (Hạ) 06/07/2022
701 Phi Thiên – Chương 461: Gặp gỡ Lan Hầu 06/07/2022
702 Phi Thiên – Chương 462-1: Đại nghĩa diệt thân (Thượng) 06/07/2022
703 Phi Thiên – Chương 462-2: Đại nghĩa diệt thân (Hạ) 06/07/2022
704 Phi Thiên – Chương 463-1: Long Mậu Sâm (Thượng) 06/07/2022
705 Phi Thiên – Chương 463-2: Long Mậu Sâm (Hạ) 06/07/2022
706 Phi Thiên – Chương 464-1: Nhạc Thiên Ba (Thượng) 06/07/2022
707 Phi Thiên – Chương 464-2: Nhạc Thiên Ba (Hạ) 06/07/2022
708 Phi Thiên – Chương 465-1: Chọn nơi nhậm chức (Thượng) 06/07/2022
709 Phi Thiên – Chương 465-2: Chọn nơi nhậm chức (Hạ) 06/07/2022
710 Phi Thiên – Chương 466: Già dễ bắt nạt 06/07/2022
711 Phi Thiên – Chương 467-1: Núi cao nước xa 06/07/2022
712 Phi Thiên – Chương 467-2: Núi cao nước xa (Hạ) 06/07/2022
713 Phi Thiên – Chương 468-1: Đôi mắt người xưa (Thượng) 06/07/2022
714 Phi Thiên – Chương 468-2: Đôi mắt người xưa (Hạ) 06/07/2022
715 Phi Thiên – Chương 469-1: Trấn Quý điện (Thượng) 06/07/2022
716 Phi Thiên – Chương 469-2: Trấn Quý điện (Hạ) 06/07/2022
717 Phi Thiên – Chương 470: Chỉ đợi ngày sau 06/07/2022
718 Phi Thiên – Chương 471-1: Địa bàn kỳ quái (Thượng) 06/07/2022
719 Phi Thiên – Chương 471-2: Địa bàn kỳ quái (Hạ) 06/07/2022
720 Phi Thiên – Chương 472-1: Nói không giữ lời (Thượng) 06/07/2022
721 Phi Thiên – Chương 472-2: Nói không giữ lời (Hạ) 06/07/2022
722 Phi Thiên – Chương 473-1: Đào Thanh Ly (Thượng) 06/07/2022
723 Phi Thiên – Chương 473-2: Đào Thanh Ly (Hạ) 06/07/2022
724 Phi Thiên – Chương 474: Kỷ luật nghiêm minh 06/07/2022
725 Phi Thiên – Chương 475-1: Càn quét Bình Dương phủ (Thượng) 06/07/2022
726 Phi Thiên – Chương 475-2: Càn quét Bình Dương phủ (Hạ) 06/07/2022
727 Phi Thiên – Chương 476-1: Phản đồ (Thượng) 06/07/2022
728 Phi Thiên – Chương 476-2: Phản đồ (Hạ) 06/07/2022
729 Phi Thiên – Chương 477-1: Thanh Mộng phủ (Thượng) 06/07/2022
730 Phi Thiên – Chương 477-2: Thanh Mộng phủ (Hạ) 06/07/2022
731 Phi Thiên – Chương 478-1: Lễ vật (Thượng) 06/07/2022
732 Phi Thiên – Chương 478-2: Lễ vật (Hạ) 06/07/2022
733 Phi Thiên – Chương 479: Cấm địa Thủy Vân phủ 06/07/2022
734 Phi Thiên – Chương 480-1: Nguyên liệu chính (Thượng) 06/07/2022
735 Phi Thiên – Chương 480-2: Nguyên liệu chính (Hạ) 06/07/2022
736 Phi Thiên – Chương 481: Hỏa Cực Tinh 06/07/2022
737 Phi Thiên – Chương 482: Yêu đan không thiếu 06/07/2022
738 Phi Thiên – Chương 483: Giết người của ta 06/07/2022
739 Phi Thiên – Chương 484: Ty chức không dám nói 06/07/2022
740 Phi Thiên – Chương 485: Há có thể bỏ qua 06/07/2022
741 Phi Thiên – Chương 486: Cho chúng biết tay 06/07/2022
742 Phi Thiên – Chương 487: Lần sau nhất định gọi ngươi 06/07/2022
743 Phi Thiên – Chương 488: Ba vị Hành Tẩu 06/07/2022
744 Phi Thiên – Chương 489: Ta cũng có 06/07/2022
745 Phi Thiên – Chương 490: Ô Lân Nhuyễn Giáp 06/07/2022
746 Phi Thiên – Chương 491: Người kề cận bên gối 06/07/2022
747 Phi Thiên – Chương 492: Buộc tội 06/07/2022
748 Phi Thiên – Chương 493: Tam Anh chiến Hành tẩu 06/07/2022
749 Phi Thiên – Chương 494: Cuộc cờ đã bị phá 06/07/2022
750 Phi Thiên – Chương 495: Chuyện quỷ dị 06/07/2022
751 Phi Thiên – Chương 496: Nghịch thiên tu luyện 06/07/2022
752 Phi Thiên – Chương 497: Hồng song hỷ 06/07/2022
753 Phi Thiên – Chương 498: Hồng song hỷ (hai) 06/07/2022
754 Phi Thiên – Chương 499: Xưa đâu bằng nay 06/07/2022
755 Phi Thiên – Chương 500: Bí chỉ 06/07/2022
756 Phi Thiên – Chương 501: Không muốn cũng phải tuân theo 06/07/2022
757 Phi Thiên – Chương 502: Truyền thuyết quỷ thuyền 06/07/2022
758 Phi Thiên – Chương 503: Tương lai mù mịt 06/07/2022
759 Phi Thiên – Chương 504: Ngưu Nhị 06/07/2022
760 Phi Thiên – Chương 505: Quá Sơn Long 06/07/2022
761 Phi Thiên – Chương 506: Buộc lòng phải bắt ngươi đi bộ 06/07/2022
762 Phi Thiên – Chương 507: Khách sạn Phong Vân 06/07/2022
763 Phi Thiên – Chương 508: Cả nhà đều khó xơi! 06/07/2022
764 Phi Thiên – Chương 509: Điểm tâm 06/07/2022
765 Phi Thiên – Chương 510: Bốn người một ổ 06/07/2022
766 Phi Thiên – Chương 511-1: Lão Bản Nương (1) 06/07/2022
767 Phi Thiên – Chương 511-2: Lão Bản Nương (2) 06/07/2022
768 Phi Thiên – Chương 512-1: Tất cả đều tịch mịch (1) 06/07/2022
769 Phi Thiên – Chương 512-2: Tất cả đều tịch mịch (2) 06/07/2022
770 Phi Thiên – Chương 513-1: Lại bảo ta làm thủ lĩnh? (1) 06/07/2022
771 Phi Thiên – Chương 513-2: Lại bảo ta làm thủ lĩnh? (2) 06/07/2022
772 Phi Thiên – Chương 514: Cửu Nhĩ Hàng Ma xử 06/07/2022
773 Phi Thiên – Chương 515: Cố nhân nghèo túng 06/07/2022
774 Phi Thiên – Chương 516: Làm ăn độc môn 06/07/2022
775 Phi Thiên – Chương 517: Hỏa diễm kỳ lân thương 06/07/2022
776 Phi Thiên – Chương 518: Nhất thương thập sát 06/07/2022
777 Phi Thiên – Chương 519: Hết hơi hết sức 06/07/2022
778 Phi Thiên – Chương 520: Thiếu chút nữa trở thành thân thích 06/07/2022
779 Phi Thiên – Chương 521: Giữ lại một con để dự phòng 06/07/2022
780 Phi Thiên – Chương 522: Bẫy cả tổ tông 06/07/2022
781 Phi Thiên – Chương 523: Một cặp song sinh 06/07/2022
782 Phi Thiên – Chương 524: Nhà sư khổ hạnh 06/07/2022
783 Phi Thiên – Chương 525: Thuyền rồng U Minh 06/07/2022
784 Phi Thiên – Chương 526: Rốt cục lên thuyền rồi 06/07/2022
785 Phi Thiên – Chương 527: Vu hành giả 06/07/2022
786 Phi Thiên – Chương 528-1: Người ở dưới mái hiên (1) 06/07/2022
787 Phi Thiên – Chương 528-2: Người ở dưới mái hiên (2) 06/07/2022
788 Phi Thiên – Chương 529-1: Sớm hay muộn gì cũng lộ tẩy (1) 06/07/2022
789 Phi Thiên – Chương 529-2: Sớm hay muộn gì cũng lộ tẩy (2) 06/07/2022
790 Phi Thiên – Chương 530-1: Nhiệm vụ mới (1) 06/07/2022
791 Phi Thiên – Chương 530-2: Nhiệm vụ mới (2) 06/07/2022
792 Phi Thiên – Chương 531-1: Có làm hầu bàn hay không? (1) 06/07/2022
793 Phi Thiên – Chương 531-2: Có làm hầu bàn hay không? (2) 06/07/2022
794 Phi Thiên – Chương 532-1: Hầu bàn mới (1) 06/07/2022
795 Phi Thiên – Chương 532-2: Hầu bàn mới (2) 06/07/2022
796 Phi Thiên – Chương 533-1: Thợ mộc chết tiệt (1) 06/07/2022
797 Phi Thiên – Chương 533-2: Thợ mộc chết tiệt (2) 06/07/2022
798 Phi Thiên – Chương 534: Thân kiêm song chức 06/07/2022
799 Phi Thiên – Chương 535-1: Vân Nhược Song (1) 06/07/2022
800 Phi Thiên – Chương 535-2: Vân Nhược Song (2) 06/07/2022
801 Phi Thiên – Chương 536: Cái này gọi là tật bệnh gì? 06/07/2022
802 Phi Thiên – Chương 537: Trốn trốn trốn (1) 06/07/2022
803 Phi Thiên – Chương 540: Chúc thọ (2) 06/07/2022
804 Phi Thiên – Chương 541-1: Túc chủ tứ phương Tinh Túc hải (1) 06/07/2022
805 Phi Thiên – Chương 541-2: Túc chủ tứ phương Tinh Túc hải (2) 06/07/2022
806 Phi Thiên – Chương 542: Giống như đã từng quen biết 06/07/2022
807 Phi Thiên – Chương 543-1: Hạn hán đã lâu gặp mưa rào (1) 06/07/2022
808 Phi Thiên – Chương 543-2: Hạn hán đã lâu gặp mưa rào (2) 06/07/2022
809 Phi Thiên – Chương 544-1: Tiết mục áp chảo lên đài (1) 06/07/2022
810 Phi Thiên – Chương 544-2: Tiết mục áp chảo lên đài (2) 06/07/2022
811 Phi Thiên – Chương 545-1: Băng Nhan (1) 06/07/2022
812 Phi Thiên – Chương 545-2: Băng Nhan (2) 06/07/2022
813 Phi Thiên – Chương 546: Lão huynh coi như ta van ngươi 06/07/2022
814 Phi Thiên – Chương 547-1: Tự rước lấy nhục (1) 06/07/2022
815 Phi Thiên – Chương 547-2: Tự rước lấy nhục (2) 06/07/2022
816 Phi Thiên – Chương 548-1: Danh tiếng xuất lớn (1) 06/07/2022
817 Phi Thiên – Chương 548-2: Danh tiếng xuất lớn (2) 06/07/2022
818 Phi Thiên – Chương 549: Lưu lại một viên, mọi người tiếp tục 06/07/2022
819 Phi Thiên – Chương 550-1: Phục Thanh cản đường (1) 06/07/2022
820 Phi Thiên – Chương 550-2: Phục Thanh cản đường (2) 06/07/2022
821 Phi Thiên – Chương 551-1: Đoạt lại (1) 06/07/2022
822 Phi Thiên – Chương 551-2: Đoạt lại (2) 06/07/2022
823 Phi Thiên – Chương 552-1: Có liên quan đến bí mật của Miêu Nghị (1) 06/07/2022
824 Phi Thiên – Chương 552-2: Có liên quan đến bí mật của Miêu Nghị (2) 06/07/2022
825 Phi Thiên – Chương 553: Băng Diễm 06/07/2022
826 Phi Thiên – Chương 554-1: Thả con tép, bắt con tôm (1) 06/07/2022
827 Phi Thiên – Chương 554-2: Thả con tép, bắt con tôm (2) 06/07/2022
828 Phi Thiên – Chương 555-1: Lão bản nương đừng vọng động (1) 06/07/2022
829 Phi Thiên – Chương 555-2: Lão bản nương đừng vọng động (2) 06/07/2022
830 Phi Thiên – Chương 556-1: Ngăn cản nàng, ta đi (1) 06/07/2022
831 Phi Thiên – Chương 556-2: Ngăn cản nàng, ta đi (2) 06/07/2022
832 Phi Thiên – Chương 557-1: Lão tử sẽ thành toàn cho ngươi (1) 06/07/2022
833 Phi Thiên – Chương 557-2: Lão tử sẽ thành toàn cho ngươi (2) 06/07/2022
834 Phi Thiên – Chương 558: Băng Diễm thiếu rất nhiều 06/07/2022
835 Phi Thiên – Chương 559-1: Có chút khó xử (1) 06/07/2022
836 Phi Thiên – Chương 559-2: Có chút khó xử (2) 06/07/2022
837 Phi Thiên – Chương 560-1: Ngưu Nhị chính là Ngưu Hữu Đức (1) 06/07/2022
838 Phi Thiên – Chương 560-2: Ngưu Nhị chính là Ngưu Hữu Đức (2) 06/07/2022
839 Phi Thiên – Chương 561: Mây mưa 06/07/2022
840 Phi Thiên – Chương 562-1: Lời ngon tiếng ngọt (1) 06/07/2022
841 Phi Thiên – Chương 562-2: Lời ngon tiếng ngọt (2) 06/07/2022
842 Phi Thiên – Chương 563-1: Vì tình mà sống (1) 06/07/2022
843 Phi Thiên – Chương 563-2: Vì tình mà sống (2) 06/07/2022
844 Phi Thiên – Chương 564-1: Một hầu bàn của khách sạn Phong Vân mà thôi (1) 06/07/2022
845 Phi Thiên – Chương 564-2: Một hầu bàn của khách sạn Phong Vân mà thôi (2) 06/07/2022
846 Phi Thiên – Chương 565: Gặp lại người quen cũ 06/07/2022
847 Phi Thiên – Chương 566-1: Băng cung tối như mực (1) 06/07/2022
848 Phi Thiên – Chương 566-2: Băng cung tối như mực (2) 06/07/2022
849 Phi Thiên – Chương 567-1: Đào bà bà băng hà (1) 06/07/2022
850 Phi Thiên – Chương 567-2: Đào bà bà qua đời (2) 06/07/2022
851 Phi Thiên – Chương 568: Phiền toái lớn rồi 06/07/2022
852 Phi Thiên – Chương 569-1: Lấy không được hạt châu màu xanh thẫm (1) 06/07/2022
853 Phi Thiên – Chương 569-2: Lấy không được hạt châu màu xanh thẫm (2) 06/07/2022
854 Phi Thiên – Chương 570-1: Đã sớm lộ rồi (1) 06/07/2022
855 Phi Thiên – Chương 570-2: Đã sớm lộ rồi (2) 06/07/2022
856 Phi Thiên – Chương 571-1: Đấy chính là Lão Bản Nương (1) 06/07/2022
857 Phi Thiên – Chương 571-2: Đấy chính là Lão Bản Nương (2) 06/07/2022
858 Phi Thiên – Chương 572: Nội gian của khách sạn 06/07/2022
859 Phi Thiên – Chương 573-1: Trở về (1) 06/07/2022
860 Phi Thiên – Chương 573-2: Trở về (2) 06/07/2022
861 Phi Thiên – Chương 574-1: Thiên địch của pháp bảo (1) 06/07/2022
862 Phi Thiên – Chương 574-2: Thiên địch của pháp bảo (2) 06/07/2022
863 Phi Thiên – Chương 575-1: Hắc Thán giác tỉnh Long mạch (1) 06/07/2022
864 Phi Thiên – Chương 575-2: Hắc Thán giác tỉnh Long mạch (2) 06/07/2022
865 Phi Thiên – Chương 576-1: Kháng chỉ (1) 06/07/2022
866 Phi Thiên – Chương 576-2: Kháng chỉ (2) 06/07/2022
867 Phi Thiên – Chương 577: Nam nhân của Đào Thanh Ly 06/07/2022
868 Phi Thiên – Chương 578-1: Tiên phát chế nhân (1) 06/07/2022
869 Phi Thiên – Chương 578-2: Tiên phát chế nhân (2) 06/07/2022
870 Phi Thiên – Chương 579-1: Đã đi làm cái quái gì? (1) 06/07/2022
871 Phi Thiên – Chương 579-2: Đã đi làm cái quái gì? (2) 06/07/2022
872 Phi Thiên – Chương 580-1: Thịt nằm trên thớt? (1) 06/07/2022
873 Phi Thiên – Chương 580-2: Thịt nằm trên thớt? (2) 06/07/2022
874 Phi Thiên – Chương 581-1: Mọi người đều là nữ nhân (1) 06/07/2022
875 Phi Thiên – Chương 581-2: Mọi người đều là nữ nhân (2) 06/07/2022
876 Phi Thiên – Chương 582: Tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục 06/07/2022
877 Phi Thiên – Chương 583-1: An Chính Phong giá lâm(1) 06/07/2022
878 Phi Thiên – Chương 583-2: An Chính Phong giá lâm(2) 06/07/2022
879 Phi Thiên – Chương 584-1: Muốn xin một người(1) 06/07/2022
880 Phi Thiên – Chương 584-2: Muốn xin một người(2) 06/07/2022
881 Phi Thiên – Chương 585-1: Dùng giá trên trời để chèo kéo người (1) 06/07/2022
882 Phi Thiên – Chương 585-2: Dùng giá trên trời để chèo kéo người (2) 06/07/2022
883 Phi Thiên – Chương 586-1: Đại chiến sắp tới (1) 06/07/2022
884 Phi Thiên – Chương 586-2: Đại chiến sắp tới (2) 06/07/2022
885 Phi Thiên – Chương 587-1: Ra trận (1) 06/07/2022
886 Phi Thiên – Chương 587-2: Ra trận (2) 06/07/2022
887 Phi Thiên – Chương 588-1: Ra trận (phần hai) (1) 06/07/2022
888 Phi Thiên – Chương 588-2: Ra trận (phần 2) (2) 06/07/2022
889 Phi Thiên – Chương 589-1: Một ngàn chiếc đầu người (1) 06/07/2022
890 Phi Thiên – Chương 589-2: Một ngàn chiếc đầu người (2) 06/07/2022
891 Phi Thiên – Chương 590-1: Hết sức căng thẳng (1) 06/07/2022
892 Phi Thiên – Chương 590-2: Hết sức căng thẳng (2) 06/07/2022
893 Phi Thiên – Chương 591: Một thương dễ dàng 06/07/2022
894 Phi Thiên – Chương 592-1: Xung sát (1) 06/07/2022
895 Phi Thiên – Chương 592-2: Xung sát (2) 06/07/2022
896 Phi Thiên – Chương 593-1: Vì sao lại hại ta? (1) 06/07/2022
897 Phi Thiên – Chương 593-2: Vì sao lại hại ta? (2) 06/07/2022
898 Phi Thiên – Chương 594: Làm quả phụ tiếp một lần nữa 06/07/2022
899 Phi Thiên – Chương 595-1: Hãm hại liên hoàn (1) 06/07/2022
900 Phi Thiên – Chương 595-2: Hãm hại liên hoàn (2) 06/07/2022
901 Phi Thiên – Chương 596-1: Đao của Yến Bắc Hồng (1) 06/07/2022
902 Phi Thiên – Chương 596-2: Đao của Yến Bắc Hồng (2) 06/07/2022
903 Phi Thiên – Chương 597: Hảo tâm của Hắc Thán 06/07/2022
904 Phi Thiên – Chương 598-1: Đột phá Hồng Liên (1) 06/07/2022
905 Phi Thiên – Chương 598-2: Đột phá Hồng Liên (2) 06/07/2022
906 Phi Thiên – Chương 599-1: Đại thế đã định (1) 06/07/2022
907 Phi Thiên – Chương 599-2: Đại thế đã định (2) 06/07/2022
908 Phi Thiên – Chương 600-1: Phu nhân tương lai (1) 06/07/2022
909 Phi Thiên – Chương 600-2: Phu nhân tương lai (2) 06/07/2022
910 Phi Thiên – Chương 601-1: Một thế gia suy tàn (1) 06/07/2022
911 Phi Thiên – Chương 601-2: Một thế gia suy tàn (2) 06/07/2022
912 Phi Thiên – Chương 602-1: Điện chủ của hai điện kiêm Hành tẩu (1) 06/07/2022
913 Phi Thiên – Chương 602-2: Điện chủ của hai điện kiêm Hành tẩu (2) 06/07/2022
914 Phi Thiên – Chương 603-1: Mạng lưới quan hệ bỗng tăng vù (1) 06/07/2022
915 Phi Thiên – Chương 603-2: Mạng lưới quan hệ bỗng tăng vù (2) 06/07/2022
916 Phi Thiên – Chương 604-1: Miêu tặc (1) 06/07/2022
917 Phi Thiên – Chương 604-2: Miêu tặc (2) 06/07/2022
918 Phi Thiên – Chương 605: Danh nhơ cuồn cuộn 06/07/2022
919 Phi Thiên – Chương 606-1: Phạm thượng (1) 06/07/2022
920 Phi Thiên – Chương 606-2: Phạm thượng (2) 06/07/2022
921 Phi Thiên – Chương 607-1: Một viên cũng không thể bớt (1) 06/07/2022
922 Phi Thiên – Chương 607-2: Một viên cũng không thể bớt (2) 06/07/2022
923 Phi Thiên – Chương 608: Giao nộp ở Đô thành 06/07/2022
924 Phi Thiên – Chương 609-1: Muốn người (1) 06/07/2022
925 Phi Thiên – Chương 609-2: Muốn người (2) 06/07/2022
926 Phi Thiên – Chương 610-1: Tinh Hỏa quyết đả thương người (1) 06/07/2022
927 Phi Thiên – Chương 610-2: Tinh Hỏa quyết đả thương người (2) 06/07/2022
928 Phi Thiên – Chương 611-1: Thật sự đánh chết rồi (1) 06/07/2022
929 Phi Thiên – Chương 611-2: Thật sự đánh chết rồi (2) 06/07/2022
930 Phi Thiên – Chương 612: Bắt tất cả lại 06/07/2022
931 Phi Thiên – Chương 613-1: Hành hình (1) 06/07/2022
932 Phi Thiên – Chương 613-2: Hành hình (2) 06/07/2022
933 Phi Thiên – Chương 614-1: Liên lụy một đống (1) 06/07/2022
934 Phi Thiên – Chương 614-2: Liên lụy một đống (2) 06/07/2022
935 Phi Thiên – Chương 615: Chưa chắc sẽ đi theo ngươi 06/07/2022
936 Phi Thiên – Chương 616-1: Dương Khánh nhức đầu (1) 06/07/2022
937 Phi Thiên – Chương 616-2: Dương Khánh nhức đầu (2) 06/07/2022
938 Phi Thiên – Chương 617-1: Suy nghĩ ba ngày (1) 06/07/2022
939 Phi Thiên – Chương 617-2: Suy nghĩ ba ngày (2) 06/07/2022
940 Phi Thiên – Chương 618-1: Giải khai tâm kết (1) 06/07/2022
941 Phi Thiên – Chương 618-2: Giải khai tâm kết (2) 06/07/2022
942 Phi Thiên – Chương 619: Lục gia giá lâm 06/07/2022
943 Phi Thiên – Chương 620-1: Sắp tai vạ đến nơi (1) 06/07/2022
944 Phi Thiên – Chương 620-2: Sắp tai vạ đến nơi (2) 06/07/2022
945 Phi Thiên – Chương 621-1: Như hổ thêm cánh (1) 06/07/2022
946 Phi Thiên – Chương 621-2: Như hổ thêm cánh (2) 06/07/2022
947 Phi Thiên – Chương 622: Tìm tới cửa 06/07/2022
948 Phi Thiên – Chương 623-1: Huynh muội quen biết (1) 06/07/2022
949 Phi Thiên – Chương 623-2: Huynh muội quen biết (2) 06/07/2022
950 Phi Thiên – Chương 624-1: Lão Nhị hết thuốc chữa (1) 06/07/2022
951 Phi Thiên – Chương 624-2: Lão Nhị hết thuốc chữa (2) 06/07/2022
952 Phi Thiên – Chương 625: Cửu trọng thiên 06/07/2022
953 Phi Thiên – Chương 626-1: Hành thích (1) 06/07/2022
954 Phi Thiên – Chương 626-2: Hành thích (2) 06/07/2022
955 Phi Thiên – Chương 627-1: Đại tổng quản hai điện (1) 06/07/2022
956 Phi Thiên – Chương 627-2: Đại tổng quản hai điện (2) 06/07/2022
957 Phi Thiên – Chương 628-1: Mười tám Hành tẩu (1) 06/07/2022
958 Phi Thiên – Chương 628-2: Mười tám Hành tẩu (2) 06/07/2022
959 Phi Thiên – Chương 629: Niêm phong cửa hàng, bắt người, trừ đồ 06/07/2022
960 Phi Thiên – Chương 630-1: Đã đủ thành ý chưa (1) 06/07/2022
961 Phi Thiên – Chương 630-2: Đã đủ thành ý chưa? (2) 06/07/2022
962 Phi Thiên – Chương 631-1: Có người xem thường ta (1) 06/07/2022
963 Phi Thiên – Chương 631-2: Có người xem thường ta (2) 06/07/2022
964 Phi Thiên – Chương 632-1: Tới cửa tính sổ (1) 06/07/2022
965 Phi Thiên – Chương 632-2: Tới cửa tính sổ (2) 06/07/2022
966 Phi Thiên – Chương 633: Đánh cướp trở về 06/07/2022
967 Phi Thiên – Chương 634-1: Miêu hành tẩu nổi đóa (1) 06/07/2022
968 Phi Thiên – Chương 634-2: Miêu hành tẩu nổi đóa (2) 06/07/2022
969 Phi Thiên – Chương 635: Cung chủ tức giận 06/07/2022
970 Phi Thiên – Chương 636: Đại sư xuất phẩm 06/07/2022
971 Phi Thiên – Chương 637-1: Bổn cung không ép buộc (1) 06/07/2022
972 Phi Thiên – Chương 637-2: Bổn cung không ép buộc (2) 06/07/2022
973 Phi Thiên – Chương 638-1: Lại gặp Cung chủ (1) 06/07/2022
974 Phi Thiên – Chương 638-2: Lại gặp Cung chủ (2) 06/07/2022
975 Phi Thiên – Chương 639-1: Đều là lỗi của Đường Quân (1) 06/07/2022
976 Phi Thiên – Chương 639-2: Đều là lỗi của Đường Quân (2) 06/07/2022
977 Phi Thiên – Chương 640-1: Oan gia ngõ hẹp (1) 06/07/2022
978 Phi Thiên – Chương 640-2: Oan gia ngõ hẹp (2) 06/07/2022
979 Phi Thiên – Chương 641-1: Không cần hạ thủ lưu tình (1) 06/07/2022
980 Phi Thiên – Chương 641-2: Không cần hạ thủ lưu tình (2) 06/07/2022
981 Phi Thiên – Chương 642: Cút 06/07/2022
982 Phi Thiên – Chương 643-1: Ai sợ ai? (1) 06/07/2022
983 Phi Thiên – Chương 643-2: Ai sợ ai? (2) 06/07/2022
984 Phi Thiên – Chương 644-1: Liên thủ chèn ép (1) 06/07/2022
985 Phi Thiên – Chương 644-2: Liên thủ chèn ép (2) 06/07/2022
986 Phi Thiên – Chương 645: Phong Bắc Trần 06/07/2022
987 Phi Thiên – Chương 646-1: Chịu không được lão Nhị (1) 06/07/2022
988 Phi Thiên – Chương 646-2: Chịu không được lão Nhị (2) 06/07/2022
989 Phi Thiên – Chương 647-1: Không thể ra sức (1) 06/07/2022
990 Phi Thiên – Chương 647-2: Không thể ra sức (2) 06/07/2022
991 Phi Thiên – Chương 648-1: Lén lén lút lút (1) 06/07/2022
992 Phi Thiên – Chương 648-2: Lén lén lút lút (2) 06/07/2022
993 Phi Thiên – Chương 649: Đánh vỡ gian tình 06/07/2022
994 Phi Thiên – Chương 650-1: Bần tăng rất lo lắng (1) 06/07/2022
995 Phi Thiên – Chương 650-2: Bần tăng rất lo lắng (2) 06/07/2022
996 Phi Thiên – Chương 651-1: Đại hội giám bảo (1) 06/07/2022
997 Phi Thiên – Chương 651-2: Đại hội giám bảo (2) 06/07/2022
998 Phi Thiên – Chương 652: Kỳ kĩ dâm xảo 06/07/2022
999 Phi Thiên – Chương 653-1: Vừa học vừa bán(1) 06/07/2022
1000 Phi Thiên – Chương 653-2: Vừa học vừa bán (2) 06/07/2022
1001 Phi Thiên – Chương 654-1: Lung Linh bảo tháp (1) 06/07/2022
1002 Phi Thiên – Chương 654-2: Lung Linh bảo tháp (2) 06/07/2022
1003 Phi Thiên – Chương 655-1: Trận đầu ác liệt (1) 06/07/2022
1004 Phi Thiên – Chương 655-2: Trận đầu ác liệt (2) 06/07/2022
1005 Phi Thiên – Chương 656: Thế giới khôn cùng 06/07/2022
1006 Phi Thiên – Chương 657-1: Bạch Tử Lương ở đây (1) 06/07/2022
1007 Phi Thiên – Chương 657-2: Bạch Tử Lương ở đây (2) 06/07/2022
1008 Phi Thiên – Chương 658-1: Tuyên ngôn khí phách (1) 06/07/2022
1009 Phi Thiên – Chương 658-2: Tuyên ngôn khí phách (2) 06/07/2022
1010 Phi Thiên – Chương 659-1: Nhất thương nơi tay (1) 06/07/2022
1011 Phi Thiên – Chương 659-2: Nhất thương nơi tay (2) 06/07/2022
1012 Phi Thiên – Chương 660-1: Đều có giữ lại (1) 06/07/2022
1013 Phi Thiên – Chương 660-2: Đều có giữ lại (2) 06/07/2022
1014 Phi Thiên – Chương 661: Vạn Yêu đại pháp 06/07/2022
1015 Phi Thiên – Chương 662-1: Tử chiến không nghỉ (1) 06/07/2022
1016 Phi Thiên – Chương 662-2: Tử chiến không nghỉ (2) 06/07/2022
1017 Phi Thiên – Chương 663-1: Hồi thiên vô lực (1) 06/07/2022
1018 Phi Thiên – Chương 663-2: Hồi thiên vô lực (2) 06/07/2022
1019 Phi Thiên – Chương 664: Người kiếm tiện nghi 06/07/2022
1020 Phi Thiên – Chương 665-1: Tiểu tặc đừng chạy (1) 06/07/2022
1021 Phi Thiên – Chương 665-2: Tiểu tặc đừng chạy (2) 06/07/2022
1022 Phi Thiên – Chương 666-1: Nói đùa gì vậy (1) 06/07/2022
1023 Phi Thiên – Chương 666-2: Nói đùa gì vậy (2) 06/07/2022
1024 Phi Thiên – Chương 667: Liệt Hoàn rất chật vật 06/07/2022
1025 Phi Thiên – Chương 668-1: Lệnh bài cũng vô dụng (1) 06/07/2022
1026 Phi Thiên – Chương 668-2: Lệnh bài cũng vô dụng (2) 06/07/2022
1027 Phi Thiên – Chương 669-1: Là bổn vương không đúng (1) 06/07/2022
1028 Phi Thiên – Chương 669-2: Là bổn vương không đúng (2) 06/07/2022
1029 Phi Thiên – Chương 670: Biện pháp chậm ngu mà chắc… 06/07/2022
1030 Phi Thiên – Chương 671-1: Ta đào lổ, ngươi chặn đánh! (1) 06/07/2022
1031 Phi Thiên – Chương 671-2: Ta đào lổ, ngươi chặn đánh! (2) 06/07/2022
1032 Phi Thiên – Chương 672-1: Thổ cực tinh (1) 06/07/2022
1033 Phi Thiên – Chương 672-2: Thổ cực tinh (2) 06/07/2022
1034 Phi Thiên – Chương 673-1: Không Thể Nhìn Một Mình Ngươi Mạo Hiểm (1) 06/07/2022
1035 Phi Thiên – Chương 673-2: Không Thể Nhìn Một Mình Ngươi Mạo Hiểm (2) 06/07/2022
1036 Phi Thiên – Chương 674: Liệt Hoàn Không Phải Là Loại Hiền 06/07/2022
1037 Phi Thiên – Chương 675-1: Tháp Bị Phá Vỡ (1) 06/07/2022
1038 Phi Thiên – Chương 675-2: Tháp Bị Phá Vỡ (2) 06/07/2022
1039 Phi Thiên – Chương 676: Chấp Sự Kim Điện Trong Ngọc Đô Phong 06/07/2022
1040 Phi Thiên – Chương 677: Đổ Thêm Dầu Vào Lửa (1) 06/07/2022
1041 Phi Thiên – Chương 1044: Đổ thêm dầu vào lửa (2)* 06/07/2022
1042 Phi Thiên – Chương 1045: Muốn luyện Linh Lung Tháp (1) 06/07/2022
1043 Phi Thiên – Chương 1046: Muốn luyện Linh Lung Tháp (2) 06/07/2022
1044 Phi Thiên – Chương 1047: Tử Dương tiên sinh (1) 06/07/2022
1045 Phi Thiên – Chương 1048: Tử Dương tiên sinh (2) 06/07/2022
1046 Phi Thiên – Chương 1049: Khiêu chiến? (1) 06/07/2022
1047 Phi Thiên – Chương 1050: Khiêu chiến? (2) 06/07/2022
1048 Phi Thiên – Chương 1051: Không sợ trong nhà có khách nhiều 06/07/2022
1049 Phi Thiên – Chương 1052: Dương Khánh hối hận (1) 06/07/2022
1050 Phi Thiên – Chương 1053: Dương Khánh hối hận (2) 06/07/2022
1051 Phi Thiên – Chương 1054: Người tới từ bốn phương (1) 06/07/2022
1052 Phi Thiên – Chương 1055: Người tới từ bốn phương (2) 06/07/2022
1053 Phi Thiên – Chương 1056: Đánh cờ (1) 06/07/2022
1054 Phi Thiên – Chương 1057: Đánh cờ (2) 06/07/2022
1055 Phi Thiên – Chương 1058: Miêu tặc mới là người bị hại (1) 06/07/2022
1056 Phi Thiên – Chương 1059: Miêu tặc mới là người bị hại (2) 06/07/2022
1057 Phi Thiên – Chương 1060: Ổ Mộng Lan động tình (1) 06/07/2022
1058 Phi Thiên – Chương 1061: Ổ Mộng Lan động tình (2) 06/07/2022
1059 Phi Thiên – Chương 1062: Quý khách giá lâm (1) 06/07/2022
1060 Phi Thiên – Chương 1064: Quý khách giá lâm (2) 06/07/2022
1061 Phi Thiên – Chương 1065: Giở trò quỷ gì thế? 06/07/2022
1062 Phi Thiên – Chương 1066: Là tới coi mắt đó mà (1) 06/07/2022
1063 Phi Thiên – Chương 1067: Là tới coi mắt đó mà (2) 06/07/2022
1064 Phi Thiên – Chương 1068: Đánh cờ một ván (1) 06/07/2022
1065 Phi Thiên – Chương 1069: Đánh cờ một ván (2) 06/07/2022
1066 Phi Thiên – Chương 1070: Không cưới cũng phải cưới 06/07/2022
1067 Phi Thiên – Chương 1071: Lễ vật quý trọng (1) 06/07/2022
1068 Phi Thiên – Chương 1072: Lễ vật quý trọng (2) 06/07/2022
1069 Phi Thiên – Chương 1073: Lần đầu dùng thử Tiên Nguyên đan (1) 06/07/2022
1070 Phi Thiên – Chương 1074: Lần đầu dùng thử Tiên Nguyên đan (2) 06/07/2022
1071 Phi Thiên – Chương 1075: Tốn nhiều của cải (1) 06/07/2022
1072 Phi Thiên – Chương 1076: Tốn nhiều của cải (2) 06/07/2022
1073 Phi Thiên – Chương 1077: Quá càn rỡ rồi (1) 06/07/2022
1074 Phi Thiên – Chương 1078: Quá càn rỡ rồi (2) 06/07/2022
1075 Phi Thiên – Chương 1079: Đầu óc rối bừng 06/07/2022
1076 Phi Thiên – Chương 1080: Gặp lại Hồng Trần (1) 06/07/2022
1077 Phi Thiên – Chương 1081: Gặp lại Hồng Trần (2) 06/07/2022
1078 Phi Thiên – Chương 1082: Quân sứ ước hẹn (1) 06/07/2022
1079 Phi Thiên – Chương 1083: Quân sứ ước hẹn (2) 06/07/2022
1080 Phi Thiên – Chương 1084: Bổn toạ nhận thua 06/07/2022
1081 Phi Thiên – Chương 1085: Triệu Phi thành công (1) 06/07/2022
1082 Phi Thiên – Chương 1086: Triệu Phi thành công (2) 06/07/2022
1083 Phi Thiên – Chương 1087: Yên tâm tu luyện (1) 06/07/2022
1084 Phi Thiên – Chương 1088: Yên tâm tu luyện (2) 06/07/2022
1085 Phi Thiên – Chương 1089: Món quà lớn của Yến Bắc Hồng (1) 06/07/2022
1086 Phi Thiên – Chương 1090: Món quà lớn của Yến Bắc Hồng (2) 06/07/2022
1087 Phi Thiên – Chương 1091: Năm trăm năm sau (1) 06/07/2022
1088 Phi Thiên – Chương 1092: Năm trăm năm sau (2) 06/07/2022
1089 Phi Thiên – Chương 1093: Lửa đốt Tuyết Y am (1) 06/07/2022
1090 Phi Thiên – Chương 1094: Lửa đốt Tuyết Y am (2) 06/07/2022
1091 Phi Thiên – Chương 1095: Lại gặp khổ hạnh tăng 06/07/2022
1092 Phi Thiên – Chương 1096: Ước hẹn của Vu hành giả (1) 06/07/2022
1093 Phi Thiên – Chương 1097: Ước hẹn của Vu hành giả (2) 06/07/2022
1094 Phi Thiên – Chương 1098: Làm cát phỉ mất thể diện (1) 06/07/2022
1095 Phi Thiên – Chương 1099: Làm cát phỉ mất thể diện (2) 06/07/2022
1096 Phi Thiên – Chương 1100: Chớ để hồng nhan giữ gối không (1) 06/07/2022
1097 Phi Thiên – Chương 1101: Chớ để hồng nhan giữ gối không (2) 06/07/2022
1098 Phi Thiên – Chương 1102: Muốn đánh với người nào, tùy ngươi chọn (1) 06/07/2022
1099 Phi Thiên – Chương 1103: Muốn đánh với người nào, tùy ngươi chọn (2) 06/07/2022
1100 Phi Thiên – Chương 1104: Cấu kết với cát phỉ 06/07/2022
1101 Phi Thiên – Chương 1105: Tẩy trắng (1) 06/07/2022
1102 Phi Thiên – Chương 1106: Tẩy trắng (2) 06/07/2022
1103 Phi Thiên – Chương 1107: Tự lau cái mông của mình đi (1) 06/07/2022
1104 Phi Thiên – Chương 1108: Tự lau cái mông của mình đi (2) 06/07/2022
1105 Phi Thiên – Chương 1109: Ngày về xa xôi (1) 06/07/2022
1106 Phi Thiên – Chương 1110: Ngày về xa xôi (2) 06/07/2022
1107 Phi Thiên – Chương 1111: Đại Thế Giới, ta đến rồi! (1) 06/07/2022
