Thông tin truyện

Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Tác giả:

Nhất Kiếm Tươi Mát

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Đang cập nhật

Lượt xem:

198

Nghịch Kiếm Cuồng Thần

Thiếu niên lâm hiên, linh mạch bị phong, bị người khinh nhục. Ngẫu nhiên đến thần bí tiểu kiếm, khai linh mạch, luyện thần công, ngộ vô thượng kiếm đạo, diễn biến công phạt thánh thuật! Nhất kiếm sao trời diệt, nhất kiếm quỷ thần kinh! Nhất kiếm nơi tay, một đời cuồng thần!

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1 18/05/2016
2 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 2 18/05/2016
3 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 3 18/05/2016
4 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 4 18/05/2016
5 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 5 18/05/2016
6 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 6 18/05/2016
7 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 7 18/05/2016
8 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 8 18/05/2016
9 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 9 18/05/2016
10 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 10 18/05/2016
11 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 11 18/05/2016
12 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 12 18/05/2016
13 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 13 18/05/2016
14 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 14 18/05/2016
15 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 15 18/05/2016
16 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 16 18/05/2016
17 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 17 18/05/2016
18 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 18 18/05/2016
19 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 19 18/05/2016
20 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 20 18/05/2016
21 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 21 18/05/2016
22 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 22 18/05/2016
23 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 23 18/05/2016
24 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 24 18/05/2016
25 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 25 18/05/2016
26 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 26 18/05/2016
27 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 27 18/05/2016
28 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 28 18/05/2016
29 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 29 18/05/2016
30 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 30 18/05/2016
31 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 31 18/05/2016
32 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 32 18/05/2016
33 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 33 18/05/2016
34 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 34 18/05/2016
35 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 35 18/05/2016
36 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 36 18/05/2016
37 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 37 18/05/2016
38 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 38 18/05/2016
39 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 39 18/05/2016
40 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 40 18/05/2016
41 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 41 18/05/2016
42 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 42 18/05/2016
43 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 43 18/05/2016
44 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 44 18/05/2016
45 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 45 18/05/2016
46 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 46 18/05/2016
47 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 47 18/05/2016
48 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 48 18/05/2016
49 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 49 18/05/2016
50 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 50 18/05/2016
51 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 51 18/05/2016
52 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 52 18/05/2016
53 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 53 18/05/2016
54 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 54 18/05/2016
55 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 55 18/05/2016
56 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 56 18/05/2016
57 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 57 18/05/2016
58 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 58 18/05/2016
59 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 59 18/05/2016
60 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 60 18/05/2016
61 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 61 18/05/2016
62 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 62 18/05/2016
63 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 63 18/05/2016
64 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 64 18/05/2016
65 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 65 18/05/2016
66 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 66 18/05/2016
67 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 67 18/05/2016
68 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 68 18/05/2016
69 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 69 18/05/2016
70 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 70 18/05/2016
71 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 71 18/05/2016
72 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 72 18/05/2016
73 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 73 18/05/2016
74 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 74 18/05/2016
75 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 75 18/05/2016
76 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 76 18/05/2016
77 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 77 18/05/2016
78 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 78 18/05/2016
79 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 79 18/05/2016
80 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 80 18/05/2016
81 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 81 18/05/2016
82 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 82 18/05/2016
83 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 83 18/05/2016
84 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 84 18/05/2016
85 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 85 18/05/2016
86 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 86 18/05/2016
87 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 87 18/05/2016
88 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 88 18/05/2016
89 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 89 18/05/2016
90 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 90 18/05/2016
91 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 91 18/05/2016
92 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 92 18/05/2016
93 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 93 18/05/2016
94 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 94 18/05/2016
95 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 95 18/05/2016
96 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 96 18/05/2016
97 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 97 18/05/2016
98 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 98 18/05/2016
99 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 99 18/05/2016
100 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 100 18/05/2016
101 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 101 18/05/2016
102 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 102 18/05/2016
103 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 103 18/05/2016
104 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 104 18/05/2016
105 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 105 18/05/2016
106 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 106 18/05/2016
107 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 107 18/05/2016
108 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 108 18/05/2016
109 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 109 18/05/2016
110 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 110 18/05/2016
111 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 111 18/05/2016
112 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 112 18/05/2016
113 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 113 18/05/2016
114 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 114 18/05/2016
115 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 115 18/05/2016
116 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 116 18/05/2016
117 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 117 18/05/2016
118 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 118 18/05/2016
119 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 119 18/05/2016
120 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 120 18/05/2016
121 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 121 18/05/2016
122 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 122 18/05/2016
123 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 123 18/05/2016
124 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 124 18/05/2016
125 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 125 18/05/2016
126 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 126 18/05/2016
127 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 127 18/05/2016
128 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 128 18/05/2016
129 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 129 18/05/2016
130 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 130 18/05/2016
131 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 131 18/05/2016
132 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 132 18/05/2016
133 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 133 18/05/2016
134 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 134 18/05/2016
135 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 135 18/05/2016
136 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 136 18/05/2016
137 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 137 18/05/2016
138 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 138 18/05/2016
139 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 139 18/05/2016
140 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 140 18/05/2016
141 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 141 18/05/2016
142 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 142 18/05/2016
143 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 143 18/05/2016
144 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 144 18/05/2016
145 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 145 18/05/2016
146 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 146 18/05/2016
147 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 147 18/05/2016
148 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 148 18/05/2016
149 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 149 18/05/2016
150 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 150 18/05/2016
151 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 151 18/05/2016
152 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 152 18/05/2016
