Thông tin truyện

Ngũ Hồ Chiến Sử

Tác giả:

Chu Hiển

Thể loại:

Kiếm Hiệp , Lịch Sử

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

156
8
Số lượng đánh giá: 1

Ngũ Hồ Chiến Sử

Triều đại nhà Hán từ lúc Hán Cao Tổ chém rắn trắng, dựng cờ khởi nghĩa, thống nhất thiên hạ. Sau lại được Hán Quang Vũ Đế trùng hưng, truyền đến đời Hiến Đế thì phân chia thành tam quốc Ngụy, Thục, Ngô. Tam quốc đỉnh lập, chia ba thiên hạ được sáu mươi năm thì quy về họ Tư Mã, lập nên nhà Tấn, thiên hạ thái bình, đến khi họ Tư Mã suy bại, xảy ra loạn bát vương, Ngũ Hồ quật khởi. Hai mươi lăm năm sau, người Hung Nô vây hãm Trường An, hoàng đế Tư Mã Nghiệp ra hàng. Họ Tư Mã dời về Giang Tả, cùng người Hồ phân chia thiên hạ, lập nên nhà Đông Tấn.

Quận Thanh Hà thuộc về Mạc châu, thời Xuân Thu thuộc nước Tấn, thời thất quốc thì thuộc Triệu, đến khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, cải thành Cự Lộc quận, về sau Hán Cao Tổ lại đổi Cự Lộc quận thành Thanh Hà quận, Thanh Hà quận có tổng cộng mười bốn huyện, là một quận quan trọng thời Tần, đến thời Hán lại là quận nắm đầu mối tin tức. Quận Thanh Hà tuy lớn như thế nhưng huyện Thanh Hà lại chỉ là một huyện nho nhỏ.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 1 25/10/2021
2 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 2 25/10/2021
3 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 3 25/10/2021
4 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 4 25/10/2021
5 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 5 25/10/2021
6 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 6 25/10/2021
7 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 7 25/10/2021
8 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 8 25/10/2021
9 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 9 25/10/2021
10 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 10 25/10/2021
11 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 11 25/10/2021
12 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 12 25/10/2021
13 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 13 25/10/2021
14 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 14 25/10/2021
15 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 15 25/10/2021
16 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 16 29/10/2021
17 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 17 29/10/2021
18 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 18 29/10/2021
19 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 19 29/10/2021
20 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 20 29/10/2021
21 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 21 29/10/2021
22 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 22 29/10/2021
23 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 23 29/10/2021
24 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 24 29/10/2021
25 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 25 29/10/2021
26 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 26 29/10/2021
27 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 27 29/10/2021
28 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 28 29/10/2021
29 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 29 29/10/2021
30 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 30 29/10/2021
31 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 31 29/10/2021
32 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 32 29/10/2021
33 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 33 29/10/2021
34 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 34 29/10/2021
35 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 35 29/10/2021
36 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 36 29/10/2021
37 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 38 29/10/2021
38 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 38 29/10/2021
39 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 39 29/10/2021
40 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 40 29/10/2021
41 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 41 29/10/2021
42 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 42 29/10/2021
43 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 43 29/10/2021
44 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 44 29/10/2021
45 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 45 29/10/2021
46 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 46 29/10/2021
47 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 47 29/10/2021
48 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 48 29/10/2021
49 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 49 29/10/2021
50 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 50 29/10/2021
51 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 51 08/04/2022
52 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 52 08/04/2022
53 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 53 08/04/2022
54 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 54 08/04/2022
55 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 55 08/04/2022
56 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 56 08/04/2022
57 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 57 08/04/2022
58 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 58 08/04/2022
59 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 59 08/04/2022
60 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 60 08/04/2022
61 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 61 08/04/2022
62 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 62 08/04/2022
63 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 63 08/04/2022
64 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 64 08/04/2022
65 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 65 08/04/2022
66 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 66 08/04/2022
67 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 67 08/04/2022
68 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 68 08/04/2022
69 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 69 08/04/2022
70 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 70 08/04/2022
71 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 71 08/04/2022
72 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 72 08/04/2022
73 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 73 08/04/2022
74 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 74 08/04/2022
75 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 75 08/04/2022
76 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 76 08/04/2022
77 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 77 08/04/2022
78 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 78 08/04/2022
79 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 79 08/04/2022
80 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 80 08/04/2022
81 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 81 08/04/2022
82 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 82 08/04/2022
83 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 83 08/04/2022
84 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 84 08/04/2022
85 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 85 08/04/2022
86 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 86 08/04/2022
87 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 87 08/04/2022
88 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 88 08/04/2022
89 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 89 08/04/2022
90 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 90 08/04/2022
91 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 91 08/04/2022
92 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 92 08/04/2022
93 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 93 08/04/2022
94 Ngũ Hồ Chiến Sử – Chương 94: Hậu ký 08/04/2022

Bình luận