1108 Phi Thiên – Chương 1112: Đại Thế Giới, ta đến rồi! (2) 06/07/2022
1109 Phi Thiên – Chương 1113: Sẽ không làm như vậy nữa (1) 06/07/2022
1110 Phi Thiên – Chương 1114: Sẽ không làm như vậy nữa (2) 06/07/2022
1111 Phi Thiên – Chương 1115: Đại thế giới 06/07/2022
1112 Phi Thiên – Chương 1116: Thân thích của Lương Vương (1) 06/07/2022
1113 Phi Thiên – Chương 1117: Thân thích của Lương Vương (2) 06/07/2022
1114 Phi Thiên – Chương 1118: Qua đêm trong nhà hoang 06/07/2022
1115 Phi Thiên – Chương 1119: Giết Thành Hoàng (1) 06/07/2022
1116 Phi Thiên – Chương 1120: Giết Thành Hoàng (2) 06/07/2022
1117 Phi Thiên – Chương 1121: Vũ trụ chí tôn 06/07/2022
1118 Phi Thiên – Chương 1122: Sợ gì thiên lôi cuồn cuộn (1) 06/07/2022
1119 Phi Thiên – Chương 1123: Sợ gì thiên lôi cuồn cuộn (2) 06/07/2022
1120 Phi Thiên – Chương 1124: Thổ địa công công (1) 07/07/2022
1121 Phi Thiên – Chương 1125: Thổ địa công công (2) 07/07/2022
1122 Phi Thiên – Chương 1126: Ta giúp các ngươi 07/07/2022
1123 Phi Thiên – Chương 1127: Huyết Quỳnh Chi (1) 07/07/2022
1124 Phi Thiên – Chương 1128: Huyết Quỳnh Chi (2) 07/07/2022
1125 Phi Thiên – Chương 1129: Chính Khí Môn (1) 07/07/2022
1126 Phi Thiên – Chương 1130: Chính Khí Môn (2) 07/07/2022
1127 Phi Thiên – Chương 1131: Khóc không ra nước mắt (1) 07/07/2022
1128 Phi Thiên – Chương 1132: Khóc không ra nước mắt (2) 07/07/2022
1129 Phi Thiên – Chương 1133: Ngưu cư sĩ (1) 07/07/2022
1130 Phi Thiên – Chương 1134: Ngưu cư sĩ (2) 07/07/2022
1131 Phi Thiên – Chương 1135: Cư sĩ xin chỉ giáo 07/07/2022
1132 Phi Thiên – Chương 1136: Uy lực của kiếm trận (1) 07/07/2022
1133 Phi Thiên – Chương 1137: Uy lực của kiếm trận (2) 07/07/2022
1134 Phi Thiên – Chương 1138: Hiệu quả của nhị hàng (1) 07/07/2022
1135 Phi Thiên – Chương 1139: Hiệu quả của nhị hàng (2) 07/07/2022
1136 Phi Thiên – Chương 1140: Nhân phẩm không thể chê (1) 07/07/2022
1137 Phi Thiên – Chương 1141: Nhân phẩm không thể chê (2) 07/07/2022
1138 Phi Thiên – Chương 1142: Linh đảo (1) 07/07/2022
1139 Phi Thiên – Chương 1143: Linh đảo (2) 07/07/2022
1140 Phi Thiên – Chương 1144: Hạnh viên (1) 07/07/2022
1141 Phi Thiên – Chương 1145: Hạnh viên (2) 07/07/2022
1142 Phi Thiên – Chương 1146: Gan to, hưng phấn 07/07/2022
1143 Phi Thiên – Chương 1147: Làm sao có thể lớn lối như thế 07/07/2022
1144 Phi Thiên – Chương 1148: Người hiếu học (1) 07/07/2022
1145 Phi Thiên – Chương 1149: Người hiếu học (2) 07/07/2022
1146 Phi Thiên – Chương 1150: Còn dám đưa tới cửa? (1) 07/07/2022
1147 Phi Thiên – Chương 1151: Còn dám đưa tới cửa? (2) 07/07/2022
1148 Phi Thiên – Chương 1152: Bất ngờ kiểm tra (1) 07/07/2022
1149 Phi Thiên – Chương 1153: Bất ngờ kiểm tra (2) 07/07/2022
1150 Phi Thiên – Chương 1154: Thịnh tình khó chối từ (1) 07/07/2022
1151 Phi Thiên – Chương 1155: Thịnh tình khó chối từ (2) 07/07/2022
1152 Phi Thiên – Chương 1156: Hợp tác (1) 07/07/2022
1153 Phi Thiên – Chương 1157: Hợp tác (2) 07/07/2022
1154 Phi Thiên – Chương 1158: Gác lại tranh cãi (1) 07/07/2022
1155 Phi Thiên – Chương 1159: Gác lại tranh cãi (2) 07/07/2022
1156 Phi Thiên – Chương 1160: Một tiếng thở dài 07/07/2022
1157 Phi Thiên – Chương 1161: Đột phá Tử liên (1) 07/07/2022
1158 Phi Thiên – Chương 1162: Đột phá Tử liên (2) 07/07/2022
1159 Phi Thiên – Chương 1163: Cần gấp Vô Ưu quả (1) 07/07/2022
1160 Phi Thiên – Chương 1164: Cần gấp Vô Ưu quả (2) 07/07/2022
1161 Phi Thiên – Chương 1165: Uy hiếp lẫn nhau (1) 07/07/2022
1162 Phi Thiên – Chương 1166: Uy hiếp lẫn nhau (2) 07/07/2022
1163 Phi Thiên – Chương 1167: Dò tìm trong đêm (1) 07/07/2022
1164 Phi Thiên – Chương 1168: Dò tìm trong đêm (2) 07/07/2022
1165 Phi Thiên – Chương 1169: Khổ không cúi đầu (1) 07/07/2022
1166 Phi Thiên – Chương 1170: Khổ không cúi đầu (2) 07/07/2022
1167 Phi Thiên – Chương 1171: Nếu ta thành ma 07/07/2022
1168 Phi Thiên – Chương 1172: Chữa trị (1) 07/07/2022
1169 Phi Thiên – Chương 1173: Chữa trị (2) 07/07/2022
1170 Phi Thiên – Chương 1174: Có kẻ phản bội 07/07/2022
1171 Phi Thiên – Chương 1175: Giả vờ như không nhìn thấy (1) 07/07/2022
1172 Phi Thiên – Chương 1176: Giả vờ như không nhìn thấy (2) 07/07/2022
1173 Phi Thiên – Chương 1177: Nói động thủ là động thủ (1) 07/07/2022
1174 Phi Thiên – Chương 1178: Nói động thủ là động thủ (2) 07/07/2022
1175 Phi Thiên – Chương 1179: Cái tên hay gây sự (1) 07/07/2022
1176 Phi Thiên – Chương 1180: Cái tên hay gây sự (2) 07/07/2022
1177 Phi Thiên – Chương 1181: Chứng minh cái rắm (1) 07/07/2022
1178 Phi Thiên – Chương 1182: Chứng minh cái rắm (2) 07/07/2022
1179 Phi Thiên – Chương 1183: Trúng độc 07/07/2022
1180 Phi Thiên – Chương 1184: Cứu chữa (1) 07/07/2022
1181 Phi Thiên – Chương 1185: Cứu chữa (2) 07/07/2022
1182 Phi Thiên – Chương 1186: Vũ Quần Phương nổi giận (1) 07/07/2022
1183 Phi Thiên – Chương 1187: Vũ Quần Phương nổi giận (2) 07/07/2022
1184 Phi Thiên – Chương 1188: Lo lắng của Dương Khánh (1) 07/07/2022
1185 Phi Thiên – Chương 1189: Lo lắng của Dương Khánh (2) 07/07/2022
1186 Phi Thiên – Chương 1190: Phiền toái của Thập Lục 07/07/2022
1187 Phi Thiên – Chương 1191: Miệng quạ đen (Thượng) 07/07/2022
1188 Phi Thiên – Chương 1192: Miệng quạ đen (Hạ) 07/07/2022
1189 Phi Thiên – Chương 1193: Ngươi cũng có hôm nay 07/07/2022
1190 Phi Thiên – Chương 1194: Hôm khác sẽ đến cảm tạ (Thượng) 07/07/2022
1191 Phi Thiên – Chương 1195: Hôm khác sẽ đến cảm tạ (Hạ) 07/07/2022
1192 Phi Thiên – Chương 1196: Quách Thiếu Hải ngụ ở đâu? 07/07/2022
1193 Phi Thiên – Chương 1197: Triệu tập người (Thượng) 07/07/2022
1194 Phi Thiên – Chương 1198: Triệu tập người (Hạ) 07/07/2022
1195 Phi Thiên – Chương 1199: Lệnh bài gây họa 07/07/2022
1196 Phi Thiên – Chương 1200: Thứ trong trữ vật giới chỉ (Thượng) 07/07/2022
1197 Phi Thiên – Chương 1201: Thứ trong trữ vật giới chỉ (Hạ) 07/07/2022
1198 Phi Thiên – Chương 1202: Bát Sử đều xuất hiện 07/07/2022
1199 Phi Thiên – Chương 1203: Đông nghẹt người (Thượng) 07/07/2022
1200 Phi Thiên – Chương 1204: Đông nghẹt người (Hạ) 07/07/2022
1201 Phi Thiên – Chương 1205: Chỉ là đòi lại lẽ phải (Thượng) 07/07/2022
1202 Phi Thiên – Chương 1206: Chỉ là đòi lại lẽ phải (Hạ) 07/07/2022
1203 Phi Thiên – Chương 1207: Gõ cửa một nhát đao 07/07/2022
1204 Phi Thiên – Chương 1208: Thiếu rất nhiều thứ (Thượng) 07/07/2022
1205 Phi Thiên – Chương 1209: Thiếu rất nhiều thứ (Hạ) 07/07/2022
1206 Phi Thiên – Chương 1210: Xé sống 07/07/2022
1207 Phi Thiên – Chương 1211: Đánh vào thiên lao (Thượng) 07/07/2022
1208 Phi Thiên – Chương 1212: Đánh vào thiên lao (Hạ) 07/07/2022
1209 Phi Thiên – Chương 1213: Biếm làm động chủ 07/07/2022
1210 Phi Thiên – Chương 1214: Là người thượng ti (Thượng) 07/07/2022
1211 Phi Thiên – Chương 1215: Là người thượng ti (Hạ) 07/07/2022
1212 Phi Thiên – Chương 1216: Khách qua đường vội vàng 07/07/2022
1213 Phi Thiên – Chương 1217: Đều uống lộn thuốc (Thượng) 07/07/2022
1214 Phi Thiên – Chương 1218: Đều uống lộn thuốc (Hạ) 07/07/2022
1215 Phi Thiên – Chương 1219: Đông người không bằng tốt số 07/07/2022
1216 Phi Thiên – Chương 1220: Cắn ngược trở lại (Thượng) 07/07/2022
1217 Phi Thiên – Chương 1221: Cắn ngược trở lại (Hạ) 07/07/2022
1218 Phi Thiên – Chương 1222: Hồ Ly tinh uất ức (Thượng) 07/07/2022
1219 Phi Thiên – Chương 1223: Hồ Ly tinh uất ức (Hạ) 07/07/2022
1220 Phi Thiên – Chương 1224: Thiên Nhai 07/07/2022
1221 Phi Thiên – Chương 1225: Tiệm tạp hóa? 07/07/2022
1222 Phi Thiên – Chương 1226: Chính Khí tiệm tạp hóa (Thượng) 07/07/2022
1223 Phi Thiên – Chương 1227: Chính Khí tiệm tạp hóa (Hạ) 07/07/2022
1224 Phi Thiên – Chương 1228: Báu vật trấn tiệm 07/07/2022
1225 Phi Thiên – Chương 1229: Lại đây thu tiền (Thượng) 07/07/2022
1226 Phi Thiên – Chương 1230: Lại đây thu tiền (Hạ) 07/07/2022
1227 Phi Thiên – Chương 1231: Chính Khí tiệm tạp hóa (Thượng) 07/07/2022
1228 Phi Thiên – Chương 1232: Chính Khí tiệm tạp hóa (Hạ) 07/07/2022
1229 Phi Thiên – Chương 1233: Báu vật trấn tiệm 07/07/2022
1230 Phi Thiên – Chương 1234: Lại đây thu tiền (Thượng) 07/07/2022
1231 Phi Thiên – Chương 1235: Lại đây thu tiền (Hạ) 07/07/2022
1232 Phi Thiên – Chương 1236: Bán hết 07/07/2022
1233 Phi Thiên – Chương 1237: Gian thương (Thượng) 07/07/2022
1234 Phi Thiên – Chương 1238: Gian thương (Hạ) 07/07/2022
1235 Phi Thiên – Chương 1239: Ta lừa chết ngươi 07/07/2022
1236 Phi Thiên – Chương 1240: Quá đông khách (Thượng) 07/07/2022
1237 Phi Thiên – Chương 1241: Quá đông khách (Hạ) 07/07/2022
1238 Phi Thiên – Chương 1242: Thống lĩnh gấu chó 07/07/2022
1239 Phi Thiên – Chương 1243: Hoàng Phủ Quân Nhu trở mặt (Thượng) 07/07/2022
1240 Phi Thiên – Chương 1244: Hoàng Phủ Quân Nhu trở mặt (Hạ) 07/07/2022
1241 Phi Thiên – Chương 1245: Bích Nguyệt Phu Nhân 07/07/2022
1242 Phi Thiên – Chương 1246: Bán đắt như tôm tươi (Thượng) 07/07/2022
1243 Phi Thiên – Chương 1247: Bán đắt như tôm tươi (Hạ) 07/07/2022
1244 Phi Thiên – Chương 1248: Điên cuồng ăn vào (Thượng) 07/07/2022
1245 Phi Thiên – Chương 1249: Điên cuồng ăn vào (Hạ) 07/07/2022
1246 Phi Thiên – Chương 1250: Có người quấy rối 07/07/2022
1247 Phi Thiên – Chương 1251: Đóng cửa (Thượng) 07/07/2022
1248 Phi Thiên – Chương 1252: Đóng cửa (Hạ) 07/07/2022
1249 Phi Thiên – Chương 1253: Nóng hổi 07/07/2022
1250 Phi Thiên – Chương 1254: Trở lại (Thượng) 07/07/2022
1251 Phi Thiên – Chương 1255: Trở lại (Hạ) 07/07/2022
1252 Phi Thiên – Chương 1256: Ma Thánh Vân Ngạo Thiên (Thượng) 07/07/2022
1253 Phi Thiên – Chương 1257: Ma Thánh Vân Ngạo Thiên (Hạ) 07/07/2022
1254 Phi Thiên – Chương 1258: Thả Phong Huyền 07/07/2022
1255 Phi Thiên – Chương 1259: Dám theo ta đi cướp một vố không? (Thượng) 07/07/2022
1256 Phi Thiên – Chương 1260: Dám theo ta đi cướp một vố không? (Hạ) 07/07/2022
1257 Phi Thiên – Chương 1261: Bên trong có nội ứng 07/07/2022
1258 Phi Thiên – Chương 1262: Xúc phát cấm chế (Thượng) 07/07/2022
1259 Phi Thiên – Chương 1263: Xúc phát cấm chế (Hạ) 07/07/2022
1260 Phi Thiên – Chương 1264: Tiến vào nhưng không ra được 07/07/2022
1261 Phi Thiên – Chương 1265: Phá trận (Thượng) 07/07/2022
1262 Phi Thiên – Chương 1266: Phá trận (Hạ) 07/07/2022
1263 Phi Thiên – Chương 1267: Tất cả vui mừng 07/07/2022
1264 Phi Thiên – Chương 1268: Kí Chủ trung cư (Thượng) 07/07/2022
1265 Phi Thiên – Chương 1269: Kí Chủ trung cư (Hạ) 07/07/2022
1266 Phi Thiên – Chương 1270: Tin tức kinh người 07/07/2022
1267 Phi Thiên – Chương 1271: Rất bất đắc dĩ (Thượng) 07/07/2022
1268 Phi Thiên – Chương 1272: Rất bất đắc dĩ (Hạ) 07/07/2022
1269 Phi Thiên – Chương 1273: Phong Huyền gặp rủi ro 07/07/2022
1270 Phi Thiên – Chương 1274: Đầu tháng chín (Thượng) 07/07/2022
1271 Phi Thiên – Chương 1275: Đầu tháng chín (Hạ) 07/07/2022
1272 Phi Thiên – Chương 1276: Lặng lẽ đến 07/07/2022
1273 Phi Thiên – Chương 1277: Nhân vật chính đến (Thượng) 07/07/2022
1274 Phi Thiên – Chương 1278: Nhân vật chính đến (Hạ) 07/07/2022
1275 Phi Thiên – Chương 1279: Vi phạm hứa hẹn thì thế nào? 07/07/2022
1276 Phi Thiên – Chương 1280: Miêu Nghị ở đây (Thượng) 07/07/2022
1277 Phi Thiên – Chương 1281: Miêu Nghị ở đây (Hạ) 07/07/2022
1278 Phi Thiên – Chương 1282: Ngũ phương túc chủ Tinh Túc Hải 07/07/2022
1279 Phi Thiên – Chương 1283: Phải có người chết (Thượng) 07/07/2022
1280 Phi Thiên – Chương 1284: Phải có người chết (Hạ) 07/07/2022
1281 Phi Thiên – Chương 1285: Vô Lượng Đại Pháp 07/07/2022
1282 Phi Thiên – Chương 1286: Lão nương phải lập gia đình (Thượng) 07/07/2022
1283 Phi Thiên – Chương 1287: Lão nương phải lập gia đình (Hạ) 07/07/2022
1284 Phi Thiên – Chương 1288: Khách sạn kết thúc 07/07/2022
1285 Phi Thiên – Chương 1289: Mục Phàm Quân (Thượng) 07/07/2022
1286 Phi Thiên – Chương 1290: Mục Phàm Quân (Hạ) 07/07/2022
1287 Phi Thiên – Chương 1291: Đông viện thiết yến (Thượng) 07/07/2022
1288 Phi Thiên – Chương 1292: Đông viện thiết yến (Hạ) 07/07/2022
1289 Phi Thiên – Chương 1293: Có chút không chịu nổi 07/07/2022
1290 Phi Thiên – Chương 1294: Giúp ngươi hoàn thành ước nguyện (Thượng) 07/07/2022
1291 Phi Thiên – Chương 1295: Giúp ngươi hoàn thành ước nguyện (Hạ) 07/07/2022
1292 Phi Thiên – Chương 1296: Trở lại lưỡng điện 07/07/2022
1293 Phi Thiên – Chương 1297: Phong Huyền phải cảm tạ lão tử (Thượng) 07/07/2022
1294 Phi Thiên – Chương 1298: Phong Huyền phải cảm tạ lão tử (Hạ) 07/07/2022
1295 Phi Thiên – Chương 1299: Thăng quan, ban hôn 07/07/2022
1296 Phi Thiên – Chương 1300: Sắp đến đại hôn (Thượng) 07/07/2022
1297 Phi Thiên – Chương 1301: Sắp đến đại hôn (Hạ) 07/07/2022
1298 Phi Thiên – Chương 1302: Khách quý như mây (Thượng) 07/07/2022
1299 Phi Thiên – Chương 1303: Khách quý như mây (Hạ) 07/07/2022
1300 Phi Thiên – Chương 1304: Ngày hoàng đạo 07/07/2022
1301 Phi Thiên – Chương 1305: Đại hôn 07/07/2022
1302 Phi Thiên – Chương 1306: Đêm uyên ương (Thượng) 07/07/2022
1303 Phi Thiên – Chương 1307: Đêm uyên ương (Hạ) 07/07/2022
1304 Phi Thiên – Chương 1308: Động phòng hoa chúc 07/07/2022
1305 Phi Thiên – Chương 1309: Đồ Cưới phong phú (Thượng) 07/07/2022
1306 Phi Thiên – Chương 1310: Đồ Cưới phong phú (Hạ) 07/07/2022
1307 Phi Thiên – Chương 1311: Tỷ phu cởi hết y phục của ta (Thượng) 07/07/2022
1308 Phi Thiên – Chương 1312: Tỷ phu cởi hết y phục của ta (Hạ) 07/07/2022
1309 Phi Thiên – Chương 1313: Gặp lại La Song Phi 07/07/2022
1310 Phi Thiên – Chương 1314: Hỗn Loạn Chi Địa (Thượng) 07/07/2022
1311 Phi Thiên – Chương 1315: Hỗn Loạn Chi Địa (Hạ) 07/07/2022
1312 Phi Thiên – Chương 1316: Mọi người cùng xông lên 07/07/2022
1313 Phi Thiên – Chương 1317: Tam tiết tiểu tướng (Thượng) 07/07/2022
1314 Phi Thiên – Chương 1318: Tam tiết tiểu tướng (Hạ) 07/07/2022
1315 Phi Thiên – Chương 1319: Tránh thoát một kiếp 07/07/2022
1316 Phi Thiên – Chương 1320: Bí mật trong bản đồ 07/07/2022
1317 Phi Thiên – Chương 1321: Huyết Yêu (Thượng) 07/07/2022
1318 Phi Thiên – Chương 1322: Huyết Yêu (Hạ) 07/07/2022
1319 Phi Thiên – Chương 1323: Bán không khí 07/07/2022
1320 Phi Thiên – Chương 1324: Vùng đất chết không yên lành (Thượng) 07/07/2022
1321 Phi Thiên – Chương 1325: Vùng đất chết không yên lành (Hạ) 07/07/2022
1322 Phi Thiên – Chương 1326: Theo gót Sài Quận 07/07/2022
1323 Phi Thiên – Chương 1327: Xác dày mới toàn mạng (Thượng) 07/07/2022
1324 Phi Thiên – Chương 1328: Xác dày mới toàn mạng (Hạ) 07/07/2022
1325 Phi Thiên – Chương 1329: Huyết Cốt Sơn 07/07/2022
1326 Phi Thiên – Chương 1330: Vạn tà tích thể 07/07/2022
1327 Phi Thiên – Chương 1331: Mạng lão tử lớn lắm (Thượng) 07/07/2022
1328 Phi Thiên – Chương 1332: Mạng lão tử lớn lắm (Hạ) 07/07/2022
1329 Phi Thiên – Chương 1333: Còn muốn lừa ta 07/07/2022
1330 Phi Thiên – Chương 1334: Huyết đan đâu? (Thượng) 07/07/2022
1331 Phi Thiên – Chương 1335: Huyết đan đâu? (Hạ) 07/07/2022
1332 Phi Thiên – Chương 1336: Tiệm tạp hóa vẫn còn 07/07/2022
1333 Phi Thiên – Chương 1337: Hạ Hầu Long Thành đảm bảo (Thượng) 07/07/2022
1334 Phi Thiên – Chương 1338: Hạ Hầu Long Thành đảm bảo (Hạ) 07/07/2022
1335 Phi Thiên – Chương 1339: Chính Khí Môn biến hóa 07/07/2022
1336 Phi Thiên – Chương 1340: Đức Minh biến hóa (Thượng) 07/07/2022
1337 Phi Thiên – Chương 1341: Đức Minh biến hóa (Hạ) 07/07/2022
1338 Phi Thiên – Chương 1342: Ngưu mỗ chưa lập gia đình (Thượng) 07/07/2022
1339 Phi Thiên – Chương 1343: Ngưu mỗ chưa lập gia đình (Hạ) 07/07/2022
1340 Phi Thiên – Chương 1344: Vay tiền 07/07/2022
1341 Phi Thiên – Chương 1345: Trả cái rắm (Thượng) 07/07/2022
1342 Phi Thiên – Chương 1346: Trả cái rắm (Hạ) 07/07/2022
1343 Phi Thiên – Chương 1347: Đánh Hạ Hầu Long Thành tơi bời (Thượng) 07/07/2022
1344 Phi Thiên – Chương 1348: Đánh Hạ Hầu Long Thành tơi bời (Hạ) 07/07/2022
1345 Phi Thiên – Chương 1349: Huyết Yêu đến 07/07/2022
1346 Phi Thiên – Chương 1350: Không thể hòa giải (Thượng) 07/07/2022
1347 Phi Thiên – Chương 1351: Không thể hòa giải (Hạ) 07/07/2022
1348 Phi Thiên – Chương 1352: Mắc lừa 07/07/2022
1349 Phi Thiên – Chương 1353: Hạ Hầu xuất mã 07/07/2022
1350 Phi Thiên – Chương 1354: Thần thảo (Thượng) 07/07/2022
1351 Phi Thiên – Chương 1355: Thần thảo (Hạ) 07/07/2022
1352 Phi Thiên – Chương 1356: Mất bò mới lo làm chuồng (Thượng) 07/07/2022
1353 Phi Thiên – Chương 1357: Mất bò mới lo làm chuồng (Hạ) 07/07/2022
1354 Phi Thiên – Chương 1358: Trả tiền 07/07/2022
1355 Phi Thiên – Chương 1359: Châm ngòi ly gián (Thượng) 07/07/2022
1356 Phi Thiên – Chương 1360: Châm ngòi ly gián (Hạ) 07/07/2022
1357 Phi Thiên – Chương 1361: Người thừa kế chưởng môn 07/07/2022
1358 Phi Thiên – Chương 1362: Có lẽ là trăm sông đổ về một biển (Thượng) 07/07/2022
1359 Phi Thiên – Chương 1363: Có lẽ là trăm sông đổ về một biển (Hạ) 07/07/2022
1360 Phi Thiên – Chương 1364: Trả tiền (Thượng) 07/07/2022
1361 Phi Thiên – Chương 1365: Trả tiền (Hạ) 07/07/2022
1362 Phi Thiên – Chương 1366: Ngưu Hữu Đức, ngươi lừa ta! 07/07/2022
1363 Phi Thiên – Chương 1367: Đại hà đê hội (Thượng) 07/07/2022
1364 Phi Thiên – Chương 1368: Đại hà đê hội (Hạ) 07/07/2022
1365 Phi Thiên – Chương 1369: Ở rể 07/07/2022
1366 Phi Thiên – Chương 1370: Trở về tiểu thế giới (Thượng) 07/07/2022
1367 Phi Thiên – Chương 1371: Trở về tiểu thế giới (Hạ) 07/07/2022
1368 Phi Thiên – Chương 1372: Mạnh miệng (Thượng) 07/07/2022
1369 Phi Thiên – Chương 1373: Mạnh miệng (Hạ) 07/07/2022
1370 Phi Thiên – Chương 1374: Phong cảnh tốt 07/07/2022
1371 Phi Thiên – Chương 1375: Phạt đứng (Thượng) 07/07/2022
1372 Phi Thiên – Chương 1376: Phạt đứng (Hạ) 07/07/2022
1373 Phi Thiên – Chương 1377: Phu nhân nóng tính 07/07/2022
1374 Phi Thiên – Chương 1378: Nổi điên (Thượng) 07/07/2022
1375 Phi Thiên – Chương 1379: Nổi điên (Hạ) 07/07/2022
1376 Phi Thiên – Chương 1380: Vết thương nhỏ bình thường nhắc đến làm gì 07/07/2022
1377 Phi Thiên – Chương 1381: Đường lui cuối cùng (Thượng) 07/07/2022
1378 Phi Thiên – Chương 1382: Đường lui cuối cùng (Hạ) 07/07/2022
1379 Phi Thiên – Chương 1383: Ích kỷ (Thượng) 07/07/2022
1380 Phi Thiên – Chương 1384: Ích kỷ (Hạ) 07/07/2022
1381 Phi Thiên – Chương 1385: Ta nguyện ý chết vì ngươi 07/07/2022
1382 Phi Thiên – Chương 1386: Cử thế vô song (Thượng) 07/07/2022
1383 Phi Thiên – Chương 1387: Cử thế vô song (Trung) 07/07/2022
1384 Phi Thiên – Chương 1388: Cử thế vô song (Hạ) 07/07/2022
1385 Phi Thiên – Chương 1389: Huyết liên 07/07/2022
1386 Phi Thiên – Chương 1390: Vi Vi đi cùng (Thượng) 07/07/2022
1387 Phi Thiên – Chương 1391: Vi Vi đi cùng (Hạ) 07/07/2022
1388 Phi Thiên – Chương 1392: Mới đến Đại Ma Thiên 07/07/2022
1389 Phi Thiên – Chương 1393: Mới gặp Vân Ngạo Thiên (Thượng) 07/07/2022
1390 Phi Thiên – Chương 1394: Mới gặp Vân Ngạo Thiên (Hạ) 07/07/2022
1391 Phi Thiên – Chương 1395: Quá dã man (Thượng) 07/07/2022
1392 Phi Thiên – Chương 1396: Quá dã man (Hạ) 07/07/2022
1393 Phi Thiên – Chương 1397: Nhìn lén nam nhân tắm rửa 07/07/2022
1394 Phi Thiên – Chương 1398: Không thể để Dương tổng quản biết (Thượng) 07/07/2022
1395 Phi Thiên – Chương 1399: Không thể để Dương tổng quản biết (Hạ) 07/07/2022
1396 Phi Thiên – Chương 1400: Nói thẳng ra 07/07/2022
1397 Phi Thiên – Chương 1401: Vừa ý vị nào? (Thượng) 08/07/2022
1398 Phi Thiên – Chương 1402: Vừa ý vị nào? (Hạ) 08/07/2022
1399 Phi Thiên – Chương 1403: Đừng hòng sống trở lại (Thượng) 08/07/2022
1400 Phi Thiên – Chương 1404: Đừng hòng sống trở lại (Hạ) 08/07/2022
1401 Phi Thiên – Chương 1405: Choang 08/07/2022
1402 Phi Thiên – Chương 1406: Diệt Linh Lung tông (Thượng) 08/07/2022
1403 Phi Thiên – Chương 1407: Diệt Linh Lung tông (Hạ) 08/07/2022
1404 Phi Thiên – Chương 1408: Rơi vào cạm bẫy 08/07/2022
1405 Phi Thiên – Chương 1409: Tám mươi lăm con Đường Lang (Thượng) 08/07/2022
1406 Phi Thiên – Chương 1410: Tám mươi lăm con Đường Lang (Hạ) 08/07/2022
1407 Phi Thiên – Chương 1411: Thập thò lén lút 08/07/2022
1408 Phi Thiên – Chương 1412: Phong Bắc Trần nổi giận (Thượng) 08/07/2022
1409 Phi Thiên – Chương 1413: Phong Bắc Trần nổi giận (Hạ) 08/07/2022
1410 Phi Thiên – Chương 1414: Làm lớn chuyện (Thượng) 08/07/2022
1411 Phi Thiên – Chương 1415: Làm lớn chuyện (Hạ) 08/07/2022
1412 Phi Thiên – Chương 1416: Yêu Nhược Tiên làm hỏng chuyện 08/07/2022
1413 Phi Thiên – Chương 1417: Tiểu bảo tháp Linh Lung (Thượng) 08/07/2022
1414 Phi Thiên – Chương 1418: Tiểu bảo tháp Linh Lung (Hạ) 08/07/2022
1415 Phi Thiên – Chương 1419: Sắp đánh nhau 08/07/2022
1416 Phi Thiên – Chương 1420: Kiềm giữ con tin (Thượng) 08/07/2022
1417 Phi Thiên – Chương 1421: Kiềm giữ con tin (Hạ) 08/07/2022
1418 Phi Thiên – Chương 1422: Trên tay có nhiều con tin thật 08/07/2022
1419 Phi Thiên – Chương 1423: Ra tay giết (Thượng) 08/07/2022
1420 Phi Thiên – Chương 1424: Ra tay giết (Hạ) 08/07/2022
1421 Phi Thiên – Chương 1425: Kinh biến 08/07/2022
1422 Phi Thiên – Chương 1426: Hạ độc thủ (Thượng) 08/07/2022
1423 Phi Thiên – Chương 1427: Hạ độc thủ (Hạ) 08/07/2022
1424 Phi Thiên – Chương 1428: Lôi đình mưa móc đều là thánh ân (Thượng) 08/07/2022
1425 Phi Thiên – Chương 1429: Lôi đình mưa móc đều là thánh ân (Hạ) 08/07/2022
1426 Phi Thiên – Chương 1430: Hơi sững sờ 08/07/2022
1427 Phi Thiên – Chương 1431: Thiên Ngoại Thiên bị đánh lén (Thượng) 08/07/2022
1428 Phi Thiên – Chương 1432: Thiên Ngoại Thiên bị đánh lén (Hạ) 08/07/2022
1429 Phi Thiên – Chương 1433: Bỏ đao giữ người 08/07/2022
1430 Phi Thiên – Chương 1434: Lục thánh (Thượng) 08/07/2022
1431 Phi Thiên – Chương 1435: Lục thánh (Hạ) 08/07/2022
1432 Phi Thiên – Chương 1436: Không thành công châm ngòi 08/07/2022
1433 Phi Thiên – Chương 1437: Làm ầm ĩ (Thượng) 08/07/2022
1434 Phi Thiên – Chương 1438: Làm ầm ĩ (Trung) 08/07/2022
1435 Phi Thiên – Chương 1439: Làm ầm ĩ (Hạ) 08/07/2022
1436 Phi Thiên – Chương 1440: Lại thêm một người (Thượng) 08/07/2022
1437 Phi Thiên – Chương 1441: Lại thêm một người (Hạ) 08/07/2022
1438 Phi Thiên – Chương 1442: Quân cờ (Thượng) 08/07/2022
1439 Phi Thiên – Chương 1443: Quân cờ (Hạ) 08/07/2022
1440 Phi Thiên – Chương 1444: Giải quyết dứt khoát (Thượng) 08/07/2022
1441 Phi Thiên – Chương 1445: Giải quyết dứt khoát (Hạ) 08/07/2022
1442 Phi Thiên – Chương 1446: Thế không thể trái 08/07/2022
1443 Phi Thiên – Chương 1447: Kẻ thức thời mới là Trang tuấn kiệt (Thượng) 08/07/2022
1444 Phi Thiên – Chương 1448: Kẻ thức thời mới là Trang tuấn kiệt (Hạ) 08/07/2022
1445 Phi Thiên – Chương 1449: Tần! (Thượng) 08/07/2022
1446 Phi Thiên – Chương 1450: Tần! (Hạ) 08/07/2022
1447 Phi Thiên – Chương 1451: Thảo mạt chi vi (Thượng) 08/07/2022
1448 Phi Thiên – Chương 1452: Thảo mạt chi vi (Hạ) 08/07/2022
1449 Phi Thiên – Chương 1453: Một hai ba 08/07/2022
1450 Phi Thiên – Chương 1454: Tu thành chính quả (Thượng) 08/07/2022
1451 Phi Thiên – Chương 1455: Tu thành chính quả (Hạ) 08/07/2022
1452 Phi Thiên – Chương 1456: Gia đình yên ổn mọi sự tốt lành (Thượng) 08/07/2022
1453 Phi Thiên – Chương 1457: Gia đình yên ổn mọi sự tốt lành (Hạ) 08/07/2022
1454 Phi Thiên – Chương 1458: Thất Giới đại sư phó thác (Thượng) 08/07/2022
1455 Phi Thiên – Chương 1459: Thất Giới đại sư phó thác (Hạ) 08/07/2022
1456 Phi Thiên – Chương 1460: Đánh chết cũng không làm (Thượng) 08/07/2022
1457 Phi Thiên – Chương 1461: Đánh chết cũng không làm (Hạ) 08/07/2022
1458 Phi Thiên – Chương 1462: Địa ngục bần tăng cũng tới 08/07/2022
1459 Phi Thiên – Chương 1463: Phu nhân gặp nạn (Thượng) 08/07/2022
1460 Phi Thiên – Chương 1464: Phu nhân gặp nạn (Hạ) 08/07/2022
1461 Phi Thiên – Chương 1465: Bần tăng chơi chết hắn (Thượng) 08/07/2022
1462 Phi Thiên – Chương 1466: Bần tăng chơi chết hắn (Hạ) 08/07/2022
1463 Phi Thiên – Chương 1467: Bát Giới cứu người (Thượng) 08/07/2022
1464 Phi Thiên – Chương 1468: Bát Giới cứu người (Hạ) 08/07/2022
1465 Phi Thiên – Chương 1469: Bát Giới chạy trốn (Thượng) 08/07/2022
1466 Phi Thiên – Chương 1470: Bát Giới chạy trốn (Hạ) 08/07/2022
1467 Phi Thiên – Chương 1471: Độc Huyết Hồn phát tác 08/07/2022
1468 Phi Thiên – Chương 1472: Đột phá Kim Liên (Thượng) 08/07/2022
1469 Phi Thiên – Chương 1473: Đột phá Kim Liên (Hạ) 08/07/2022
1470 Phi Thiên – Chương 1474: Ta hận ngươi (Thượng) 08/07/2022
1471 Phi Thiên – Chương 1475: Ta hận ngươi (Hạ) 08/07/2022
1472 Phi Thiên – Chương 1476: Liều chết sống (Thượng) 08/07/2022
1473 Phi Thiên – Chương 1477: Liều chết sống (Hạ) 08/07/2022
1474 Phi Thiên – Chương 1478: Ăn miếng trả miếng (Thượng) 08/07/2022
1475 Phi Thiên – Chương 1479: Ăn miếng trả miếng (Hạ) 08/07/2022
1476 Phi Thiên – Chương 1480: Làm lớn một hồi 08/07/2022
1477 Phi Thiên – Chương 1481: Trụ trì Tĩnh Tâm tự (Thượng) 08/07/2022
1478 Phi Thiên – Chương 1482: Trụ trì Tĩnh Tâm tự (Hạ) 08/07/2022
1479 Phi Thiên – Chương 1483: Bí mật hành động (Thượng) 08/07/2022
1480 Phi Thiên – Chương 1484: Bí mật hành động (Hạ) 08/07/2022
1481 Phi Thiên – Chương 1485: Bộ lạc Yêu tinh (Thượng) 08/07/2022
1482 Phi Thiên – Chương 1486: Bộ lạc Yêu tinh (Hạ) 08/07/2022
1483 Phi Thiên – Chương 1487: Bảo đồ Nghi vân (Thượng) 08/07/2022
1484 Phi Thiên – Chương 1488: Bảo đồ Nghi vân (Hạ) 08/07/2022
1485 Phi Thiên – Chương 1489: Cái bàn chữ điền 08/07/2022
1486 Phi Thiên – Chương 1490: Thập lục tự chân ngôn (Thượng) 08/07/2022
1487 Phi Thiên – Chương 1491: Thập lục tự chân ngôn (Hạ) 08/07/2022
1488 Phi Thiên – Chương 1492: Người trông coi chìa khóa (Thượng) 08/07/2022
1489 Phi Thiên – Chương 1493: Người trông coi chìa khóa (Hạ) 08/07/2022
1490 Phi Thiên – Chương 1494: Chuẩn bị làm một mình 08/07/2022
1491 Phi Thiên – Chương 1495: Đại sư, hoàn tục đi (Thượng) 08/07/2022
1492 Phi Thiên – Chương 1496: Đại sư, hoàn tục đi (Hạ) 08/07/2022
1493 Phi Thiên – Chương 1497: Lửa sém lông mày (Thượng) 08/07/2022
1494 Phi Thiên – Chương 1498: Lửa sém lông mày (Hạ) 08/07/2022
1495 Phi Thiên – Chương 1499: Giải tàng bảo đồ (Thượng) 08/07/2022
1496 Phi Thiên – Chương 1500: Giải tàng bảo đồ (Hạ) 08/07/2022
1497 Phi Thiên – Chương 1501: Bảo tàng trong hồ 08/07/2022
1498 Phi Thiên – Chương 1502: Tay sai Thiên đế (Thượng) 08/07/2022
1499 Phi Thiên – Chương 1503: Tay sai Thiên đế (Hạ) 08/07/2022
1500 Phi Thiên – Chương 1504: Tiệm tạp hóa đổi chủ (Thượng) 08/07/2022
1501 Phi Thiên – Chương 1505: Tiệm tạp hóa đổi chủ (Hạ) 08/07/2022
1502 Phi Thiên – Chương 1506: Đoạt danh tiếng của ta 08/07/2022
1503 Phi Thiên – Chương 1507: Bảo tàng tới tay (Thượng) 08/07/2022
1504 Phi Thiên – Chương 1508: Bảo tàng tới tay (Hạ) 08/07/2022
1505 Phi Thiên – Chương 1509: Ba chuyện nhỏ (Thượng) 08/07/2022
1506 Phi Thiên – Chương 1510: Ba chuyện nhỏ (Hạ) 08/07/2022
1507 Phi Thiên – Chương 1511: Tiểu tướng Thiên đình (Thượng) 08/07/2022
1508 Phi Thiên – Chương 1512: Tiểu tướng Thiên đình (Hạ) 08/07/2022
1509 Phi Thiên – Chương 1513: Hai kiện lễ vật (Thượng) 08/07/2022
1510 Phi Thiên – Chương 1514: Hai kiện lễ vật (Hạ) 08/07/2022