153 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 153 18/05/2016
154 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 154 18/05/2016
155 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 155 18/05/2016
156 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 156 18/05/2016
157 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 157 18/05/2016
158 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 158 18/05/2016
159 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 159 18/05/2016
160 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 160 18/05/2016
161 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 161 18/05/2016
162 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 162 18/05/2016
163 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 163 18/05/2016
164 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 164 18/05/2016
165 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 165 18/05/2016
166 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 166 18/05/2016
167 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 167 18/05/2016
168 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 168 18/05/2016
169 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 169 18/05/2016
170 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 170 18/05/2016
171 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 171 18/05/2016
172 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 172 18/05/2016
173 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 173 18/05/2016
174 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 174 18/05/2016
175 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 175 18/05/2016
176 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 176 18/05/2016
177 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 177 18/05/2016
178 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 178 20/10/2021
179 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 179 20/10/2021
180 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 180 20/10/2021
181 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 181 20/10/2021
182 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 182 20/10/2021
183 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 183 20/10/2021
184 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 184 20/10/2021
185 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 185 20/10/2021
186 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 186 20/10/2021
187 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 187 20/10/2021
188 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 188 20/10/2021
189 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 189 20/10/2021
190 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 190 20/10/2021
191 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 191 20/10/2021
192 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 192 20/10/2021
193 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 193 20/10/2021
194 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 194 20/10/2021
195 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 195 20/10/2021
196 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 196 20/10/2021
197 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 197 20/10/2021
198 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 198 20/10/2021
199 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 199 20/10/2021
200 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 200 20/10/2021
201 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 201 20/10/2021
202 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 202 20/10/2021
203 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 203 20/10/2021
204 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 204 20/10/2021
205 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 205 20/10/2021
206 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 206 20/10/2021
207 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 207 20/10/2021
208 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 208 20/10/2021
209 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 209 20/10/2021
210 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 210 20/10/2021
211 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 211 20/10/2021
212 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 212 20/10/2021
213 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 213 20/10/2021
214 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 214 20/10/2021
215 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 215 20/10/2021
216 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 216 20/10/2021
217 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 217 20/10/2021
218 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 218 20/10/2021
219 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 219 20/10/2021
220 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 220 20/10/2021
221 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 221 20/10/2021
222 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 222 20/10/2021
223 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 223 20/10/2021
224 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 224 20/10/2021
225 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 225 20/10/2021
226 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 226 20/10/2021
227 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 227 20/10/2021
228 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 228 20/10/2021
229 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 229 20/10/2021
230 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 230 20/10/2021
231 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 231 20/10/2021
232 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 232 20/10/2021
233 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 233 20/10/2021
234 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 234 20/10/2021
235 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 235 20/10/2021
236 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 236 20/10/2021
237 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 237 20/10/2021
238 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 238 20/10/2021
239 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 239 20/10/2021
240 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 240 20/10/2021
241 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 241 20/10/2021
242 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 242 20/10/2021
243 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 243 20/10/2021
244 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 244 20/10/2021
245 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 245 20/10/2021
246 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 246 20/10/2021
247 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 247 20/10/2021
248 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 248 20/10/2021
249 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 249 20/10/2021
250 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 250 20/10/2021
251 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 251 25/10/2021
252 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 252 25/10/2021
253 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 253 25/10/2021
254 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 254 25/10/2021
255 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 255 25/10/2021
256 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 256 25/10/2021
257 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 257 25/10/2021
258 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 258 25/10/2021
259 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 259 25/10/2021
260 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 260 25/10/2021
261 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 261 25/10/2021
262 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 262 25/10/2021
263 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 263 25/10/2021
264 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 264 25/10/2021
265 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 265 25/10/2021
266 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 266 25/10/2021
267 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 267 25/10/2021
268 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 268 25/10/2021
269 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 269 25/10/2021
270 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 270 25/10/2021
271 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 271 11/12/2021
272 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 272 11/12/2021
273 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 273 11/12/2021
274 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 274 11/12/2021
275 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 275 11/12/2021
276 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 276 11/12/2021
277 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 277 11/12/2021
278 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 278 11/12/2021
279 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 279 11/12/2021
280 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 280 11/12/2021
281 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 281 11/12/2021
282 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 282 11/12/2021
283 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 283 11/12/2021
284 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 284 11/12/2021
285 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 285 11/12/2021
286 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 286 11/12/2021
287 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 287 11/12/2021
288 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 288 11/12/2021
289 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 289 11/12/2021
290 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 290 11/12/2021
291 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 291 11/12/2021
292 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 292 11/12/2021
293 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 293 11/12/2021
294 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 293 11/12/2021
295 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 294 11/12/2021
296 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 295 11/12/2021
297 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 296 11/12/2021
298 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 297 11/12/2021
299 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 298 11/12/2021
300 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 299 11/12/2021
301 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 300 11/12/2021
302 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 301 12/12/2021
303 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 302 12/12/2021
304 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 303 12/12/2021
305 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 304 12/12/2021
306 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 305 12/12/2021
307 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 306 12/12/2021