1511 Phi Thiên – Chương 1515: Đến đập phá quán (Thượng) 08/07/2022
1512 Phi Thiên – Chương 1516: Đến đập phá quán (Hạ) 08/07/2022
1513 Phi Thiên – Chương 1517: Thời khắc mấu chốt 08/07/2022
1514 Phi Thiên – Chương 1518: Có tang vẫn lấy được (Thượng) 08/07/2022
1515 Phi Thiên – Chương 1519: Có tang vẫn lấy được (Hạ) 08/07/2022
1516 Phi Thiên – Chương 1520: Chửi đổng (Thượng) 08/07/2022
1517 Phi Thiên – Chương 1521: Chửi đổng (Hạ) 08/07/2022
1518 Phi Thiên – Chương 1522: Vân Dung quán (Thượng) 08/07/2022
1519 Phi Thiên – Chương 1523: Vân Dung quán (Hạ) 08/07/2022
1520 Phi Thiên – Chương 1524: Phụ nữ có chồng (Thượng) 08/07/2022
1521 Phi Thiên – Chương 1525: Phụ nữ có chồng (Hạ) 08/07/2022
1522 Phi Thiên – Chương 1526: Động thiên phúc địa (Thượng) 08/07/2022
1523 Phi Thiên – Chương 1527: Động thiên phúc địa (Hạ) 08/07/2022
1524 Phi Thiên – Chương 1528: Đãng Âm Sơn 08/07/2022
1525 Phi Thiên – Chương 1529: Khứ Lưu Phong (Thượng) 08/07/2022
1526 Phi Thiên – Chương 1530: Khứ Lưu Phong (Hạ) 08/07/2022
1527 Phi Thiên – Chương 1531: Hạ Hầu chiến Hắc Vương 08/07/2022
1528 Phi Thiên – Chương 1532: Quay ngược trở lại 08/07/2022
1529 Phi Thiên – Chương 1533: Tranh chấp nội bộ (Thượng) 08/07/2022
1530 Phi Thiên – Chương 1534: Tranh chấp nội bộ (Hạ) 08/07/2022
1531 Phi Thiên – Chương 1535: Dùng thương nói chuyện 08/07/2022
1532 Phi Thiên – Chương 1536: Kiếm tiện nghi (Thượng) 08/07/2022
1533 Phi Thiên – Chương 1537: Kiếm tiện nghi (Hạ) 08/07/2022
1534 Phi Thiên – Chương 1538: Suýt chết 08/07/2022
1535 Phi Thiên – Chương 1539: Phát tài lớn (Thượng) 08/07/2022
1536 Phi Thiên – Chương 1540: Phát tài lớn (Hạ) 08/07/2022
1537 Phi Thiên – Chương 1541: Gấu đen nổi giận 08/07/2022
1538 Phi Thiên – Chương 1542: Nhảy hai cấp (Thượng) 08/07/2022
1539 Phi Thiên – Chương 1543: Nhảy hai cấp (Hạ) 08/07/2022
1540 Phi Thiên – Chương 1544: Thu lễ mỏi tay 08/07/2022
1541 Phi Thiên – Chương 1545: Kinh tâm động phách (Thượng) 08/07/2022
1542 Phi Thiên – Chương 1546: Kinh tâm động phách (Hạ) 08/07/2022
1543 Phi Thiên – Chương 1547: Có tật giật mình 08/07/2022
1544 Phi Thiên – Chương 1548: Cái yếm đó là thế nào? (Thượng) 08/07/2022
1545 Phi Thiên – Chương 1549: Cái yếm đó là thế nào? (Hạ) 08/07/2022
1546 Phi Thiên – Chương 1550: Không có việc gì 08/07/2022
1547 Phi Thiên – Chương 1551: Đào hoa kiếp (Thượng) 09/07/2022
1548 Phi Thiên – Chương 1552: Đào hoa kiếp (Hạ) 09/07/2022
1549 Phi Thiên – Chương 1553: Mục đích Bát Giới 09/07/2022
1550 Phi Thiên – Chương 1554: Ba nữ nhân cùng đi (Thượng) 09/07/2022
1551 Phi Thiên – Chương 1555: Ba nữ nhân cùng đi (Hạ) 09/07/2022
1552 Phi Thiên – Chương 1556: Nhận người Tinh Túc Hải 09/07/2022
1553 Phi Thiên – Chương 1557: Tiểu muội không hiểu chuyện (Thượng) 09/07/2022
1554 Phi Thiên – Chương 1558: Tiểu muội không hiểu chuyện (Hạ) 09/07/2022
1555 Phi Thiên – Chương 1559: Bầy yêu báo danh (Thượng) 09/07/2022
1556 Phi Thiên – Chương 1560: Bầy yêu báo danh (Hạ) 09/07/2022
1557 Phi Thiên – Chương 1561: Hoàn thành nhiệm vụ 09/07/2022
1558 Phi Thiên – Chương 1562: Hạ Hầu hồi mã thương (Thượng) 09/07/2022
1559 Phi Thiên – Chương 1563: Hạ Hầu hồi mã thương (Hạ) 09/07/2022
1560 Phi Thiên – Chương 1564: Bối cảnh thông thiên 09/07/2022
1561 Phi Thiên – Chương 1565: Đội ngũ bồi luyện (Thượng) 09/07/2022
1562 Phi Thiên – Chương 1566: Đội ngũ bồi luyện (Hạ) 09/07/2022
1563 Phi Thiên – Chương 1567: Treo giá 09/07/2022
1564 Phi Thiên – Chương 1568: Nhất kích tất sát (Thượng) 09/07/2022
1565 Phi Thiên – Chương 1569: Nhất kích tất sát (Hạ) 09/07/2022
1566 Phi Thiên – Chương 1570: Pháp lực cắn trả 09/07/2022
1567 Phi Thiên – Chương 1571: Tâm Hỏa Quyết (Thượng) 09/07/2022
1568 Phi Thiên – Chương 1572: Tâm Hỏa Quyết (Hạ) 09/07/2022
1569 Phi Thiên – Chương 1573: Truy nã đào phạm 09/07/2022
1570 Phi Thiên – Chương 1574: Chân tướng (Thượng) 09/07/2022
1571 Phi Thiên – Chương 1575: Chân tướng (Hạ) 09/07/2022
1572 Phi Thiên – Chương 1576: Không phóng khoáng 09/07/2022
1573 Phi Thiên – Chương 1577: Chiến giáp kiểu mới (Thượng) 09/07/2022
1574 Phi Thiên – Chương 1578: Chiến giáp kiểu mới (Hạ) 09/07/2022
1575 Phi Thiên – Chương 1579: Tên xui xẻo 09/07/2022
1576 Phi Thiên – Chương 1580: Tính sổ đến 09/07/2022
1577 Phi Thiên – Chương 1581: Không có việc gì (Thượng) 09/07/2022
1578 Phi Thiên – Chương 1582: Không có việc gì (Hạ) 09/07/2022
1579 Phi Thiên – Chương 1583: Lén lén lút lút 09/07/2022
1580 Phi Thiên – Chương 1584: Bắt đầu khảo hạch (Thượng) 09/07/2022
1581 Phi Thiên – Chương 1585: Bắt đầu khảo hạch (Hạ) 09/07/2022
1582 Phi Thiên – Chương 1586: Mục tiêu đầu tiên 09/07/2022
1583 Phi Thiên – Chương 1587: Công tâm (Thượng) 09/07/2022
1584 Phi Thiên – Chương 1588: Công tâm (Hạ) 09/07/2022
1585 Phi Thiên – Chương 1589: Ngươi dám hại ta 09/07/2022
1586 Phi Thiên – Chương 1590: Vong Ưu Lâm (Thượng) 09/07/2022
1587 Phi Thiên – Chương 1591: Vong Ưu Lâm (Hạ) 09/07/2022
1588 Phi Thiên – Chương 1592: Cẩu quan 09/07/2022
1589 Phi Thiên – Chương 1593: Có điều kiện, cần trả giá lớn (Thượng) 09/07/2022
1590 Phi Thiên – Chương 1594: Có điều kiện, cần trả giá lớn (Hạ) 09/07/2022
1591 Phi Thiên – Chương 1595: Ngưu Hữu Đức, Ngưu Hữu Tài, Ngưu Hữu Thọ 09/07/2022
1592 Phi Thiên – Chương 1596: Tách ra (Thượng) 09/07/2022
1593 Phi Thiên – Chương 1597: Tách ra (Hạ) 09/07/2022
1594 Phi Thiên – Chương 1598: Lựa chọn con đường 09/07/2022
1595 Phi Thiên – Chương 1599: Giang Nhất Nhất 09/07/2022
1596 Phi Thiên – Chương 1600: Thần thông Ban Nguyệt Công (Thượng) 09/07/2022
1597 Phi Thiên – Chương 1601: Thần thông Ban Nguyệt Công (Hạ) 09/07/2022
1598 Phi Thiên – Chương 1602: Thiên Diện yêu hồ (Thượng) 09/07/2022
1599 Phi Thiên – Chương 1603: Thiên Diện yêu hồ (Hạ) 09/07/2022
1600 Phi Thiên – Chương 1604: Muộn 09/07/2022
1601 Phi Thiên – Chương 1605: Cửu Sơn Liên châu (Thượng) 09/07/2022
1602 Phi Thiên – Chương 1606: Cửu Sơn Liên châu (Hạ) 09/07/2022
1603 Phi Thiên – Chương 1607: Hỏa tụ âm dương (Thượng) 09/07/2022
1604 Phi Thiên – Chương 1608: Hỏa tụ âm dương (Hạ) 09/07/2022
1605 Phi Thiên – Chương 1609: Tắm rửa (Thượng) 09/07/2022
1606 Phi Thiên – Chương 1610: Tắm rửa (Hạ) 09/07/2022
1607 Phi Thiên – Chương 1611: Kim Liên tam phẩm (Thượng) 09/07/2022
1608 Phi Thiên – Chương 1612: Kim Liên tam phẩm (Hạ) 09/07/2022
1609 Phi Thiên – Chương 1613: Một lần nữa làm người, giết 09/07/2022
1610 Phi Thiên – Chương 1614: Khâu khảo hạch cuối cùng (Thượng) 09/07/2022
1611 Phi Thiên – Chương 1615: Khâu khảo hạch cuối cùng (Hạ) 09/07/2022
1612 Phi Thiên – Chương 1616: Mưa gió nổi lên (Thượng) 09/07/2022
1613 Phi Thiên – Chương 1617: Mưa gió nổi lên (Hạ) 09/07/2022
1614 Phi Thiên – Chương 1618: Lệnh tiễn bằng lông gà (Thượng) 09/07/2022
1615 Phi Thiên – Chương 1619: Lệnh tiễn bằng lông gà (Hạ) 09/07/2022
1616 Phi Thiên – Chương 1620: Tình thủ túc (Thượng) 09/07/2022
1617 Phi Thiên – Chương 1621: Tình thủ túc (Hạ) 09/07/2022
1618 Phi Thiên – Chương 1622: Trận đầu cướp giết (Thượng) 09/07/2022
1619 Phi Thiên – Chương 1623: Trận đầu cướp giết (Hạ) 09/07/2022
1620 Phi Thiên – Chương 1624: Tướng ăn khó coi (Thượng) 09/07/2022
1621 Phi Thiên – Chương 1625: Tướng ăn khó coi (Hạ) 09/07/2022
1622 Phi Thiên – Chương 1626: Lựa chọn 09/07/2022
1623 Phi Thiên – Chương 1627: Đào phạm không ở trên người chúng ta (Thượng) 09/07/2022
1624 Phi Thiên – Chương 1628: Đào phạm không ở trên người chúng ta (Hạ) 09/07/2022
1625 Phi Thiên – Chương 1629: Tránh cũng không thể tránh (Thượng) 09/07/2022
1626 Phi Thiên – Chương 1630: Tránh cũng không thể tránh (Hạ) 09/07/2022
1627 Phi Thiên – Chương 1631: Cứng đối cứng (Thượng) 09/07/2022
1628 Phi Thiên – Chương 1632: Cứng đối cứng (Hạ) 09/07/2022
1629 Phi Thiên – Chương 1633: Triền đấu (Thượng) 09/07/2022
1630 Phi Thiên – Chương 1634: Triền đấu (Hạ) 09/07/2022
1631 Phi Thiên – Chương 1635: Tạm bức cường địch (Thượng) 09/07/2022
1632 Phi Thiên – Chương 1636: Tạm bức cường địch (Hạ) 09/07/2022
1633 Phi Thiên – Chương 1637: Ra công không xuất lực 09/07/2022
1634 Phi Thiên – Chương 1638: Cứ đến rồi đi (Thượng) 09/07/2022
1635 Phi Thiên – Chương 1639: Cứ đến rồi đi (Hạ) 09/07/2022
1636 Phi Thiên – Chương 1640: Ngưu Hữu Đức ở đây (Thượng) 09/07/2022
1637 Phi Thiên – Chương 1641: Ngưu Hữu Đức ở đây (Hạ) 09/07/2022
1638 Phi Thiên – Chương 1642: Không ổn (Thượng) 09/07/2022
1639 Phi Thiên – Chương 1643: Không ổn (Hạ) 09/07/2022
1640 Phi Thiên – Chương 1644: Gia hỏa đầu óc có bệnh (Thượng) 09/07/2022
1641 Phi Thiên – Chương 1645: Gia hỏa đầu óc có bệnh (Hạ) 09/07/2022
1642 Phi Thiên – Chương 1646: Ngưu mỗ đi một lúc sẽ trở lại 09/07/2022
1643 Phi Thiên – Chương 1647: Duy tử chiến nhĩ (Thượng) 09/07/2022
1644 Phi Thiên – Chương 1648: Duy tử chiến nhĩ (Hạ) 09/07/2022
1645 Phi Thiên – Chương 1649: Phục mệnh (Thượng) 09/07/2022
1646 Phi Thiên – Chương 1650: Phục mệnh (Hạ) 09/07/2022
1647 Phi Thiên – Chương 1651: Ba mươi lăm đào phạm (Thượng) 09/07/2022
1648 Phi Thiên – Chương 1652: Ba mươi lăm đào phạm (Hạ) 09/07/2022
1649 Phi Thiên – Chương 1653: Đệ nhất (Thượng) 09/07/2022
1650 Phi Thiên – Chương 1654: Đệ nhất (Hạ) 09/07/2022
1651 Phi Thiên – Chương 1655: Trọng thưởng (Thượng) 09/07/2022
1652 Phi Thiên – Chương 1656: Trọng thưởng (Hạ) 09/07/2022
1653 Phi Thiên – Chương 1657: Có chút kỳ quặc (Thượng) 09/07/2022
1654 Phi Thiên – Chương 1658: Có chút kỳ quặc (Hạ) 09/07/2022
1655 Phi Thiên – Chương 1659: Thân bất do kỷ 09/07/2022
1656 Phi Thiên – Chương 1660: Bản giai nhân (Thượng) 09/07/2022
1657 Phi Thiên – Chương 1661: Bản giai nhân (Hạ) 09/07/2022
1658 Phi Thiên – Chương 1662: Tam bản đường (Thượng) 09/07/2022
1659 Phi Thiên – Chương 1663: Tam bản đường (Hạ) 09/07/2022
1660 Phi Thiên – Chương 1664: Tâm phúc (Thượng) 09/07/2022
1661 Phi Thiên – Chương 1665: Tâm phúc (Hạ) 09/07/2022
1662 Phi Thiên – Chương 1666: Vinh quy 09/07/2022
1663 Phi Thiên – Chương 1667: Ven đường cướp người (Thượng) 09/07/2022
1664 Phi Thiên – Chương 1668: Ven đường cướp người (Hạ) 09/07/2022
1665 Phi Thiên – Chương 1669: Ác thật! (Thượng) 09/07/2022
1666 Phi Thiên – Chương 1670: Ác thật! (Hạ) 09/07/2022
1667 Phi Thiên – Chương 1671: Tiếng gió (Thượng) 09/07/2022
1668 Phi Thiên – Chương 1672: Tiếng gió (Hạ) 09/07/2022
1669 Phi Thiên – Chương 1673: Lệnh cấp trên khó cãi 09/07/2022
1670 Phi Thiên – Chương 1674: Thăng quan đại thống lĩnh (Thượng) 09/07/2022
1671 Phi Thiên – Chương 1675: Thăng quan đại thống lĩnh (Hạ) 09/07/2022
1672 Phi Thiên – Chương 1676: Sát thiên đao (Thượng) 09/07/2022
1673 Phi Thiên – Chương 1677: Sát thiên đao (Hạ) 09/07/2022
1674 Phi Thiên – Chương 1678: Thiệp cưới 09/07/2022
1675 Phi Thiên – Chương 1679: Cách phát tài của Từ Đường Nhiên (Thượng) 09/07/2022
1676 Phi Thiên – Chương 1680: Cách phát tài của Từ Đường Nhiên (Hạ) 09/07/2022
1677 Phi Thiên – Chương 1681: Tào Vạn Tường tái hôn 09/07/2022
1678 Phi Thiên – Chương 1682: Gây sự (Thượng) 09/07/2022
1679 Phi Thiên – Chương 1683: Gây sự (Hạ) 09/07/2022
1680 Phi Thiên – Chương 1684: Hai sát tài càn rỡ (Thượng) 09/07/2022
1681 Phi Thiên – Chương 1685: Hai sát tài càn rỡ (Hạ) 09/07/2022
1682 Phi Thiên – Chương 1686: Ngươi đang uy hiếp ta? 09/07/2022
1683 Phi Thiên – Chương 1687: Đối chất ngay mặt (Thượng) 09/07/2022
1684 Phi Thiên – Chương 1688: Đối chất ngay mặt (Hạ) 09/07/2022
1685 Phi Thiên – Chương 1689: Miểu quyền (Thượng) 09/07/2022
1686 Phi Thiên – Chương 1690: Miểu quyền (Hạ) 09/07/2022
1687 Phi Thiên – Chương 1691: Danh sách bổ sung 09/07/2022
1688 Phi Thiên – Chương 1692: Cao điệu (Thượng) 09/07/2022
1689 Phi Thiên – Chương 1693: Cao điệu (Hạ) 09/07/2022
1690 Phi Thiên – Chương 1694: Mưu phản? 09/07/2022
1691 Phi Thiên – Chương 1695: Đại thống lĩnh rất tức giận (Thượng) 09/07/2022
1692 Phi Thiên – Chương 1696: Đại thống lĩnh rất tức giận (Hạ) 09/07/2022
1693 Phi Thiên – Chương 1697: Không xem ai ra gì 09/07/2022
1694 Phi Thiên – Chương 1698: Trảm! (Thượng) 09/07/2022
1695 Phi Thiên – Chương 1699: Trảm! (Hạ) 09/07/2022
1696 Phi Thiên – Chương 1700: Bích Nguyệt phu nhân chóng mặt 09/07/2022
1697 Phi Thiên – Chương 1701: Thủ trưởng hoảng sợ (Thượng) 09/07/2022
1698 Phi Thiên – Chương 1702: Thủ trưởng hoảng sợ (Hạ) 09/07/2022
1699 Phi Thiên – Chương 1703: Ngu phụ 09/07/2022
1700 Phi Thiên – Chương 1704: Rất yên tĩnh (Thượng) 09/07/2022
1701 Phi Thiên – Chương 1705: Rất yên tĩnh (Hạ) 09/07/2022
1702 Phi Thiên – Chương 1706: Thanh chủ 09/07/2022
1703 Phi Thiên – Chương 1707: Cao Quan đến (Thượng) 09/07/2022
1704 Phi Thiên – Chương 1708: Cao Quan đến (Hạ) 09/07/2022
1705 Phi Thiên – Chương 1709: Đệ tử Hỏa Tu La 09/07/2022
1706 Phi Thiên – Chương 1710: Thiên cung (Thượng) 09/07/2022
1707 Phi Thiên – Chương 1711: Thiên cung (Hạ) 09/07/2022
1708 Phi Thiên – Chương 1712: Chiếm dụng của công 09/07/2022
1709 Phi Thiên – Chương 1713: Khốn kiếp (Thượng) 09/07/2022
1710 Phi Thiên – Chương 1714: Khốn kiếp (Hạ) 09/07/2022
1711 Phi Thiên – Chương 1715: Quay về Tiểu Thế Giới (Thượng) 09/07/2022
1712 Phi Thiên – Chương 1716: Quay về Tiểu Thế Giới (Hạ) 09/07/2022
1713 Phi Thiên – Chương 1717: Tận tình 09/07/2022
1714 Phi Thiên – Chương 1718: Chơi lớn 09/07/2022
1715 Phi Thiên – Chương 1719: Lật thuyền trong mương (Thượng) 09/07/2022
1716 Phi Thiên – Chương 1720: Lật thuyền trong mương (Hạ) 09/07/2022
1717 Phi Thiên – Chương 1721: Theo dõi 09/07/2022
1718 Phi Thiên – Chương 1722: Báo động (Thượng) 09/07/2022
1719 Phi Thiên – Chương 1723: Báo động (Hạ) 09/07/2022
1720 Phi Thiên – Chương 1724: Lão tặc, nhận lấy cái chết 09/07/2022
1721 Phi Thiên – Chương 1725: Đạo Thánh không gì hơn thế này 09/07/2022
1722 Phi Thiên – Chương 1726: Sợ ném chuột vỡ bình (Thượng) 09/07/2022
1723 Phi Thiên – Chương 1727: Sợ ném chuột vỡ bình (Hạ) 09/07/2022
1724 Phi Thiên – Chương 1728: Phong Bắc Trần rất loạn (Thượng) 09/07/2022
1725 Phi Thiên – Chương 1729: Phong Bắc Trần rất loạn (Hạ) 09/07/2022
1726 Phi Thiên – Chương 1730: Dương Khánh tức giận 09/07/2022
1727 Phi Thiên – Chương 1731: Phong Bắc Trần đốn cây (Thượng) 09/07/2022
1728 Phi Thiên – Chương 1732: Phong Bắc Trần đốn cây (Hạ) 09/07/2022
1729 Phi Thiên – Chương 1733: Bạo lộ 09/07/2022
1730 Phi Thiên – Chương 1734: Sát tinh Linh Lung tông (Thượng) 09/07/2022
1731 Phi Thiên – Chương 1735: Sát tinh Linh Lung tông (Hạ) 09/07/2022
1732 Phi Thiên – Chương 1736: Điều kiện của Mục Phàm Quân 09/07/2022
1733 Phi Thiên – Chương 1737: Hai cây gậy to (Thượng) 09/07/2022
1734 Phi Thiên – Chương 1738: Hai cây gậy to (Hạ) 09/07/2022
1735 Phi Thiên – Chương 1739: Trao đổi con tin (Thượng) 09/07/2022
1736 Phi Thiên – Chương 1740: Trao đổi con tin (Hạ) 09/07/2022
1737 Phi Thiên – Chương 1741: Ngăn hắn lại! 09/07/2022
1738 Phi Thiên – Chương 1742: Lục thánh đều xuất hiện (Thượng) 09/07/2022
1739 Phi Thiên – Chương 1743: Lục thánh đều xuất hiện (Hạ) 09/07/2022
1740 Phi Thiên – Chương 1744: Để mạng lại! 09/07/2022
1741 Phi Thiên – Chương 1745: Thời đại của ngươi kết thúc (Thượng) 09/07/2022
1742 Phi Thiên – Chương 1746: Thời đại của ngươi kết thúc (Hạ) 09/07/2022
1743 Phi Thiên – Chương 1747: Trong tay ngươi chỉ có nhân tự bộ 09/07/2022
1744 Phi Thiên – Chương 1748: Phong Bắc Trần chết (Thượng) 09/07/2022
1745 Phi Thiên – Chương 1749: Phong Bắc Trần chết (Hạ) 09/07/2022
1746 Phi Thiên – Chương 1750: Ngũ thánh tụ tập 09/07/2022
1747 Phi Thiên – Chương 1751: Là quan lớn thiên đình (Thượng) 09/07/2022
1748 Phi Thiên – Chương 1752: Là quan lớn thiên đình (Hạ) 09/07/2022
1749 Phi Thiên – Chương 1753: Lạt mềm buộc chặt (Thượng) 09/07/2022
1750 Phi Thiên – Chương 1754: Lạt mềm buộc chặt (Hạ) 09/07/2022
1751 Phi Thiên – Chương 1755: Ngũ thánh nghe lời 09/07/2022
1752 Phi Thiên – Chương 1756: Thanh danh thối (Thượng) 09/07/2022
1753 Phi Thiên – Chương 1757: Thanh danh thối (Hạ) 09/07/2022
1754 Phi Thiên – Chương 1758: Phiên Vân Phúc Vũ thú (Thượng) 09/07/2022
1755 Phi Thiên – Chương 1759: Phiên Vân Phúc Vũ thú (Hạ) 09/07/2022
1756 Phi Thiên – Chương 1760: Kiến thức Đại Thế Giới (Thượng) 09/07/2022
1757 Phi Thiên – Chương 1761: Kiến thức Đại Thế Giới (Hạ) 09/07/2022
1758 Phi Thiên – Chương 1762: Buồn nôn quá sức 09/07/2022
1759 Phi Thiên – Chương 1763: Cầu hôn (Thượng) 09/07/2022
1760 Phi Thiên – Chương 1764: Cầu hôn (Hạ) 10/07/2022
1761 Phi Thiên – Chương 1765: Phải diệt trừ 10/07/2022
1762 Phi Thiên – Chương 1766: Sẽ không miễn cưỡng (Thượng) 10/07/2022
1763 Phi Thiên – Chương 1767: Sẽ không miễn cưỡng (Hạ) 10/07/2022
1764 Phi Thiên – Chương 1768: Qua đây nói chuyện chút 10/07/2022
1765 Phi Thiên – Chương 1769: Bất ngờ liên tục (Thượng) 10/07/2022
1766 Phi Thiên – Chương 1770: Bất ngờ liên tục (Hạ) 10/07/2022
1767 Phi Thiên – Chương 1771: Thôi thì cưới đi (Thượng) 10/07/2022
1768 Phi Thiên – Chương 1772: Thôi thì cưới đi (Hạ) 10/07/2022
1769 Phi Thiên – Chương 1773: Nơi ánh đèn lụi tàn 10/07/2022
1770 Phi Thiên – Chương 1774: Đêm quái đản (Thượng) 10/07/2022
1771 Phi Thiên – Chương 1775: Đêm quái đản (Hạ) 10/07/2022
1772 Phi Thiên – Chương 1776: Quang lâm đại thế giới 10/07/2022
1773 Phi Thiên – Chương 1777: Thiên hạ của gia (Thượng) 10/07/2022
1774 Phi Thiên – Chương 1778: Thiên hạ của gia (Hạ) 10/07/2022
1775 Phi Thiên – Chương 1779: Ngũ thánh dạo Thiên Nhai (1) 10/07/2022
1776 Phi Thiên – Chương 1780: Ngũ thánh dạo Thiên Nhai (2) 10/07/2022
1777 Phi Thiên – Chương 1781: Ngũ thánh dạo Thiên Nhai (3) 10/07/2022
1778 Phi Thiên – Chương 1782: Ngũ thánh dạo Thiên Nhai (4) 10/07/2022
1779 Phi Thiên – Chương 1783: Ngũ thánh dạo Thiên Nhai (5) 10/07/2022
1780 Phi Thiên – Chương 1784: Ngươi đang cố ý nhục nhã ta 10/07/2022
1781 Phi Thiên – Chương 1785: Cúi đầu mượn tiền (Thượng) 10/07/2022
1782 Phi Thiên – Chương 1786: Cúi đầu mượn tiền (Hạ) 10/07/2022
1783 Phi Thiên – Chương 1787: Mỗi người mỗi vẻ (Thượng) 10/07/2022
1784 Phi Thiên – Chương 1788: Mỗi người mỗi vẻ (Hạ) 10/07/2022
1785 Phi Thiên – Chương 1789: Hắc Thán biến dị 10/07/2022
1786 Phi Thiên – Chương 1790: Tiến hóa (Thượng) 10/07/2022
1787 Phi Thiên – Chương 1791: Tiến hóa (Trung) 10/07/2022
1788 Phi Thiên – Chương 1792: Tiến hóa (Hạ) 10/07/2022
1789 Phi Thiên – Chương 1793: Tùy tiện 10/07/2022
1790 Phi Thiên – Chương 1794: Thần thông thiên phú của Hắc Thán (Thượng) 10/07/2022
1791 Phi Thiên – Chương 1795: Thần thông thiên phú của Hắc Thán (Hạ) 10/07/2022
1792 Phi Thiên – Chương 1796: Bích Nguyệt cũng muốn đi 10/07/2022
1793 Phi Thiên – Chương 1797: Giải quyết Chung Ly Khoái 10/07/2022
1794 Phi Thiên – Chương 1798: Cao thủ cận chiến (Thượng) 10/07/2022
1795 Phi Thiên – Chương 1799: Cao thủ cận chiến (Hạ) 10/07/2022
1796 Phi Thiên – Chương 1800: Là ngươi? 10/07/2022
1797 Phi Thiên – Chương 1801: Khoe khoang vô song (Thượng) 10/07/2022
1798 Phi Thiên – Chương 1802: Khoe khoang vô song (Hạ) 10/07/2022
1799 Phi Thiên – Chương 1803: Tình nhân bí mật (Thượng) 10/07/2022
1800 Phi Thiên – Chương 1804: Tình nhân bí mật (Hạ) 10/07/2022
1801 Phi Thiên – Chương 1805: Trong ba ngàn Bồng Lai 10/07/2022
1802 Phi Thiên – Chương 1806: Được đến không mất công (Thượng) 10/07/2022
1803 Phi Thiên – Chương 1807: Được đến không mất công (Hạ) 10/07/2022
1804 Phi Thiên – Chương 1808: Trực tiếp trói 10/07/2022
1805 Phi Thiên – Chương 1809: Kỳ độc (Thượng) 10/07/2022
1806 Phi Thiên – Chương 1810: Kỳ độc (Hạ) 10/07/2022
1807 Phi Thiên – Chương 1811: Điện ngọc trai 10/07/2022
1808 Phi Thiên – Chương 1812: Đại tướng yêu chủ 10/07/2022
1809 Phi Thiên – Chương 1813: Dám âm lão tử (Thượng) 10/07/2022
1810 Phi Thiên – Chương 1814: Dám âm lão tử (Hạ) 10/07/2022
1811 Phi Thiên – Chương 1815: Kết Đan thất phẩm (Thượng) 10/07/2022
1812 Phi Thiên – Chương 1816: Kết Đan thất phẩm (Hạ) 10/07/2022
1813 Phi Thiên – Chương 1817: Gió nổi mây phun 10/07/2022
1814 Phi Thiên – Chương 1818: Khoe khoang 10/07/2022
1815 Phi Thiên – Chương 1819: Còn có khoe khoang hơn nữa (Thượng) 10/07/2022
1816 Phi Thiên – Chương 1820: Còn có khoe khoang hơn nữa (Hạ) 10/07/2022
1817 Phi Thiên – Chương 1821: Con mắt thứ ba 10/07/2022
1818 Phi Thiên – Chương 1822: Phong phạm của chính thất (Thượng) 10/07/2022
1819 Phi Thiên – Chương 1823: Phong phạm của chính thất (Hạ) 10/07/2022
1820 Phi Thiên – Chương 1824: Thiên nhãn (Thượng) 10/07/2022
1821 Phi Thiên – Chương 1825: Thiên nhãn (Hạ) 10/07/2022
1822 Phi Thiên – Chương 1826: Có thu hoạch khác 10/07/2022
1823 Phi Thiên – Chương 1827: Truyền pháp (Thượng) 10/07/2022
1824 Phi Thiên – Chương 1828: Truyền pháp (Hạ) 10/07/2022
1825 Phi Thiên – Chương 1829: Sinh hoạt cướp bóc hỗn loạn (Thượng) 10/07/2022
1826 Phi Thiên – Chương 1830: Sinh hoạt cướp bóc hỗn loạn (Hạ) 10/07/2022
1827 Phi Thiên – Chương 1831: Đất luyện ngục 10/07/2022
1828 Phi Thiên – Chương 1832: Bắt đầu hành động (Thượng) 10/07/2022
1829 Phi Thiên – Chương 1833: Bắt đầu hành động (Hạ) 10/07/2022
1830 Phi Thiên – Chương 1834: Thải Liên là cái đinh gì 10/07/2022
1831 Phi Thiên – Chương 1835: Lão nạp thật xui xẻo (Thượng) 10/07/2022
1832 Phi Thiên – Chương 1836: Lão nạp thật xui xẻo (Hạ) 10/07/2022
1833 Phi Thiên – Chương 1837: Như hổ thêm cánh 10/07/2022
1834 Phi Thiên – Chương 1838: Tang vật không đúng (Thượng) 10/07/2022
1835 Phi Thiên – Chương 1839: Tang vật không đúng (Hạ) 10/07/2022
1836 Phi Thiên – Chương 1840: Thiên Đình truy sát 10/07/2022
1837 Phi Thiên – Chương 1841: Tìm được đường sống trong chỗ chết (Thượng) 10/07/2022
1838 Phi Thiên – Chương 1842: Tìm được đường sống trong chỗ chết (Hạ) 10/07/2022
1839 Phi Thiên – Chương 1843: Tả hữu giám sát sứ 10/07/2022
1840 Phi Thiên – Chương 1844: Bảo tàng tiếp theo (Thượng) 10/07/2022
1841 Phi Thiên – Chương 1845: Bảo tàng tiếp theo (Hạ) 10/07/2022
1842 Phi Thiên – Chương 1846: Chỉnh đốn thiên nhai 10/07/2022
1843 Phi Thiên – Chương 1847: Ta không may 10/07/2022
1844 Phi Thiên – Chương 1848: Loạn âm dương (Thượng) 10/07/2022
1845 Phi Thiên – Chương 1849: Loạn âm dương (Hạ) 10/07/2022
1846 Phi Thiên – Chương 1850: Tin tức truyền ra 10/07/2022
1847 Phi Thiên – Chương 1851: Bích Nguyệt chuyển đi (Thượng) 10/07/2022
1848 Phi Thiên – Chương 1852: Bích Nguyệt chuyển đi (Hạ) 10/07/2022
1849 Phi Thiên – Chương 1853: Lạnh nhạt 10/07/2022
1850 Phi Thiên – Chương 1854: Vô cùng nhục nhã (Thượng) 10/07/2022
1851 Phi Thiên – Chương 1855: Vô cùng nhục nhã (Hạ) 10/07/2022
1852 Phi Thiên – Chương 1856: Phật tử ngốc (Thượng) 10/07/2022
1853 Phi Thiên – Chương 1857: Phật tử ngốc (Hạ) 10/07/2022
1854 Phi Thiên – Chương 1858: Vân Nhược Song uy hiếp 10/07/2022
1855 Phi Thiên – Chương 1859: Trả giá lớn (Thượng) 10/07/2022
1856 Phi Thiên – Chương 1860: Trả giá lớn (Hạ) 10/07/2022
1857 Phi Thiên – Chương 1861: Vòng cấm (Thượng) 10/07/2022
1858 Phi Thiên – Chương 1862: Vòng cấm (Hạ) 10/07/2022
1859 Phi Thiên – Chương 1863: Chiến giáp mới của Hắc Thán 10/07/2022
1860 Phi Thiên – Chương 1864: Hiểu ra (Thượng) 10/07/2022
1861 Phi Thiên – Chương 1865: Hiểu ra (Hạ) 10/07/2022
1862 Phi Thiên – Chương 1866: Thu hoạch không nhỏ 10/07/2022
1863 Phi Thiên – Chương 1867: Lấy lùi làm tiến (Thượng) 10/07/2022
1864 Phi Thiên – Chương 1868: Lấy lùi làm tiến (Hạ) 10/07/2022
1865 Phi Thiên – Chương 1869: Ngự phong đệ nhất (Thượng) 10/07/2022
1866 Phi Thiên – Chương 1870: Ngự phong đệ nhất (Hạ) 10/07/2022
1867 Phi Thiên – Chương 1871: Đánh không nát 10/07/2022
1868 Phi Thiên – Chương 1872: Khi lục tử gặp lại (Thượng) 10/07/2022
1869 Phi Thiên – Chương 1873: Khi lục tử gặp lại (Hạ) 10/07/2022
1870 Phi Thiên – Chương 1874: Cùng một giuộc 10/07/2022
1871 Phi Thiên – Chương 1875: Phản đồ (Thượng) 10/07/2022
1872 Phi Thiên – Chương 1876: Phản đồ (Hạ) 10/07/2022
1873 Phi Thiên – Chương 1877: Tiểu cách cục (Thượng) 10/07/2022
1874 Phi Thiên – Chương 1878: Tiểu cách cục (Hạ) 10/07/2022
1875 Phi Thiên – Chương 1879: Một trăm tám mươi vạn người ngựa (Thượng) 10/07/2022
1876 Phi Thiên – Chương 1880: Một trăm tám mươi vạn người ngựa (Hạ) 10/07/2022
1877 Phi Thiên – Chương 1881: Thật nhiều kẻ thù 10/07/2022
1878 Phi Thiên – Chương 1882: Kẻ làm người ta nhức đầu (Thượng) 10/07/2022
1879 Phi Thiên – Chương 1883: Kẻ làm người ta nhức đầu (Hạ) 10/07/2022
1880 Phi Thiên – Chương 1884: Canh giờ đến (Thượng) 10/07/2022
1881 Phi Thiên – Chương 1885: Canh giờ đến (Hạ) 10/07/2022
1882 Phi Thiên – Chương 1886: Mới đến Địa Ngục 10/07/2022
1883 Phi Thiên – Chương 1887: Bóng hình đơn độc (Thượng) 10/07/2022
1884 Phi Thiên – Chương 1888: Bóng hình đơn độc (Hạ) 10/07/2022
1885 Phi Thiên – Chương 1889: Ai cản ta thì chết! (Thượng) 10/07/2022
1886 Phi Thiên – Chương 1890: Ai cản ta thì chết! (Hạ) 10/07/2022
1887 Phi Thiên – Chương 1891: Téo riu trong thả con tép bắt con tôm (Thượng) 10/07/2022
1888 Phi Thiên – Chương 1892: Téo riu trong thả con tép bắt con tôm (Hạ) 10/07/2022
1889 Phi Thiên – Chương 1893: Chính quy tập quần tác chiến 10/07/2022
1890 Phi Thiên – Chương 1894: Vây chiến (Thượng) 10/07/2022
1891 Phi Thiên – Chương 1895: Vây chiến (Hạ) 10/07/2022
1892 Phi Thiên – Chương 1896: Yên tĩnh! Thê mỹ! (Thượng) 10/07/2022
1893 Phi Thiên – Chương 1897: Yên tĩnh! Thê mỹ! (Hạ) 10/07/2022
1894 Phi Thiên – Chương 1898: Phá Pháp cung, Lưu Tinh tiễn (Thượng) 10/07/2022
1895 Phi Thiên – Chương 1899: Phá Pháp cung, Lưu Tinh tiễn (Hạ) 10/07/2022
1896 Phi Thiên – Chương 1900: Béo tặc nổi giận (Thượng) 10/07/2022
1897 Phi Thiên – Chương 1901: Béo tặc nổi giận (Hạ) 10/07/2022
1898 Phi Thiên – Chương 1902: Nói chuyện giữ lời 10/07/2022
1899 Phi Thiên – Chương 1903: Đám chuột nhắt các ngươi (Thượng) 10/07/2022
1900 Phi Thiên – Chương 1904: Đám chuột nhắt các ngươi (Hạ) 10/07/2022
1901 Phi Thiên – Chương 1905: Thương hội 10/07/2022
1902 Phi Thiên – Chương 1906: Gia pháp (Thượng) 10/07/2022
1903 Phi Thiên – Chương 1907: Gia pháp (Hạ) 10/07/2022
1904 Phi Thiên – Chương 1908: Lòng người như nước (Thượng) 10/07/2022
1905 Phi Thiên – Chương 1909: Lòng người như nước (Hạ) 10/07/2022
1906 Phi Thiên – Chương 1910: Ngưu Hữu Đức đang nể mặt ai gia 10/07/2022
1907 Phi Thiên – Chương 1911: Cái dũng vạn phu không địch lại (Thượng) 10/07/2022
1908 Phi Thiên – Chương 1912: Cái dũng vạn phu không địch lại (Hạ) 10/07/2022
1909 Phi Thiên – Chương 1913: Hoàn toàn không biết (Thượng) 10/07/2022
1910 Phi Thiên – Chương 1914: Hoàn toàn không biết (Hạ) 10/07/2022
1911 Phi Thiên – Chương 1915: Đều là người trong nhà 10/07/2022
1912 Phi Thiên – Chương 1916: Trúng mai phục (Thượng) 10/07/2022
1913 Phi Thiên – Chương 1917: Trúng mai phục (Hạ) 10/07/2022
1914 Phi Thiên – Chương 1918: Tình huống gì? 10/07/2022
1915 Phi Thiên – Chương 1919: Không hiểu có ý gì (Thượng) 10/07/2022
1916 Phi Thiên – Chương 1920: Không hiểu có ý gì (Hạ) 10/07/2022
1917 Phi Thiên – Chương 1921: Sát khí vô tận 10/07/2022
1918 Phi Thiên – Chương 1922: Là nữ nhân, không phải nữ nhân (Thượng) 10/07/2022
1919 Phi Thiên – Chương 1923: Là nữ nhân, không phải nữ nhân (Hạ) 10/07/2022
1920 Phi Thiên – Chương 1924: Người bày trận (Thượng) 10/07/2022
1921 Phi Thiên – Chương 1925: Người bày trận (Hạ) 10/07/2022
1922 Phi Thiên – Chương 1926: Hồng nhan bạc mệnh 10/07/2022
1923 Phi Thiên – Chương 1927: Mở thiên nhãn (Thượng) 10/07/2022
1924 Phi Thiên – Chương 1928: Mở thiên nhãn (Hạ) 10/07/2022
1925 Phi Thiên – Chương 1929: Trận nhãn 10/07/2022
1926 Phi Thiên – Chương 1930: Phá trận (Thượng) 10/07/2022
1927 Phi Thiên – Chương 1931: Phá trận (Hạ) 10/07/2022
1928 Phi Thiên – Chương 1932: Cao xử bất thắng hàn (Thượng) 10/07/2022
1929 Phi Thiên – Chương 1933: Cao xử bất thắng hàn (Hạ) 10/07/2022
1930 Phi Thiên – Chương 1934: Sáu chiếc quan tài màu đỏ 10/07/2022
1931 Phi Thiên – Chương 1935: Kinh biến 10/07/2022
1932 Phi Thiên – Chương 1936: Sáu tướng chủ thoát khốn (Thượng) 10/07/2022
1933 Phi Thiên – Chương 1937: Sáu tướng chủ thoát khốn (Hạ) 10/07/2022
1934 Phi Thiên – Chương 1938: Giao ra binh quyền 10/07/2022
1935 Phi Thiên – Chương 1939: Nhất huyết cảnh cáo (Thượng) 10/07/2022
1936 Phi Thiên – Chương 1940: Nhất huyết cảnh cáo (Hạ) 10/07/2022
1937 Phi Thiên – Chương 1941: Đăng cơ (Thượng) 10/07/2022
1938 Phi Thiên – Chương 1942: Đăng cơ (Hạ) 10/07/2022
1939 Phi Thiên – Chương 1943: Thỉnh tự tiện 10/07/2022
1940 Phi Thiên – Chương 1944: Lục đạo thánh chủ (Thượng) 10/07/2022
1941 Phi Thiên – Chương 1945: Lục đạo thánh chủ (Hạ) 10/07/2022
1942 Phi Thiên – Chương 1946: Hàng so với hàng ném đi 10/07/2022
1943 Phi Thiên – Chương 1947: Không thể lưu hắn (Thượng) 10/07/2022
1944 Phi Thiên – Chương 1948: Không thể lưu hắn (Hạ) 10/07/2022
1945 Phi Thiên – Chương 1949: Thương nghị chuyện quan trọng 10/07/2022
1946 Phi Thiên – Chương 1950: Đúng là nằm vùng (Thượng) 10/07/2022
1947 Phi Thiên – Chương 1951: Đúng là nằm vùng (Hạ) 10/07/2022
1948 Phi Thiên – Chương 1952: Không phải nằm vùng 10/07/2022
1949 Phi Thiên – Chương 1953: Biến nguy thành an (Thượng) 10/07/2022
1950 Phi Thiên – Chương 1954: Biến nguy thành an (Hạ) 10/07/2022
1951 Phi Thiên – Chương 1955: Dữ tợn 10/07/2022
1952 Phi Thiên – Chương 1956: Thành tích mang về (Thượng) 10/07/2022
1953 Phi Thiên – Chương 1957: Thành tích mang về (Hạ) 10/07/2022
1954 Phi Thiên – Chương 1958: Làm sao có thể? 10/07/2022
1955 Phi Thiên – Chương 1959: Kẻ này còn sống quay về (Thượng) 10/07/2022
1956 Phi Thiên – Chương 1960: Kẻ này còn sống quay về (Hạ) 10/07/2022
1957 Phi Thiên – Chương 1961: Thân cô cô của vương bát đản này là Thiên Hậu (Thượng) 10/07/2022
1958 Phi Thiên – Chương 1962: Thân cô cô của vương bát đản này là Thiên Hậu (Hạ) 10/07/2022
1959 Phi Thiên – Chương 1963: Ngưu huynh, oan gia của ngươi đến 10/07/2022
1960 Phi Thiên – Chương 1964: Lừa gạt.. (Thượng) 10/07/2022
1961 Phi Thiên – Chương 1965: Lừa gạt.. (Hạ) 10/07/2022
1962 Phi Thiên – Chương 1966: Thân thích Đằng soái 10/07/2022
1963 Phi Thiên – Chương 1967: Chém đầu răn chúng (Thượng) 10/07/2022
1964 Phi Thiên – Chương 1968: Chém đầu răn chúng (Hạ) 10/07/2022
1965 Phi Thiên – Chương 1969: Đổi vị trí thứ nhất (Thượng) 10/07/2022
1966 Phi Thiên – Chương 1970: Đổi vị trí thứ nhất (Hạ) 10/07/2022
1967 Phi Thiên – Chương 1971: Xếp hạng thứ chín sao 10/07/2022
1968 Phi Thiên – Chương 1972: Ngựa ô xuất hiện (Thượng) 10/07/2022
1969 Phi Thiên – Chương 1973: Ngựa ô xuất hiện (Hạ) 10/07/2022
1970 Phi Thiên – Chương 1974: Thiên ân mênh mông 10/07/2022
1971 Phi Thiên – Chương 1975: Lại bị biếm (Thượng) 10/07/2022
1972 Phi Thiên – Chương 1976: Lại bị biếm (Hạ) 10/07/2022
1973 Phi Thiên – Chương 1977: Hạ Hầu vào cung (Thượng) 10/07/2022
1974 Phi Thiên – Chương 1978: Hạ Hầu vào cung (Hạ) 10/07/2022
1975 Phi Thiên – Chương 1979: Muốn người? Không thả! 10/07/2022
1976 Phi Thiên – Chương 1980: Phục mệnh tại phủ Tổng Trấn (Thượng) 10/07/2022
1977 Phi Thiên – Chương 1981: Phục mệnh tại phủ Tổng Trấn (Hạ) 10/07/2022
1978 Phi Thiên – Chương 1982: Trở về 10/07/2022
1979 Phi Thiên – Chương 1983: Mưu đồ Của Dương Khánh (Thượng) 10/07/2022
1980 Phi Thiên – Chương 1984: Mưu đồ Của Dương Khánh (Hạ) 10/07/2022
1981 Phi Thiên – Chương 1985: Hiến kế 10/07/2022
1982 Phi Thiên – Chương 1986: Không dùng thì phí (Thượng) 10/07/2022
1983 Phi Thiên – Chương 1987: Không dùng thì phí (Hạ) 10/07/2022
1984 Phi Thiên – Chương 1988: Quạ trên đời toàn màu đen (Thượng) 10/07/2022
1985 Phi Thiên – Chương 1989: Quạ trên đời toàn màu đen (Hạ) 10/07/2022
1986 Phi Thiên – Chương 1990: Biến can qua thành ngọc bạch 10/07/2022
1987 Phi Thiên – Chương 1991: Thì ra là vậy (Thượng) 10/07/2022
1988 Phi Thiên – Chương 1992: Thì ra là vậy (Hạ) 10/07/2022
1989 Phi Thiên – Chương 1993: Hù dọa chơi (Thượng) 10/07/2022
1990 Phi Thiên – Chương 1994: Hù dọa chơi (Hạ) 10/07/2022
1991 Phi Thiên – Chương 1995: Sống sót sau tai nạn 10/07/2022
1992 Phi Thiên – Chương 1996: Trao đổi ích lợi (Thượng) 10/07/2022
1993 Phi Thiên – Chương 1997: Trao đổi ích lợi (Hạ) 10/07/2022
1994 Phi Thiên – Chương 1998: Người Bảo Liên ghét nhất 10/07/2022
1995 Phi Thiên – Chương 1999: Nhờ sai người (Thượng) 10/07/2022
1996 Phi Thiên – Chương 2000: Nhờ sai người (Hạ) 10/07/2022
1997 Phi Thiên – Chương 2001: Chờ về sau tính sổ (Thượng) 10/07/2022
1998 Phi Thiên – Chương 2002: Chờ về sau tính sổ (Hạ) 10/07/2022
1999 Phi Thiên – Chương 2003: Cùng gỡ bỏ hiềm khích lúc trước 10/07/2022
2000 Phi Thiên – Chương 2004: Máu nhuộm Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu (Thượng) 10/07/2022
2001 Phi Thiên – Chương 2005: Máu nhuộm Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu (Hạ) 10/07/2022
2002 Phi Thiên – Chương 2006: Bó tay chịu trói 10/07/2022
2003 Phi Thiên – Chương 2007: Chém tại chỗ! (Thượng) 10/07/2022
2004 Phi Thiên – Chương 2008: Chém tại chỗ! (Hạ) 10/07/2022
2005 Phi Thiên – Chương 2009: Máu chảy thành sông (Thượng) 10/07/2022
2006 Phi Thiên – Chương 2010: Máu chảy thành sông (Hạ) 10/07/2022
2007 Phi Thiên – Chương 2011: Ám sát (Thượng) 10/07/2022
2008 Phi Thiên – Chương 2012: Ám sát (Thượng) 10/07/2022
2009 Phi Thiên – Chương 2013: Di vật của thích khách 10/07/2022
2010 Phi Thiên – Chương 2014: Ám sát (Hạ) 10/07/2022
2011 Phi Thiên – Chương 2015: Mẫu thân của ngươi đến thăm ngươi (Thượng) 10/07/2022
2012 Phi Thiên – Chương 2016: Mẫu thân của ngươi đến thăm ngươi (Hạ) 10/07/2022
2013 Phi Thiên – Chương 2017: Đáng ghét còn hơn phản tặc (Thượng) 10/07/2022
2014 Phi Thiên – Chương 2018: Đáng ghét còn hơn phản tặc (Hạ) 10/07/2022
2015 Phi Thiên – Chương 2019: Quần thần sợ (Thượng) 10/07/2022
2016 Phi Thiên – Chương 2020: Quần thần sợ (Hạ) 10/07/2022
2017 Phi Thiên – Chương 2021: ‘Nhà có hiền thê’ 10/07/2022
2018 Phi Thiên – Chương 2022: Không thể diệt khẩu (Thượng) 10/07/2022
2019 Phi Thiên – Chương 2023: Không thể diệt khẩu (Hạ) 10/07/2022
2020 Phi Thiên – Chương 2024: Cùng tự sát 10/07/2022
2021 Phi Thiên – Chương 2025: Cáo trạng gây họa (Thượng) 10/07/2022
2022 Phi Thiên – Chương 2026: Cáo trạng gây họa (Hạ) 10/07/2022
2023 Phi Thiên – Chương 2027: Đánh giá thấp Từ Đường Nhiên (Thượng) 10/07/2022
2024 Phi Thiên – Chương 2028: Đánh giá thấp Từ Đường Nhiên (Hạ) 10/07/2022
2025 Phi Thiên – Chương 2029: Một đôi thành, một đôi tan 10/07/2022
2026 Phi Thiên – Chương 2030: Rốt cuộc đến (Thượng) 10/07/2022
2027 Phi Thiên – Chương 2031: Rốt cuộc đến (Hạ) 10/07/2022
2028 Phi Thiên – Chương 2032: Quen bằng hữu (Thượng) 10/07/2022
2029 Phi Thiên – Chương 2033: Quen bằng hữu (Hạ) 10/07/2022
2030 Phi Thiên – Chương 2034: Bỏ mặc 10/07/2022
2031 Phi Thiên – Chương 2035: Luật lệ (Thượng) 10/07/2022
2032 Phi Thiên – Chương 2036: Luật lệ (Hạ) 10/07/2022
2033 Phi Thiên – Chương 2037: Sân nhà Từ mỗ (Thượng) 10/07/2022
2034 Phi Thiên – Chương 2038: Sân nhà Từ mỗ (Hạ) 10/07/2022
2035 Phi Thiên – Chương 2039: Quá mất mặt 10/07/2022
2036 Phi Thiên – Chương 2040: Manh mối bốn tinh môn (Thượng) 10/07/2022
2037 Phi Thiên – Chương 2041: Manh mối bốn tinh môn (Hạ) 10/07/2022
2038 Phi Thiên – Chương 2042: Chứng thực (Thượng) 10/07/2022
2039 Phi Thiên – Chương 2043: Chứng thực (Hạ) 10/07/2022
2040 Phi Thiên – Chương 2044: Bắt đầu tung lưới 10/07/2022
2041 Phi Thiên – Chương 2045: Bị than đen hại thảm (Thượng) 10/07/2022
2042 Phi Thiên – Chương 2046: Bị than đen hại thảm (Hạ) 10/07/2022
2043 Phi Thiên – Chương 2047: Kế này quá xấu xa (Thượng) 10/07/2022
2044 Phi Thiên – Chương 2048: Kế này quá xấu xa (Hạ) 10/07/2022
2045 Phi Thiên – Chương 2049: Trực tiếp 10/07/2022
2046 Phi Thiên – Chương 2050: Bích Nguyệt tái gía (Thượng) 10/07/2022
2047 Phi Thiên – Chương 2051: Bích Nguyệt tái gía (Hạ) 10/07/2022
2048 Phi Thiên – Chương 2052: Thần tốc 10/07/2022
2049 Phi Thiên – Chương 2053: Thay người (Thượng) 10/07/2022
2050 Phi Thiên – Chương 2054: Thay người (Hạ) 10/07/2022
2051 Phi Thiên – Chương 2055: Hạ Hầu bày yến (Thượng) 10/07/2022
2052 Phi Thiên – Chương 2056: Hạ Hầu bày yến (Hạ) 10/07/2022
2053 Phi Thiên – Chương 2057: Không được quấy rầy 10/07/2022
2054 Phi Thiên – Chương 2058: Trở về (Thượng) 10/07/2022
2055 Phi Thiên – Chương 2059: Trở về (Hạ) 10/07/2022
2056 Phi Thiên – Chương 2060: Khu vực an toàn (Thượng) 10/07/2022
2057 Phi Thiên – Chương 2061: Khu vực an toàn (Hạ) 10/07/2022
2058 Phi Thiên – Chương 2062: Tru Thần tiễn 10/07/2022
2059 Phi Thiên – Chương 2063: Tình làm sao chịu nổi (Thượng) 10/07/2022
2060 Phi Thiên – Chương 2064: Tình làm sao chịu nổi (Hạ) 10/07/2022
2061 Phi Thiên – Chương 2065: Các đại lão phản công 10/07/2022
2062 Phi Thiên – Chương 2066: Không biết lớn nhỏ (Thượng) 10/07/2022
2063 Phi Thiên – Chương 2067: Không biết lớn nhỏ (Hạ) 10/07/2022
2064 Phi Thiên – Chương 2068: Thủ đoạn cao siêu (Thượng) 10/07/2022
2065 Phi Thiên – Chương 2069: Thủ đoạn cao siêu (Hạ) 10/07/2022
2066 Phi Thiên – Chương 2070: Nhận lỗi 10/07/2022
2067 Phi Thiên – Chương 2071: Ngưu huynh, chúc mừng phát tài (Thượng) 10/07/2022
2068 Phi Thiên – Chương 2072: Ngưu huynh, chúc mừng phát tài (Hạ) 10/07/2022
2069 Phi Thiên – Chương 2073: Rốt cuộc ai mới là người ngu xuẩn? (Thượng) 10/07/2022
2070 Phi Thiên – Chương 2074: Rốt cuộc ai mới là người ngu xuẩn? (Hạ) 10/07/2022
2071 Phi Thiên – Chương 2075: Phu vi thê cương (Thượng) 10/07/2022
2072 Phi Thiên – Chương 2076: Phu vi thê cương (Trung) 10/07/2022
2073 Phi Thiên – Chương 2077: Phu vi thê cương (Hạ) 10/07/2022
2074 Phi Thiên – Chương 2078: Quản không được (Thượng) 10/07/2022
2075 Phi Thiên – Chương 2079: Quản không được (Hạ) 10/07/2022
2076 Phi Thiên – Chương 2080: Quan điểm của Từ Đường Nhiên 10/07/2022
2077 Phi Thiên – Chương 2081: Âm Hồn Thông Dương Quyết chân chính (Thượng) 10/07/2022
2078 Phi Thiên – Chương 2082: Âm Hồn Thông Dương Quyết chân chính (Hạ) 10/07/2022
2079 Phi Thiên – Chương 2083: Thiên Nguyên Hầu tạo áp lực (Thượng) 10/07/2022
2080 Phi Thiên – Chương 2084: Thiên Nguyên Hầu tạo áp lực (Hạ) 10/07/2022
2081 Phi Thiên – Chương 2085: Tận lực đánh giá cao hắn 10/07/2022
2082 Phi Thiên – Chương 2086: Đều đuổi đi (Thượng) 10/07/2022
2083 Phi Thiên – Chương 2087: Đều đuổi đi (Hạ) 10/07/2022
2084 Phi Thiên – Chương 2088: Cấp trên có ý kiến về ngươi (Thượng) 10/07/2022
2085 Phi Thiên – Chương 2089: Cấp trên có ý kiến về ngươi (Hạ) 10/07/2022
2086 Phi Thiên – Chương 2090: Hạ Hầu kinh hồn (Thượng) 10/07/2022
2087 Phi Thiên – Chương 2091: Hạ Hầu kinh hồn (Hạ) 10/07/2022
2088 Phi Thiên – Chương 2092: Chức trách 10/07/2022
2089 Phi Thiên – Chương 2093: Giáng chức thành sơn thần (Thượng) 10/07/2022
2090 Phi Thiên – Chương 2094: Giáng chức thành sơn thần (Hạ) 10/07/2022
2091 Phi Thiên – Chương 2095: Kim Liên cửu phẩm (Thượng) 10/07/2022
2092 Phi Thiên – Chương 2096: Kim Liên cửu phẩm (Hạ) 10/07/2022
2093 Phi Thiên – Chương 2097: Chỉ định Xuân Hoa Thu Nguyệt lâu 10/07/2022
2094 Phi Thiên – Chương 2098: Ta đến tham gia náo nhiệt (Thượng) 10/07/2022
2095 Phi Thiên – Chương 2099: Ta đến tham gia náo nhiệt (Hạ) 10/07/2022
2096 Phi Thiên – Chương 2100: Hoa khôi Phi Hồng 10/07/2022
2097 Phi Thiên – Chương 2101: Thứ cho ta khó tòng mệnh (Thượng) 10/07/2022
2098 Phi Thiên – Chương 2102: Thứ cho ta khó tòng mệnh (Hạ) 10/07/2022
2099 Phi Thiên – Chương 2103: Tám chín phần mười (Thượng) 10/07/2022
2100 Phi Thiên – Chương 2104: Tám chín phần mười (Hạ) 10/07/2022
2101 Phi Thiên – Chương 2105: Cường bắt 10/07/2022
2102 Phi Thiên – Chương 2106: Thần tượng của Hải Bình Tâm (Thượng) 10/07/2022
2103 Phi Thiên – Chương 2107: Thần tượng của Hải Bình Tâm (Hạ) 10/07/2022
2104 Phi Thiên – Chương 2108: Lục bà bà đến 10/07/2022
2105 Phi Thiên – Chương 2109: Chuyển ổ (Thượng) 10/07/2022
2106 Phi Thiên – Chương 2110: Chuyển ổ (Hạ) 10/07/2022
2107 Phi Thiên – Chương 2111: Cách chức điều tra 10/07/2022
2108 Phi Thiên – Chương 2112: Từ Đường Nhiên quyết định (Thượng) 10/07/2022
2109 Phi Thiên – Chương 2113: Từ Đường Nhiên quyết định (Hạ) 10/07/2022
2110 Phi Thiên – Chương 2114: Muốn bàn giao 10/07/2022
2111 Phi Thiên – Chương 2115: Ngoài ý muốn (Thượng) 10/07/2022
2112 Phi Thiên – Chương 2116: Ngoài ý muốn (Hạ) 10/07/2022
2113 Phi Thiên – Chương 2117: Lão tử liền chuẩn bị làm như vậy! (Thượng) 10/07/2022
2114 Phi Thiên – Chương 2118: Lão tử liền chuẩn bị làm như vậy! (Hạ) 10/07/2022
2115 Phi Thiên – Chương 2119: Đổi trời (Thượng) 11/07/2022
2116 Phi Thiên – Chương 2120: Đổi trời (Hạ) 11/07/2022
2117 Phi Thiên – Chương 2121: Thằng nhãi khỉ con (Thượng) 11/07/2022
2118 Phi Thiên – Chương 2122: Thằng nhãi khỉ con (Hạ) 11/07/2022
2119 Phi Thiên – Chương 2123: Ra oai phủ đầu (Thượng) 11/07/2022
2120 Phi Thiên – Chương 2124: Ra oai phủ đầu (Hạ) 11/07/2022
2121 Phi Thiên – Chương 2125: Đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ (Thượng) 11/07/2022
2122 Phi Thiên – Chương 2126: Đại thống lĩnh Hắc Hổ Kỳ (Hạ) 11/07/2022
2123 Phi Thiên – Chương 2127: Ngay cả cửa còn không thể nào vào được (Thượng) 11/07/2022
2124 Phi Thiên – Chương 2128: Ngay cả cửa còn không thể nào vào được (Hạ) 11/07/2022
2125 Phi Thiên – Chương 2129: Tình hình có chút phức tạp (Thượng) 11/07/2022
2126 Phi Thiên – Chương 2130: Tình hình có chút phức tạp (Hạ) 11/07/2022
2127 Phi Thiên – Chương 2131: Binh hùng tướng mạnh (Thượng) 11/07/2022
2128 Phi Thiên – Chương 2132: Binh hùng tướng mạnh (Hạ) 11/07/2022
2129 Phi Thiên – Chương 2133: Ta muốn trả lại công đạo cho Lục Chỉ Môn (Thượng) 11/07/2022
2130 Phi Thiên – Chương 2134: Ta muốn trả lại công đạo cho Lục Chỉ Môn (Hạ) 11/07/2022
2131 Phi Thiên – Chương 2135: Trung quân rút lui (Thượng) 11/07/2022
2132 Phi Thiên – Chương 2136: Trung quân rút lui (Hạ) 11/07/2022
2133 Phi Thiên – Chương 2137: Tối nay không lo (Thượng) 11/07/2022
2134 Phi Thiên – Chương 2138: Tối nay không lo (Hạ) 11/07/2022
2135 Phi Thiên – Chương 2139: Tên đã trên dây (Thượng) 11/07/2022
2136 Phi Thiên – Chương 2140: Tên đã trên dây (Hạ) 11/07/2022
2137 Phi Thiên – Chương 2141: Lại dám thật sự động thủ (Thượng) 11/07/2022
2138 Phi Thiên – Chương 2142: Lại dám thật sự động thủ (Hạ) 11/07/2022
2139 Phi Thiên – Chương 2143: Phạm thượng làm loạn (Thượng) 11/07/2022
2140 Phi Thiên – Chương 2144: Phạm thượng làm loạn (Hạ) 11/07/2022
2141 Phi Thiên – Chương 2145: Cắn trả (Thượng) 11/07/2022
2142 Phi Thiên – Chương 2146: Cắn trả (Hạ) 11/07/2022
2143 Phi Thiên – Chương 2147: Trung quân quy thuận (Thượng) 11/07/2022
2144 Phi Thiên – Chương 2148: Trung quân quy thuận (Hạ) 11/07/2022
2145 Phi Thiên – Chương 2149: Lời đồn (Thượng) 11/07/2022
2146 Phi Thiên – Chương 2150: Lời đồn (Hạ) 11/07/2022
2147 Phi Thiên – Chương 2151: Tự giải trừ binh quyền (Thượng) 11/07/2022
2148 Phi Thiên – Chương 2152: Tự giải trừ binh quyền (Hạ) 11/07/2022
2149 Phi Thiên – Chương 2153: Bình định Hắc Hổ Kỳ (Thượng) 11/07/2022
2150 Phi Thiên – Chương 2154: Bình định Hắc Hổ Kỳ (Hạ) 11/07/2022
2151 Phi Thiên – Chương 2155: Báo lên Hắc Long Tư (Thượng) 11/07/2022
2152 Phi Thiên – Chương 2156: Báo lên Hắc Long Tư (Hạ) 11/07/2022
2153 Phi Thiên – Chương 2157: Tiến cử (Thượng) 11/07/2022
2154 Phi Thiên – Chương 2158: Tiến cử (Hạ) 11/07/2022
2155 Phi Thiên – Chương 2159: Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm (Thượng) 11/07/2022
2156 Phi Thiên – Chương 2160: Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm (Hạ) 11/07/2022
2157 Phi Thiên – Chương 2161: Chiến Như Ý rất tức giận (Thượng) 11/07/2022
2158 Phi Thiên – Chương 2162: Chiến Như Ý rất tức giận (Hạ) 11/07/2022
2159 Phi Thiên – Chương 2163: Nữ nhân kia sẽ không có ngu như vậy (Thượng) 11/07/2022
2160 Phi Thiên – Chương 2164: Nữ nhân kia sẽ không có ngu như vậy (Hạ) 11/07/2022
2161 Phi Thiên – Chương 2165: Mỏ hồng tinh (Thượng) 11/07/2022
2162 Phi Thiên – Chương 2166: Mỏ hồng tinh (Hạ) 11/07/2022
2163 Phi Thiên – Chương 2167: Mười phần tiểu nhân (Thượng) 11/07/2022
2164 Phi Thiên – Chương 2168: Mười phần tiểu nhân (Hạ) 11/07/2022
2165 Phi Thiên – Chương 2169: Đánh vỡ (Thượng) 11/07/2022
2166 Phi Thiên – Chương 2170: Đánh vỡ (Hạ) 11/07/2022
2167 Phi Thiên – Chương 2171: Làm phiền hai vị (Thượng) 11/07/2022
2168 Phi Thiên – Chương 2172: Làm phiền hai vị (Hạ) 11/07/2022
2169 Phi Thiên – Chương 2173: Đóng cửa chạy lấy người (Thượng) 11/07/2022
2170 Phi Thiên – Chương 2174: Đóng cửa chạy lấy người (Hạ) 11/07/2022
2171 Phi Thiên – Chương 2175: Gió độc nào thổi tới (Thượng) 11/07/2022
2172 Phi Thiên – Chương 2176: Gió độc nào thổi tới (Hạ) 11/07/2022
2173 Phi Thiên – Chương 2177: Canh giữ (Thượng) 11/07/2022
2174 Phi Thiên – Chương 2178: Canh giữ (Hạ) 11/07/2022
2175 Phi Thiên – Chương 2179: Hốt xong liền chạy 11/07/2022
2176 Phi Thiên – Chương 2179: Hốt xong liền chạy 11/07/2022
2177 Phi Thiên – Chương 2180: Đến gây sự (Thượng) 11/07/2022
2178 Phi Thiên – Chương 2181: Đến gây sự (Hạ) 11/07/2022
2179 Phi Thiên – Chương 2182: Có dám đơn độc đấu với ta? (Thượng) 11/07/2022
2180 Phi Thiên – Chương 2183: Có dám đơn độc đấu với ta? (Hạ) 11/07/2022
2181 Phi Thiên – Chương 2184: Ta nhường ngươi ba chiêu 11/07/2022
2182 Phi Thiên – Chương 2185: Hắc Thán trả thù (Thượng) 11/07/2022
2183 Phi Thiên – Chương 2186: Hắc Thán trả thù (Hạ) 11/07/2022
2184 Phi Thiên – Chương 2187: Treo trên cột cờ 11/07/2022
2185 Phi Thiên – Chương 2188: Gả cho Ngưu Hữu Đức đi (Thượng) 11/07/2022
2186 Phi Thiên – Chương 2189: Gả cho Ngưu Hữu Đức đi (Hạ) 11/07/2022
2187 Phi Thiên – Chương 2190: Có thể yên tĩnh mới lạ (Thượng) 11/07/2022
2188 Phi Thiên – Chương 2191: Có thể yên tĩnh mới lạ (Hạ) 11/07/2022
2189 Phi Thiên – Chương 2192: Xem mắt 11/07/2022
2190 Phi Thiên – Chương 2193: Xảy ra ngoài ý muốn (Thượng) 11/07/2022
2191 Phi Thiên – Chương 2194: Xảy ra ngoài ý muốn (Hạ) 11/07/2022
2192 Phi Thiên – Chương 2195: Yêu Tăng Nam Ba 11/07/2022
2193 Phi Thiên – Chương 2196: Hậu quả đáng sợ (Thượng) 11/07/2022
2194 Phi Thiên – Chương 2197: Hậu quả đáng sợ (Hạ) 11/07/2022
2195 Phi Thiên – Chương 2198: Băn khoăn nghi ngờ (Thượng) 11/07/2022
2196 Phi Thiên – Chương 2199: Băn khoăn nghi ngờ (Hạ) 11/07/2022
2197 Phi Thiên – Chương 2200: Tỉnh táo lại 11/07/2022
2198 Phi Thiên – Chương 2201: Hòa thượng trẻ tuổi đẹp trai (Thượng) 11/07/2022
2199 Phi Thiên – Chương 2202: Hòa thượng trẻ tuổi đẹp trai (Hạ) 11/07/2022
2200 Phi Thiên – Chương 2203: Áp chế Nam Ba 11/07/2022
2201 Phi Thiên – Chương 2204: Lục tìm cho trẫm! (Thượng) 11/07/2022
2202 Phi Thiên – Chương 2205: Lục tìm cho trẫm! (Hạ) 11/07/2022
2203 Phi Thiên – Chương 2206: Cao Quan nói hơi nhiều (Thượng) 11/07/2022
2204 Phi Thiên – Chương 2207: Cao Quan nói hơi nhiều (Hạ) 11/07/2022
2205 Phi Thiên – Chương 2208: Ảnh vệ 11/07/2022
2206 Phi Thiên – Chương 2209: Truyền thống cũ của Tả Hữu Đốc Vệ (Thượng) 11/07/2022
2207 Phi Thiên – Chương 2210: Truyền thống cũ của Tả Hữu Đốc Vệ (Hạ) 11/07/2022
2208 Phi Thiên – Chương 2211: Yến Bắc Hồng thất bại (Thượng) 11/07/2022
2209 Phi Thiên – Chương 2212: Yến Bắc Hồng thất bại (Hạ) 11/07/2022
2210 Phi Thiên – Chương 2213: Mai phục, Lưu Tinh tiễn 11/07/2022
2211 Phi Thiên – Chương 2214: Giả chết chạy trốn (Thượng) 11/07/2022
2212 Phi Thiên – Chương 2215: Giả chết chạy trốn (Hạ) 11/07/2022
2213 Phi Thiên – Chương 2216: Ba trăm ba mươi lăm người 11/07/2022
2214 Phi Thiên – Chương 2217: Cướp được nhiệm vụ (Thượng) 11/07/2022
2215 Phi Thiên – Chương 2218: Cướp được nhiệm vụ (Hạ) 11/07/2022
2216 Phi Thiên – Chương 2219: Mê loạn mị ảnh (Thượng) 11/07/2022
2217 Phi Thiên – Chương 2220: Mê loạn mị ảnh (Hạ) 11/07/2022
2218 Phi Thiên – Chương 2221: U linh màu trắng 12/07/2022
2219 Phi Thiên – Chương 2222: Bão tố màu trắng (Thượng) 12/07/2022
2220 Phi Thiên – Chương 2223: Bão tố màu trắng (Hạ) 12/07/2022
2221 Phi Thiên – Chương 2224: Dương Triệu Thanh ra tay 12/07/2022
2222 Phi Thiên – Chương 2225: Lục Nhãn Tà Quân (Thượng) 12/07/2022
2223 Phi Thiên – Chương 2226: Lục Nhãn Tà Quân (Hạ) 12/07/2022
2224 Phi Thiên – Chương 2227: Bạch Phượng Hoàng 12/07/2022
2225 Phi Thiên – Chương 2228: Tâm Diễm cấm chế (Thượng) 12/07/2022
2226 Phi Thiên – Chương 2229: Tâm Diễm cấm chế (Hạ) 12/07/2022
2227 Phi Thiên – Chương 2230: Chơi lớn (Thượng) 12/07/2022
2228 Phi Thiên – Chương 2231: Chơi lớn (Hạ) 12/07/2022
2229 Phi Thiên – Chương 2232: Chơi lớn (Hạ) 12/07/2022
2230 Phi Thiên – Chương 2233: Quên mất nợ cũ 12/07/2022
2231 Phi Thiên – Chương 2234: Nhận ngươi làm chủ (Thượng) 12/07/2022
2232 Phi Thiên – Chương 2235: Nhận ngươi làm chủ (Hạ) 12/07/2022
2233 Phi Thiên – Chương 2236: Chợ quỷ (Thượng) 12/07/2022
2234 Phi Thiên – Chương 2237: Chợ quỷ (Trung) 12/07/2022
2235 Phi Thiên – Chương 2238: Chợ quỷ (Hạ) 12/07/2022
2236 Phi Thiên – Chương 2239: Khách điếm Khuyết Nguyệt (Thượng) 12/07/2022
2237 Phi Thiên – Chương 2240: Khách điếm Khuyết Nguyệt (Hạ) 12/07/2022
2238 Phi Thiên – Chương 2241: Trừ phi Hạ Hầu gia tộc bảo đảm ngươi không sao 12/07/2022
2239 Phi Thiên – Chương 2242: Người được Hạ Hầu là được thiên hạ (Thượng) 12/07/2022
2240 Phi Thiên – Chương 2243: Người được Hạ Hầu là được thiên hạ (Hạ) 12/07/2022
2241 Phi Thiên – Chương 2244: Bắt gặp (Thượng) 12/07/2022
2242 Phi Thiên – Chương 2245: Bắt gặp (Hạ) 12/07/2022
2243 Phi Thiên – Chương 2246: Thoát ra 12/07/2022
2244 Phi Thiên – Chương 2247: Căm hờn (Thượng) 12/07/2022
2245 Phi Thiên – Chương 2248: Căm hờn (Hạ) 12/07/2022
2246 Phi Thiên – Chương 2249: Ngươi gây rối cái gì (Thượng) 12/07/2022
2247 Phi Thiên – Chương 2250: Ngươi gây rối cái gì (Hạ) 12/07/2022
2248 Phi Thiên – Chương 2251: Vật phẩm đấu giá áp trục 12/07/2022
2249 Phi Thiên – Chương 2252: Cạm bẫy (Thượng) 12/07/2022
2250 Phi Thiên – Chương 2253: Cạm bẫy (Hạ) 12/07/2022
2251 Phi Thiên – Chương 2254: So kè bên ngoài phòng đấu giá 12/07/2022
2252 Phi Thiên – Chương 2255: Toàn bộ xoe tròn mắt (Thượng) 12/07/2022
2253 Phi Thiên – Chương 2256: Toàn bộ xoe tròn mắt (Hạ) 12/07/2022
2254 Phi Thiên – Chương 2257: Thành tù binh (Thượng) 12/07/2022
2255 Phi Thiên – Chương 2258: Thành tù binh (Hạ) 12/07/2022
2256 Phi Thiên – Chương 2259: Bao vây tiêu diệt (Thượng) 12/07/2022
2257 Phi Thiên – Chương 2260: Bao vây tiêu diệt (Hạ) 12/07/2022
2258 Phi Thiên – Chương 2261: Bắt ra cho ta (Thượng) 12/07/2022
2259 Phi Thiên – Chương 2262: Bắt ra cho ta (Hạ) 12/07/2022
2260 Phi Thiên – Chương 2263: Nguy cơ tới gần (Thượng) 12/07/2022
2261 Phi Thiên – Chương 2264: Nguy cơ tới gần (Hạ) 12/07/2022
2262 Phi Thiên – Chương 2265: Mèo mù đụng phải chuột chết (Thượng) 12/07/2022
2263 Phi Thiên – Chương 2266: Mèo mù đụng phải chuột chết (Hạ) 12/07/2022
2264 Phi Thiên – Chương 2267: Hồng tuyến (Thượng) 12/07/2022
2265 Phi Thiên – Chương 2268: Hồng tuyến (Hạ) 12/07/2022
2266 Phi Thiên – Chương 2269: Không biết có ý gì? (Thượng) 12/07/2022
2267 Phi Thiên – Chương 2270: Không biết có ý gì? (Hạ) 12/07/2022
2268 Phi Thiên – Chương 2271: Đột nhiên thăng quan (Thượng) 12/07/2022
2269 Phi Thiên – Chương 2272: Đột nhiên thăng quan (Hạ) 12/07/2022
2270 Phi Thiên – Chương 2273: Công tác tốt! (Thượng) 12/07/2022
2271 Phi Thiên – Chương 2274: Công tác tốt! (Hạ) 12/07/2022
2272 Phi Thiên – Chương 2275: Nắm giữ Hắc Long Tư (Thượng) 12/07/2022
2273 Phi Thiên – Chương 2276: Nắm giữ Hắc Long Tư (Hạ) 12/07/2022
2274 Phi Thiên – Chương 2277: Lòng người bàng hoàng (Thượng) 12/07/2022
2275 Phi Thiên – Chương 2278: Lòng người bàng hoàng (Hạ) 12/07/2022
2276 Phi Thiên – Chương 2279: Tiến vào chiếm giữ Ngự Viên (Thượng) 12/07/2022
2277 Phi Thiên – Chương 2280: Tiến vào chiếm giữ Ngự Viên (Hạ) 12/07/2022
2278 Phi Thiên – Chương 2281: Dò xét Ngự Viên (Thượng) 12/07/2022
2279 Phi Thiên – Chương 2282: Dò xét Ngự Viên (Hạ) 12/07/2022
2280 Phi Thiên – Chương 2283: Cuối cùng bạo phát (Thượng) 12/07/2022
2281 Phi Thiên – Chương 2284: Cuối cùng bạo phát (Hạ) 12/07/2022
2282 Phi Thiên – Chương 2285: Xông tới phượng giá (Thượng) 12/07/2022
2283 Phi Thiên – Chương 2286: Xông tới phượng giá (Hạ) 12/07/2022
2284 Phi Thiên – Chương 2287: Lần đầu gặp mặt Thiên Đế (Thượng) 12/07/2022
2285 Phi Thiên – Chương 2288: Lần đầu gặp mặt Thiên Đế (Hạ) 12/07/2022
2286 Phi Thiên – Chương 2289: Doanh Thiên Vương, đi với trẫm một chút (Thượng) 12/07/2022
2287 Phi Thiên – Chương 2290: Doanh Thiên Vương, đi với trẫm một chút (Hạ) 12/07/2022
2288 Phi Thiên – Chương 2291: Như Ý Thiên Phi (Thượng) 12/07/2022
2289 Phi Thiên – Chương 2292: Như Ý Thiên Phi (Hạ) 12/07/2022
2290 Phi Thiên – Chương 2293: Hạ Hầu Thác gõ (Thượng) 12/07/2022
2291 Phi Thiên – Chương 2294: Hạ Hầu Thác gõ (Trung) 12/07/2022
2292 Phi Thiên – Chương 2295: Hạ Hầu Thác gõ (Hạ) 12/07/2022
2293 Phi Thiên – Chương 2296: Giam lỏng (Thượng) 12/07/2022
2294 Phi Thiên – Chương 2297: Giam lỏng (Hạ) 12/07/2022
2295 Phi Thiên – Chương 2298: Tuyệt vọng Chiến Như Ý (Thượng) 12/07/2022
2296 Phi Thiên – Chương 2299: Tuyệt vọng Chiến Như Ý (Hạ) 12/07/2022
2297 Phi Thiên – Chương 2300: Nghiệm thân (Thượng) 12/07/2022
2298 Phi Thiên – Chương 2301: Nghiệm thân (Hạ) 12/07/2022
2299 Phi Thiên – Chương 2302: Hầu gia đang nói đùa sao? 12/07/2022
2300 Phi Thiên – Chương 2303: Lễ nhượng Thiên Hậu, dưới vô thượng (Thượng) 12/07/2022
2301 Phi Thiên – Chương 2304: Lễ nhượng Thiên Hậu, dưới vô thượng (Trung) 12/07/2022
2302 Phi Thiên – Chương 2305: Lễ nhượng Thiên Hậu, dưới vô thượng (Hạ) 12/07/2022
2303 Phi Thiên – Chương 2306: Mẹ nó, đây chính là một người điên (Thượng) 12/07/2022
2304 Phi Thiên – Chương 2307: Mẹ nó, đây chính là một người điên (Hạ) 12/07/2022
2305 Phi Thiên – Chương 2308: Bán nữ cầu vinh (Thượng) 12/07/2022
2306 Phi Thiên – Chương 2309: Bán nữ cầu vinh (Hạ) 12/07/2022
2307 Phi Thiên – Chương 2310: Không cần cũng được (Thượng) 12/07/2022