308 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 307 12/12/2021
309 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 308 12/12/2021
310 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 309 12/12/2021
311 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 310 12/12/2021
312 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 311 12/12/2021
313 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 312 12/12/2021
314 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 313 12/12/2021
315 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 314 12/12/2021
316 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 315 12/12/2021
317 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 316 12/12/2021
318 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 317 12/12/2021
319 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 318 12/12/2021
320 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 319 12/12/2021
321 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 320 12/12/2021
322 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 321 12/12/2021
323 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 322 12/12/2021
324 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 323 12/12/2021
325 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 324 12/12/2021
326 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 325 12/12/2021
327 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 326 12/12/2021
328 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 327 12/12/2021
329 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 328 12/12/2021
330 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 329 12/12/2021
331 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 330 12/12/2021
332 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 331 16/12/2021
333 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 332 16/12/2021
334 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 333 16/12/2021
335 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 334 16/12/2021
336 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 335 16/12/2021
337 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 336 16/12/2021
338 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 337 16/12/2021
339 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 338 16/12/2021
340 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 339 16/12/2021
341 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 340 16/12/2021
342 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 341 16/12/2021
343 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 342 16/12/2021
344 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 343 16/12/2021
345 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 344 16/12/2021
346 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 345 16/12/2021
347 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 346 16/12/2021
348 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 347 16/12/2021
349 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 348 16/12/2021
350 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 349 16/12/2021
351 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 350 16/12/2021
352 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 351 16/12/2021
353 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 352 16/12/2021
354 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 353 16/12/2021
355 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 354 16/12/2021
356 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 355 16/12/2021
357 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 356 16/12/2021
358 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 357 16/12/2021
359 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 358 16/12/2021
360 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 359 16/12/2021
361 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 360 16/12/2021
362 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 361 28/12/2021
363 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 362 28/12/2021
364 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 363 28/12/2021
365 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 364 28/12/2021
366 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 365 28/12/2021
367 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 366 28/12/2021
368 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 367 28/12/2021
369 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 368 28/12/2021
370 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 369 28/12/2021
371 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 370 28/12/2021
372 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 371 28/12/2021
373 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 372 28/12/2021
374 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 373 28/12/2021
375 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 374 28/12/2021
376 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 375-376 28/12/2021
377 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 377 28/12/2021
378 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 378 28/12/2021
379 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 379 28/12/2021
380 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 380 28/12/2021
381 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 381 01/01/2022
382 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 382 01/01/2022
383 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 383 01/01/2022
384 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 384 01/01/2022
385 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 385 01/01/2022
386 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 386 01/01/2022
387 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 387 01/01/2022
388 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 388 01/01/2022
389 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 389 01/01/2022
390 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 390 01/01/2022
391 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 391 01/01/2022
392 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 392 01/01/2022
393 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 393 01/01/2022
394 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 394 01/01/2022
395 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 395 01/01/2022
396 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 396 01/01/2022
397 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 397 01/01/2022
398 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 398 01/01/2022
399 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 399 01/01/2022
400 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 400 01/01/2022
401 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 401 01/01/2022
402 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 402 01/01/2022
403 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 403 01/01/2022
404 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 404 01/01/2022
405 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 405 01/01/2022
406 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 406 01/01/2022
407 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 407 01/01/2022
408 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 408 01/01/2022
409 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 409 01/01/2022
410 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 410 01/01/2022
411 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 411 01/01/2022
412 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 412 01/01/2022
413 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 413 01/01/2022
414 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 414 01/01/2022
415 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 415 01/01/2022
416 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 416 01/01/2022
417 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 417 01/01/2022
418 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 418 01/01/2022
419 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 419 01/01/2022
420 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 420 01/01/2022
421 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 421 03/01/2022
422 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 422 03/01/2022
423 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 423 03/01/2022
424 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 424 03/01/2022
425 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 425 03/01/2022
426 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 426 03/01/2022
427 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 427 03/01/2022
428 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 428 03/01/2022
429 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 429 03/01/2022
430 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 430 03/01/2022
431 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 431-432 : Tư cách là đánh ra! 09/01/2022
432 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 433 09/01/2022
433 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 434 09/01/2022
434 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 435 09/01/2022
435 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 436 09/01/2022
436 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 437 09/01/2022
437 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 438 09/01/2022
438 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 439 09/01/2022
439 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 440 09/01/2022
440 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 441 09/01/2022
441 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 442 09/01/2022
442 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 443 09/01/2022
443 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 444 09/01/2022
444 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 445 09/01/2022
445 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 446 09/01/2022
446 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 447 09/01/2022
447 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 448 09/01/2022
448 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 449 09/01/2022
449 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 450 09/01/2022
450 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 451 09/01/2022
451 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 452 09/01/2022
452 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 453 09/01/2022
453 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 454 09/01/2022
454 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 455 09/01/2022
455 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 456 09/01/2022
456 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 457 09/01/2022
457 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 458 09/01/2022
458 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 459 09/01/2022
459 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 460 09/01/2022
460 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 461 09/01/2022
461 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 462 09/01/2022
462 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 463 09/01/2022
463 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 464 09/01/2022
464 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 465 09/01/2022
465 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 466 09/01/2022
466 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 467 09/01/2022
467 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 468 09/01/2022
468 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 469 09/01/2022
469 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 470 09/01/2022
470 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 471 09/01/2022
471 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 472 09/01/2022
472 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 473 09/01/2022
473 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 474 09/01/2022
474 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 475 09/01/2022
475 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 476 09/01/2022
476 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 477 09/01/2022
477 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 478 09/01/2022
478 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 479 09/01/2022
479 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 480 09/01/2022
480 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 481 13/01/2022
481 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 482 13/01/2022
482 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 483 13/01/2022
483 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 484 13/01/2022
484 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 485 13/01/2022
485 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 486 13/01/2022
486 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 487 13/01/2022
487 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 488 13/01/2022
488 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 489 13/01/2022
489 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 490 13/01/2022
490 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 491 19/01/2022
491 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 492 19/01/2022
492 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 493 19/01/2022
493 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 494 19/01/2022
494 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 495 19/01/2022
495 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 496 19/01/2022
496 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 497 19/01/2022
497 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 498 19/01/2022
498 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 499 19/01/2022
499 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 500 19/01/2022
500 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 501 19/01/2022
501 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 502 19/01/2022
502 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 503 19/01/2022
503 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 504 19/01/2022
504 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 505 19/01/2022
505 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 506 19/01/2022
506 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 507 19/01/2022
507 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 508 19/01/2022
508 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 509 19/01/2022
509 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 510 19/01/2022
510 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 511 19/01/2022
511 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 512 19/01/2022
512 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 513 19/01/2022
513 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 514 19/01/2022
514 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 515 19/01/2022
515 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 516 19/01/2022
516 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 517 19/01/2022
517 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 518 19/01/2022
518 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 519 19/01/2022
519 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 520 19/01/2022
520 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 521 19/01/2022
521 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 522 19/01/2022
522 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 523 19/01/2022
523 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 524 19/01/2022
524 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 525 19/01/2022
525 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 526 19/01/2022
526 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 527 19/01/2022
527 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 528 19/01/2022
528 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 529 19/01/2022
529 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 530 19/01/2022
530 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 531 19/01/2022
531 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 532 19/01/2022
532 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 533 19/01/2022
533 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 534 19/01/2022
534 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 535 19/01/2022
535 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 536 19/01/2022
536 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 537 19/01/2022
537 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 538 19/01/2022
538 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 539 19/01/2022
539 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 540 19/01/2022
540 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 541 : Tửu Gia rời đi 10/04/2022
541 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 542 : Tề tụ Bạch Cốt Sơn 10/04/2022
542 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 543 : Trở nên gay gắt huyết mạch chi lực 10/04/2022
543 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 544 : Một kiếm song giết 10/04/2022
544 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 545 : Lão tổ tông thức tỉnh! 10/04/2022
545 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 546 : Nữa vào Di Thất Thần Điện 10/04/2022
546 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 547 : Âm Binh 10/04/2022
547 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 548 : Oan gia ngõ hẹp 10/04/2022
548 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 549 : Run rẩy chiến! 10/04/2022
549 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 550 : Hoảng sợ hồn lệ 10/04/2022
550 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 551 : Sát Lục chi kiếm 10/04/2022
551 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – 10/04/2022
552 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 553 : Không đầu kỵ sĩ 10/04/2022
553 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 554 : Ly khai 10/04/2022
554 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 555 : Chặn giết Lâm Hiên! 10/04/2022
555 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 556 : Mặt trời lặn sa mạc 10/04/2022
556 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 557 : Nguyên Dương thạch 10/04/2022
557 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 558 : Sa mạc kinh hồn 10/04/2022
558 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 559 : Chạy ra sinh thiên 10/04/2022
559 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 561 : Công tử cứu ta! 10/04/2022
560 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 562 : Sẽ lăn sẽ chết! 10/04/2022
561 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 563 : Đao ý rất mạnh sao? 10/04/2022
562 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 564 : Tiện tiện tiện nhân! 10/04/2022
563 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 565 : Kiếm không phải là như thế dùng 10/04/2022
564 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 566 : Chém giết cực hạn kiếm khách 10/04/2022
565 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 567 : Cướp giật mạch khoáng 10/04/2022
566 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 568 : Sưu hồn! 10/04/2022
567 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 569 : Đại mạc Phong Vân 10/04/2022
568 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 570 : Ai cho ngươi đi? 10/04/2022
569 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 571 : Lưu Sa thành 10/04/2022
570 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 572 : Lão tử là nam nhân! 10/04/2022
571 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 573 : Mời 10/04/2022
572 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 574 : Ta muốn cùng ngươi quyết đấu! 10/04/2022
573 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 575 : Hắc Trân Châu 10/04/2022
574 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 576 : Chủ ý 10/04/2022
575 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 577 : Uông gia đấu vũ tràng 10/04/2022
576 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 578 : Hạ Hà 10/04/2022
577 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 579 : Lâm Hiên lên sân khấu 10/04/2022
578 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 580 : Nhất chiêu chế địch 10/04/2022
579 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 581 : Thắng liên tiếp 10/04/2022
580 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 582 : Còn muốn tiếp tục không? 10/04/2022
581 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 583 : Huyền xà ám kình 10/04/2022
582 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 584 : Hạ Hà quỳ! 10/04/2022
583 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 585 : Uông gia giận! 10/04/2022
584 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 586 : Thanh Phong cung 10/04/2022
585 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 587 : Uông phong muốn điên rồi! 10/04/2022
586 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 588 : Thượng Cổ tuyệt học 10/04/2022
587 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 589 : Uông Phong cũng thất bại 10/04/2022
588 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 590 : Trấn tràng cao thủ 10/04/2022
589 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 591 : Vạn thú quyền 10/04/2022
590 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 592 : Hoàng kim tiễn 10/04/2022
591 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 593 : 10 thắng liên tiếp! 10/04/2022
592 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 594 : Khốn giết 10/04/2022
593 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 595 : Ngươi không chết? 10/04/2022
594 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 596 : Kỳ trân giao lưu hội 10/04/2022
595 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 597 : Vương giả gia tộc 10/04/2022
596 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 598 : Trầm Diệu Thiên 10/04/2022
597 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 599 : Dị thường kiêu ngạo 10/04/2022
598 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 600 : Ngang nhúng một tay 10/04/2022
599 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 601 : Hồng liên chiến giáp 13/04/2022
600 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 602 : Cùng lên đi 13/04/2022
601 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 603 : Nộ Phong 13/04/2022