2308 Phi Thiên – Chương 2311: Không cần cũng được (Hạ) 12/07/2022
2309 Phi Thiên – Chương 2312: Là lão phu để hắn nói (Thượng) 12/07/2022
2310 Phi Thiên – Chương 2313: Là lão phu để hắn nói (Hạ) 12/07/2022
2311 Phi Thiên – Chương 2314: Lão thất phu (Thượng) 12/07/2022
2312 Phi Thiên – Chương 2315: Lão thất phu (Hạ) 12/07/2022
2313 Phi Thiên – Chương 2316: Phương án trừng phạt (Thượng) 12/07/2022
2314 Phi Thiên – Chương 2317: Phương án trừng phạt (Hạ) 12/07/2022
2315 Phi Thiên – Chương 2318: Giở trò quỷ gì? (Thượng) 12/07/2022
2316 Phi Thiên – Chương 2319: Giở trò quỷ gì? (Hạ) 12/07/2022
2317 Phi Thiên – Chương 2320: Bắt giữ một ngàn năm (Thượng) 12/07/2022
2318 Phi Thiên – Chương 2321: Bắt giữ một ngàn năm (Hạ) 12/07/2022
2319 Phi Thiên – Chương 2322: Hoang Cổ Tử Địa (Thượng) 12/07/2022
2320 Phi Thiên – Chương 2323: Hoang Cổ Tử Địa (Hạ) 12/07/2022
2321 Phi Thiên – Chương 2324: Trên thân Hắc Thán mùi thơm lạ lùng (Thượng) 12/07/2022
2322 Phi Thiên – Chương 2325: Trên thân Hắc Thán mùi thơm lạ lùng (Hạ) 12/07/2022
2323 Phi Thiên – Chương 2326: Sắp thành lại bại (Thượng) 12/07/2022
2324 Phi Thiên – Chương 2327: Sắp thành lại bại (Hạ) 12/07/2022
2325 Phi Thiên – Chương 2328: Buôn bán lớn, có nhận hay không? (Thượng) 12/07/2022
2326 Phi Thiên – Chương 2329: Buôn bán lớn, có nhận hay không? (Hạ) 12/07/2022
2327 Phi Thiên – Chương 2330: Danh tác (Thượng) 12/07/2022
2328 Phi Thiên – Chương 2331: Danh tác (Hạ) 12/07/2022
2329 Phi Thiên – Chương 2332: Cô Tinh (Thượng) 12/07/2022
2330 Phi Thiên – Chương 2333: Cô Tinh (Hạ) 12/07/2022
2331 Phi Thiên – Chương 2334: Liên tiếp tập kích (Thượng) 12/07/2022
2332 Phi Thiên – Chương 2335: Liên tiếp tập kích (Hạ) 12/07/2022
2333 Phi Thiên – Chương 2336: Một thân thủ lộ ra (Thượng) 12/07/2022
2334 Phi Thiên – Chương 2337: Một thân thủ lộ ra (Hạ) 12/07/2022
2335 Phi Thiên – Chương 2338: Là ta làm (Thượng) 12/07/2022
2336 Phi Thiên – Chương 2339: Là ta làm (Hạ) 12/07/2022
2337 Phi Thiên – Chương 2340: Áp lực lớn của năm thánh (Thượng) 12/07/2022
2338 Phi Thiên – Chương 2341: Áp lực lớn của năm thánh (Hạ) 12/07/2022
2339 Phi Thiên – Chương 2342: Năm thánh cúi đầu (Thượng) 12/07/2022
2340 Phi Thiên – Chương 2343: Năm thánh cúi đầu (Trung) 12/07/2022
2341 Phi Thiên – Chương 2344: Năm thánh cúi đầu (Hạ) 12/07/2022
2342 Phi Thiên – Chương 2345: Bàng quan (Thượng) 12/07/2022
2343 Phi Thiên – Chương 2346: Bàng quan (Hạ) 12/07/2022
2344 Phi Thiên – Chương 2347: Miệng nói tiếng người (1) 12/07/2022
2345 Phi Thiên – Chương 2348: Miệng nói tiếng người (2) 12/07/2022
2346 Phi Thiên – Chương 2349: Cái ông nội ngươi ấy (1) 12/07/2022
2347 Phi Thiên – Chương 2350: Cái ông nội ngươi ấy (2) 12/07/2022
2348 Phi Thiên – Chương 2351: Tĩnh Hồ Nương Nương (1) 12/07/2022
2349 Phi Thiên – Chương 2352: Tĩnh Hồ Nương Nương (2) 12/07/2022
2350 Phi Thiên – Chương 2353: Lại rước lấy họa (1) 12/07/2022
2351 Phi Thiên – Chương 2354: Lại rước lấy họa (2) 12/07/2022
2352 Phi Thiên – Chương 2355: Cuối cùng cũng nói câu tiếng người (1) 12/07/2022
2353 Phi Thiên – Chương 2356: Cuối cùng cũng nói câu tiếng người (2) 12/07/2022
2354 Phi Thiên – Chương 2357: Hạ tam sách (1) 12/07/2022
2355 Phi Thiên – Chương 2358: Hạ tam sách (2) 12/07/2022
2356 Phi Thiên – Chương 2359: Hạ tam sách (3) 12/07/2022
2357 Phi Thiên – Chương 2360: Chạy tới rồi (1) 12/07/2022
2358 Phi Thiên – Chương 2361: Chạy tới rồi (2) 12/07/2022
2359 Phi Thiên – Chương 2362: Chiến hay không chiến? (1) 12/07/2022
2360 Phi Thiên – Chương 2363: Chiến hay không chiến? (2) 12/07/2022
2361 Phi Thiên – Chương 2364: Linh Lung Bảo Tháp lại xuất hiện (1) 12/07/2022
2362 Phi Thiên – Chương 2365: Linh Lung Bảo Tháp lại xuất hiện (2) 12/07/2022
2363 Phi Thiên – Chương 2366: Lấy được thứ tốt (1) 12/07/2022
2364 Phi Thiên – Chương 2367: Lấy được thứ tốt (2) 12/07/2022
2365 Phi Thiên – Chương 2368: Không ngừng chém giết (1) 12/07/2022
2366 Phi Thiên – Chương 2369: Không ngừng chém giết (2) 12/07/2022
2367 Phi Thiên – Chương 2370: Đánh bại ngàn quân (1) 12/07/2022
2368 Phi Thiên – Chương 2371: Đánh bại ngàn quân (2) 12/07/2022
2369 Phi Thiên – Chương 2372: Dẫn đường (1) 12/07/2022
2370 Phi Thiên – Chương 2373: Dẫn đường (2) 12/07/2022
2371 Phi Thiên – Chương 2374: Ngọc Sát (1) 12/07/2022
2372 Phi Thiên – Chương 2375: Ngọc Sát (2) 12/07/2022
2373 Phi Thiên – Chương 2376: Cổ Băng Nguyên (1) 12/07/2022
2374 Phi Thiên – Chương 2377: Cổ Băng Nguyên (2) 12/07/2022
2375 Phi Thiên – Chương 2378: Băng Diễm Phượng Hoàng (1) 12/07/2022
2376 Phi Thiên – Chương 2379: Băng Diễm Phượng Hoàng (2) 12/07/2022
2377 Phi Thiên – Chương 2380: Ngu sao không lấy (1) 12/07/2022
2378 Phi Thiên – Chương 2381: Ngu sao không lấy (2) 12/07/2022
2379 Phi Thiên – Chương 2382: Trong lúc sinh tử (1) 12/07/2022
2380 Phi Thiên – Chương 2383: Trong lúc sinh tử (2) 12/07/2022
2381 Phi Thiên – Chương 2384: Băng Phượng giải thể (1) 12/07/2022
2382 Phi Thiên – Chương 2385: Băng Phượng giải thể (2) 12/07/2022
2383 Phi Thiên – Chương 2386: Phượng Sào (1) 12/07/2022
2384 Phi Thiên – Chương 2387: Phượng Sào (2) 12/07/2022
2385 Phi Thiên – Chương 2388: Băng Hỏa Chi Tâm (1) 12/07/2022
2386 Phi Thiên – Chương 2389: Băng Hỏa Chi Tâm (2) 12/07/2022
2387 Phi Thiên – Chương 2390: Người vượt qua kiểm tra theo quy định (1) 12/07/2022
2388 Phi Thiên – Chương 2391: Người vượt qua kiểm tra theo quy định (2) 12/07/2022
2389 Phi Thiên – Chương 2392: Tà nguyên (1) 12/07/2022
2390 Phi Thiên – Chương 2393: Tà nguyên (2) 12/07/2022
2391 Phi Thiên – Chương 2394: Hai quả trứng bằng đá (1) 12/07/2022
2392 Phi Thiên – Chương 2395: Hai quả trứng bằng đá (2) 12/07/2022
2393 Phi Thiên – Chương 2396: Một lần thu hoạch rất nhiều (1) 12/07/2022
2394 Phi Thiên – Chương 2397: Một lần thu hoạch rất nhiều (2) 12/07/2022
2395 Phi Thiên – Chương 2398: Rời khỏi địa đạo (1) 12/07/2022
2396 Phi Thiên – Chương 2399: Rời khỏi địa đạo (2) 12/07/2022
2397 Phi Thiên – Chương 2400: Bất Diệt Thiên Cốc, Long Diễm Trì (1) 12/07/2022
2398 Phi Thiên – Chương 2401: Bất Diệt Thiên Cốc, Long Diễm Trì (2) 12/07/2022
2399 Phi Thiên – Chương 2402: Tám bộ hài cốt (1) 12/07/2022
2400 Phi Thiên – Chương 2403: Tám bộ hài cốt (2) 12/07/2022
2401 Phi Thiên – Chương 2404: Càn (1) 12/07/2022
2402 Phi Thiên – Chương 2405: Càn (2) 12/07/2022
2403 Phi Thiên – Chương 2406: Tạp chủng từ đâu đến (1) 13/07/2022
2404 Phi Thiên – Chương 2407: Tạp chủng từ đâu đến (2) 13/07/2022
2405 Phi Thiên – Chương 2408: Bảo tàng Long Tộc (1) 13/07/2022
2406 Phi Thiên – Chương 2409: Bảo tàng Long Tộc (2) 13/07/2022
2407 Phi Thiên – Chương 2410: Hiệu ứng quần tụ (1) 13/07/2022
2408 Phi Thiên – Chương 2411: Hiệu ứng quần tụ (2) 13/07/2022
2409 Phi Thiên – Chương 2412: Hình dáng chim gà (1) 13/07/2022
2410 Phi Thiên – Chương 2413: Hình dáng chim gà (2) 13/07/2022
2411 Phi Thiên – Chương 2414: Không biết bị câm điếc (1) 13/07/2022
2412 Phi Thiên – Chương 2415: Không biết bị câm điếc (2) 13/07/2022
2413 Phi Thiên – Chương 2416: Ở lại (1) 13/07/2022
2414 Phi Thiên – Chương 2417: Ở lại (2) 13/07/2022
2415 Phi Thiên – Chương 2418: Sự kiện lớn (1) 13/07/2022
2416 Phi Thiên – Chương 2419: Sự kiện lớn (2) 13/07/2022
2417 Phi Thiên – Chương 2420: Quấn lấy (1) 13/07/2022
2418 Phi Thiên – Chương 2421: Quấn lấy (2) 13/07/2022
2419 Phi Thiên – Chương 2422: Cầu hôn (1) 13/07/2022
2420 Phi Thiên – Chương 2423: Cầu hôn (2) 13/07/2022
2421 Phi Thiên – Chương 2424: Để ý lệnh tôn nữ (1) 13/07/2022
2422 Phi Thiên – Chương 2425: Để ý lệnh tôn nữ (2) 13/07/2022
2423 Phi Thiên – Chương 2426: Hết hạn tù 13/07/2022
2424 Phi Thiên – Chương 2427: Tiền tài động nhân tâm (1) 13/07/2022
2425 Phi Thiên – Chương 2428: Tiền tài động nhân tâm (2) 13/07/2022
2426 Phi Thiên – Chương 2429: Vô tình gặp được Cao Quan (1) 13/07/2022
2427 Phi Thiên – Chương 2430: Vô tình gặp được Cao Quan (2) 13/07/2022
2428 Phi Thiên – Chương 2431: Con gái lớn vẫn không rời khỏi mẹ 13/07/2022
2429 Phi Thiên – Chương 2432: Làm mai ở vườn lê (1) 13/07/2022
2430 Phi Thiên – Chương 2433: Làm mai ở vườn lê (2) 13/07/2022
2431 Phi Thiên – Chương 2434: Đã có ý trung nhân (1) 13/07/2022
2432 Phi Thiên – Chương 2435: Đã có ý trung nhân (2) 13/07/2022
2433 Phi Thiên – Chương 2436: Đánh vỡ gian tình 13/07/2022
2434 Phi Thiên – Chương 2437: Rất lúng túng (1) 13/07/2022
2435 Phi Thiên – Chương 2438: Rất lúng túng (2) 13/07/2022
2436 Phi Thiên – Chương 2439: Nhất đao lưỡng đoạn (1) 13/07/2022
2437 Phi Thiên – Chương 2440: Nhất đao lưỡng đoạn (2) 13/07/2022
2438 Phi Thiên – Chương 2441: Bối cảnh cường hãn của Ngưu Hữu Đức (1) 13/07/2022
2439 Phi Thiên – Chương 2442: Bối cảnh cường hãn của Ngưu Hữu Đức (2) 13/07/2022
2440 Phi Thiên – Chương 2443: Dư uy vẫn còn (1) 13/07/2022
2441 Phi Thiên – Chương 2444: Dư uy vẫn còn (2) 13/07/2022
2442 Phi Thiên – Chương 2445: Tâm tư của Vương phi 13/07/2022
2443 Phi Thiên – Chương 2446: Một câu chọi trăm câu (1) 13/07/2022
2444 Phi Thiên – Chương 2447: Một câu chọi trăm câu (2) 13/07/2022
2445 Phi Thiên – Chương 2448: Ngờ vực nặng nề (1) 13/07/2022
2446 Phi Thiên – Chương 2449: Ngờ vực nặng nề (2) 13/07/2022
2447 Phi Thiên – Chương 2450: Dâm tặc hiện thân 13/07/2022
2448 Phi Thiên – Chương 2451: Lại không bắt được (1) 13/07/2022
2449 Phi Thiên – Chương 2452: Lại không bắt được (2) 13/07/2022
2450 Phi Thiên – Chương 2453: Một cái bạt tai (1) 13/07/2022
2451 Phi Thiên – Chương 2454: Một cái bạt tai (2) 13/07/2022
2452 Phi Thiên – Chương 2455: Dâm tặc cướp người 13/07/2022
2453 Phi Thiên – Chương 2456: Thật là đúng dịp (1) 13/07/2022
2454 Phi Thiên – Chương 2457: Thật là đúng dịp (2) 13/07/2022
2455 Phi Thiên – Chương 2458: Hiểu lầm tổ tông ngươi (1) 13/07/2022
2456 Phi Thiên – Chương 2459: Hiểu lầm tổ tông ngươi (2) 13/07/2022
2457 Phi Thiên – Chương 2460: Lăng trì xử tử (1) 13/07/2022
2458 Phi Thiên – Chương 2461: Lăng trì xử tử (2) 13/07/2022
2459 Phi Thiên – Chương 2462: Cửa thành lại phong bế 13/07/2022
2460 Phi Thiên – Chương 2463: Chú ý cấp bậc phải đề сао (1) 13/07/2022
2461 Phi Thiên – Chương 2464: Chú ý phải đề cao cấp bậc (2) 13/07/2022
2462 Phi Thiên – Chương 2465: Thiên đế tức giận (1) 13/07/2022
2463 Phi Thiên – Chương 2466: Thiên đế tức giận (2) 13/07/2022
2464 Phi Thiên – Chương 2467: Khóa định mục tiêu (1) 13/07/2022
2465 Phi Thiên – Chương 2468: Khóa định mục tiêu (2) 13/07/2022
2466 Phi Thiên – Chương 2469: Sa vào trùng vây (1) 13/07/2022
2467 Phi Thiên – Chương 2470: Sa vào trùng vây (2) 13/07/2022
2468 Phi Thiên – Chương 2471: Ai dám tạo phản! (2) 13/07/2022
2469 Phi Thiên – Chương 2472: Cảm tử đội (1) 13/07/2022
2470 Phi Thiên – Chương 2473: Cảm tử đội (2) 13/07/2022
2471 Phi Thiên – Chương 2474: Xông giết (1) 13/07/2022
2472 Phi Thiên – Chương 2475: Xông giết (2) 13/07/2022
2473 Phi Thiên – Chương 2476: Ai cũng đừng hòng nhặt! (1) 13/07/2022
2474 Phi Thiên – Chương 2477: Ai cũng đừng hòng nhặt! (2) 13/07/2022
2475 Phi Thiên – Chương 2478: Binh bại như núi đổ (1) 13/07/2022
2476 Phi Thiên – Chương 2479: Binh bại như núi đổ (2) 13/07/2022
2477 Phi Thiên – Chương 2480: Dậu đinh vực tạo phản! (1) 13/07/2022
2478 Phi Thiên – Chương 2481: Dậu đinh vực tạo phản! (2) 13/07/2022
2479 Phi Thiên – Chương 2482: Gian thần (1) 13/07/2022
2480 Phi Thiên – Chương 2483: Gian thần (2) 13/07/2022
2481 Phi Thiên – Chương 2484: Phá Quân xấu hổ (1) 13/07/2022
2482 Phi Thiên – Chương 2485: Phá Quân xấu hổ (2) 13/07/2022
2483 Phi Thiên – Chương 2486: Thiên Đình triều hội (1) 13/07/2022
2484 Phi Thiên – Chương 2487: Thiên Đình triều hội (2) 13/07/2022
2485 Phi Thiên – Chương 2488: Đây là hổ tướng (1) 13/07/2022
2486 Phi Thiên – Chương 2489: Đây là hổ tướng (2) 13/07/2022
2487 Phi Thiên – Chương 2490: Không bị người đố kị là kẻ tầm thường (1) 13/07/2022
2488 Phi Thiên – Chương 2491: Không bị người đố kị là kẻ tầm thường (2) 13/07/2022
2489 Phi Thiên – Chương 2492: Mở cửa! (1) 13/07/2022
2490 Phi Thiên – Chương 2493: Mở cửa! (2) 13/07/2022
2491 Phi Thiên – Chương 2494: Ngưu Hữu Đức tới (1) 13/07/2022
2492 Phi Thiên – Chương 2495: Ngưu Hữu Đức tới (2) 13/07/2022
2493 Phi Thiên – Chương 2496: Ta tất huyết tẩy đồ Thành! (1) 13/07/2022
2494 Phi Thiên – Chương 2497: Ta tất huyết tẩy đồ Thành! (2) 13/07/2022
2495 Phi Thiên – Chương 2498: Diệp Dịch lo âu (1) 13/07/2022
2496 Phi Thiên – Chương 2499: Diệp Dịch lo âu (2) 13/07/2022
2497 Phi Thiên – Chương 2500: Tướng ở ngoài có thể không cần nghe lệnh vua (1) 13/07/2022
2498 Phi Thiên – Chương 2501: Tướng ở ngoài có thể không cần nghe lệnh vua (2) 13/07/2022
2499 Phi Thiên – Chương 2502: Hành sự theo thời chiến! (1) 13/07/2022
2500 Phi Thiên – Chương 2503: Hành sự theo thời chiến! (2) 13/07/2022
2501 Phi Thiên – Chương 2504: Công khai (1) 13/07/2022
2502 Phi Thiên – Chương 2505: Công khai (2) 13/07/2022
2503 Phi Thiên – Chương 2506: Người chỉ dẫn (1) 13/07/2022
2504 Phi Thiên – Chương 2507: Người chỉ dẫn (2) 13/07/2022
2505 Phi Thiên – Chương 2508: Tam hỉ lâm môn (1) 13/07/2022
2506 Phi Thiên – Chương 2509: Tam hỉ lâm môn (2) 13/07/2022
2507 Phi Thiên – Chương 2510: Bước ngoặc thần kỳ (1) 13/07/2022
2508 Phi Thiên – Chương 2511: Bước ngoặc thần kỳ (2) 13/07/2022
2509 Phi Thiên – Chương 2512: Tẩu hỏa nhập ma (1) 13/07/2022
2510 Phi Thiên – Chương 2513: Tẩu hỏa nhập ma (2) 13/07/2022
2511 Phi Thiên – Chương 2514: Lấy chỉ đè người (1) 13/07/2022
2512 Phi Thiên – Chương 2515: Lấy chỉ đè người (2) 13/07/2022
2513 Phi Thiên – Chương 2516: Lần đầu gặp Vương phi (1) 13/07/2022
2514 Phi Thiên – Chương 2517: Lần đầu gặp Vương phi (2) 13/07/2022
2515 Phi Thiên – Chương 2518: Vừa gặp đã quen (1) 13/07/2022
2516 Phi Thiên – Chương 2519: Vừa gặp đã quen (2) 13/07/2022
2517 Phi Thiên – Chương 2520: Không cần đi nữa (1) 13/07/2022
2518 Phi Thiên – Chương 2521: Không cần đi nữa (2) 13/07/2022
2519 Phi Thiên – Chương 2522: Trả lại sự thanh tĩnh cho Tàng Chân Các (1) 13/07/2022
2520 Phi Thiên – Chương 2523: Trả lại sự thanh tĩnh cho Tàng Chân Các (2) 13/07/2022
2521 Phi Thiên – Chương 2524: Không cầm lòng được (1) 13/07/2022
2522 Phi Thiên – Chương 2525: Không cầm lòng được (2) 13/07/2022
2523 Phi Thiên – Chương 2526: Hữu bộ đăng tràng (1) 13/07/2022
2524 Phi Thiên – Chương 2527: Hữu bộ đăng tràng (2) 13/07/2022
2525 Phi Thiên – Chương 2528: Hữu sứ giá lâm (1) 13/07/2022
2526 Phi Thiên – Chương 2529: Hữu sứ giá lâm (2) 13/07/2022
2527 Phi Thiên – Chương 2530: Thụ thẩm (1) 13/07/2022
2528 Phi Thiên – Chương 2531: Thụ thẩm (2) 13/07/2022
2529 Phi Thiên – Chương 2532: Thẩm vấn (1) 13/07/2022
2530 Phi Thiên – Chương 2533-2537: Thẩm vấn (2-3) 13/07/2022
2531 Phi Thiên – Chương 2535: Thẩm vấn (4) 13/07/2022
2532 Phi Thiên – Chương 2536: Đến lượt chúng ta ra sân rồi! (1) 13/07/2022
2533 Phi Thiên – Chương 2537: Đến lượt chúng ta ra sân rồi! (2) 13/07/2022
2534 Phi Thiên – Chương 2538: Chúng ta thua rồi (1) 13/07/2022
2535 Phi Thiên – Chương 2539: Chúng ta thua rồi (2) 13/07/2022
2536 Phi Thiên – Chương 2540: Coi như ngươi biết nói tiêng người (1) 13/07/2022
2537 Phi Thiên – Chương 2541: Coi như ngươi biết nói tiếng người (2) 13/07/2022
2538 Phi Thiên – Chương 2542: Khấu Thiên Vương xuất mã (1) 13/07/2022
2539 Phi Thiên – Chương 2543: Khấu Thiên Vương xuất mã (2) 13/07/2022
2540 Phi Thiên – Chương 2544: Giải tán Hắc Long Ti (1) 13/07/2022
2541 Phi Thiên – Chương 2545: Giải tán Hắc Long Ti (2) 13/07/2022
2542 Phi Thiên – Chương 2546: Ngưu tiểu binh (1) 13/07/2022
2543 Phi Thiên – Chương 2547: Ngưu tiểu binh (2) 13/07/2022
2544 Phi Thiên – Chương 2548: Giai lệ như vân (1) 13/07/2022
2545 Phi Thiên – Chương 2549: Giai lệ như vân (2) 13/07/2022
2546 Phi Thiên – Chương 2550: Thiên Phi triệu kiến (1) 13/07/2022
2547 Phi Thiên – Chương 2551: Thiên Phi triệu kiến (2) 13/07/2022
2548 Phi Thiên – Chương 2552: Đợi đến ngày có thể sẽ hiểu rõ (1) 13/07/2022
2549 Phi Thiên – Chương 2553: Đợi đến ngày có thể sẽ hiểu rõ (2) 13/07/2022
2550 Phi Thiên – Chương 2554: Có chuyện rồi (1) 13/07/2022
2551 Phi Thiên – Chương 2555: Có chuyện rồi (2) 13/07/2022
2552 Phi Thiên – Chương 2556: Ta xem ai dám! (1) 13/07/2022
2553 Phi Thiên – Chương 2557: Ta xem ai dám! (2) 13/07/2022
2554 Phi Thiên – Chương 2558: Hắc Long Ti rối loạn (1) 13/07/2022
2555 Phi Thiên – Chương 2559: Hắc Long Ti rối loạn (2) 13/07/2022
2556 Phi Thiên – Chương 2560: Nhắm mắt làm ngơ (1) 13/07/2022
2557 Phi Thiên – Chương 2561: Nhắm mắt làm ngơ (2) 13/07/2022
2558 Phi Thiên – Chương 2562: Rút thăm (1) 13/07/2022
2559 Phi Thiên – Chương 2563: Rút thăm (2) 13/07/2022
2560 Phi Thiên – Chương 2564: Hòa hợp êm thấm (1) 13/07/2022
2561 Phi Thiên – Chương 2565: Hòa hợp êm thấm (2) 13/07/2022
2562 Phi Thiên – Chương 2566: Khó khăn (1) 13/07/2022
2563 Phi Thiên – Chương 2567: Khó khăn (2) 13/07/2022
2564 Phi Thiên – Chương 2568: Hậu lễ của Hạ Hầu gia (1) 13/07/2022
2565 Phi Thiên – Chương 2569: Hậu lễ của Hạ Hầu gia (2) 13/07/2022
2566 Phi Thiên – Chương 2570: Từ nay gặp nhau là khách qua đường (1) 13/07/2022
2567 Phi Thiên – Chương 2571: Từ nay gặp nhau là khách qua đường (2) 13/07/2022
2568 Phi Thiên – Chương 2572: Giang Lang (1) 13/07/2022
2569 Phi Thiên – Chương 2573: Giang Lang (2) 13/07/2022
2570 Phi Thiên – Chương 2574: Quỷ thị tổng trấn (1) 13/07/2022
2571 Phi Thiên – Chương 2575: Quỷ thị tổng trấn (2) 13/07/2022
2572 Phi Thiên – Chương 2576: Ván đã đóng thuyền (1) 13/07/2022
2573 Phi Thiên – Chương 2577: Ván đã đóng thuyền (2) 13/07/2022
2574 Phi Thiên – Chương 2578: Giao dịch phía sau (1) 13/07/2022
2575 Phi Thiên – Chương 2579: Giao dịch phía sau (2) 13/07/2022
2576 Phi Thiên – Chương 2580: Bức cung (1) 13/07/2022
2577 Phi Thiên – Chương 25Chương 2581: Bức cung (2)81: Bức cung (2) 13/07/2022
2578 Phi Thiên – Chương 2582: Đi Quỷ thị nhậm chức (1) 13/07/2022
2579 Phi Thiên – Chương 2583: Đi Quỷ thị nhậm chức (2) 13/07/2022
2580 Phi Thiên – Chương 2584: Địa Tàng Tự (1) 13/07/2022
2581 Phi Thiên – Chương 2585: Địa Tàng Tự (2) 13/07/2022
2582 Phi Thiên – Chương 2586: Bắt (1) 13/07/2022
2583 Phi Thiên – Chương 2587: Bắt (2) 13/07/2022
2584 Phi Thiên – Chương 2588: Chân tướng dâm tặc (1) 13/07/2022
2585 Phi Thiên – Chương 2589: Chân tướng dâm tặc (2) 13/07/2022
2586 Phi Thiên – Chương 2590: Lễ vật của Tín Nghĩa Các (1) 13/07/2022
2587 Phi Thiên – Chương 2591: Lễ vật của Tín Nghĩa Các (2) 13/07/2022
2588 Phi Thiên – Chương 2592: Tiết lộ (1) 13/07/2022
2589 Phi Thiên – Chương 2593: Tiết lộ (2) 13/07/2022
2590 Phi Thiên – Chương 2594: Dối trên lừa dưới (1) 13/07/2022
2591 Phi Thiên – Chương 2595: Dối trên lừa dưới (2) 13/07/2022
2592 Phi Thiên – Chương 2596: Lại ngoài ý muốn (1) 13/07/2022
2593 Phi Thiên – Chương 2597: Lại ngoài ý muốn (2) 13/07/2022
2594 Phi Thiên – Chương 2598: Quá mức tức giận (1) 13/07/2022
2595 Phi Thiên – Chương 2599: Quá mức tức giận (2) 13/07/2022
2596 Phi Thiên – Chương 2600: Thám tử của Quần Anh Hội (1) 13/07/2022
2597 Phi Thiên – Chương 2601: Thám tử của Quần Anh Hội (2) 13/07/2022
2598 Phi Thiên – Chương 2602: Nhân quả báo ứng (1) 13/07/2022
2599 Phi Thiên – Chương 2603: Nhân quả báo ứng (2) 13/07/2022
2600 Phi Thiên – Chương 2604: Phá vỡ cửa sổ giấy (1) 13/07/2022
2601 Phi Thiên – Chương 2605: Phá vỡ cửa sổ giấy (2) 13/07/2022
2602 Phi Thiên – Chương 2606: Phá tan phòng tuyến (1) 14/07/2022
2603 Phi Thiên – Chương 2607: Phá tan phòng tuyến (2) 14/07/2022
2604 Phi Thiên – Chương 2608: Hữu bộ đề nhân (1) 14/07/2022
2605 Phi Thiên – Chương 2609: Hữu bộ đề nhân (2) 14/07/2022
2606 Phi Thiên – Chương 2610: Tự sát (1) 14/07/2022
2607 Phi Thiên – Chương 2611: Tự sát (2) 14/07/2022
2608 Phi Thiên – Chương 2612: Ngươi thật lợi hại! (1) 14/07/2022
2609 Phi Thiên – Chương 2613: Ngươi thật lợi hại! (2) 14/07/2022
2610 Phi Thiên – Chương 2614: Áp lực (1) 14/07/2022
2611 Phi Thiên – Chương 2615: Áp lực (2) 14/07/2022
2612 Phi Thiên – Chương 2616: Không nói đùa (1) 14/07/2022
2613 Phi Thiên – Chương 2617: Không nói đùa (2) 14/07/2022
2614 Phi Thiên – Chương 2618: Ước hẹn giai nhân (1) 14/07/2022
2615 Phi Thiên – Chương 2619: Ước hẹn giai nhân (2) 14/07/2022
2616 Phi Thiên – Chương 2620: Diêm Tu rất buồn rầu (1) 14/07/2022
2617 Phi Thiên – Chương 2621: Diêm Tu rất buồn rầu (2) 14/07/2022
2618 Phi Thiên – Chương 2622: Yêu cầu quá đáng (1) 14/07/2022
2619 Phi Thiên – Chương 2623: Yêu cầu quá đáng (2) 14/07/2022
2620 Phi Thiên – Chương 2624: Quá mất mặt (1) 14/07/2022
2621 Phi Thiên – Chương 2625: Quá mất mặt (2) 14/07/2022
2622 Phi Thiên – Chương 2626: Thính giả Hồng Trần (1) 14/07/2022
2623 Phi Thiên – Chương 2627: Thính giả Hồng Trần (2) 14/07/2022
2624 Phi Thiên – Chương 2628: Không ăn khớp nhau (1) 14/07/2022
2625 Phi Thiên – Chương 2629: Không ăn khớp nhau (2) 14/07/2022
2626 Phi Thiên – Chương 2630: Dương Khánh cảm động (1) 14/07/2022
2627 Phi Thiên – Chương 2631: Dương Khánh cảm động (2) 14/07/2022
2628 Phi Thiên – Chương 2632: Khúc nhạc dạo (1) 14/07/2022
2629 Phi Thiên – Chương 2633: Khúc nhạc dạo (2) 14/07/2022
2630 Phi Thiên – Chương 2634: Ngươi gạt ta (1) 14/07/2022
2631 Phi Thiên – Chương 2635: Ngươi gạt ta! (2) 14/07/2022
2632 Phi Thiên – Chương 2636: Thánh Vương (1) 14/07/2022
2633 Phi Thiên – Chương 2637: Thánh Vương (2) 14/07/2022
2634 Phi Thiên – Chương 2638: Bọn họ không thể từ chối được (1) 14/07/2022
2635 Phi Thiên – Chương 2639: Bọn họ không thể từ chối được (2) 14/07/2022
2636 Phi Thiên – Chương 2640: Không thể không đồng ý (1) 14/07/2022
2637 Phi Thiên – Chương 2641: Không thể không đồng ý (2) 14/07/2022
2638 Phi Thiên – Chương 2642: Thuyết khách đến nhà (1) 14/07/2022
2639 Phi Thiên – Chương 2643: Thuyết khách đến nhà (2) 14/07/2022
2640 Phi Thiên – Chương 2644: Sóng gió hậu cung (1) 14/07/2022
2641 Phi Thiên – Chương 2645: Sóng gió hậu cung (2) 14/07/2022
2642 Phi Thiên – Chương 2646: Bát Phương Tự (1) 14/07/2022
2643 Phi Thiên – Chương 2647: Bát Phương Tự (2) 14/07/2022
2644 Phi Thiên – Chương 2648: Lam Dạ Bồ Tát (1) 14/07/2022
2645 Phi Thiên – Chương 2649: Lam Dạ Bồ Tát (2) 14/07/2022
2646 Phi Thiên – Chương 2650: Thành viên Ảnh Vệ (1) 14/07/2022
2647 Phi Thiên – Chương 2651: Thành viên Ảnh Vệ (2) 14/07/2022
2648 Phi Thiên – Chương 2652: Phổ Lan Cư Sĩ (1) 14/07/2022
2649 Phi Thiên – Chương 2653: Phổ Lan Cư Sĩ (2) 14/07/2022
2650 Phi Thiên – Chương 2654: Pháp hội thọ đản (1) 14/07/2022
2651 Phi Thiên – Chương 2655: Pháp hội thọ đản (2) 14/07/2022
2652 Phi Thiên – Chương 2656: Bạn cũ đến (1) 14/07/2022
2653 Phi Thiên – Chương 2657: Bạn cũ đến (2) 14/07/2022
2654 Phi Thiên – Chương 2658: Tung tích không cố định (1) 14/07/2022
2655 Phi Thiên – Chương 2659: Tung tích không cố định (2) 14/07/2022
2656 Phi Thiên – Chương 2660: Có cái gì không đúng (1) 14/07/2022
2657 Phi Thiên – Chương 2661: Có cái gì không đúng (2) 14/07/2022
2658 Phi Thiên – Chương 2662: Đột ngột bị tập kích 14/07/2022
2659 Phi Thiên – Chương 2663: Huyết hoa chói mắt (1) 14/07/2022
2660 Phi Thiên – Chương 2664: Huyết hoa chói mắt (2) 14/07/2022
2661 Phi Thiên – Chương 2665: Nam Ba sư môn (1) 14/07/2022
2662 Phi Thiên – Chương 2666: Nam Ba sư môn (2) 14/07/2022
2663 Phi Thiên – Chương 2667: Trong Nam Vô Di Thương (1) 14/07/2022
2664 Phi Thiên – Chương 2668: Trong Nam Vô Di Thương (2) 14/07/2022
2665 Phi Thiên – Chương 2669: Chỗ tàng bảo kỳ quặc (1) 14/07/2022
2666 Phi Thiên – Chương 2670: Chỗ tàng bảo kỳ quặc (2) 14/07/2022
2667 Phi Thiên – Chương 2671: Phát tài siêu cấp (1) 14/07/2022
2668 Phi Thiên – Chương 2672: Phát tài siêu cấp (2) 14/07/2022
2669 Phi Thiên – Chương 2673: Lục Đại kỳ công đầy đủ (1) 14/07/2022
2670 Phi Thiên – Chương 2674: Lục Đại kỳ công đầy đủ (2) 14/07/2022
2671 Phi Thiên – Chương 2675: Người hái thuốc của độc tinh (1) 14/07/2022
2672 Phi Thiên – Chương 2676: Người hái thuốc của độc tinh (2) 14/07/2022
2673 Phi Thiên – Chương 2677: Ta nói chuyện giữ lời (1) 14/07/2022
2674 Phi Thiên – Chương 2678: Ta nói chuyện giữ lời (2) 14/07/2022
2675 Phi Thiên – Chương 2679: Mị Cơ Bồ Tát (1) 14/07/2022
2676 Phi Thiên – Chương 2680: Mị Cơ Bồ Tát (2) 14/07/2022
2677 Phi Thiên – Chương 2681: Tiểu nhân vật (1) 14/07/2022
2678 Phi Thiên – Chương 2682: Tiểu nhân vật (2) 14/07/2022
2679 Phi Thiên – Chương 2683: Quỷ Thị là địa bàn của ta (1) 14/07/2022
2680 Phi Thiên – Chương 2684: Quỷ Thị là địa bàn của ta! (2) 14/07/2022
2681 Phi Thiên – Chương 2685: Quyền tùy cơ quyết đoán (1) 14/07/2022
2682 Phi Thiên – Chương 2686: Quyền tùy cơ quyết đoán (2) 14/07/2022
2683 Phi Thiên – Chương 2687: Một Bức Bản Đồ Khác (1) 14/07/2022
2684 Phi Thiên – Chương 2688: Một Bức Bản Đồ Khác (2) 14/07/2022
2685 Phi Thiên – Chương 2689: Oan ức theo kiểu vậy đây (1) 14/07/2022
2686 Phi Thiên – Chương 2690: Oan ức theo kiểu vậy đây (2) 14/07/2022
2687 Phi Thiên – Chương 2691: Chớ làm loạn! (1) 14/07/2022
2688 Phi Thiên – Chương 2692: Chớ làm loạn! (2) 14/07/2022
2689 Phi Thiên – Chương 2693: Ly Cung Tửu Yến (1) 14/07/2022
2690 Phi Thiên – Chương 2694: Ly Cung Tửu Yến (2) 14/07/2022
2691 Phi Thiên – Chương 2695: Dám đánh thì đừng chạy (1) 14/07/2022
2692 Phi Thiên – Chương 2696: Dám đánh thì đừng chạy (2) 14/07/2022
2693 Phi Thiên – Chương 2697: Dám đánh thì đừng chạy (3) 14/07/2022
2694 Phi Thiên – Chương 2698: Yêu ma tứ ngược (1) 14/07/2022
2695 Phi Thiên – Chương 2699: Yêu ma tứ ngược (2) 14/07/2022
2696 Phi Thiên – Chương 2700: Yêu ma tứ ngược (3) 14/07/2022
2697 Phi Thiên – Chương 2701: Đột nhiên căng thẳng (1) 14/07/2022
2698 Phi Thiên – Chương 2702: Đột nhiên căng thẳng (2) 14/07/2022
2699 Phi Thiên – Chương 2703: Đột nhiên căng thẳng (3) 14/07/2022
2700 Phi Thiên – Chương 2704: Khóa chết mục tiêu (1) 14/07/2022
2701 Phi Thiên – Chương 2705: Khóa chết mục tiêu (2) 14/07/2022
2702 Phi Thiên – Chương 2706: Hạ Hầu gia tộc (1) 14/07/2022
2703 Phi Thiên – Chương 2707: Hạ Hầu gia tộc (2) 14/07/2022
2704 Phi Thiên – Chương 2708: Hạ Hầu gia tộc (3) 14/07/2022
2705 Phi Thiên – Chương 2709: Giết người diệt khẩu (1) 14/07/2022
2706 Phi Thiên – Chương 2710: Giết người diệt khẩu (2) 14/07/2022
2707 Phi Thiên – Chương 2711: Chỉ lời không lỗ (1) 14/07/2022
2708 Phi Thiên – Chương 2712: Chỉ lời không lỗ (2) 14/07/2022
2709 Phi Thiên – Chương 2713: Chó không cải được thói quen ăn c*t (1) 14/07/2022
2710 Phi Thiên – Chương 2714: Chó không cải được thói quen ăn c*t (2) 14/07/2022
2711 Phi Thiên – Chương 2715: Tìm được lổ hổng lớn (1) 14/07/2022
2712 Phi Thiên – Chương 2716: Tìm được lổ hổng lớn (2) 14/07/2022
2713 Phi Thiên – Chương 2717: Có chút không tự giác (1) 14/07/2022
2714 Phi Thiên – Chương 2718: Có chút không tự giác (2) 14/07/2022
2715 Phi Thiên – Chương 2719: Vạn vạn lần không ngờ tới (1) 14/07/2022