602 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 604 : Lấy một địch tam 13/04/2022
603 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 605 : Hết bạo 13/04/2022
604 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 606 : Giá trên trời linh thạch 13/04/2022
605 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 607 : Kinh thiên đánh cuộc! 13/04/2022
606 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 608 : Thủy chi lực 13/04/2022
607 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 609 : Yêu huyết đan 13/04/2022
608 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 610 : Đổi chủ 13/04/2022
609 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 611 : Mời 13/04/2022
610 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 612 : Ám sát rừng rậm 13/04/2022
611 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 613 : Vạn mộc phủ xuống 13/04/2022
612 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 614 : Ma vân đằng 13/04/2022
613 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 615 : Thành chủ thọ yến 13/04/2022
614 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 616 : Hắn còn sống! 13/04/2022
615 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 617 : Không được khác tất tất! 13/04/2022
616 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 618 : Cuồng nhân 13/04/2022
617 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 619 : Vỏ rùa phòng ngự 13/04/2022
618 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 620 : Phế bỏ 13/04/2022
619 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 621 : Tương lai đường 17/04/2022
620 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 622 : Trở về bổn nguyên 17/04/2022
621 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 623 : Đập tràng tử! 17/04/2022
622 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 624 : Một chỉ chế địch 17/04/2022
623 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 625 : La Liệt 17/04/2022
624 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 626 : Kim quang liệt diễm sóng 17/04/2022
625 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 627 : Quang Minh Chi Mâu 17/04/2022
626 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 628 : Kịch liệt va chạm 17/04/2022
627 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 629 : Võ hồn hình thức ban đầu 17/04/2022
628 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 630 : Bất Bại Chi Vương 17/04/2022
629 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 631 : Cường thế đến cùng! 17/04/2022
630 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 632 : Chiến Thần cung 17/04/2022
631 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 633 : Kinh thế người 17/04/2022
632 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 634 : Ngộ Kiếm 17/04/2022
633 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 635 : Viên mãn kiếm ý 17/04/2022
634 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 636 : Cấm Kỵ Chi Địa 17/04/2022
635 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 637 : Báo thù thời khắc 17/04/2022
636 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 638 : Toàn diệt! 17/04/2022
637 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 639 : Kinh khủng sinh linh 17/04/2022
638 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 640 : Xét nhà nữa! 17/04/2022
639 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 641 : Trộm Thánh tới? 17/04/2022
640 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 642 : Tuyệt thế cao thủ 17/04/2022
641 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 643 : Tranh phong 17/04/2022
642 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 644 : Hắc Mộc Nhai 17/04/2022
643 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 645 : Lôi đình xuất thủ 17/04/2022
644 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 646 : Long Kiếm 17/04/2022
645 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 647 : Cuộc chiến sinh tử 17/04/2022
646 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 648 : Tử vong hoa táng 17/04/2022
647 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 649 : Hắc Mộc Nhai bại! 17/04/2022
648 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 650 : Yến Xích Thiên 17/04/2022
649 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 651 : Thiên Ma vực tràng 17/04/2022
650 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 652 : Một bước vạn Ma đều diệt 17/04/2022
651 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 653 : Hỏa ma Chúc Thiên 17/04/2022
652 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 654 : U Minh phần mâu 17/04/2022
653 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 655 : Một kiếm phong cổ họng! 17/04/2022
654 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 656 : Ngươi đi hết 17/04/2022
655 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 657 : Không sứt mẻ công tử 17/04/2022
656 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 658 : Nhất chiêu phân thắng bại 17/04/2022
657 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 659 : Đánh lén 17/04/2022
658 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 660 : Đao hồn Kiếm hồn! 17/04/2022
659 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 661 : Giết người đêm 18/04/2022
660 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 662 : Liên thủ vây giết 18/04/2022
661 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 663 : Cuồng chưởng thư sinh 18/04/2022
662 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 664 : Gây xích mích 18/04/2022
663 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 665 : Ngươi chính là đệ nhất nhân? 18/04/2022
664 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 666 : Cho ngươi lăn nghe được không! 18/04/2022
665 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 667 : Liên minh đấu vũ hội 18/04/2022
666 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 668 : Thiếu niên thiên tài 18/04/2022
667 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 669 : Kêu gào? Đánh ngươi mặt! 18/04/2022
668 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 670 : Khắp nơi thiên kiêu 18/04/2022
669 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 671 : Liên minh đấu vũ bắt đầu thi đấu! 19/04/2022
670 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 672 : Trận chiến đầu tiên Lâm Hiên! 19/04/2022
671 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 673 : Một kiếm chém thiên kiêu! 19/04/2022
672 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 674 : Thanh niên tóc vàng 19/04/2022
673 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 675 : Phòng ngự mạnh nhất 19/04/2022
674 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 676 : Màu vàng con mắt thứ ba! 19/04/2022
675 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 677 : Giết ngươi một kiếm đủ để! 19/04/2022
676 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 678 : Kiếm hồn! 19/04/2022
677 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 679 : Mộ Dung Khuynh Thành 19/04/2022
678 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 680 : Tiên tử mời 19/04/2022
679 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 681 : Khốn cảnh hai gã Tôn giả vây giết! 19/04/2022
680 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 682 : Vô tình xuất thủ 19/04/2022
681 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 683 : Tam Kiếm quỷ thần kinh 19/04/2022
682 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 684 : Trảm Hỏa Diễm Tôn giả! 19/04/2022
683 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 685 : Nữa Trảm Tôn giả! 19/04/2022
684 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 686 : Thiên Bảng Địa Bảng Thái Cổ Thập Hoàng! 19/04/2022
685 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 687 : Chu Tước Ấn 19/04/2022
686 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 688 : Huyết vực 19/04/2022
687 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 689 : Dê béo? 19/04/2022
688 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 690 : Thanh Lang Bang 19/04/2022
689 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 691 : Khủng hoảng 19/04/2022
690 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 692 : Bang chủ quỳ! 19/04/2022
691 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 693 : Ngài có thể thoả mãn? 19/04/2022
692 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 694 : Phong bạo 19/04/2022
693 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 695 : Huyết Tôn bảng thiên vũ Tứ công tử! 19/04/2022
694 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 696 : Phi Hổ Thành 19/04/2022
695 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 697 : Ngươi động hạ thử xem? 19/04/2022
696 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 698 : Đánh ngươi là vì muốn tốt cho ngươi! 19/04/2022
697 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 699 : Kiêu ngạo cuồng ngạo! 19/04/2022
698 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 700 : Đánh chết Phi Hổ Thành thành chủ! 19/04/2022
699 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 701 : Thanh Lang Bang diệt! 21/04/2022
700 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 702 : Hồng Hoa sứ giả 21/04/2022
701 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 703 : Lâm Hiên mộng tưởng 21/04/2022
702 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 704 : Phong Mãn Lâu 21/04/2022
703 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 705 : Tật Phong Viện 21/04/2022
704 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 706 : Bá đạo Hồng Diệp Cốc! 21/04/2022
705 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 707 : Tiên Vũ Học Viện 21/04/2022
706 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 708 : Khảo nghiệm 0 phân? 21/04/2022
707 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 709 : Ý chí khảo hạch 21/04/2022
708 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 710 : Nghi vấn Lâm Hiên đệ nhất? 21/04/2022
709 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 711 : Thí luyện tháp 21/04/2022
710 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 712 : Kịch chiến tầng thứ tư 21/04/2022
711 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 713 : Kinh khủng tầng thứ năm! 21/04/2022
712 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 714 : Ma Kiếm 21/04/2022
713 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 715 : Đột phá cực hạn tu vi 21/04/2022
714 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 716 : Cùng là thứ nhất! 21/04/2022
715 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 717 : Nhập viện Huyền tôn bảng! 21/04/2022
716 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 718 : Tiên vũ linh bài 21/04/2022
717 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 719 : Chân Linh Điện 21/04/2022
718 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 720 : Giai nhân đổ ước! 21/04/2022
719 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 721 : Tứ Quý kiếm pháp 26/04/2022
720 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 722 : Đạo Linh Hội! 26/04/2022
721 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 723 : Huyết Viêm Thử 26/04/2022
722 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 724 : Kim đồng Yêu bức 26/04/2022
723 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 725 : Giáo ngươi làm người! 26/04/2022
724 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 726 : Bi thúc Sở Thiên Hào 26/04/2022
725 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 727 : Tham Lang 26/04/2022
726 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 728 : Chịu không nổi một kích 26/04/2022
727 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 729 : Ba ngày sau trả lại 26/04/2022
728 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 730 : Tám người dũng khí! 26/04/2022
729 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 731 : Sử thượng nhanh nhất chiến đấu! 26/04/2022
730 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 732 : Long Kiếm Các 26/04/2022
731 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 733 : Trảm thủ hành động 26/04/2022
732 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 734 : Hỗn Nguyên Thủ Đồ Thiên! 26/04/2022
733 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 735 : Cứu tinh Lâm Hiên phủ xuống 26/04/2022
734 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 736 : Trảm Đồ Thiên 26/04/2022
735 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 737 : Vương gia quyết định 26/04/2022
736 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 738 : Hồi viện tam tinh nhiệm vụ! 26/04/2022
737 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 739 : Long huyết! 26/04/2022
738 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 740 : Đột phá nửa bước Tôn giả! 26/04/2022
739 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 741 : Cường địch đột kích! 26/04/2022
740 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 742 : Hỏa Diễm Sơn 26/04/2022
741 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 743 : Lần thứ hai đột phá Tôn Giả Cảnh! 26/04/2022
742 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 744 : Hỏa Chi Ý Cảnh 26/04/2022
743 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 745 : Ta kiêu ngạo sao? 26/04/2022
744 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 746 : Lâm Hiên đã trở về! 26/04/2022
745 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 747 : Long uy sơ hiện 26/04/2022
746 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 748 : Thần bí hành động 26/04/2022
747 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 749 : Băng Sương Tuyết Thú 26/04/2022
748 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 750 : Vây công Tham Lang 26/04/2022
749 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 751 : Đồ làm giá y 26/04/2022
750 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 752 : Muốn chết? Có thể đi vào tới lại nói! 26/04/2022
751 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 753 : Mê người thưởng cho 26/04/2022
752 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 754 : Tranh đoạt bắt đầu! 26/04/2022
753 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 755 : Chặn giết Lâm Hiên? 26/04/2022
754 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 756 : Kinh khủng địa bảng yêu thú! 26/04/2022
755 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 757 : Phù Quang 26/04/2022
756 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 758 : Buông tay đánh một trận! 26/04/2022
757 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 759 : Yêu ma phần tường 26/04/2022
758 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 760 : Chiến Chu Húc! 26/04/2022
759 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 761 : Bạch Hổ võ hồn 27/04/2022
760 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 762 : Võ hồn dung hợp 27/04/2022
761 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 763 : Địa giai võ học? Ta cũng có! 27/04/2022
762 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 764 : Kinh biến mọi người nguy cơ 27/04/2022
763 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 765 : Kết thúc tân sinh đệ nhất! 27/04/2022
764 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 766 : Vương giả tượng đá 27/04/2022
765 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 767 : Vương giả truyền thừa 27/04/2022
766 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 768 : Vu Phi cầu cứu 27/04/2022
767 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 769 : Cường thế cứu viện! 27/04/2022
768 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 770 : Đồng quy vu tận? 27/04/2022
769 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 771 : Huyết Sát Bang diệt! 27/04/2022
770 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 772 : Gặp lại Đông Phương 27/04/2022
771 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 773 : Khiêu chiến Huyền Tôn Bảng! 27/04/2022
772 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 774 : Huyền tôn giám 27/04/2022
773 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 775 : Leo lên Huyền Tôn Bảng! 27/04/2022
774 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 776 : Hiên ca chúng ta sai rồi! 27/04/2022
775 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 777 : Phách lối Yến Khinh Dương 27/04/2022
776 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 778 : Yến Khinh Dương quỳ! 27/04/2022
777 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 779 : Bởi vì ta cường đại 27/04/2022
778 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 780 : Mạch nước ngầm 27/04/2022
779 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 781 : Lệ phí vào thành? 01/05/2022
780 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 782 : Cường thế thanh tràng! 01/05/2022
781 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 783 : Khiêu khích Hồng Diệp Cốc? 01/05/2022
782 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 784 : Dịch Thiên Quyết 01/05/2022
783 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 785 : Tự phế song chưởng! 01/05/2022
784 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 786 : Thương huynh đệ ta người chết! 01/05/2022
785 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 787 : Sợ hãi Tào thiếu gia 01/05/2022
786 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 788 : Người cản ta chết! 01/05/2022
787 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 789 : Đấu thú 01/05/2022
788 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 790 : Tiên Vũ Học Viện thiên tài? 01/05/2022
789 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 791 : Kim Vũ Thần Điêu 01/05/2022
790 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 792 : Tuần Thú Sư 01/05/2022
791 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 793 : Một phế vật! 01/05/2022
792 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 794 : Mười vạn 8 thiên kiếm 01/05/2022
793 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 795 : Thu phục 01/05/2022
794 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 796 : Vô sỉ Lãnh gia 01/05/2022
795 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 797 : Uy hiếp 01/05/2022
796 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 798 : Một tay trấn áp 01/05/2022
797 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 799 : Cuồng đến mức tận cùng 01/05/2022
798 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 800 : Kiếm trận 01/05/2022
799 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 801 : Cao thủ tề tụ 05/05/2022
800 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 802 : Chặn lại 05/05/2022
801 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 803 : Hoàng Tiêu Tiêu 05/05/2022
802 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 804 : Thiên tài thư sinh 05/05/2022
803 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 805 : Gan dạ! 05/05/2022
804 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 806 : Không người có thể ngăn 05/05/2022
805 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 807 : Một đám phế vật 05/05/2022
806 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 808 : Đỉnh cấp bảo khí 05/05/2022
807 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 809 : Đừng đánh? 05/05/2022
808 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 810 : Huyết sắc nguyền rủa 05/05/2022
809 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 811 : Lưu manh Long trận pháp 05/05/2022
810 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 812 : Không gian truyền tống 05/05/2022
811 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 813 : Núi cao Yêu hồn 05/05/2022
812 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 814 : Hám Thiên Chùy 05/05/2022
813 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 815 : Huyết Kiếm Liệt Thiên 05/05/2022
814 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 816 : Đại trường lão không xong! 05/05/2022
815 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 817 : Yến thị đệ tử 05/05/2022
816 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 818 : Lâm Hiên tư cách! 05/05/2022
817 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 819 : Cô Tinh Kiếm 05/05/2022
818 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 820 : 10 ức! 05/05/2022
819 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 821 : Kinh thiên giá cả! 07/05/2022
820 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 822 : Cô Tinh Kiếm tới tay! 07/05/2022
821 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 823 : Ai cho ngươi đi? 07/05/2022
822 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 824 : Cái này cũng kêu trời mới? 07/05/2022
823 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 825 : So nhiều người? 07/05/2022
824 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 826 : Mời 07/05/2022
825 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 827 : Hoàng Kim Kiếm 07/05/2022
826 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 828 : Hoàng Kim cự nhân 07/05/2022
827 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 829 : Giết ngươi không thương lượng 07/05/2022
828 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 830 : Không trung huyết điện 07/05/2022
829 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 831 : Giao Long Thủ 07/05/2022
830 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 832 : Cự nhân phân thân 07/05/2022
831 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 833 : Cuồng Chiến 07/05/2022
832 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 834 : Yến gia đột kích 07/05/2022
833 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 835 : Phục vụ quên mình để đổi 07/05/2022
834 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 836 : Huyết ảnh phân thân giết 07/05/2022
835 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 837 : Yến gia đoàn diệt! 07/05/2022
836 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 838 : Mưu đồ 07/05/2022
837 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 839 : Thượng Quan Tiên 07/05/2022
838 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 840 : Không làm bất tử 07/05/2022
839 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 841 : Hai mươi ức? 09/05/2022
840 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 842 : Hồng Vô Kỵ xuất thủ 09/05/2022
841 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 843 : Nhất chiêu định thắng bại! 09/05/2022
842 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 844 : Ta bối võ giả sợ gì đánh một trận! 09/05/2022