2716 Phi Thiên – Chương 2720: Vạn vạn lần không ngờ tới (2) 14/07/2022
2717 Phi Thiên – Chương 2721: Đó mới là chuyện Miêu Nghị tiếc nuối trong đời này (1) 14/07/2022
2718 Phi Thiên – Chương 2722: Đó mới là chuyện Miêu Nghị tiếc nuối trong đời này (2) 14/07/2022
2719 Phi Thiên – Chương 2723: Nam Vô Bảo Tàng (1) 14/07/2022
2720 Phi Thiên – Chương 2724: Nam Vô Bảo Tàng (2) 14/07/2022
2721 Phi Thiên – Chương 2725: Thiên phi có phải không cao hứng hay không? (1) 14/07/2022
2722 Phi Thiên – Chương 2726: Thiên phi có phải không cao hứng hay không? (2) 14/07/2022
2723 Phi Thiên – Chương 2727: Nếu như làm thịt tiểu tiên (1) 14/07/2022
2724 Phi Thiên – Chương 2728: Nếu như làm thịt tiểu tiên (2) 14/07/2022
2725 Phi Thiên – Chương 2729: Săn thú ở U Tuyền (1) 14/07/2022
2726 Phi Thiên – Chương 2730: Săn thú ở U Tuyền (2) 14/07/2022
2727 Phi Thiên – Chương 2731: Lại một gã “Diêm Tu” (1) 14/07/2022
2728 Phi Thiên – Chương 2732: Lại một gã “Diêm Tu’ (2) 14/07/2022
2729 Phi Thiên – Chương 2733: Chủ tớ như thế đấy! (1) 14/07/2022
2730 Phi Thiên – Chương 2734: Chủ tớ như thế đấy! (2) 14/07/2022
2731 Phi Thiên – Chương 2735: Mắc câu rồi (1) 14/07/2022
2732 Phi Thiên – Chương 2736: Mắc câu rồi (2) 14/07/2022
2733 Phi Thiên – Chương 2737: Quá âm hiểm rồi (1) 14/07/2022
2734 Phi Thiên – Chương 2738: Quá âm hiểm rồi (2) 14/07/2022
2735 Phi Thiên – Chương 2739: Lại bị bắt tại trận nữa rồi (1) 14/07/2022
2736 Phi Thiên – Chương 2740: Lại bị bắt tại trận nữa rồi (2) 14/07/2022
2737 Phi Thiên – Chương 2741: Gặp nhau khó (1) 14/07/2022
2738 Phi Thiên – Chương 2742: Gặp nhau khó (2) 14/07/2022
2739 Phi Thiên – Chương 2743: Bỏ vốn lớn (1) 14/07/2022
2740 Phi Thiên – Chương 2744: Bỏ vốn lớn (2) 14/07/2022
2741 Phi Thiên – Chương 2745: Ngọc Diện Phật Ngọc La Sát (1) 14/07/2022
2742 Phi Thiên – Chương 2746: Ngọc Diện Phật Ngọc La Sát (2) 14/07/2022
2743 Phi Thiên – Chương 2747: Phệ Hồn bức (1) 14/07/2022
2744 Phi Thiên – Chương 2748: Phệ Hồn bức (2) 14/07/2022
2745 Phi Thiên – Chương 2749: Năm tầng U Tuyền (1) 14/07/2022
2746 Phi Thiên – Chương 2750: Năm tầng U Tuyền (2) 14/07/2022
2747 Phi Thiên – Chương 2751: Săn thú (1) 14/07/2022
2748 Phi Thiên – Chương 2752: Săn thú (2) 14/07/2022
2749 Phi Thiên – Chương 2753: Hóa thành hình dáng của ta (1) 14/07/2022
2750 Phi Thiên – Chương 2754: Hóa thành hình dáng của ta (2) 14/07/2022
2751 Phi Thiên – Chương 2755: Chí tại thiên hạ (1) 14/07/2022
2752 Phi Thiên – Chương 2756: Chí tại thiên hạ (2) 14/07/2022
2753 Phi Thiên – Chương 2757: Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì (1) 14/07/2022
2754 Phi Thiên – Chương 2758: Chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì (2) 14/07/2022
2755 Phi Thiên – Chương 2759: Khách nhân đến rồi (1) 14/07/2022
2756 Phi Thiên – Chương 2760: Khách nhân đến rồi (2) 14/07/2022
2757 Phi Thiên – Chương 2761: Không lưu người sống (1) 14/07/2022
2758 Phi Thiên – Chương 2762: Không lưu người sống (2) 14/07/2022
2759 Phi Thiên – Chương 2763: Dạy dỗ Vương phi (1) 14/07/2022
2760 Phi Thiên – Chương 2764: Dạy dỗ Vương phi (2) 14/07/2022
2761 Phi Thiên – Chương 2765: Tứ Vương liên thủ (1) 14/07/2022
2762 Phi Thiên – Chương 2766: Tứ Vương liên thủ (2) 14/07/2022
2763 Phi Thiên – Chương 2767: Phân thân Hiển Thánh (1) 14/07/2022
2764 Phi Thiên – Chương 2768: Phân thân Hiển Thánh (2) 14/07/2022
2765 Phi Thiên – Chương 2769: Tứ Vương liên thủ (3) 14/07/2022
2766 Phi Thiên – Chương 2770: Tứ Vương liên thủ (4) 14/07/2022
2767 Phi Thiên – Chương 2771: Ngửa mặt lên trời cười to (1) 14/07/2022
2768 Phi Thiên – Chương 2772: Ngửa mặt lên trời cười to (2) 14/07/2022
2769 Phi Thiên – Chương 2773: Một địch hai (1) 14/07/2022
2770 Phi Thiên – Chương 2774: Một địch hai (2) 14/07/2022
2771 Phi Thiên – Chương 2775: Đại chiến chấm dứt (1) 14/07/2022
2772 Phi Thiên – Chương 2776: Đại chiến chấm dứt (2) 14/07/2022
2773 Phi Thiên – Chương 2777: Đột nhiên biến mất (1) 14/07/2022
2774 Phi Thiên – Chương 2778: Đột nhiên biến mất (2) 14/07/2022
2775 Phi Thiên – Chương 2779: Ngươi cảm thấy lão nhị thế nào? (1) 14/07/2022
2776 Phi Thiên – Chương 2780: Ngươi cảm thấy lão nhị thế nào? (2) 14/07/2022
2777 Phi Thiên – Chương 2781: Hắn nói hắn không biết (1) 14/07/2022
2778 Phi Thiên – Chương 2782: Hắn nói hắn không biết (2) 14/07/2022
2779 Phi Thiên – Chương 2783: Thật là quỷ dị (1) 14/07/2022
2780 Phi Thiên – Chương 2784: Thật là quỷ dị (2) 14/07/2022
2781 Phi Thiên – Chương 2785: Kỳ quái (1) 14/07/2022
2782 Phi Thiên – Chương 2786: Kỳ quái (2) 14/07/2022
2783 Phi Thiên – Chương 2787: Sợ bóng sợ gió (1) 14/07/2022
2784 Phi Thiên – Chương 2788: Sợ bóng sợ gió (2) 14/07/2022
2785 Phi Thiên – Chương 2789: Đừng ép ta (1) 14/07/2022
2786 Phi Thiên – Chương 2790: Đừng ép ta (2) 14/07/2022
2787 Phi Thiên – Chương 2791: Miêu Nghị trợn tròn mắt (1) 14/07/2022
2788 Phi Thiên – Chương 2792: Miêu Nghị trợn tròn mắt (2) 14/07/2022
2789 Phi Thiên – Chương 2793: Ngươi như vậy sẽ không có bạn bè (1) 14/07/2022
2790 Phi Thiên – Chương 2794: Ngươi như vậy sẽ không có bạn bè (2) 14/07/2022
2791 Phi Thiên – Chương 2795: Ngọc La Sát giá lâm (1) 14/07/2022
2792 Phi Thiên – Chương 2796: Ngọc La Sát giá lâm (2) 14/07/2022
2793 Phi Thiên – Chương 2797: Thiên Ma Huyết (1) 14/07/2022
2794 Phi Thiên – Chương 2798: Thiên Ma Huyết (2) 14/07/2022
2795 Phi Thiên – Chương 2799: Nhẹ nhàng hóa giải (1) 14/07/2022
2796 Phi Thiên – Chương 2800: Nhẹ nhàng hóa giải (2) 14/07/2022
2797 Phi Thiên – Chương 2801: Thỏa hiệp (1) 14/07/2022
2798 Phi Thiên – Chương 2802: Thỏa hiệp (2) 14/07/2022
2799 Phi Thiên – Chương 2803: Kẻ cản ta, giết! 14/07/2022
2800 Phi Thiên – Chương 2804: Đao của Cao Quán 14/07/2022
2801 Phi Thiên – Chương 2805: Tra ra chân tướng 14/07/2022
2802 Phi Thiên – Chương 2806: Bùi Mặc? Tiên sinh 14/07/2022
2803 Phi Thiên – Chương 2807: Mang danh Tổng Trấn (1) 14/07/2022
2804 Phi Thiên – Chương 2808: Mang danh Tổng Trấn (2) 14/07/2022
2805 Phi Thiên – Chương 2809: Tổng Trấn Phủ mới (1) 14/07/2022
2806 Phi Thiên – Chương 2810: Tổng Trấn Phủ mới (2) 14/07/2022
2807 Phi Thiên – Chương 2811: Bố cáo Tụ Hiền Đường (1) 14/07/2022
2808 Phi Thiên – Chương 2812: Bố cáo Tụ Hiền Đường (2) 14/07/2022
2809 Phi Thiên – Chương 2813: Từ Đường Nhiên có áp lực lớn (1) 14/07/2022
2810 Phi Thiên – Chương 2814: Từ Đường Nhiên có áp lực lớn (2) 14/07/2022
2811 Phi Thiên – Chương 2815: Không biết chí hướng của đại nhân như thế nào? (1) 14/07/2022
2812 Phi Thiên – Chương 2816: Không biết chí hướng của đại nhân như thế nào? (2) 14/07/2022
2813 Phi Thiên – Chương 2817: Người cũ tìm đến (1) 14/07/2022
2814 Phi Thiên – Chương 2818: Người cũ tìm đến (2) 14/07/2022
2815 Phi Thiên – Chương 2819: Cần ngươi phối hợp (1) 14/07/2022
2816 Phi Thiên – Chương 2820: Cần ngươi phối hợp (2) 14/07/2022
2817 Phi Thiên – Chương 2821: Trở về Ngự Viên (1) 14/07/2022
2818 Phi Thiên – Chương 2822: Trở về Ngự Viên (2) 14/07/2022
2819 Phi Thiên – Chương 2823: Trở về Ngự Viên (3) 14/07/2022
2820 Phi Thiên – Chương 2824: Vị khách bị bài xích (1) 14/07/2022
2821 Phi Thiên – Chương 2825: Vị khách bị bài xích (2) 14/07/2022
2822 Phi Thiên – Chương 2826: Vị khách bị bài xích (3) 14/07/2022
2823 Phi Thiên – Chương 2827: Biến cố kinh hồn! (1) 14/07/2022
2824 Phi Thiên – Chương 2828: Biến cố kinh hồn! (2) 14/07/2022
2825 Phi Thiên – Chương 2829: Biến cố kinh hồn! (3) 14/07/2022
2826 Phi Thiên – Chương 2830: Trong triều có người phạm sai lầm (1) 14/07/2022
2827 Phi Thiên – Chương 2831: Trong triều có người phạm sai lầm (2) 15/07/2022
2828 Phi Thiên – Chương 2832: Chủ nhục thần chết (1) 15/07/2022
2829 Phi Thiên – Chương 2833: Chủ nhục thần chết (2) 15/07/2022
2830 Phi Thiên – Chương 2834: Cứng rắn tiếp lời (1) 15/07/2022
2831 Phi Thiên – Chương 2835: Cứng rắn tiếp lời (2) 15/07/2022
2832 Phi Thiên – Chương 2836: Có chứng cứ gì không? (1) 15/07/2022
2833 Phi Thiên – Chương 2837: Có chứng cứ gì không? (2) 15/07/2022
2834 Phi Thiên – Chương 2838: Ván bài (1) 15/07/2022
2835 Phi Thiên – Chương 2839: Ván bài (2) 15/07/2022
2836 Phi Thiên – Chương 2840: Thanh Chủ ra tay (1) 15/07/2022
2837 Phi Thiên – Chương 2841: Thanh Chủ ra tay (2) 15/07/2022
2838 Phi Thiên – Chương 2842: Thuần Long Tiên (1) 15/07/2022
2839 Phi Thiên – Chương 2843: Thuần Long Tiên (2) 15/07/2022
2840 Phi Thiên – Chương 2844: Đều có hậu chiêu (1) 15/07/2022
2841 Phi Thiên – Chương 2845: Đều có hậu chiêu (2) 15/07/2022
2842 Phi Thiên – Chương 2846: Mẹ con gặp lại (1) 15/07/2022
2843 Phi Thiên – Chương 2847: Mẹ con gặp lại (2) 15/07/2022
2844 Phi Thiên – Chương 2848: Ai nấy đều phải kinh ngạc (1) 15/07/2022
2845 Phi Thiên – Chương 2849: Ai nấy đều phải kinh ngạc (2) 15/07/2022
2846 Phi Thiên – Chương 2850: Bị bức ép đến mức cuống lên (1) 15/07/2022
2847 Phi Thiên – Chương 2851: Bị bức ép đến mức cuống lên (2) 15/07/2022
2848 Phi Thiên – Chương 2852: Dựng bia tuyển người (1) 15/07/2022
2849 Phi Thiên – Chương 2853: Dựng bia tuyển người (2) 15/07/2022
2850 Phi Thiên – Chương 2854: Đau chết ta rồi! (1) 15/07/2022
2851 Phi Thiên – Chương 2855: Đau chết ta rồi! (2) 15/07/2022
2852 Phi Thiên – Chương 2856: Thắng thua đã rõ (1) 15/07/2022
2853 Phi Thiên – Chương 2857: Thắng thua đã rõ (2) 15/07/2022
2854 Phi Thiên – Chương 2858: Quân đội đệ nhất thiên hạ (1) 15/07/2022
2855 Phi Thiên – Chương 2859: Quân đội đệ nhất thiên hạ (2) 15/07/2022
2856 Phi Thiên – Chương 2860: Tâm phiền ý loạn (1) 15/07/2022
2857 Phi Thiên – Chương 2861: Tâm phiền ý loạn (2) 15/07/2022
2858 Phi Thiên – Chương 2862: Chính thức nhận người (1) 15/07/2022
2859 Phi Thiên – Chương 2863: Chính thức nhận người (2) 15/07/2022
2860 Phi Thiên – Chương 2864: Mười hai vạn (1) 15/07/2022
2861 Phi Thiên – Chương 2865: Mười hai vạn (2) 15/07/2022
2862 Phi Thiên – Chương 2866: Lại tới thêm một người (1) 15/07/2022
2863 Phi Thiên – Chương 2867: Lại tới thêm một người (2) 15/07/2022
2864 Phi Thiên – Chương 2868: Chỉ cần để cho Đông Phương Liệt nhìn thấy 15/07/2022
2865 Phi Thiên – Chương 2869: Tạm chờ đợi (1) 15/07/2022
2866 Phi Thiên – Chương 2870: Tạm chờ đợi (2) 15/07/2022
2867 Phi Thiên – Chương 2871: Đi canh giữ đại môn (1) 15/07/2022
2868 Phi Thiên – Chương 2872: Đi canh giữ đại môn (2) 15/07/2022
2869 Phi Thiên – Chương 2873: Ta coi như ngươi lợi hại (1) 15/07/2022
2870 Phi Thiên – Chương 2874: Ta coi như ngươi lợi hại (2) 15/07/2022
2871 Phi Thiên – Chương 2875: Cơn giận của Thiên Vương (1) 15/07/2022
2872 Phi Thiên – Chương 2876: Cơn giận của Thiên Vương (2) 15/07/2022
2873 Phi Thiên – Chương 2877: Bổn soái không phục! (1) 15/07/2022
2874 Phi Thiên – Chương 2878: Bổn soái không phục! (2) 15/07/2022
2875 Phi Thiên – Chương 2879: Hậu táng (1) 15/07/2022
2876 Phi Thiên – Chương 2880: Hậu táng (2) 15/07/2022
2877 Phi Thiên – Chương 2881: Thiên hạ làm quân cờ 15/07/2022
2878 Phi Thiên – Chương 2882: Tuyên chỉ (1) 15/07/2022
2879 Phi Thiên – Chương 2883: Tuyên chỉ (2) 15/07/2022
2880 Phi Thiên – Chương 2884: Ý tứ cọc ngầm 15/07/2022
2881 Phi Thiên – Chương 2885: Tra! (1) 15/07/2022
2882 Phi Thiên – Chương 2886: Tra! (2) 15/07/2022
2883 Phi Thiên – Chương 2887: Ngưu Đô Thống (1) 15/07/2022
2884 Phi Thiên – Chương 2888: Ngưu Đô thống (2) 15/07/2022
2885 Phi Thiên – Chương 2889: Phiền não vì vị trí quá nhiều (1) 15/07/2022
2886 Phi Thiên – Chương 2890: Phiền não vì vị trí quá nhiều (2) 15/07/2022
2887 Phi Thiên – Chương 2891: Khiêu vùng cùng bầy sói (1) 15/07/2022
2888 Phi Thiên – Chương 2892: Khiêu vùng cùng bầy sói (2) 15/07/2022
2889 Phi Thiên – Chương 2893: Ước khoảng ba mươi vạn quân (1) 15/07/2022
2890 Phi Thiên – Chương 2894: Ước khoảng ba mươi vạn quân (2) 15/07/2022
2891 Phi Thiên – Chương 2895: Đại liêu (1) 15/07/2022
2892 Phi Thiên – Chương 2896: Đại liêu (2) 15/07/2022
2893 Phi Thiên – Chương 2897: Tuyển người tiến vào nằm vùng (1) 15/07/2022
2894 Phi Thiên – Chương 2898: Tuyển người tiến vào nằm vùng (2) 15/07/2022
2895 Phi Thiên – Chương 2899: Từ Đường Nhiên hạnh phúc (1) 15/07/2022
2896 Phi Thiên – Chương 2900: Từ Đường Nhiên hạnh phúc (2) 15/07/2022
2897 Phi Thiên – Chương 2901: Tứ Quân động tác (1) 15/07/2022
2898 Phi Thiên – Chương 2902: Tứ Quân động tác (2) 15/07/2022
2899 Phi Thiên – Chương 2903: Mộng tưởng trở thành sự thật (1) 15/07/2022
2900 Phi Thiên – Chương 2904: Mộng tưởng trở thành sự thật (2) 15/07/2022
2901 Phi Thiên – Chương 2905: Sơ lâm Nguyệt Hành cung (1) 15/07/2022
2902 Phi Thiên – Chương 2906: Sơ lâm Nguyệt Hành cung (2) 15/07/2022
2903 Phi Thiên – Chương 2907: Gặp phải trắc trở (1) 15/07/2022
2904 Phi Thiên – Chương 2908: Gặp phải trắc trở (2) 15/07/2022
2905 Phi Thiên – Chương 2909: Gặp phải trắc trở (3) 15/07/2022
2906 Phi Thiên – Chương 2910: Bởi vì không đẹp nên lúng túng (1) 15/07/2022
2907 Phi Thiên – Chương 2911: Bởi vì không đẹp nên lúng túng (2) 15/07/2022
2908 Phi Thiên – Chương 2912: Bởi vì không đẹp nên lúng túng (3) 15/07/2022
2909 Phi Thiên – Chương 2913: Bởi vì không đẹp nên lúng túng (4) 15/07/2022
2910 Phi Thiên – Chương 2914: Thiên tử ra đời (1) 15/07/2022
2911 Phi Thiên – Chương 2915: Thiên tử ra đời (2) 15/07/2022
2912 Phi Thiên – Chương 2916: Thiên tử ra đời (3) 15/07/2022
2913 Phi Thiên – Chương 2917: Thiên Hậu triệu kiến (1) 15/07/2022
2914 Phi Thiên – Chương 2918: Thiên Hậu triệu kiến (2) 15/07/2022
2915 Phi Thiên – Chương 2919: Sớm phản hồi (1) 15/07/2022
2916 Phi Thiên – Chương 2920: Sớm phản hồi (2) 15/07/2022
2917 Phi Thiên – Chương 2921: Gió êm sóng lặng (1) 15/07/2022
2918 Phi Thiên – Chương 2922: Gió êm sóng lặng (2) 15/07/2022
2919 Phi Thiên – Chương 2923: Hẹn gặp Ngọc La Sát (1) 15/07/2022
2920 Phi Thiên – Chương 2924: Hẹn gặp Ngọc la sát (2) 15/07/2022
2921 Phi Thiên – Chương 2925: Hợp tác (1) 15/07/2022
2922 Phi Thiên – Chương 2926: Hợp tác (2) 15/07/2022
2923 Phi Thiên – Chương 2927: Nhìn thấu cạm bẫy (1) 15/07/2022
2924 Phi Thiên – Chương 2928: Nhìn thấu cạm bẫy (2) 15/07/2022
2925 Phi Thiên – Chương 2929: Con mẹ nó! Như vậy cũng được? (1) 15/07/2022
2926 Phi Thiên – Chương 2930: Con mẹ nó! Như vậy cũng được? (2) 15/07/2022
2927 Phi Thiên – Chương 2931: Bay à bay (1) 15/07/2022
2928 Phi Thiên – Chương 2932: Bay à bay (2) 15/07/2022
2929 Phi Thiên – Chương 2933: Kịch chiến trong rừng (1) 15/07/2022
2930 Phi Thiên – Chương 2934: Kịch chiến trong rừng (2) 15/07/2022
2931 Phi Thiên – Chương 2935: Lặn lội đường xa (1) 15/07/2022
2932 Phi Thiên – Chương 2936: Lặn lội đường xa (2) 15/07/2022
2933 Phi Thiên – Chương 2937: Tiện nhân, đừng chạy (1) 15/07/2022
2934 Phi Thiên – Chương 2938: Tiện nhân, đừng chạy (2) 15/07/2022
2935 Phi Thiên – Chương 2939: Cuối cùng cũng đến (1) 15/07/2022
2936 Phi Thiên – Chương 2940: Cuối cùng cũng đến (2) 15/07/2022
2937 Phi Thiên – Chương 2941: Bát giới thả câu (1) 15/07/2022
2938 Phi Thiên – Chương 2942: Bát giới thả câu (2) 15/07/2022
2939 Phi Thiên – Chương 2943: Bộ bộ sinh liên (1) 15/07/2022
2940 Phi Thiên – Chương 2944: Bộ bộ sinh liên (2) 15/07/2022
2941 Phi Thiên – Chương 2945: Nữ nhân này giao cho bân tăng (1) 15/07/2022
2942 Phi Thiên – Chương 2946: Nữ nhân này giao cho bần tăng (2) 15/07/2022
2943 Phi Thiên – Chương 2947: Ti tiện khủng khiếp (1) 15/07/2022
2944 Phi Thiên – Chương 2948: Ti tiện khủng khiếp (2) 15/07/2022
2945 Phi Thiên – Chương 2949: Cửa nhập giới thâm sau tựa như biển (1) 15/07/2022
2946 Phi Thiên – Chương 2950: Cửa nhập giới thâm sau tựa như biên (2) 15/07/2022
2947 Phi Thiên – Chương 2951: Địa phận phong ấn (1) 15/07/2022
2948 Phi Thiên – Chương 2952: Địa phận phong ấn (2) 15/07/2022
2949 Phi Thiên – Chương 2953: Lão tặc, ngươi xem lão tử là vật trang trí sao? (1) 15/07/2022
2950 Phi Thiên – Chương 2954: Lão tặc, ngươi xem lão tử là vật trang trí sao? (2) 15/07/2022
2951 Phi Thiên – Chương 2955: Lão lừa trọc, ngươi đùa nghịch dối trá (1) 15/07/2022
2952 Phi Thiên – Chương 2956: Lão lừa trọc, ngươi đùa nghịch dối trá (2) 15/07/2022
2953 Phi Thiên – Chương 2957: Ma trảo của Bát Giới (1) 15/07/2022
2954 Phi Thiên – Chương 2958: Ma trảo của Bát Giới (2) 15/07/2022
2955 Phi Thiên – Chương 2959: Ghi lại sáng nay (1) 15/07/2022
2956 Phi Thiên – Chương 2960: Ghi lại sáng nay (2) 15/07/2022
2957 Phi Thiên – Chương 2961: Không có kẻ thù (1) 15/07/2022
2958 Phi Thiên – Chương 2962: Không có kẻ thù (2) 15/07/2022
2959 Phi Thiên – Chương 2963: Phương pháp phá phong ấn (1) 15/07/2022
2960 Phi Thiên – Chương 2964: Phương pháp phá phong ấn (2) 15/07/2022
2961 Phi Thiên – Chương 2965: Hai huynh đệ tan vỡ (1) 15/07/2022
2962 Phi Thiên – Chương 2966: Hai huynh đệ tan vỡ (2) 15/07/2022
2963 Phi Thiên – Chương 2967: Khốn kiếp (1) 15/07/2022
2964 Phi Thiên – Chương 2968: Khốn kiếp (2) 15/07/2022
2965 Phi Thiên – Chương 2969: Đại ca (1) 15/07/2022
2966 Phi Thiên – Chương 2970: Đại ca (2) 15/07/2022
2967 Phi Thiên – Chương 2971: Trương Tâm Hồ (1) 15/07/2022
2968 Phi Thiên – Chương 2972: Trương Tâm Hồ (2) 15/07/2022
2969 Phi Thiên – Chương 2973: Tận tình tận nghĩa (1) 15/07/2022
2970 Phi Thiên – Chương 2974: Tận tình tận nghĩa (2) 15/07/2022
2971 Phi Thiên – Chương 2975: Đánh cuộc một lần (1) 15/07/2022
2972 Phi Thiên – Chương 2976: Đánh cuộc một lần (2) 15/07/2022
2973 Phi Thiên – Chương 2977: Đại trận thất khống 15/07/2022
2974 Phi Thiên – Chương 2978: Cự ly sản sinh đẹp (1) 15/07/2022
2975 Phi Thiên – Chương 2979: Cự ly sản sinh đẹp (2) 15/07/2022
2976 Phi Thiên – Chương 2980: Thuyết hóa duyên (1) 15/07/2022
2977 Phi Thiên – Chương 2981: Thuyết hóa duyên (2) 15/07/2022
2978 Phi Thiên – Chương 2982: Dần Bát Giới đi tìm bảo vật (1) 15/07/2022
2979 Phi Thiên – Chương 2983: Dẫn Bát Giới đi tìm bảo vật (2) 15/07/2022
2980 Phi Thiên – Chương 2984: Nghi vấn Giới môn tâm pháp (1) 15/07/2022
2981 Phi Thiên – Chương 2985: Nghi vấn Giới môn tâm pháp (2) 15/07/2022
2982 Phi Thiên – Chương 2986: Phật pháp vô biên (1) 15/07/2022
2983 Phi Thiên – Chương 2987: Phật pháp vô biên (2) 15/07/2022
2984 Phi Thiên – Chương 2988: Có lẽ không ai có thể tu luyện thành công (1) 15/07/2022
2985 Phi Thiên – Chương 2989: Có lẽ không ai có thể tu luyện thành công (2) 15/07/2022
2986 Phi Thiên – Chương 2990: Bức bách (1) 15/07/2022
2987 Phi Thiên – Chương 2991: Bức bách (2) 15/07/2022
2988 Phi Thiên – Chương 2992: Nhà có hãn phụ (1) 15/07/2022
2989 Phi Thiên – Chương 2993: Nhà có hãn phụ (2) 15/07/2022
2990 Phi Thiên – Chương 2994: Một vạn năm (1) 15/07/2022
2991 Phi Thiên – Chương 2995: Một vạn năm (2) 15/07/2022
2992 Phi Thiên – Chương 2996: Giấu tài (1) 15/07/2022
2993 Phi Thiên – Chương 2997: Giấu tài (2) 15/07/2022
2994 Phi Thiên – Chương 2998: Thọ hạn sắp tới (1) 15/07/2022
2995 Phi Thiên – Chương 2999: Thọ hạn sắp tới (2) 15/07/2022
2996 Phi Thiên – Chương 3000: Lùi một bước trời cao biển rộng (1) 15/07/2022
2997 Phi Thiên – Chương 3001: Lùi một bước trời cao biển rộng (2) 15/07/2022
2998 Phi Thiên – Chương 3002: Thăm hỏi (1) 15/07/2022
2999 Phi Thiên – Chương 3003: Thăm hỏi (2) 15/07/2022
3000 Phi Thiên – Chương 3004: Gia chủ đời thứ ba 15/07/2022
3001 Phi Thiên – Chương 3005: Hồ Dù chết, uy phong vẫn còn (1) 15/07/2022
3002 Phi Thiên – Chương 3006: Hổ dù chết, uy phong vẫn còn (2) 15/07/2022
3003 Phi Thiên – Chương 3007: Bay đi như khói (1) 15/07/2022
3004 Phi Thiên – Chương 3008: Bay đi như khói (2) 16/07/2022
3005 Phi Thiên – Chương 3009: Sự chuẩn bị sau đó (1) 16/07/2022
3006 Phi Thiên – Chương 3010: Sự chuẩn bị sau đó (2) 16/07/2022
3007 Phi Thiên – Chương 3011: Gặp Thiên Tử (1) 16/07/2022
3008 Phi Thiên – Chương 3012: Gặp thiên tử (2) 16/07/2022
3009 Phi Thiên – Chương 3013: Nghe nói, nghe nói, nghe nói (1) 16/07/2022
3010 Phi Thiên – Chương 3014: Nghe nói, nghe nói, nghe nói (2) 16/07/2022
3011 Phi Thiên – Chương 3015: Hết sức ủng hộ Hạ Hầu Thừa Vũ(1) 16/07/2022
3012 Phi Thiên – Chương 3016: Hết sức ủng hộ Hạ Hầu Thừa Vũ (2) 16/07/2022
3013 Phi Thiên – Chương 3017: Hết sức ủng hộ Hạ Hầu Thừa Vũ (3) 16/07/2022
3014 Phi Thiên – Chương 3018: Vô cùng chói tai(1) 16/07/2022
3015 Phi Thiên – Chương 3019: Vô cùng chói tai (2) 16/07/2022
3016 Phi Thiên – Chương 3020: Vô tình nhất chính là nhà đế vương (1) 16/07/2022
3017 Phi Thiên – Chương 3021: Vô tình nhất chính là nhà đế vương (2) 16/07/2022
3018 Phi Thiên – Chương 3022: Tín hiệu bất thường (1) 16/07/2022
3019 Phi Thiên – Chương 3023: Tín hiệu bất thường (2) 16/07/2022
3020 Phi Thiên – Chương 3024: Thiên Tử cầu cứu (1) 16/07/2022
3021 Phi Thiên – Chương 3025: Thiên Tử cầu cứu (2) 16/07/2022
3022 Phi Thiên – Chương 3026: Nhận sai (1) 16/07/2022
3023 Phi Thiên – Chương 3027: Nhận sai (2) 16/07/2022
3024 Phi Thiên – Chương 3028: Trăm miệng một lời (1) 16/07/2022
3025 Phi Thiên – Chương 3029: Trăm miệng một lời (2) 16/07/2022
3026 Phi Thiên – Chương 3030: Người một nhà (1) 16/07/2022
3027 Phi Thiên – Chương 3031: Người một nhà (2) 16/07/2022
3028 Phi Thiên – Chương 3032: Cao Quan cản trở (1) 16/07/2022
3029 Phi Thiên – Chương 3033: Cao Quan cản trở (2) 16/07/2022
3030 Phi Thiên – Chương 3034: Tự nàng giải quyết (1) 16/07/2022
3031 Phi Thiên – Chương 3035: Tự nàng giải quyết (2) 16/07/2022
3032 Phi Thiên – Chương 3036: Kim Mạn chủ động (1) 16/07/2022
3033 Phi Thiên – Chương 3037: Kim Mạn chủ động (2) 16/07/2022
3034 Phi Thiên – Chương 3038: Phiền toái tìm tới cửa (1) 16/07/2022
3035 Phi Thiên – Chương 3039: Phiền toái tìm tới cửa (2) 16/07/2022
3036 Phi Thiên – Chương 3040: Hắc Long Đàm (1) 16/07/2022
3037 Phi Thiên – Chương 3041: Hắc Long Đàm (2) 16/07/2022
3038 Phi Thiên – Chương 3042: Ngưu Hữu Đức đến chúc mừng (1) 16/07/2022
3039 Phi Thiên – Chương 3043: Ngưu Hữu Đức đến chúc mừng (2) 16/07/2022
3040 Phi Thiên – Chương 3044: Mãnh hổ rời núi rồi! (1) 16/07/2022
3041 Phi Thiên – Chương 3045: Mãnh hổ rời núi rồi! (2) 16/07/2022
3042 Phi Thiên – Chương 3046: Không cho là đúng (1) 16/07/2022
3043 Phi Thiên – Chương 3047: Không cho là đúng (2) 16/07/2022
3044 Phi Thiên – Chương 3048: Thả hổ xuống núi (1) 16/07/2022
3045 Phi Thiên – Chương 3049: Thả hổ xuông núi (2) 16/07/2022
3046 Phi Thiên – Chương 3050: Hỏi xem Vương Trác đã chết rồi phải không (1) 16/07/2022
3047 Phi Thiên – Chương 3051: Hỏi xem Vương Trác đã chết rồi phải không (2) 16/07/2022
3048 Phi Thiên – Chương 3052: Ép lui (1) 16/07/2022
3049 Phi Thiên – Chương 3053: Ép lui (2) 16/07/2022
3050 Phi Thiên – Chương 3054: Chiêu Hồn Phiên (1) 16/07/2022
3051 Phi Thiên – Chương 3055: Chiêu Hồn Phiên (2) 16/07/2022
3052 Phi Thiên – Chương 3056: 16/07/2022
3053 Phi Thiên – Chương 3057: Không rét mà run (2) 16/07/2022
3054 Phi Thiên – Chương 3058: Thực sự rất đơn giản (1) 16/07/2022
3055 Phi Thiên – Chương 3059: Thực sự rất đơn giản (2) 16/07/2022
3056 Phi Thiên – Chương 3060: Cao chạy xa bay (1) 16/07/2022
3057 Phi Thiên – Chương 3061: Cao chạy xa bay (2) 16/07/2022
3058 Phi Thiên – Chương 3062: Sinh con phải như Hạ Hầu (1) 16/07/2022
3059 Phi Thiên – Chương 3063: Sinh con phải như Hạ Hầu (2) 16/07/2022
3060 Phi Thiên – Chương 3064: Khốn nạn (1) 16/07/2022
3061 Phi Thiên – Chương 3065: Khốn nạn (2) 16/07/2022
3062 Phi Thiên – Chương 3066: Trưởng lão Vưu tộc (1) 16/07/2022
3063 Phi Thiên – Chương 3067: Trưởng lão Vưu tộc (2) 16/07/2022
3064 Phi Thiên – Chương 3068: Bất tử ưu đàm (1) 16/07/2022
3065 Phi Thiên – Chương 3069: Bất tử ưu đàm (2) 16/07/2022
3066 Phi Thiên – Chương 3070: Vưu U luống cuống (1) 16/07/2022
3067 Phi Thiên – Chương 3071: Vưu U luống cuống (2) 16/07/2022
3068 Phi Thiên – Chương 3072: Chiếu cố hai đầu (1) 16/07/2022
3069 Phi Thiên – Chương 3073: Chiếu cố hai đầu (2) 16/07/2022
3070 Phi Thiên – Chương 3074: Ty chức còn sống (1) 16/07/2022
3071 Phi Thiên – Chương 3075: Ty chức còn sống (2) 16/07/2022
3072 Phi Thiên – Chương 3076: Giết chết bất luận tội (1) 16/07/2022
3073 Phi Thiên – Chương 3077: Giết chết bất luận tội (2) 16/07/2022
3074 Phi Thiên – Chương 3078: Ai bắt người ta liền đến tìm (1) 16/07/2022
3075 Phi Thiên – Chương 3079: Ai bắt người ta liền đến tìm (2) 16/07/2022
3076 Phi Thiên – Chương 3080: Tung binh là phỉ (1) 16/07/2022
3077 Phi Thiên – Chương 3081: Tung binh là phỉ (2) 16/07/2022
3078 Phi Thiên – Chương 3082: Tiêu diệt tặc? (1) 16/07/2022
3079 Phi Thiên – Chương 3083: Tiêu diệt tặc? (2) 16/07/2022
3080 Phi Thiên – Chương 3084: Đại quân Vưu tộc (1) 16/07/2022
3081 Phi Thiên – Chương 3085: Đại quân Vưu tộc (2) 16/07/2022
3082 Phi Thiên – Chương 3086: Không tha thì thế nào? (1) 16/07/2022
3083 Phi Thiên – Chương 3087: Không tha thì thế nào? (2) 16/07/2022
3084 Phi Thiên – Chương 3088: Trao đổi con tin (1) 16/07/2022
3085 Phi Thiên – Chương 3089: Trao đổi con tin (2) 16/07/2022
3086 Phi Thiên – Chương 3090: Ngươi cần gì phải hại nàng? (1) 16/07/2022
3087 Phi Thiên – Chương 3091: Ngươi cần gì phải hại nàng? (2) 16/07/2022
3088 Phi Thiên – Chương 3092: Hợp tác (1) 16/07/2022
3089 Phi Thiên – Chương 3093: Hợp tác (2) 16/07/2022
3090 Phi Thiên – Chương 3094: Thiên vương chưởng khống Đông quân có chỉ (1) 16/07/2022
3091 Phi Thiên – Chương 3095: Thiên vương chưởng khống Đông quân có chỉ (2) 16/07/2022
3092 Phi Thiên – Chương 3096: Đóng cửa đánh chó (1) 16/07/2022
3093 Phi Thiên – Chương 3097: Đóng cửa đánh chó (2) 16/07/2022
3094 Phi Thiên – Chương 3098: Bắt đầu giao thủ (1) 16/07/2022
3095 Phi Thiên – Chương 3099: Bắt đầu giao thủ (2) 16/07/2022
3096 Phi Thiên – Chương 3100: Làm nô? (1) 16/07/2022
3097 Phi Thiên – Chương 3101: Làm nô? (2) 16/07/2022
3098 Phi Thiên – Chương 3102: Đàm phán (1) 16/07/2022
3099 Phi Thiên – Chương 3103: Đàm phán (2) 16/07/2022
3100 Phi Thiên – Chương 3104: Hầu gia, chuyện này hình như không phù hợp lắm? (l) 16/07/2022
3101 Phi Thiên – Chương 3105: Hầu gia, chuyện này hình như không phù hợp lắm? (2) 16/07/2022
3102 Phi Thiên – Chương 3106: Gặp lại Từ Đường Nhiên (1) 16/07/2022
3103 Phi Thiên – Chương 3107: Gặp lại Từ Đường Nhiên (2) 16/07/2022
3104 Phi Thiên – Chương 3108: Kinh hồn một khắc (1) 16/07/2022
3105 Phi Thiên – Chương 3109: Kinh hồn một khắc (2) 16/07/2022
3106 Phi Thiên – Chương 3110: Lời đồn lan khắp (1) 16/07/2022
3107 Phi Thiên – Chương 3111: Lời đồn lan khắp (2) 16/07/2022
3108 Phi Thiên – Chương 3112: Giúp tướng quân tránh họa (1) 16/07/2022
3109 Phi Thiên – Chương 3113: Giúp tướng quân tránh họa (2) 16/07/2022
3110 Phi Thiên – Chương 3114: May mắn không làm nhục mệnh (1) 16/07/2022
3111 Phi Thiên – Chương 3115: May mắn không làm nhục mệnh (2) 16/07/2022
3112 Phi Thiên – Chương 3116: Đại chiến bắt đầu (1) 16/07/2022
3113 Phi Thiên – Chương 3117: Đại chiến bắt đầu (2) 16/07/2022
3114 Phi Thiên – Chương 3118: Tướng Quân, làm sao bây giờ? (1) 16/07/2022