843 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 845 : Phong cách còn là kéo cừu hận? 09/05/2022
844 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 846 : Yến Khinh Phong 09/05/2022
845 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 847 : Cuộc chiến sinh tử ước sao? 09/05/2022
846 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 848 : Cao thủ tề tụ 09/05/2022
847 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 849 : Giết ngươi dễ như trở bàn tay 09/05/2022
848 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 850 : Một kiếm quỷ thần kinh 09/05/2022
849 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 851 : Băng Tuyết Các 09/05/2022
850 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 852 : Bốn sao nhiệm vụ 09/05/2022
851 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 853 : Hắc Thủy Thành 09/05/2022
852 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 854 : Tam Đại thế lực 09/05/2022
853 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 855 : Luyện Đan Tông Sư! 09/05/2022
854 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 856 : Danh tác thành chủ phần nữ! 09/05/2022
855 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 857 : Đan Vũ Vương! 09/05/2022
856 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 858 : Vương giả lưu lại đan dược! 09/05/2022
857 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 859 : Vương giả bảo tàng? 09/05/2022
858 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 860 : Tiên Vũ đệ tử? Giết! 09/05/2022
859 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 861 : Huyết nha đột kích 21/05/2022
860 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 862 : Thổ chi không gian 21/05/2022
861 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 863 : Dẫn cho rằng ngạo phòng ngự? 21/05/2022
862 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 864 : Thủy linh châu 21/05/2022
863 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 865 : Bạch Sa Bang 21/05/2022
864 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 866 : Đáy sông kinh biến 21/05/2022
865 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 867 : Vương giả bảo tàng mở ra! 21/05/2022
866 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 868 : Băng Tuyết Yêu Liên 21/05/2022
867 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 869 : Hắc sắc Giao Long kỳ 21/05/2022
868 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 870 : Thật giả Yêu liên 21/05/2022
869 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 871 : Độc Giác Băng Xà Vương 21/05/2022
870 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 872 : Luyện hóa Băng liên 21/05/2022
871 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 873 : Băng liên võ hồn 21/05/2022
872 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 874 : Khốn cảnh 21/05/2022
873 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 875 : Tiểu tử là ngươi! 21/05/2022
874 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 876 : Băng liên kiếm trận! 21/05/2022
875 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 877 : Cái gì? Còn sống! 21/05/2022
876 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 878 : Hắn là kiếm khách! 21/05/2022
877 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 879 : Cuồng đao 21/05/2022
878 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 880 : Kinh khủng độc thủ 21/05/2022
879 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 881 : Lâm Hiên lá bài tẩy 21/05/2022
880 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 882 : Gặp lại Tiêu Mị 21/05/2022
881 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 883 : Hắc Long thành thành chủ 21/05/2022
882 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 884 : Vương giả bảo tàng xuất thế! 21/05/2022
883 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 885 : Đan Vũ Vương sống lại? 21/05/2022
884 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 886 : Phủ xuống Vương giả phân thân! 21/05/2022
885 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 887 : Trùng kích bảo tàng! 21/05/2022
886 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 888 : Thủy tinh khô lâu Người đăng: hiephp 21/05/2022
887 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 889 : Trận chiến mở màn tứ trọng Tôn giả! 21/05/2022
888 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 890 : Cường thế Tiêu Lệ 21/05/2022
889 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 891 : Không gian nghiền nát! 21/05/2022
890 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 892 : Hung thần vào cơ thể! 21/05/2022
891 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 893 : Vạn thú đỉnh 21/05/2022
892 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 894 : Băng Phong Vương Tọa! 21/05/2022
893 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 895 : Trấn áp Vạn Thú Đỉnh! 21/05/2022
894 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 896 : Hàn Băng huyết mạch 21/05/2022
895 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 897 : Tức giận Lâm Hiên! 21/05/2022
896 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 898 : Lâm Hiên võ hồn 21/05/2022
897 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 899 : Tứ trọng Tôn giả chết! 21/05/2022
898 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 900 : Lâm Hiên bị vây công 21/05/2022
899 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 901 : Mở ra trào phúng hình thức 26/05/2022
900 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 902 : Muốn chết? Không dễ dàng như vậy! 26/05/2022
901 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 903 : Biệt khuất sao? Đáng đời! 26/05/2022
902 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 904 : Chiến quần hùng! 26/05/2022
903 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 905 : Ra đi Vạn Thú Đỉnh! 26/05/2022
904 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 906 : Nghiền ép hết thảy! 26/05/2022
905 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 907 : Ta muốn báo thù! Người đăng: hiephp 26/05/2022
906 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 908 : Người điên một cái! 26/05/2022
907 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 909 : Tất cả Tôn giả phế bỏ tu vi! 26/05/2022
908 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 910 : Lăng Phong công tử của người! 26/05/2022
909 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 911 : Tam Đại thế lực diệt! 26/05/2022
910 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 912 : Cứ như vậy chọn người? 26/05/2022
911 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 913 : Lý Vân Phi? Huyền Tôn Bảng đệ nhị! 26/05/2022
912 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 914 : Phong ấn 26/05/2022
913 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 915 : Cột mốc biên giới 26/05/2022
914 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 916 : Băng Hỏa song liên 26/05/2022
915 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 917 : Kinh khủng tầng thứ bảy! 26/05/2022
916 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 918 : Phong ấn bài trừ 26/05/2022
917 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 919 : Đan Vũ Vương rơi xuống nguyên nhân 26/05/2022
918 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 920 : Đột phá Tôn giả Tam Trọng Thiên! 26/05/2022
919 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 921 : Đan đạo truyền thừa 26/05/2022
920 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 922 : Kim ô? 26/05/2022
921 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 923 : Luyện chế Hồng Liên Chiến Giáp! 26/05/2022
922 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 924 : Trảm Yêu Hội 26/05/2022
923 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 925 : Huyền Viện Trưởng 26/05/2022
924 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 926 : Độc Cô Ngạo Thiên 26/05/2022
925 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 927 : Chém yêu giới 26/05/2022
926 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 928 : Không tán thưởng! 26/05/2022
927 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 929 : Tin tức ngoài ý muốn 26/05/2022
928 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 930 : Hợp tác? 26/05/2022
929 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 931 : Một kiếm chi uy 26/05/2022
930 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 932 : Ai là ngu ngốc? 26/05/2022
931 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 933 : Bạch Ngân Yêu Thú 26/05/2022
932 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 934 : Hù dọa nước tiểu Từ Liệt 26/05/2022
933 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 935 : Thần bí tử sắc bàn tay to 26/05/2022
934 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 936 : Hắc bạch song sát 26/05/2022
935 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 937 : Hắc Nguyệt Trảm 26/05/2022
936 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 938 : Bạch Lân Kiếm 26/05/2022
937 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 939 : Áp chế 26/05/2022
938 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 940 : Liên thủ 26/05/2022
939 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 941 : Võ hồn dung hợp 26/05/2022
940 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 942 : Mua mệnh 26/05/2022
941 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 943 : Mê người tin tức 26/05/2022
942 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 944 : Hoàng kim yêu thú? 26/05/2022
943 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 945 : Huyền Tôn Bảng kinh biến! 26/05/2022
944 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 946 : Tới cái cường lực kiếm khách! 26/05/2022
945 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 947 : Vẫn Lạc Tinh Thần 26/05/2022
946 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 948 : Ép mua 26/05/2022
947 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 949 : Cho ngươi cơ hội cút nhanh lên! 26/05/2022
948 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 950 : Chèn ép Lâm Hiên? 26/05/2022
949 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 951 : Lâm Hiên thực lực 01/06/2022
950 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 952 : Bạch cốt chi địa 01/06/2022
951 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 953 : Cường giả lại thấy cường giả! 01/06/2022
952 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 954 : Trùng kích hoàng kim sào huyệt 01/06/2022
953 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 955 : Lâm Hiên nghi hoặc 01/06/2022
954 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 956 : Hỏa Thần Chưởng 01/06/2022
955 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 957 : Nhược điểm? 01/06/2022
956 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 958 : Độc chiếm! 01/06/2022
957 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 959 : Ám thoải mái! 01/06/2022
958 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 960 : Bị đoạt! 01/06/2022
959 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 961 : Kinh biến 01/06/2022
960 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 962 : Mạo hiểm truy sát 01/06/2022
961 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 963 : Phiên Thiên ấn 01/06/2022