3115 Phi Thiên – Chương 3119: Tướng Quân, làm sao bây giờ? (2) 16/07/2022
3116 Phi Thiên – Chương 3120: Tiểu tặc lừa gạt ta quá đáng (1) 16/07/2022
3117 Phi Thiên – Chương 3121: Tiểu tặc lừa gạt ta quá đáng (2) 16/07/2022
3118 Phi Thiên – Chương 3122: Bắn tên! Bắn tên! Bắn tên! (1) 16/07/2022
3119 Phi Thiên – Chương 3123: Bắn tên! Bắn tên! Bắn tên! (2) 16/07/2022
3120 Phi Thiên – Chương 3124: Ngao Phi không phụ kỳ vọng của bản Vương (1) 16/07/2022
3121 Phi Thiên – Chương 3125: Ngao Phi không phụ kỳ vọng của bản Vương (2) 16/07/2022
3122 Phi Thiên – Chương 3126: Vi điểm đả viên (1) 16/07/2022
3123 Phi Thiên – Chương 3127: Vi điểm đả viên (2) 16/07/2022
3124 Phi Thiên – Chương 3128: Năm mươi vạn Cận Vệ quân? (1) 16/07/2022
3125 Phi Thiên – Chương 3129: Năm mươi vạn Cận Vệ quân? (2) 16/07/2022
3126 Phi Thiên – Chương 3130: Cắm thẳng vào trung lộ (1) 16/07/2022
3127 Phi Thiên – Chương 3131: Cắm thẳng vào trung lộ (2) 16/07/2022
3128 Phi Thiên – Chương 3132: Ngao mỗ vô năng (1) 16/07/2022
3129 Phi Thiên – Chương 3133: Ngao mỗ vô năng (2) 16/07/2022
3130 Phi Thiên – Chương 3134: Thi hành lại mưu kế cũ (1) 16/07/2022
3131 Phi Thiên – Chương 3135: Thi hành lại mưu kế cũ (2) 16/07/2022
3132 Phi Thiên – Chương 3136: Tên khốn kiếp đùa cợt ta (1) 16/07/2022
3133 Phi Thiên – Chương 3137: Tên khốn kiếp đùa cợt ta (2) 16/07/2022
3134 Phi Thiên – Chương 3138: Không thể cố chấp (1) 16/07/2022
3135 Phi Thiên – Chương 3139: Không thể cố chấp (2) 16/07/2022
3136 Phi Thiên – Chương 3140: Người đưa tin (1) 16/07/2022
3137 Phi Thiên – Chương 3141: Người đưa tin (2) 16/07/2022
3138 Phi Thiên – Chương 3142: Đàm phán (1) 16/07/2022
3139 Phi Thiên – Chương 3143: Đàm phán (2) 16/07/2022
3140 Phi Thiên – Chương 3144: Cận Vệ quân đến (1) 16/07/2022
3141 Phi Thiên – Chương 3145: Cận Vệ quân đến (2) 18/07/2022
3142 Phi Thiên – Chương 3146: Bộ hạ cũ của Cận Vệ quân (1) 18/07/2022
3143 Phi Thiên – Chương 3147: Bộ hạ cũ của Cận Vệ quân (2) 18/07/2022
3144 Phi Thiên – Chương 3148: Vừa xoay người liền bán đứng (1) 18/07/2022
3145 Phi Thiên – Chương 3149: Vừa xoay người liền bán đứng (2) 18/07/2022
3146 Phi Thiên – Chương 3150: Từ từ lộ tư thế kiêu hùng (1) 18/07/2022
3147 Phi Thiên – Chương 3151: Từ từ lộ tư thế kiêu hùng (2) 18/07/2022
3148 Phi Thiên – Chương 3152: Trở về (1) 18/07/2022
3149 Phi Thiên – Chương 3153: Trở về (2) 18/07/2022
3150 Phi Thiên – Chương 3154: Quy củ trong phủ (1) 18/07/2022
3151 Phi Thiên – Chương 3155: Quy củ trong phủ (2) 18/07/2022
3152 Phi Thiên – Chương 3156: Thỉnh công (1) 18/07/2022
3153 Phi Thiên – Chương 3157: Thỉnh công (2) 18/07/2022
3154 Phi Thiên – Chương 3158: Đại đô đốc (1) 18/07/2022
3155 Phi Thiên – Chương 3159: Đại đô đốc (2) 18/07/2022
3156 Phi Thiên – Chương 3160: Bên ngoài không trọng yếu (1) 18/07/2022
3157 Phi Thiên – Chương 3161: Bên ngoài không trọng yếu (2) 18/07/2022
3158 Phi Thiên – Chương 3162: Giận mà không dám nói gì (1) 18/07/2022
3159 Phi Thiên – Chương 3163: Giận mà không dám nói gì (2) 18/07/2022
3160 Phi Thiên – Chương 3164: Cầu hôn (1) 18/07/2022
3161 Phi Thiên – Chương 3165: Cầu hôn (2) 18/07/2022
3162 Phi Thiên – Chương 3166: Hắn nói đã biết (1) 18/07/2022
3163 Phi Thiên – Chương 3167: Hắn nói đã biết (2) 18/07/2022
3164 Phi Thiên – Chương 3168: Vậy chờ ta về xử lý (1) 18/07/2022
3165 Phi Thiên – Chương 3169: Vậy chờ ta về xử lý (2) 18/07/2022
3166 Phi Thiên – Chương 3170: Bảo Liên cháu nhất định phải cưới vào tay (1) 18/07/2022
3167 Phi Thiên – Chương 3171: Bảo Liên cháu nhất định phải cưới vào tay (2) 18/07/2022
3168 Phi Thiên – Chương 3172: Bia đá Lâm Thiên (1) 18/07/2022
3169 Phi Thiên – Chương 3173: Bia đá Lâm Thiên (2) 18/07/2022
3170 Phi Thiên – Chương 3174: Thiên Ông không xứng làm gia chủ Hạ Hầu gia 18/07/2022
3171 Phi Thiên – Chương 3175: Đề phòng có trá (1) 18/07/2022
3172 Phi Thiên – Chương 3176: Đề phòng có trá (2) 18/07/2022
3173 Phi Thiên – Chương 3177: Hôn sự có biến (1) 18/07/2022
3174 Phi Thiên – Chương 3178: Hôn sự có biến (2) 18/07/2022
3175 Phi Thiên – Chương 3179: Hoàn toàn xem không hiểu a (1) 18/07/2022
3176 Phi Thiên – Chương 3180: Hoàn toàn xem không hiểu a (2) 18/07/2022
3177 Phi Thiên – Chương 3181: Gia sự Vương phủ (1) 18/07/2022
3178 Phi Thiên – Chương 3182: Gia sự Vương phủ (2) 18/07/2022
3179 Phi Thiên – Chương 3183: Trẫm nhìn hắn có thể còn đáng ghét hơn loạn phỉ (l) 18/07/2022
3180 Phi Thiên – Chương 3184: Trẫm nhìn hắn có thể còn đáng ghét hơn loạn phỉ (2) 18/07/2022
3181 Phi Thiên – Chương 3185: Không truy cứu (1) 18/07/2022
3182 Phi Thiên – Chương 3186: Không truy cứu (2) 18/07/2022
3183 Phi Thiên – Chương 3187: Đại sự (1) 18/07/2022
3184 Phi Thiên – Chương 3188: Đại sự (2) 18/07/2022
3185 Phi Thiên – Chương 3189: Kế hoạch chính thức bắt đầu (1) 18/07/2022
3186 Phi Thiên – Chương 3190: Kế hoạch chính thức bắt đầu (2) 18/07/2022
3187 Phi Thiên – Chương 3191: Để mọi người gặp một người (1) 18/07/2022
3188 Phi Thiên – Chương 3192: Để mọi người gặp một người (2) 18/07/2022
3189 Phi Thiên – Chương 3193: Cùng chạy tới công danh (1) 18/07/2022
3190 Phi Thiên – Chương 3194: Cùng chạy tới công danh (2) 18/07/2022
3191 Phi Thiên – Chương 3195: Nhớ tới một chuyện (1) 18/07/2022
3192 Phi Thiên – Chương 3196: Nhớ tới một chuyện (2) 18/07/2022
3193 Phi Thiên – Chương 3197: Bắt đầu đi! (1) 18/07/2022
3194 Phi Thiên – Chương 3198: Bắt đầu đi! (2) 18/07/2022
3195 Phi Thiên – Chương 3199: Một đám đều không biết xấu hổ sao (1) 18/07/2022
3196 Phi Thiên – Chương 3200: Một đám đều không biết xấu hổ sao (2) 18/07/2022
3197 Phi Thiên – Chương 3201: Sóng to gió lớn (1) 18/07/2022
3198 Phi Thiên – Chương 3202: Sóng to gió lớn (2) 18/07/2022
3199 Phi Thiên – Chương 3203: Sóng sau cao hơn sóng trước (1) 18/07/2022
3200 Phi Thiên – Chương 3204: Sóng sau cao hơn sóng trước (2) 18/07/2022
3201 Phi Thiên – Chương 3205: Đọ sức phía sau (1) 18/07/2022
3202 Phi Thiên – Chương 3206: Đọ sức phía sau (2) 18/07/2022
3203 Phi Thiên – Chương 3207: Không chết không ngừng (1) 18/07/2022
3204 Phi Thiên – Chương 3208: Không chết không ngừng (2) 18/07/2022
3205 Phi Thiên – Chương 3209: Bắt đầu động thủ (1) 18/07/2022
3206 Phi Thiên – Chương 3210: Bắt đầu động thủ (2) 18/07/2022
3207 Phi Thiên – Chương 3211: Một chút chuyện nhỏ (1) 18/07/2022
3208 Phi Thiên – Chương 3212: Một chút chuyện nhỏ (2) 18/07/2022
3209 Phi Thiên – Chương 3213: Mưu đồ Đã lâu (1) 18/07/2022
3210 Phi Thiên – Chương 3214: Mưu đồ Đã lâu (2) 18/07/2022
3211 Phi Thiên – Chương 3215: Ban ly rượu độc cho nàng ta (1) 18/07/2022
3212 Phi Thiên – Chương 3216: Ban ly rượu độc cho nàng ta (2) 18/07/2022
3213 Phi Thiên – Chương 3217: Giam lỏng Thiên hậu (1) 18/07/2022
3214 Phi Thiên – Chương 3218: Giam lỏng Thiên hậu (2) 18/07/2022
3215 Phi Thiên – Chương 3219: Thiện ý với kẻ thông đồng (1) 18/07/2022
3216 Phi Thiên – Chương 3220: Thiện ý với kẻ thông đồng (2) 18/07/2022
3217 Phi Thiên – Chương 3221: Tạo phản (1) 18/07/2022
3218 Phi Thiên – Chương 3222: Tạo phản (2) 18/07/2022
3219 Phi Thiên – Chương 3223: Vây thành (1) 18/07/2022
3220 Phi Thiên – Chương 3224: Vây thành (2) 18/07/2022
3221 Phi Thiên – Chương 3225: Ngả bài (1) 18/07/2022
3222 Phi Thiên – Chương 3226: Ngả bài (2) 18/07/2022
3223 Phi Thiên – Chương 3227: Thiên Phi vô tội (1) 18/07/2022
3224 Phi Thiên – Chương 3228: Thiên Phi vô tội (2) 18/07/2022
3225 Phi Thiên – Chương 3229: Bất thắng nhân sinh nhất trường mộng (1) 18/07/2022
3226 Phi Thiên – Chương 3230: Bất thắng nhân sinh nhất trường mộng (2) 18/07/2022
3227 Phi Thiên – Chương 3231: Đại chiến (1) 18/07/2022
3228 Phi Thiên – Chương 3232: Đại chiến (2) 18/07/2022
3229 Phi Thiên – Chương 3233: Tử chiến không đầu hàng (2) 18/07/2022
3230 Phi Thiên – Chương 3234: Nỗi buồn của Lệnh Hồ (1) 18/07/2022
3231 Phi Thiên – Chương 3235: Nỗi buồn của Lệnh Hồ (2) 18/07/2022
3232 Phi Thiên – Chương 3236: Dùng số tiền lớn mua chuộc (1) 18/07/2022
3233 Phi Thiên – Chương 3237: Dùng số tiền lớn mua chuộc (2) 18/07/2022
3234 Phi Thiên – Chương 3238: Thiên vương uy vũ (1) 18/07/2022
3235 Phi Thiên – Chương 3239: Thiên vương uy vũ (2) 18/07/2022
3236 Phi Thiên – Chương 3240: Ảnh Vệ (1) 18/07/2022
3237 Phi Thiên – Chương 3241: Ảnh Vệ (2) 18/07/2022
3238 Phi Thiên – Chương 3242: Cái kết của Doanh vương (1) 18/07/2022
3239 Phi Thiên – Chương 3243: Cái kết của Doanh vương (2) 18/07/2022
3240 Phi Thiên – Chương 3244: Đừng có vọng tưởng (1) 18/07/2022
3241 Phi Thiên – Chương 3245: Đừng có vọng tưởng (2) 18/07/2022
3242 Phi Thiên – Chương 3246: Xong việc rút lui (1) 18/07/2022
3243 Phi Thiên – Chương 3247: Xong việc rút lui (2) 18/07/2022
3244 Phi Thiên – Chương 3248: Lệnh Hồ Tìm nơi nương tựa (1) 18/07/2022
3245 Phi Thiên – Chương 3249: Lệnh Hồ Tìm nơi nương tựa (2) 18/07/2022
3246 Phi Thiên – Chương 3250: Cơn giận của Thiên hậu (1) 18/07/2022
3247 Phi Thiên – Chương 3251: Cơn giận của Thiên hậu (2) 18/07/2022
3248 Phi Thiên – Chương 3252: Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt (1) 18/07/2022
3249 Phi Thiên – Chương 3253: Nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt (2) 18/07/2022
3250 Phi Thiên – Chương 3254: Hải Uyên Khách thỉnh cầu (1) 18/07/2022
3251 Phi Thiên – Chương 3255: Hải Uyên Khách thỉnh cầu (2) 18/07/2022
3252 Phi Thiên – Chương 3256: Toàn bộ giao ra đây (1) 18/07/2022
3253 Phi Thiên – Chương 3257: Toàn bộ giao ra đây (2) 18/07/2022
3254 Phi Thiên – Chương 3258: Không được đánh rắn động cỏ (1) 18/07/2022
3255 Phi Thiên – Chương 3259: Không được đánh rắn động cỏ (2) 18/07/2022
3256 Phi Thiên – Chương 3260: Sao có thể như vậy? (1) 18/07/2022
3257 Phi Thiên – Chương 3261: Sao có thể như vậy? (2) 18/07/2022
3258 Phi Thiên – Chương 3262: Ép đầu hàng (1) 18/07/2022
3259 Phi Thiên – Chương 3263: Ép đầu hàng (2) 18/07/2022
3260 Phi Thiên – Chương 3264: Nhiều người nhiều chuyện (1) 18/07/2022
3261 Phi Thiên – Chương 3265: Nhiều người nhiều chuyện (2) 18/07/2022
3262 Phi Thiên – Chương 3266: Diêm Tu tra án (1) 18/07/2022
3263 Phi Thiên – Chương 3267: Diêm Tu tra án (2) 18/07/2022
3264 Phi Thiên – Chương 3268: Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ (1) 18/07/2022
3265 Phi Thiên – Chương 3269: Suy nghĩ vô cùng tỉ mỉ (2) 18/07/2022
3266 Phi Thiên – Chương 3270: Đã bại lộ (1) 18/07/2022
3267 Phi Thiên – Chương 3271: Đã bại lộ (2) 18/07/2022
3268 Phi Thiên – Chương 3272: Biến khéo thành vụng (1) 18/07/2022
3269 Phi Thiên – Chương 3273: Biến khéo thành vụng (2) 18/07/2022
3270 Phi Thiên – Chương 3274: Ta vẫn đứng yên (1) 18/07/2022
3271 Phi Thiên – Chương 3275: Ta vẫn đứng yên (2) 18/07/2022
3272 Phi Thiên – Chương 3276: Lòng trung thành đáng được công nhận (1) 18/07/2022
3273 Phi Thiên – Chương 3277: Lòng trung thành đáng được công nhận (2) 18/07/2022
3274 Phi Thiên – Chương 3278: Việc vui (1) 18/07/2022
3275 Phi Thiên – Chương 3279: Việc vui (2) 18/07/2022
3276 Phi Thiên – Chương 3280: Phu nhân rất ma tính (1) 18/07/2022
3277 Phi Thiên – Chương 3281: Phu nhân rất ma tính (2) 18/07/2022
3278 Phi Thiên – Chương 3282: Thanh Chủ đau đầu (1) 18/07/2022
3279 Phi Thiên – Chương 3283: Thanh Chủ đau đầu (2) 18/07/2022
3280 Phi Thiên – Chương 3284: Không ngăn cản được (1) 18/07/2022
3281 Phi Thiên – Chương 3285: Không ngăn cản được (2) 18/07/2022
3282 Phi Thiên – Chương 3286: Phá Quân phản đối bằng vũ trang (1) 18/07/2022
3283 Phi Thiên – Chương 3287: Phá Quân phản đối bằng vũ trang (2) 18/07/2022
3284 Phi Thiên – Chương 3288: Vẫn là muốn nói chuyện bằng thực lực (1) 18/07/2022
3285 Phi Thiên – Chương 3289: Vẫn là muốn nói chuyện bằng thực lực (2) 18/07/2022
3286 Phi Thiên – Chương 3290: U Minh Tổng đốc phủ (1) 18/07/2022
3287 Phi Thiên – Chương 3291: U Minh Tổng đốc phủ (2) 18/07/2022
3288 Phi Thiên – Chương 3292: Mật chỉ (1) 18/07/2022
3289 Phi Thiên – Chương 3293: Mật chỉ (2) 18/07/2022
3290 Phi Thiên – Chương 3294: Bỗng nhiên sinh biến (1) 18/07/2022
3291 Phi Thiên – Chương 3295: Bỗng nhiên sinh biến (2) 18/07/2022
3292 Phi Thiên – Chương 3296: Ngươi nói nên xử trí như thế nào? (1) 18/07/2022
3293 Phi Thiên – Chương 3297: Ngươi nói nên xử trí như thế nào? (2) 18/07/2022
3294 Phi Thiên – Chương 3298: Có người ý đồ Ám sát bản đốc (1) 18/07/2022
3295 Phi Thiên – Chương 3299: Có người ý đồ Ám sát bản đốc (2) 18/07/2022
3296 Phi Thiên – Chương 3300: Nông gia có cây cầu nhỏ (2) 18/07/2022
3297 Phi Thiên – Chương 3301: Nông gia có cây cầu nhỏ (1) 18/07/2022
3298 Phi Thiên – Chương 3302: Cuối cùng muốn xem hậu nhân thế nào (1) 18/07/2022
3299 Phi Thiên – Chương 3303: Cuối cùng muốn xem hậu nhân thế nào (2) 18/07/2022
3300 Phi Thiên – Chương 3304: Dứt khoát hẳn (1) 18/07/2022
3301 Phi Thiên – Chương 3305: Dứt khoát hẳn (2) 18/07/2022
3302 Phi Thiên – Chương 3306: Bước chân quá lớn (1) 18/07/2022
3303 Phi Thiên – Chương 3307: Bước chân quá lớn (2) 18/07/2022
3304 Phi Thiên – Chương 3308: Liên thủ phản công (1) 18/07/2022
3305 Phi Thiên – Chương 3309: Liên thủ phản công (2) 18/07/2022
3306 Phi Thiên – Chương 3310: Trợn tròn mắt (1) 18/07/2022
3307 Phi Thiên – Chương 3311: Trợn tròn mắt (2) 18/07/2022
3308 Phi Thiên – Chương 3312: Muốn cược một ván (1) 18/07/2022
3309 Phi Thiên – Chương 3313: Muốn cược một ván (2) 18/07/2022
3310 Phi Thiên – Chương 3314: Không làm quan được thì làm cướp (2) 18/07/2022
3311 Phi Thiên – Chương 3315: Không làm quan được thì làm cướp (1) 18/07/2022
3312 Phi Thiên – Chương 3316: Thăng thắn công bố (1) 18/07/2022
3313 Phi Thiên – Chương 3317: Thẳng thắn công bố (2) 18/07/2022
3314 Phi Thiên – Chương 3318: Thứ không đáng giá (1) 18/07/2022
3315 Phi Thiên – Chương 3319: Thứ không đáng giá (2) 18/07/2022
3316 Phi Thiên – Chương 3320: Trâm gài tóc đặc biệt (1) 18/07/2022
3317 Phi Thiên – Chương 3321: Trâm gài tóc đặc biệt (2) 18/07/2022
3318 Phi Thiên – Chương 3322: Gà bay chó sủa (1) 18/07/2022
3319 Phi Thiên – Chương 3323: Gà bay chó sủa (2) 18/07/2022
3320 Phi Thiên – Chương 3324: Cầu trường sinh (1) 18/07/2022
3321 Phi Thiên – Chương 3325: Cầu trường sinh (2) 18/07/2022
3322 Phi Thiên – Chương 3326: Hình như ta từng nhìn thấy thứ này rồi (1) 18/07/2022
3323 Phi Thiên – Chương 3327: Hình như ta từng nhìn thấy thứ này rồi (2) 18/07/2022
3324 Phi Thiên – Chương 3328: Để chúng chó cắn chó (1) 18/07/2022
3325 Phi Thiên – Chương 3329: Để chúng chó cắn chó (2) 18/07/2022
3326 Phi Thiên – Chương 3330: Sa lưới (1) 18/07/2022
3327 Phi Thiên – Chương 3331: Sa lưới (2) 18/07/2022
3328 Phi Thiên – Chương 3332: Người kia ra tay rồi (1) 18/07/2022
3329 Phi Thiên – Chương 3333: Người kia ra tay rồi (2) 18/07/2022
3330 Phi Thiên – Chương 3334: Tô Vận tới chơi (1) 18/07/2022
3331 Phi Thiên – Chương 3335: Tô Vận tới chơi (2) 18/07/2022
3332 Phi Thiên – Chương 3336: Giải trừ uy hiếp (1) 18/07/2022
3333 Phi Thiên – Chương 3337: Giải trừ uy hiếp (2) 18/07/2022
3334 Phi Thiên – Chương 3338: Kỳ trân cổ quyển (1) 18/07/2022
3335 Phi Thiên – Chương 3339: Kỳ trân cổ quyển (2) 18/07/2022
3336 Phi Thiên – Chương 3340: Loài gỗ bị lãng quên (1) 18/07/2022
3337 Phi Thiên – Chương 3341: Loài gỗ bị lãng quên (2) 18/07/2022
3338 Phi Thiên – Chương 3342: Cha mẹ vợ tới (1) 18/07/2022
3339 Phi Thiên – Chương 3343: Cha mẹ vợ tới (2) 18/07/2022
3340 Phi Thiên – Chương 3344: Tinh linh loại mới (1) 18/07/2022
3341 Phi Thiên – Chương 3345: Tinh linh loại mới (2) 18/07/2022
3342 Phi Thiên – Chương 3346: Giải quyết nhanh chóng (1) 18/07/2022
3343 Phi Thiên – Chương 3347: Giải quyết nhanh chóng (2) 18/07/2022
3344 Phi Thiên – Chương 3348: Giải trừ nguy cơ (1) 18/07/2022
3345 Phi Thiên – Chương 3349: Giải trừ nguy cơ (2) 18/07/2022
3346 Phi Thiên – Chương 3350: Lại vào Hoang cổ (1) 18/07/2022
3347 Phi Thiên – Chương 3351: Lại vào Hoang cổ (2) 18/07/2022
3348 Phi Thiên – Chương 3352: Bại hoại (1) 18/07/2022
3349 Phi Thiên – Chương 3353: Bại hoại (2) 18/07/2022
3350 Phi Thiên – Chương 3354: Sâu trong tối tăm 18/07/2022
3351 Phi Thiên – Chương 3355: Thủ hộ Huyền nữ (1) 18/07/2022
3352 Phi Thiên – Chương 3356: Thủ hộ Huyền nữ (2) 18/07/2022
3353 Phi Thiên – Chương 3357: Thanh lý môn hộ (1) 18/07/2022
3354 Phi Thiên – Chương 3358: Thanh lý môn hộ (2) 18/07/2022
3355 Phi Thiên – Chương 3359: Vô cùng thê thảm (1) 18/07/2022
3356 Phi Thiên – Chương 3360: Vô cùng thê thảm (2) 18/07/2022
3357 Phi Thiên – Chương 3361: Ngọc La Sát khác thường (1) 18/07/2022
3358 Phi Thiên – Chương 3362: Ngọc La Sát khác thường (2) 18/07/2022
3359 Phi Thiên – Chương 3363: Nguy cơ 18/07/2022
3360 Phi Thiên – Chương 3364: Lừa gạt (1) 18/07/2022
3361 Phi Thiên – Chương 3365: Lừa gạt (2) 18/07/2022
3362 Phi Thiên – Chương 3366: Để cho Thiên đình xử lý(1) 18/07/2022
3363 Phi Thiên – Chương 3367: Để cho Thiên đình xử lý(2) 18/07/2022
3364 Phi Thiên – Chương 3368: Đại quân phát hiện (1) 18/07/2022
3365 Phi Thiên – Chương 3369: Đại quân phát hiện (2) 18/07/2022
3366 Phi Thiên – Chương 3370: Hẻm núi, chùa miếu (1) 18/07/2022
3367 Phi Thiên – Chương 3371: Hẻm núi, chùa miếu (2) 18/07/2022
3368 Phi Thiên – Chương 3372: Hai tên ngu ngốc (1) 18/07/2022
3369 Phi Thiên – Chương 3373: Hai tên ngu ngốc (2) 18/07/2022
3370 Phi Thiên – Chương 3374: Phá trận phong ấn (1) 18/07/2022
3371 Phi Thiên – Chương 3375: Phá trận phong ấn (2) 18/07/2022
3372 Phi Thiên – Chương 3376: Yêu tăng thoát vây (1) 18/07/2022
3373 Phi Thiên – Chương 3377: Yêu tăng thoát vây (2) 18/07/2022
3374 Phi Thiên – Chương 3378: Mình không phải mình, hắn không phải hắn (1) 18/07/2022
3375 Phi Thiên – Chương 3379: Mình không phải mình, hắn không phải hắn (2) 18/07/2022
3376 Phi Thiên – Chương 3380: Không cho phép hắn hung hăng (1) 18/07/2022
3377 Phi Thiên – Chương 3381: Không cho phép hắn hung hăng (2) 18/07/2022
3378 Phi Thiên – Chương 3382: Đồng tâm hiệp lực (1) 18/07/2022
3379 Phi Thiên – Chương 3383: Đồng tâm hiệp lực (2) 18/07/2022
3380 Phi Thiên – Chương 3384: Người có thể giúp ngươi báo thù (1) 18/07/2022
3381 Phi Thiên – Chương 3385: Người có thể giúp ngươi báo thù (2) 18/07/2022
3382 Phi Thiên – Chương 3386: Vô tướng (1) 18/07/2022
3383 Phi Thiên – Chương 3387: Vô tướng (2) 18/07/2022
3384 Phi Thiên – Chương 3388: Để lại một tay (1) 18/07/2022
3385 Phi Thiên – Chương 3389: Để lại một tay (2) 18/07/2022
3386 Phi Thiên – Chương 3390: Chủ tớ (1) 18/07/2022
3387 Phi Thiên – Chương 3391: Chủ tớ (2) 18/07/2022
3388 Phi Thiên – Chương 3392: Lấy hắn khai đao (1) 18/07/2022
3389 Phi Thiên – Chương 3393: Lấy hắn khai đao (2) 18/07/2022
3390 Phi Thiên – Chương 3394: Từng người mang ý xấu riêng (1) 18/07/2022
3391 Phi Thiên – Chương 3395: Từng người mang ý xấu riêng (2) 18/07/2022
3392 Phi Thiên – Chương 3396: Bí mật có thể bật mí (1) 18/07/2022
3393 Phi Thiên – Chương 3397: Bí mật có thể bật mí (2) 18/07/2022
3394 Phi Thiên – Chương 3398: Âm Hồn Thông Dương quyết (1) 18/07/2022
3395 Phi Thiên – Chương 3399: Âm Hồn Thông Dương quyết (2) 18/07/2022
3396 Phi Thiên – Chương 3400: Bảy tay tám chân (1) 18/07/2022
3397 Phi Thiên – Chương 3401: Bảy tay tám chân (2) 18/07/2022
3398 Phi Thiên – Chương 3402: Một người tốt (1) 18/07/2022
3399 Phi Thiên – Chương 3403: Một người tốt (2) 18/07/2022
3400 Phi Thiên – Chương 3404: Loại bỏ cấm chế (1) 18/07/2022
3401 Phi Thiên – Chương 3405: Loại bỏ cấm chế (2) 18/07/2022
3402 Phi Thiên – Chương 3406: Uy hiếp to lớn (1) 18/07/2022
3403 Phi Thiên – Chương 3407: Uy hiếp to lớn (2) 18/07/2022
3404 Phi Thiên – Chương 3408: A di đà phật (1) 18/07/2022
3405 Phi Thiên – Chương 3409: A di đà phật (2) 18/07/2022
3406 Phi Thiên – Chương 3410: Rốt cục tới rồi (1) 18/07/2022
3407 Phi Thiên – Chương 3411: Rốt cục tới rồi (2) 19/07/2022
3408 Phi Thiên – Chương 3412: Trợ hứng cho đông gia (1) 19/07/2022
3409 Phi Thiên – Chương 3413: Trợ hứng cho đông gia (2) 19/07/2022
3410 Phi Thiên – Chương 3414: Lòng muông dạ thú (1) 19/07/2022
3411 Phi Thiên – Chương 3415: Lại có lời đồn (1) 19/07/2022
3412 Phi Thiên – Chương 3416: Lại có lời đồn (2) 19/07/2022
3413 Phi Thiên – Chương 3417: Mất khống chế (1) 19/07/2022
3414 Phi Thiên – Chương 3418: Mất khống chế (2) 19/07/2022
3415 Phi Thiên – Chương 3419: Ngươi đã bị lộ (1) 19/07/2022
3416 Phi Thiên – Chương 3420: Ngươi đã bị lộ (2) 19/07/2022
3417 Phi Thiên – Chương 3421: Thời cơ không thể mất 19/07/2022
3418 Phi Thiên – Chương 3422: Có tay nghề, không đầu óc (1) 19/07/2022
3419 Phi Thiên – Chương 3423: Có tay nghề, không đầu óc (2) 19/07/2022
3420 Phi Thiên – Chương 3424: Tên tặc này dã tâm thật lớn (1) 19/07/2022
3421 Phi Thiên – Chương 3425: Tên tặc này dã tâm thật lớn (2) 19/07/2022
3422 Phi Thiên – Chương 3426: Ngu xuẩn có thể truyền nhiễm sao? (1) 19/07/2022
3423 Phi Thiên – Chương 3427: Ngu xuẩn có thể truyền nhiễm sao? (2) 19/07/2022
3424 Phi Thiên – Chương 3428: Không mời mà tới (1) 19/07/2022
3425 Phi Thiên – Chương 3429: Không mời mà tới (2) 19/07/2022
3426 Phi Thiên – Chương 3430: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa (1) 19/07/2022
3427 Phi Thiên – Chương 3431: Nói như rồng leo, làm như mèo mửa (2) 19/07/2022
3428 Phi Thiên – Chương 3432: Bị đâm bỏ mình (1) 19/07/2022
3429 Phi Thiên – Chương 3433: Bị đâm bỏ mình (2) 19/07/2022
3430 Phi Thiên – Chương 3434: Chúc mừng (1) 19/07/2022
3431 Phi Thiên – Chương 3435: Chúc mừng (2) 19/07/2022
3432 Phi Thiên – Chương 3436: Vệ Xu tới (1) 19/07/2022
3433 Phi Thiên – Chương 3437: Vệ Xu tới (2) 19/07/2022
3434 Phi Thiên – Chương 3438: Đơn giản thô bạo (1) 19/07/2022
3435 Phi Thiên – Chương 3439: Đơn giản thô bạo (2) 19/07/2022
3436 Phi Thiên – Chương 3440: Chuyện tốt (1) 19/07/2022
3437 Phi Thiên – Chương 3441: Chuyện tốt (2) 19/07/2022
3438 Phi Thiên – Chương 3442: Khách quý tới (1) 19/07/2022
3439 Phi Thiên – Chương 3443: Khách quý tới (2) 19/07/2022
3440 Phi Thiên – Chương 3444: Đại soái ăn thịt, ta uống canh (1) 19/07/2022
3441 Phi Thiên – Chương 3445: Đại soái ăn thịt, ta uống canh (2) 19/07/2022
3442 Phi Thiên – Chương 3446: Phần thắng không lớn (1) 19/07/2022
3443 Phi Thiên – Chương 3447: Phần thắng không lớn (2) 19/07/2022
3444 Phi Thiên – Chương 3448: Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân (1) 19/07/2022
3445 Phi Thiên – Chương 3449: Tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân (2) 19/07/2022
3446 Phi Thiên – Chương 3450: Chuyện thường tình (1) 19/07/2022
3447 Phi Thiên – Chương 3451: Chuyện thường tình (2) 19/07/2022
3448 Phi Thiên – Chương 3452: Vua không nói chơi (1) 19/07/2022
3449 Phi Thiên – Chương 3453: Vua không nói chơi (2) 19/07/2022
3450 Phi Thiên – Chương 3454: Bàng Quán làm thay (1) 19/07/2022
3451 Phi Thiên – Chương 3455: Bàng Quán làm thay (2) 19/07/2022
3452 Phi Thiên – Chương 3456: Vương Lạc (1) 19/07/2022
3453 Phi Thiên – Chương 3457: Vương Lạc (2) 19/07/2022
3454 Phi Thiên – Chương 3458: Phòng ngừa chu đáo (1) 19/07/2022
3455 Phi Thiên – Chương 3459: Phòng ngừa chu đáo (2) 19/07/2022
3456 Phi Thiên – Chương 3460: Ý quyền mưu đồ Việc riêng (1) 19/07/2022
3457 Phi Thiên – Chương 3461: Ý quyền mưu đồ Việc riêng (2) 19/07/2022
3458 Phi Thiên – Chương 3462: Cẩm Tú Vô Song hội (1) 19/07/2022
3459 Phi Thiên – Chương 3463: Cẩm Tú Vô Song hội (2) 19/07/2022
3460 Phi Thiên – Chương 3464: Nam nhân thiên hạ không tuấn kiệt (1) 19/07/2022
3461 Phi Thiên – Chương 3465: Nam nhân thiên hạ không tuấn kiệt (2) 19/07/2022
3462 Phi Thiên – Chương 3466: Gạo nấu thành cơm (1) 19/07/2022
3463 Phi Thiên – Chương 3467: Gạo nấu thành cơm (2) 19/07/2022
3464 Phi Thiên – Chương 3468: Loạn hết cả lên (1) 19/07/2022
3465 Phi Thiên – Chương 3469: Loạn hết cả lên (2) 19/07/2022
3466 Phi Thiên – Chương 3470: Yêu Tăng đắc thủ (1) 19/07/2022
3467 Phi Thiên – Chương 3471: Yêu Tăng đắc thủ (2) 19/07/2022
3468 Phi Thiên – Chương 3472: Nhắn nhủ (1) 19/07/2022
3469 Phi Thiên – Chương 3473: Nhắn nhủ (2) 19/07/2022
3470 Phi Thiên – Chương 3474: Sớm có dự mưu (1) 19/07/2022
3471 Phi Thiên – Chương 3475: Sớm có dự mưu (2) 19/07/2022
3472 Phi Thiên – Chương 3476: Hoàng Phủ gia biến (1) 19/07/2022
3473 Phi Thiên – Chương 3477: Hoàng Phủ gia biến (2) 19/07/2022
3474 Phi Thiên – Chương 3478: Nơi lòng người hướng về (1) 19/07/2022
3475 Phi Thiên – Chương 3479: Nơi lòng người hướng về (2) 19/07/2022
3476 Phi Thiên – Chương 3480: Hủy bỏ hành trình (1) 19/07/2022
3477 Phi Thiên – Chương 3481: Hủy bỏ hành trình (2) 19/07/2022
3478 Phi Thiên – Chương 3482: Người sắp đặt (1) 19/07/2022
3479 Phi Thiên – Chương 3483: Người sắp đặt (2) 19/07/2022
3480 Phi Thiên – Chương 3484: Thêm ba phần thắng (1) 19/07/2022
3481 Phi Thiên – Chương 3485: Thêm ba phần thắng (2) 19/07/2022
3482 Phi Thiên – Chương 3486: Giết! (1) 19/07/2022
3483 Phi Thiên – Chương 3487: Giết! (2) 19/07/2022
3484 Phi Thiên – Chương 3488: Bàng Quán phản rồi (1) 19/07/2022
3485 Phi Thiên – Chương 3489: Bàng Quán phản rồi (2) 19/07/2022
3486 Phi Thiên – Chương 3490: Loạn! Loạn! Loạn! (l) 19/07/2022
3487 Phi Thiên – Chương 3491: Loạn! Loạn! Loạn! (2) 19/07/2022
3488 Phi Thiên – Chương 3492: Con rể, con có ý gì? (1) 19/07/2022
3489 Phi Thiên – Chương 3493: Con rể, con có ý gì? (2) 19/07/2022
3490 Phi Thiên – Chương 3494: Binh xuất U Minh (1) 19/07/2022
3491 Phi Thiên – Chương 3495: Binh xuất U Minh (2) 19/07/2022
3492 Phi Thiên – Chương 3496: Chiến Vô Tình (1) 19/07/2022
3493 Phi Thiên – Chương 3497: Chiến Vô Tình (2) 19/07/2022
3494 Phi Thiên – Chương 3498: Trận chiến công thành danh toại (1) 19/07/2022
3495 Phi Thiên – Chương 3499: Trận chiến công thành danh toại (2) 19/07/2022
3496 Phi Thiên – Chương 3500: Chúng ta trúng kế rồi (1) 19/07/2022
3497 Phi Thiên – Chương 3501: Chúng ta trúng kế rồi (2) 19/07/2022
3498 Phi Thiên – Chương 3502: Đại thế đã qua (1) 19/07/2022
3499 Phi Thiên – Chương 3503: Đại thế đã qua (2) 19/07/2022
3500 Phi Thiên – Chương 3504: Ai là phản tặc? (1) 19/07/2022
3501 Phi Thiên – Chương 3505: Ai là phản tặc? (2) 19/07/2022
3502 Phi Thiên – Chương 3506: Ngư ông đắc lợi (1) 19/07/2022
3503 Phi Thiên – Chương 3507: Ngư ông đắc lợi (2) 19/07/2022
3504 Phi Thiên – Chương 3508: Người khởi xướng (1) 19/07/2022
3505 Phi Thiên – Chương 3509: Người khởi xướng (2) 19/07/2022
3506 Phi Thiên – Chương 3510: Tên tặc tử đáng ghét (1) 19/07/2022
3507 Phi Thiên – Chương 3511: Tên tặc tử đáng ghét (2) 19/07/2022
3508 Phi Thiên – Chương 3512: Dư vị cầu xin người khác (1) 19/07/2022
3509 Phi Thiên – Chương 3513: Dư vị cầu xin người khác (2) 19/07/2022
3510 Phi Thiên – Chương 3514: Chuyện nhức đầu (1) 19/07/2022
3511 Phi Thiên – Chương 3515: Chuyện nhức đầu (2) 19/07/2022
3512 Phi Thiên – Chương 3516: Đây là một nam nhân muốn làm Vương (1) 19/07/2022
3513 Phi Thiên – Chương 3517: Đây là một nam nhân muốn làm Vương (2) 19/07/2022
3514 Phi Thiên – Chương 3518: Mừng đến chảy nước mắt (1) 20/07/2022
3515 Phi Thiên – Chương 3519: Mừng đến chảy nước mắt (2) 20/07/2022
3516 Phi Thiên – Chương 3520: Chấp nhận đầu hàng (1) 20/07/2022
3517 Phi Thiên – Chương 3521: Chấp nhận đầu hàng (2) 20/07/2022
3518 Phi Thiên – Chương 3522: Nam quân không đến (1) 20/07/2022
3519 Phi Thiên – Chương 3523: Nam quân không đến (2) 20/07/2022
3520 Phi Thiên – Chương 3524: Nữ nhân này cuối cùng cũng thông minh ra rồi (1) 20/07/2022
3521 Phi Thiên – Chương 3525: Nữ nhân này cuối cùng cũng thông minh ra rồi (2) 20/07/2022
3522 Phi Thiên – Chương 3526: Lạnh lùng đứng nhìn (1) 20/07/2022
3523 Phi Thiên – Chương 3527: Lạnh lùng đứng nhìn (2) 20/07/2022
3524 Phi Thiên – Chương 3528: Thời buổi rối loạn (1) 20/07/2022
3525 Phi Thiên – Chương 3529: Thời buổi rối loạn (2) 20/07/2022
3526 Phi Thiên – Chương 3530: Nam quân chưởng lệnh thiên Vương (1) 20/07/2022
3527 Phi Thiên – Chương 3531: Nam quân chưởng lệnh thiên Vương (2) 20/07/2022
3528 Phi Thiên – Chương 3532: Thật là độc sĩ (1) 20/07/2022
3529 Phi Thiên – Chương 3533: Thật là độc sĩ (2) 20/07/2022
3530 Phi Thiên – Chương 3534: Tên khốn (1) 20/07/2022
3531 Phi Thiên – Chương 3535: Tên khốn (2) 20/07/2022
3532 Phi Thiên – Chương 3536: Bách chiến bách thắng (1) 20/07/2022
3533 Phi Thiên – Chương 3537: Bách chiến bách thắng (2) 20/07/2022
3534 Phi Thiên – Chương 3538: Nam quân định cách (1) 20/07/2022
3535 Phi Thiên – Chương 3539: Nam quân định cách (2) 20/07/2022
3536 Phi Thiên – Chương 3540: Giang Sơn tiếu, yên vũ dao (1) 20/07/2022
3537 Phi Thiên – Chương 3541: Giang Sơn tiếu, yên vũ dao (2) 20/07/2022
3538 Phi Thiên – Chương 3542: Huyết mạch chưa ngừng (1) 20/07/2022
3539 Phi Thiên – Chương 3543: Huyết mạch chưa ngừng (2) 20/07/2022
3540 Phi Thiên – Chương 3544: Thành ý của Yêu Tăng (1) 20/07/2022
3541 Phi Thiên – Chương 3545: Thành ý của Yêu Tăng (2) 20/07/2022
3542 Phi Thiên – Chương 3546: Đau dài không bằng đau ngắn (1) 20/07/2022
3543 Phi Thiên – Chương 3547: Đau dài không bằng đau ngắn (2) 20/07/2022
3544 Phi Thiên – Chương 3548: Một đám Đại tiểu thư (1) 20/07/2022
3545 Phi Thiên – Chương 3549: Một đám Đại tiểu thư (2) 20/07/2022
3546 Phi Thiên – Chương 3550: Gặp biến không sợ hãi (1) 20/07/2022
3547 Phi Thiên – Chương 3551: Gặp biến không sợ hãi (2) 20/07/2022
3548 Phi Thiên – Chương 3552: Ai là chướng ngại vật lớn nhất? (1) 20/07/2022
3549 Phi Thiên – Chương 3553: Ai là chướng ngại vật lớn nhất? (2) 20/07/2022
3550 Phi Thiên – Chương 3554: Có việc nên làm có việc không nên làm (1) 20/07/2022
3551 Phi Thiên – Chương 3555: Có việc nên làm có việc không nên làm (2) 20/07/2022
3552 Phi Thiên – Chương 3556: Hiểu lầm (1) 20/07/2022
3553 Phi Thiên – Chương 3557: Hiểu lầm (2) 20/07/2022
3554 Phi Thiên – Chương 3558: Trấn an (1) 20/07/2022
3555 Phi Thiên – Chương 3559: Trấn an (2) 20/07/2022
3556 Phi Thiên – Chương 3560: Lấy lòng Vương phi (1) 20/07/2022
3557 Phi Thiên – Chương 3561: Lấy lòng Vương phi (2) 20/07/2022
3558 Phi Thiên – Chương 3562: Sao quanh trăng sáng (1) 20/07/2022
3559 Phi Thiên – Chương 3563: Sao quanh trăng sáng (2) 20/07/2022
3560 Phi Thiên – Chương 3564: Đồng Liên Tích (1) 20/07/2022
3561 Phi Thiên – Chương 3565: Đồng Liên Tích (2) 20/07/2022
3562 Phi Thiên – Chương 3566: Trả phần nhân tình này trước (1) 20/07/2022
3563 Phi Thiên – Chương 3567: Trả phần nhân tình này trước (2) 20/07/2022
3564 Phi Thiên – Chương 3568: Ta tự có quyết đoán (1) 20/07/2022
3565 Phi Thiên – Chương 3569: Ta tự có quyết đoán (2) 20/07/2022
3566 Phi Thiên – Chương 3570: Hắc Thán thoát nạn (1) 20/07/2022
3567 Phi Thiên – Chương 3571: Hắc Thán thoát nạn (2) 20/07/2022
3568 Phi Thiên – Chương 3572: Bao bọc cho con (1) 20/07/2022
3569 Phi Thiên – Chương 3573: Bao bọc cho con (2) 20/07/2022
3570 Phi Thiên – Chương 3574: Phổ Lan tới (1) 20/07/2022
3571 Phi Thiên – Chương 3575: Phổ Lan tới (2) 20/07/2022
3572 Phi Thiên – Chương 3576: Đây là ý của Vương gia (1) 20/07/2022
3573 Phi Thiên – Chương 3577: Đây là ý của Vương gia (2) 20/07/2022
3574 Phi Thiên – Chương 3578: Ra tay trước lấy ưu thế (1) 20/07/2022
3575 Phi Thiên – Chương 3579: Ra tay trước lấy ưu thế (2) 20/07/2022
3576 Phi Thiên – Chương 3580: Thành bại đều ở chỗ này (1) 20/07/2022
3577 Phi Thiên – Chương 3581: Thành bại đều ở chỗ này (2) 20/07/2022
3578 Phi Thiên – Chương 3582: Điên rồi sao? (1) 20/07/2022
3579 Phi Thiên – Chương 3583: Điên rồi sao? (2) 20/07/2022
3580 Phi Thiên – Chương 3584: Vệ Khu là cái bẫy (1) 20/07/2022
3581 Phi Thiên – Chương 3585: Vệ Khu là cái bẫy (2) 20/07/2022
3582 Phi Thiên – Chương 3586: Bạch Phượng Hoàng luống cuồng (1) 20/07/2022
3583 Phi Thiên – Chương 3587: Bạch Phượng Hoàng luống cuồng (2) 20/07/2022
3584 Phi Thiên – Chương 3588: Định liệu trước (1) 20/07/2022
3585 Phi Thiên – Chương 3589: Định liệu trước (2) 20/07/2022
3586 Phi Thiên – Chương 3590: Cọp mẹ tới (1) 20/07/2022
3587 Phi Thiên – Chương 3591: Cọp mẹ tới (2) 20/07/2022
3588 Phi Thiên – Chương 3592: Lão tặc mắc câu (1) 20/07/2022
3589 Phi Thiên – Chương 3593: Lão tặc mắc câu (2) 20/07/2022
3590 Phi Thiên – Chương 3594: Đắc thủ (1) 20/07/2022
3591 Phi Thiên – Chương 3595: Đắc thủ (2) 20/07/2022
3592 Phi Thiên – Chương 3596: Giết! Không chừa một mống! (1) 20/07/2022
3593 Phi Thiên – Chương 3597: Giết! Không chừa một mống! (2) 20/07/2022
3594 Phi Thiên – Chương 3598: Phản tướng nhất quân (1) 20/07/2022
3595 Phi Thiên – Chương 3599: Phản tướng nhất quân (2) 20/07/2022
3596 Phi Thiên – Chương 3600: Xin Vương gia thành toàn (1) 20/07/2022
3597 Phi Thiên – Chương 3601: Xin Vương gia thành toàn (2) 20/07/2022
3598 Phi Thiên – Chương 3602: Bất ngờ (1) 20/07/2022
3599 Phi Thiên – Chương 3603: Bất ngờ (2) 20/07/2022
3600 Phi Thiên – Chương 3604: Tào Mãn cả kinh (1) 20/07/2022
3601 Phi Thiên – Chương 3605: Tào Mãn cả kinh (2) 20/07/2022
3602 Phi Thiên – Chương 3606: Sủng hạnh (1) 20/07/2022
3603 Phi Thiên – Chương 3607: Sủng hạnh (2) 20/07/2022
3604 Phi Thiên – Chương 3608: Phiền não của Thanh Nguyên Tôn (1) 20/07/2022
3605 Phi Thiên – Chương 3609: Phiền não của Thanh Nguyên Tôn (2) 20/07/2022
3606 Phi Thiên – Chương 3610: Đây chính là quyền thần! (1) 20/07/2022
3607 Phi Thiên – Chương 3611: Đây chính là quyền thần! (2) 20/07/2022
3608 Phi Thiên – Chương 3612: Doanh cứu (1) 20/07/2022
3609 Phi Thiên – Chương 3613: Doanh cứu (2) 20/07/2022
3610 Phi Thiên – Chương 3614: Lần này xảy ra đại sự rồi (1) 20/07/2022
3611 Phi Thiên – Chương 3615: Lần này xảy ra đại sự rồi (2) 20/07/2022
3612 Phi Thiên – Chương 3616: Thần không còn lời nào để nói (1) 20/07/2022
3613 Phi Thiên – Chương 3617: Thần không còn lời nào để nói (2) 20/07/2022
3614 Phi Thiên – Chương 3618: Yêu nữ (1) 20/07/2022
3615 Phi Thiên – Chương 3619: Yêu nữ (2) 20/07/2022
3616 Phi Thiên – Chương 3620: Làm sao giao dịch (1) 20/07/2022
3617 Phi Thiên – Chương 3621: Làm sao giao dịch (2) 20/07/2022
3618 Phi Thiên – Chương 3622: Ngưu Hữu Ðức, ngươi tất phải chết! (1) 20/07/2022
3619 Phi Thiên – Chương 3623: Ngưu Hữu Ðức, ngươi tất phải chết! (2) 20/07/2022
3620 Phi Thiên – Chương 3624: Yêu chủng (1) 20/07/2022
3621 Phi Thiên – Chương 3625: Yêu chủng (2) 20/07/2022
3622 Phi Thiên – Chương 3626: Tự thân giao dịch (1) 20/07/2022
3623 Phi Thiên – Chương 3627: Tự thân giao dịch (2) 20/07/2022
3624 Phi Thiên – Chương 3628: Lật lọng (1) 20/07/2022
3625 Phi Thiên – Chương 3629: Lật lọng (2) 20/07/2022
3626 Phi Thiên – Chương 3630: Điểm cốt khí nay Từ mỗ còn là có! (1) 20/07/2022
3627 Phi Thiên – Chương 3631: Điểm cốt khí này Từ mỗ còn là có! (2) 20/07/2022
3628 Phi Thiên – Chương 3632: Thành giao (1) 20/07/2022
3629 Phi Thiên – Chương 3633: Thành giao (2) 20/07/2022
3630 Phi Thiên – Chương 3634: Dao ngôn loạn phi (1) 20/07/2022
3631 Phi Thiên – Chương 3635: Dao ngôn loạn phi (2) 20/07/2022
3632 Phi Thiên – Chương 3636: Người là đồ Sục sinh (1) 20/07/2022
3633 Phi Thiên – Chương 3637: Ngươi là đồ Súc sinh (2) 20/07/2022
3634 Phi Thiên – Chương 3638: Cực lạc phong động (1) 20/07/2022
3635 Phi Thiên – Chương 3639: Cực lạc phong động (2) 20/07/2022
3636 Phi Thiên – Chương 3640: Làm sao lại lớn rồi? (1) 20/07/2022
3637 Phi Thiên – Chương 3641: Làm sao lại lớn rồi? (2) 20/07/2022
3638 Phi Thiên – Chương 3642: Đại ca, mau cứu ta a! (1) 20/07/2022
3639 Phi Thiên – Chương 3643: Đại ca, mau cứu ta a! (2) 20/07/2022
3640 Phi Thiên – Chương 3644: Yêu Tăng sa lưới (1) 20/07/2022
3641 Phi Thiên – Chương 3645: Yêu Tăng sa lưới (2) 20/07/2022
3642 Phi Thiên – Chương 3646: Cầm cự (1) 20/07/2022
3643 Phi Thiên – Chương 3647: Cầm cự (2) 20/07/2022
3644 Phi Thiên – Chương 3648: Thất bại thảm hại (1) 20/07/2022
3645 Phi Thiên – Chương 3649: Thất bại thảm hại (2) 20/07/2022
3646 Phi Thiên – Chương 3650: Có khổ hay không? (1) 20/07/2022
3647 Phi Thiên – Chương 3651: Có khổ hay không? (2) 20/07/2022
3648 Phi Thiên – Chương 3652: Cực lạc pháp hội (1) 20/07/2022
3649 Phi Thiên – Chương 3653: Cực lạc pháp hội (2) 20/07/2022
3650 Phi Thiên – Chương 3654: Mười vạn người tan biến (1) 20/07/2022
3651 Phi Thiên – Chương 3655: Mười vạn người tan biến (2) 20/07/2022
3652 Phi Thiên – Chương 3656: Phá kén trùng sinh (1) 20/07/2022
3653 Phi Thiên – Chương 3657: Phá kén trùng sinh (2) 20/07/2022
3654 Phi Thiên – Chương 3658: Nữ nhân Dương Khánh thích (1) 20/07/2022
3655 Phi Thiên – Chương 3659: Nữ nhân Dương Khánh thích (2) 20/07/2022
3656 Phi Thiên – Chương 3660: Vân Nhược Song đại hôn (2) 20/07/2022
3657 Phi Thiên – Chương 3661: Trúng gian kế của tên khốn kiếp kia (1) 20/07/2022
3658 Phi Thiên – Chương 3662: Trúng gian kế của tên khốn kiếp kia (2) 20/07/2022
3659 Phi Thiên – Chương 3663: Hiển thánh cảnh giới (1) 20/07/2022
3660 Phi Thiên – Chương 3664: Hiển thánh cảnh giới (2) 20/07/2022
3661 Phi Thiên – Chương 3665: Thái cổ phục binh (1) 20/07/2022
3662 Phi Thiên – Chương 3666: Thái cổ phục binh (2) 20/07/2022
3663 Phi Thiên – Chương 3667: Ta nói chơi đừng coi là thật (1) 20/07/2022
3664 Phi Thiên – Chương 3668: Ta nói chơi đừng coi là thật (2) 20/07/2022
3665 Phi Thiên – Chương 3669: Bạch lão tam? (1) 20/07/2022
3666 Phi Thiên – Chương 3670: Bạch lão tam? (2) 20/07/2022
3667 Phi Thiên – Chương 3671: Đại giá bằng máu (1) 20/07/2022
3668 Phi Thiên – Chương 3672: Đại giá bằng máu (2) 20/07/2022
3669 Phi Thiên – Chương 3673: Lần này bản vương phụng bồi hắn đến cùng! (1) 20/07/2022
3670 Phi Thiên – Chương 3674: Lần này bản vương phụng bồi hắn đến cùng! (2) 20/07/2022
3671 Phi Thiên – Chương 3675: Khách tới tiểu viên (1) 20/07/2022
3672 Phi Thiên – Chương 3676: Khách tới tiểu viên (2) 20/07/2022
3673 Phi Thiên – Chương 3677: Quả đúng là rượu ngon (1) 20/07/2022
3674 Phi Thiên – Chương 3678: Quả đúng là rượu ngon (2) 20/07/2022
3675 Phi Thiên – Chương 3679: Thiên hạ này sợ là sẽ bắt đầu đại loạn (1) 20/07/2022
3676 Phi Thiên – Chương 3680: Thiên hạ này sợ là sẽ bắt đầu đại loạn (2) 20/07/2022
3677 Phi Thiên – Chương 3681: Chuyện nữ nhân (1) 20/07/2022
3678 Phi Thiên – Chương 3682: Chuyện nữ nhân (2) 20/07/2022
3679 Phi Thiên – Chương 3683: Thiện ý nhắc nhở (1) 20/07/2022
3680 Phi Thiên – Chương 3684: Thiện ý nhắc nhở (2) 20/07/2022
3681 Phi Thiên – Chương 3685: Đây là tư mật của bệ hạ (1) 20/07/2022
3682 Phi Thiên – Chương 3686: Đây là tư mật của bệ hạ (2) 20/07/2022
3683 Phi Thiên – Chương 3687: Thiên hậu chi nộ (1) 20/07/2022
3684 Phi Thiên – Chương 3688: Thiên hậu chi nộ (2) 20/07/2022
3685 Phi Thiên – Chương 3689: Nước mắt Thanh Chủ (1) 20/07/2022
3686 Phi Thiên – Chương 3690: Nước mắt Thanh Chủ (2) 20/07/2022
3687 Phi Thiên – Chương 3691: Kháng chỉ (l) 20/07/2022
3688 Phi Thiên – Chương 3692: Kháng chỉ (2) 20/07/2022
3689 Phi Thiên – Chương 3693: Quá tuyệt tình (1) 20/07/2022
3690 Phi Thiên – Chương 3694: Quá tuyệt tình (2) 20/07/2022
3691 Phi Thiên – Chương 3695: Buông dây dài câu cá lớn! (l) 20/07/2022
3692 Phi Thiên – Chương 3696: Buông dây dài câu cá lớn! (2) 20/07/2022
3693 Phi Thiên – Chương 3697: Nhân tâm hốt hoảng (1) 20/07/2022
3694 Phi Thiên – Chương 3698: Nhân tâm hốt hoảng (2) 20/07/2022
3695 Phi Thiên – Chương 3699: Hiền sĩ giá lâm (1) 20/07/2022
3696 Phi Thiên – Chương 3700: Hiền sĩ giá lâm (2) 20/07/2022
3697 Phi Thiên – Chương 3701: Trung hiếu chi nhân (1) 20/07/2022
3698 Phi Thiên – Chương 3702: Trung hiếu chi nhân (2) 20/07/2022
3699 Phi Thiên – Chương 3703: Đã minh bạch đường nên đi thế nào (1) 20/07/2022
3700 Phi Thiên – Chương 3704: Đã minh bạch đường nên đi thế nào (2) 20/07/2022
3701 Phi Thiên – Chương 3705: Dương Khánh muốn khóc (1) 20/07/2022
3702 Phi Thiên – Chương 3706: Dương Khánh muốn khóc (2) 20/07/2022
3703 Phi Thiên – Chương 3707: Rất buồn cười ư? (1) 20/07/2022
3704 Phi Thiên – Chương 3708: Rất buồn cười ư? (2) 20/07/2022
3705 Phi Thiên – Chương 3709: Lưỡng lự hai đầu (1) 20/07/2022
3706 Phi Thiên – Chương 3710: Lưỡng lự hai đầu (2) 20/07/2022
3707 Phi Thiên – Chương 3711: Lưỡng lự hai đầu (3) 20/07/2022
3708 Phi Thiên – Chương 3712: Đồ Cùng chủy kiến (1) 20/07/2022
3709 Phi Thiên – Chương 3713: Đồ Cùng chủy kiến (2) 20/07/2022
3710 Phi Thiên – Chương 3714: Chó cùng rứt giậu (1) 20/07/2022
3711 Phi Thiên – Chương 3715: Chó cùng rất giậu (2) 20/07/2022
3712 Phi Thiên – Chương 3716: Ngươi muốn bức trẫm thoái vị? (1) 20/07/2022
3713 Phi Thiên – Chương 3717: Ngươi muốn bức trẫm thoái vị? (2) 20/07/2022
3714 Phi Thiên – Chương 3718: Thiên hạ chấn kinh (1) 20/07/2022
3715 Phi Thiên – Chương 3719: Thiên hạ chấn kinh (1) 20/07/2022
3716 Phi Thiên – Chương 3720: Hỏa hầu sắp tới rồi (1) 20/07/2022
3717 Phi Thiên – Chương 3721: Hỏa hầu sắp tới rồi (2) 20/07/2022
3718 Phi Thiên – Chương 3722: Hỏa hầu sắp tới rồi (3) 20/07/2022
3719 Phi Thiên – Chương 3723: Hắc gia anh minh thần võ (1) 20/07/2022
3720 Phi Thiên – Chương 3724: Hắc gia anh minh thần võ (2) 20/07/2022
3721 Phi Thiên – Chương 3725: Hắc gia anh minh thần võ (3) 20/07/2022
3722 Phi Thiên – Chương 3726: Tìm đến (1) 20/07/2022
3723 Phi Thiên – Chương 3727: Tìm đến (2) 20/07/2022
3724 Phi Thiên – Chương 3728: Tội nhân thiên cổ (1) 20/07/2022
3725 Phi Thiên – Chương 3729: Tội nhân thiên cổ (2) 20/07/2022
3726 Phi Thiên – Chương 3730: Toàn diệt (1) 20/07/2022
3727 Phi Thiên – Chương 3731: Toàn diệt (2) 20/07/2022
3728 Phi Thiên – Chương 3732: Nhất giảo cao hạ (1) 20/07/2022
3729 Phi Thiên – Chương 3733: Nhất giảo cao hạ (2) 20/07/2022
3730 Phi Thiên – Chương 3734: Liên thủ bức cung (1) 20/07/2022
3731 Phi Thiên – Chương 3735: Liên thủ bức cung (2) 20/07/2022
3732 Phi Thiên – Chương 3736: Có phải cảm thấy trẫm hồ Đồ hay không? (1) 20/07/2022
3733 Phi Thiên – Chương 3737: Có phải cảm thấy trẫm hồ Đồ hay không? (2) 20/07/2022
3734 Phi Thiên – Chương 3738: Nương nương xin hãy tự trọng (1) 20/07/2022
3735 Phi Thiên – Chương 3739: Nương nương xin hãy tự trọng (2) 20/07/2022
3736 Phi Thiên – Chương 3740: Hy sinh phẩm (1) 20/07/2022
3737 Phi Thiên – Chương 3741: Hy sinh phẩm (2) 20/07/2022
3738 Phi Thiên – Chương 3742: Cửu đỉnh đoạn sách (1) 20/07/2022
3739 Phi Thiên – Chương 3743: Cửu đinh đoạn sách (2) 20/07/2022
3740 Phi Thiên – Chương 3744: Bố cục hoàn mỹ (1) 20/07/2022
3741 Phi Thiên – Chương 3745: Bố cục hoàn mỹ (2) 20/07/2022
3742 Phi Thiên – Chương 3746: Tên ở trên dây (1) 20/07/2022
3743 Phi Thiên – Chương 3747: Tên ở trên dây (2) 20/07/2022
3744 Phi Thiên – Chương 3748: Tội khối họa thủ (1) 20/07/2022
3745 Phi Thiên – Chương 3749: Tội khối họa thủ (2) 20/07/2022
3746 Phi Thiên – Chương 3750: Giết hắn! (1) 20/07/2022
3747 Phi Thiên – Chương 3751: Giết hắn! (2) 20/07/2022
3748 Phi Thiên – Chương 3752: Có thể động thủ (1) 20/07/2022
3749 Phi Thiên – Chương 3753: Có thể động thủ (2) 20/07/2022
3750 Phi Thiên – Chương 3754: Châm ngòi chiến hóa (1) 20/07/2022
3751 Phi Thiên – Chương 3755: Châm ngòi chiến hóa (2) 20/07/2022
3752 Phi Thiên – Chương 3756: Chúng ta trúng bẫy rập (1) 20/07/2022
3753 Phi Thiên – Chương 3757: Chúng ta trúng bẫy rập (2) 20/07/2022
3754 Phi Thiên – Chương 3758: Chờ đợi đã lâu (1) 20/07/2022
3755 Phi Thiên – Chương 3759: Chờ đợi đã lâu (2) 20/07/2022
3756 Phi Thiên – Chương 3760: Ngự giá thân chinh (1) 20/07/2022
3757 Phi Thiên – Chương 3761: Ngự giá thân chinh (2) 20/07/2022
3758 Phi Thiên – Chương 3762: Sứt đầu mẻ trán (1) 20/07/2022
3759 Phi Thiên – Chương 3763: Sứt đầu mẻ trán (2) 20/07/2022
3760 Phi Thiên – Chương 3764: Để người của ngươi lên (1) 20/07/2022
3761 Phi Thiên – Chương 3765: Để người của ngươi lên (2) 20/07/2022
3762 Phi Thiên – Chương 3766: Công phá phòng tuyến (1) 20/07/2022
3763 Phi Thiên – Chương 3767: Công phá phòng tuyến (2) 20/07/2022
3764 Phi Thiên – Chương 3768: Kết bái (1) 20/07/2022
3765 Phi Thiên – Chương 3769: Kết bái (2) 20/07/2022
3766 Phi Thiên – Chương 3770: Tám trăm triệu nhân mã bị tiêu diệt (1) 20/07/2022
3767 Phi Thiên – Chương 3771: Tam trăm triệu nhân mã bị tiêu diệt (2) 20/07/2022
3768 Phi Thiên – Chương 3772: Lớn mật chết no, gan bé chết đói (1) 20/07/2022
3769 Phi Thiên – Chương 3773: Lớn mật chết no, gan bé chết đói (2) 20/07/2022
3770 Phi Thiên – Chương 3774: Lớn mật chết no, gan bé chết đói (3) 20/07/2022
3771 Phi Thiên – Chương 3775: Chính là đang uy hiếp ngươi (1) 20/07/2022
3772 Phi Thiên – Chương 3776: Chính là đang uy hiếp ngươi (2) 20/07/2022
3773 Phi Thiên – Chương 3777: Tay có thể hái xuống sao trời (1) 20/07/2022
3774 Phi Thiên – Chương 3778: Tay có thể hái xuống sao trời (2) 20/07/2022
3775 Phi Thiên – Chương 3779: Tay có thể hai xuống sao trời (3) 20/07/2022
3776 Phi Thiên – Chương 3780: Họ Ngưu kia là con chó điên(1) 20/07/2022
3777 Phi Thiên – Chương 3781: Họ Ngưu kia là con chó điên (2) 20/07/2022
3778 Phi Thiên – Chương 3782: Bạch nương tử (1) 20/07/2022
3779 Phi Thiên – Chương 3783: Bạch nương tử (2) 20/07/2022
3780 Phi Thiên – Chương 3784: Chiến hay là hàng? (1) 20/07/2022
3781 Phi Thiên – Chương 3785: Chiến hay là hàng? (2) 20/07/2022
3782 Phi Thiên – Chương 3786: Đằng Phi hàng (1) 20/07/2022
3783 Phi Thiên – Chương 3787: Đằng Phi hàng (2) 20/07/2022
3784 Phi Thiên – Chương 3788: Bản vương chính có ý đó (1) 20/07/2022
3785 Phi Thiên – Chương 3789: Bản vương chính có ý đó (2) 20/07/2022
3786 Phi Thiên – Chương 3790: Lão tặc, người đợi đấy cho ta! (1) 20/07/2022
3787 Phi Thiên – Chương 3791: Lão tặc, người đợi đấy cho ta!(2) 20/07/2022
3788 Phi Thiên – Chương 3792: Có nhân mã bất minh đang đến gần nơi này (1) 20/07/2022
3789 Phi Thiên – Chương 3793: Có nhân mã bất minh đang đến gần nơi này (2) 20/07/2022
3790 Phi Thiên – Chương 3794: Thùy chủ trầm phù (1) 20/07/2022
3791 Phi Thiên – Chương 3795: Thùy chủ trầm phù (2) 20/07/2022
3792 Phi Thiên – Chương 3796: Giỏi cho Thiên vương chưởng lệnh Bắc quân (1) 20/07/2022
3793 Phi Thiên – Chương 3797: Giỏi cho Thiên vương chưởng lệnh Bắc quân (2) 20/07/2022
3794 Phi Thiên – Chương 3798: Ta tất sẽ nhổ cỏ tận gốc Khấu gia (1) 20/07/2022
3795 Phi Thiên – Chương 3799: Ta tất sẽ nhổ cỏ tận gốc Khấu gia (2) 20/07/2022
3796 Phi Thiên – Chương 3800: Đối quyết (1) 20/07/2022
3797 Phi Thiên – Chương 3801: Đối quyết (2) 20/07/2022
3798 Phi Thiên – Chương 3802: Nhất thương bách sát (1) 20/07/2022
3799 Phi Thiên – Chương 3803: Nhất thương bạch sát (2) 20/07/2022
3800 Phi Thiên – Chương 3804: Xưng đế (1) 20/07/2022
3801 Phi Thiên – Chương 3805: Xưng đế (2) 20/07/2022
3802 Phi Thiên – Chương 3806: Tội trạng (1) 20/07/2022
3803 Phi Thiên – Chương 3807: Tội trạng (2) 20/07/2022
3804 Phi Thiên – Chương 3808: Chiến hỏa khắp thiên hạ (1) 20/07/2022
3805 Phi Thiên – Chương 3809: Chiến hỏa khắp thiên hạ (2) 20/07/2022
3806 Phi Thiên – Chương 3810: Thượng Quan Thanh là gian tế (1) 20/07/2022
3807 Phi Thiên – Chương 3811: Thượng Quan Thanh là gian tế (2) 20/07/2022
3808 Phi Thiên – Chương 3812: Cao Quán là gian tế? (1) 20/07/2022
3809 Phi Thiên – Chương 3813: Cao Quán là gian tế? (2) 20/07/2022
3810 Phi Thiên – Chương 3814: Trước cướp Trấn yêu tháp (1) 20/07/2022
3811 Phi Thiên – Chương 3815: Trước cướp Trấn yêu tháp (2) 20/07/2022
3812 Phi Thiên – Chương 3816: Tấn công Linh sơn (1) 20/07/2022
3813 Phi Thiên – Chương 3817: Tấn công Linh sơn (2) 20/07/2022
3814 Phi Thiên – Chương 3818: Trấn yêu tháp (1) 20/07/2022
3815 Phi Thiên – Chương 3819: Trấn yêu tháp (2) 20/07/2022
3816 Phi Thiên – Chương 3820: Phó thác (1) 20/07/2022
3817 Phi Thiên – Chương 3821: Phó thác (2) 20/07/2022
3818 Phi Thiên – Chương 3822: Người dám đánh bạt tai Bạch chủ (1) 20/07/2022
3819 Phi Thiên – Chương 3823: Người dám đánh bạt tai Bạch chủ (2) 20/07/2022
3820 Phi Thiên – Chương 3824: Chiến Vị Ương (1) 20/07/2022
3821 Phi Thiên – Chương 3825: Chiến Vị Ương (2) 20/07/2022
3822 Phi Thiên – Chương 3826: Tự bảo (1) 20/07/2022
3823 Phi Thiên – Chương 3827: Tự bảo (2) 20/07/2022
3824 Phi Thiên – Chương 3828: Ta chỉ có thể chiến tử (1) 20/07/2022
3825 Phi Thiên – Chương 3829: Ta chỉ có thể chiến tử (2) 20/07/2022
3826 Phi Thiên – Chương 3830: Khí như ý (1) 20/07/2022
3827 Phi Thiên – Chương 3831: Khí như ý (2) 20/07/2022
3828 Phi Thiên – Chương 3832: Cao Quán cử báo (1) 20/07/2022
3829 Phi Thiên – Chương 3833: Cao Quán cử báo (2) 20/07/2022
3830 Phi Thiên – Chương 3834: Kế ly gián (1) 20/07/2022
3831 Phi Thiên – Chương 3835: Kế ly gián (2) 20/07/2022
3832 Phi Thiên – Chương 3836: Ngoan cố kháng cự (1) 20/07/2022
3833 Phi Thiên – Chương 3837: Ngoan cố kháng cự (2) 20/07/2022
3834 Phi Thiên – Chương 3838: Ta đã minh bạch (1) 20/07/2022
3835 Phi Thiên – Chương 3839: Ta đã minh bạch (2) 20/07/2022
3836 Phi Thiên – Chương 3840: Cường lực chống lưng (1) 20/07/2022
3837 Phi Thiên – Chương 3841: Cường lực chống lưng (2) 20/07/2022
3838 Phi Thiên – Chương 3842: Nội loạn (1) 20/07/2022
3839 Phi Thiên – Chương 3843: Nội loạn (2) 20/07/2022
3840 Phi Thiên – Chương 3844: Khuyến hàng (1) 20/07/2022
3841 Phi Thiên – Chương 3845: Khuyến hàng (2) 20/07/2022
3842 Phi Thiên – Chương 3846: Một trong nhưng Long thần? (1) 20/07/2022
3843 Phi Thiên – Chương 3847: Một trong nhưng Long thần? (2) 20/07/2022
3844 Phi Thiên – Chương 3848: Quyết chiến sắp tới (1) 20/07/2022
3845 Phi Thiên – Chương 3849: Quyết chiến sắp tới (2) 20/07/2022
3846 Phi Thiên – Chương 3850: Yêu Tăng hiện, Long Thuyền xuất (1) 20/07/2022
3847 Phi Thiên – Chương 3851: Yêu Tăng hiện, Long Thuyền xuất (2) 20/07/2022
3848 Phi Thiên – Chương 3852: Kiếp nạn trần duyên (1) 20/07/2022
3849 Phi Thiên – Chương 3853: Kiếp nạn trần duyên (2) 20/07/2022
3850 Phi Thiên – Chương 3854: Kiếp này đại hung (1) 20/07/2022
3851 Phi Thiên – Chương 3855: Kiếp này đại hung (2) 20/07/2022
3852 Phi Thiên – Chương 3856: Như thần như thánh (1) 20/07/2022
3853 Phi Thiên – Chương 3857: Như thần như thánh (2) 20/07/2022
3854 Phi Thiên – Chương 3858: Đại thế đã mất (1) 20/07/2022
3855 Phi Thiên – Chương 3859: Đại thế đã mất (2) 20/07/2022
3856 Phi Thiên – Chương 3860: Thắng! Thắng! Thắng! (1) 20/07/2022
3857 Phi Thiên – Chương 3861: Thắng! Thắng! Thắng! (2) 20/07/2022
3858 Phi Thiên – Chương 3862: Đừng để bệ hạ khó xử (1) 20/07/2022
3859 Phi Thiên – Chương 3863: Đừng để bệ hạ khó xử (2) 20/07/2022
3860 Phi Thiên – Chương 3864: Là phúc người hưởng, là tội ngươi chịu (1) 20/07/2022
3861 Phi Thiên – Chương 3865: Là phúc người hưởng, là tội ngươi chịu (2) 20/07/2022
3862 Phi Thiên – Chương 3866: Ta trục xuất chính mình ra khỏi sư môn (1) 20/07/2022
3863 Phi Thiên – Chương 3867: Ta trục xuất chính mình ra khỏi sư môn (2) 20/07/2022
3864 Phi Thiên – Chương 3868: Đại thanh trừng bắt đầu (1) 20/07/2022
3865 Phi Thiên – Chương 3869: Đại thanh trừng bắt đầu (2) 20/07/2022
3866 Phi Thiên – Chương 3870: Thổi phồng (1) 20/07/2022
3867 Phi Thiên – Chương 3871: Thổi phồng (2) 20/07/2022
3868 Phi Thiên – Chương 3872: Tào Mãn chi hận (1) 20/07/2022
3869 Phi Thiên – Chương 3873: Tào Mãn chi hận (2) 20/07/2022
3870 Phi Thiên – Chương 3874: Theo đại thế (1) 20/07/2022
3871 Phi Thiên – Chương 3875: Theo đại thế (2) 20/07/2022
3872 Phi Thiên – Chương 3876: Chuyện cũ không thể quay đầu (1) 20/07/2022
3873 Phi Thiên – Chương 3877: Chuyện cũ không thể quay đầu (2) 20/07/2022
3874 Phi Thiên – Chương 3878: Mỹ nhân như ngọc (1) 21/07/2022
3875 Phi Thiên – Chương 3879: Mỹ nhân như ngọc (2) 21/07/2022
3876 Phi Thiên – Chương 3880: Bệ hạ tha mạng (1) 21/07/2022
3877 Phi Thiên – Chương 3881: Bệ hạ tha mạng (2) 21/07/2022
3878 Phi Thiên – Chương 3882: Lục bà bà nay rốt cuộc là có lai lịch gì? (1) 21/07/2022
3879 Phi Thiên – Chương 3883: Lục bà bà nay rốt cuộc là có lai lịch gì? (2) 21/07/2022
3880 Phi Thiên – Chương 3884: Toàn bằng tự nguyện (1) 21/07/2022
3881 Phi Thiên – Chương 3885: Toàn bằng tự nguyện (2) 21/07/2022
3882 Phi Thiên – Chương 3886: Không có lựa chọn khác (1) 21/07/2022
3883 Phi Thiên – Chương 3887: Không có lựa chọn khác (2) 21/07/2022
3884 Phi Thiên – Chương 3888: Qua sông đoạn cầu (1) 21/07/2022
3885 Phi Thiên – Chương 3889: Qua sông đoạn cầu (2) 21/07/2022
3886 Phi Thiên – Chương 3890: Tiện nhân phụ ta (1) 21/07/2022
3887 Phi Thiên – Chương 3891: Tiện nhân phụ ta (2) 21/07/2022
3888 Phi Thiên – Chương 3892: Yến Đại ca (1) 21/07/2022
3889 Phi Thiên – Chương 3893: Yến Đại ca (2) 21/07/2022
3890 Phi Thiên – Chương 3894: Từ Đường Nhiên hiện ngôn (1) 21/07/2022
3891 Phi Thiên – Chương 3895: Từ Đường Nhiên hiện ngôn (2) 21/07/2022
3892 Phi Thiên – Chương 3896: Nơm nớp lo sợ (1) 21/07/2022
3893 Phi Thiên – Chương 3897: Nơm nớp lo sợ (2) 21/07/2022
3894 Phi Thiên – Chương 3898: Trợn mắt há mồm (1) 21/07/2022
3895 Phi Thiên – Chương 3899: Trợn mắt há mồm (2) 21/07/2022
3896 Phi Thiên – Chương 3900: Đã từng là thiên hậu (1) 21/07/2022
3897 Phi Thiên – Chương 3901: Đã từng là thiên hậu (2) 21/07/2022
3898 Phi Thiên – Chương 3902: Miêu Nghị đã chết (1) 21/07/2022
3899 Phi Thiên – Chương 3903: Miêu Nghị đã chết (2) 21/07/2022
3900 Phi Thiên – Chương 3904: Diêm La Vương (1) 21/07/2022
3901 Phi Thiên – Chương 3905: Diêm La Vương (2) 21/07/2022
3902 Phi Thiên – Chương 3906: Bốn chén rượu (1) 21/07/2022
3903 Phi Thiên – Chương 3907: Bốn chén rượu (2) 21/07/2022
3904 Phi Thiên – Chương 3908: Hắn sẽ nhớ đến ư? (1) 21/07/2022
3905 Phi Thiên – Chương 3909: Hắn sẽ nhớ đến ư? (2) 21/07/2022
3906 Phi Thiên – Chương 3910: Ngươi là ai? (1) 21/07/2022
3907 Phi Thiên – Chương 3911: Ngươi là ai? (2) 21/07/2022
3908 Phi Thiên – Chương 3912: Trẫm hứa đời này ngươi vừa lòng thỏa ý (1) 21/07/2022
3909 Phi Thiên – Chương 3913: Trẫm hứa đời này ngươi vừa lòng thỏa ý (2) 21/07/2022
3910 Phi Thiên – Chương 3913: trẫm hứa đời này ngươi vừa lòng thỏa ý (2) 21/07/2022

Bình luận