962 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 964 : Mộ Dung Khuynh Thành thực lực 01/06/2022
963 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 965 : Vạn Thú Đỉnh biến hóa 01/06/2022
964 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 966 : Hoàng Tước ở phía sau? 01/06/2022
965 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 967 : Ai là Hoàng Tước? 01/06/2022
966 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 968 : Sáng tạo lịch sử! 01/06/2022
967 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 969 : Thiên hạ kinh văn 01/06/2022
968 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 970 : Các trưởng lão nghi hoặc 01/06/2022
969 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 971 : Linh hồn đột phá 01/06/2022
970 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 972 : Lâm Hiên điểm mấu chốt! 01/06/2022
971 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 973 : Độc Cô Ngạo Thiên lo lắng 01/06/2022
972 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 974 : Khiêu chiến Liễu Thương! 01/06/2022
973 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 975 : Chiến! Chiến! Chiến! 01/06/2022
974 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 976 : Nộ Long thương pháp 01/06/2022
975 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 977 : Ai là cường giả! 01/06/2022
976 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 978 : Người thứ ba danh ngạch 01/06/2022
977 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 979 : Là mọi người mà chiến! 01/06/2022
978 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 980 : Vạn chúng chờ mong 01/06/2022
979 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 981 : Sau cùng khiêu chiến 02/06/2022
980 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 982 : Lâm Hiên đối thủ 02/06/2022
981 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 983 : Chiến Kim vũ 02/06/2022
982 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 984 : Thái Dương Thần Ấn 02/06/2022
983 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 985 : Đại Nhật Kim Viêm Đao 02/06/2022
984 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 986 : Lâm Hiên nguy cơ 02/06/2022
985 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 987 : Dung hợp Yêu hồn 02/06/2022
986 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 988 : Song võ hồn? ! 02/06/2022
987 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 989 : Nhân vật phong vân 02/06/2022
988 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 990 : Yêu huyết trì 02/06/2022
989 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 991 : Thật lớn tạo hóa 02/06/2022
990 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 992 : Trở về Tiên Vũ Học Viện! 02/06/2022
991 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 993 : Huyền Tôn Bảng đệ tam! 02/06/2022
992 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 994 : Nan đề 02/06/2022
993 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 995 : Tốt to Kim đại thối! 02/06/2022
994 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 996 : Trù hoạch kiến lập đấu giá hội 02/06/2022
995 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 997 : Tử Ma Lâu 02/06/2022
996 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 998 : Ai cường thế hơn? 02/06/2022
997 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 999 : Ta chính là Thiên! 02/06/2022
998 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1000 : Ám sát 02/06/2022
999 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1001 : Một quyền oanh bạo! 02/06/2022
1000 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1002 : Tử Ma lão quỷ 02/06/2022
1001 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1003 : Mộ Dung Khuynh Thành mời 02/06/2022
1002 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1004 : Khí linh! 02/06/2022
1003 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1005 : Thất phẩm đan dược! 02/06/2022
1004 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1006 : Vương giả vực tràng! 02/06/2022
1005 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1007 : Không đáng tin cậy lưu manh Long 02/06/2022
1006 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1008 : Tà môn thế giới dưới đất 02/06/2022
1007 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1009 : Gia tộc Mộ Dung thọ yến 02/06/2022
1008 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1010 : 8 đại gia tộc! 02/06/2022
1009 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1011 : Ăn bám? 02/06/2022
1010 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1012 : Thù mới hận cũ! 02/06/2022
1011 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1013 : Kiếm áp Liễu Liệt! 02/06/2022
1012 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1014 : Trào phúng 02/06/2022
1013 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1015 : Hổ viên 02/06/2022
1014 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1016 : Bẩy rập! 02/06/2022
1015 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1017 : Ai giết ai? 02/06/2022
1016 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1018 : Cầm hổ! 02/06/2022
1017 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1019 : Mộ Dung Thiến biến hóa 02/06/2022
1018 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1020 : Tái hiện sát khí! 02/06/2022
1019 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1021 : Ếch ngồi đáy giếng 02/06/2022
1020 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1022 : Lâm Hiên lễ vật? 02/06/2022
1021 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1023 : Mặt mũi này có vang a! 02/06/2022
1022 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1024 : Thất phẩm đan dược! 02/06/2022
1023 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1025 : Xích Nguyệt lão tổ 02/06/2022
1024 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1026 : Đỉnh phong đánh một trận! 02/06/2022
1025 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1027 : Giao Long võ hồn! 02/06/2022
1026 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1028 : Hắc Giao cung! 02/06/2022
1027 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1029 : Tuyệt kỹ ra hết! 02/06/2022
1028 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1030 : Bất diệt Kim Đan 02/06/2022
1029 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1031 : Cửu Chuyển U Minh Quyết 02/06/2022
1030 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1032 : U Minh sứ giả 02/06/2022
1031 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1033 : Hắn đã chết ngươi chôn cùng! 02/06/2022
1032 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1034 : Một kiếm thiên địa chấn 02/06/2022
1033 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1035 : Đồng quy vu tận? 02/06/2022
1034 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1036 : Kinh thiên kịch biến! 02/06/2022
1035 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1037 : Viên nguyệt loan đao 02/06/2022
1036 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1038 : Truy mệnh 02/06/2022
1037 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1039 : Lâm Hiên bố cục! 02/06/2022
1038 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1040 : Lâm Hiên đích thủ đoạn! 02/06/2022
1039 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1041 : Sưu hồn! 02/06/2022
1040 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1042 : Phía sau màn độc thủ? 02/06/2022
1041 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1043 : Thượng Cổ bí văn 02/06/2022
1042 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1044 : Tiên Vũ Học Viện thái độ 02/06/2022
1043 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1045 : Tin tức kinh người! 02/06/2022
1044 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1046 : Danh tác! 02/06/2022
1045 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1047 : Bạch Ngọc Thần Chu 02/06/2022
1046 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1048 : Kim ô đạo nhân 02/06/2022
1047 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1049 : Cường thế 02/06/2022
1048 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1050 : Khiêu khích? 02/06/2022
1049 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1051 : Tam sinh võ hồn? 03/06/2022
1050 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1052 : Điên cuồng đại nhân vật! 03/06/2022
1051 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1053 : Đánh máu gà ! 03/06/2022
1052 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1054 : Không có chữ tấm bia đá 03/06/2022
1053 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1055 : Vương giả gia tộc danh tác! 03/06/2022
1054 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1056 : Khiếp sợ nghi hoặc! 03/06/2022
1055 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1057 : Có dám đánh cuộc hay không! 03/06/2022
1056 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1058 : Đưa đồng tử 03/06/2022
1057 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1059 : Bí cảnh! 03/06/2022
1058 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1060 : Sợ cái cầu! 03/06/2022
1059 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1061 : Thiên Đan Các 03/06/2022
1060 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1062 : Đa dạng tìm đường chết! 03/06/2022
1061 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1063 : Nam Minh Ly Hỏa Đỉnh! 03/06/2022
1062 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1064 : Luyện xong? 03/06/2022
1063 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1065 : Phun ngươi vẻ mặt! 03/06/2022
1064 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1066 : Người nào thua? 03/06/2022
1065 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1067 : Thiên U bí cảnh 03/06/2022
1066 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1068 : Bí cảnh mở ra 03/06/2022
1067 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1069 : Thiên hạ đều động! 03/06/2022
1068 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1070 : Lâm Hiên bị bài xích? 03/06/2022
1069 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1071 : Tiến nhập bí cảnh 03/06/2022
1070 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1072 : Nguy hiểm đột kích! 03/06/2022
1071 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1073 : Huyễn hải 03/06/2022
1072 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1074 : Long cung? 03/06/2022
1073 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1076 : Lần thứ hai sưu hồn! 03/06/2022
1074 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1077 : Cự giải tộc 03/06/2022
1075 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1078 : Huyền quy! 03/06/2022
1076 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1079 : Khống hồn! 03/06/2022
1077 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1080 : Hư thiên chi mâu Người đăng: hiephp 03/06/2022
1078 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1081 : Cố nhân? Lãnh Mạc! 03/06/2022
1079 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1082 : Giận điên lên! 03/06/2022
1080 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1083 : Đại gia không thể nhẫn nhịn a! 03/06/2022
1081 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1084 : Vu hãm! 03/06/2022
1082 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1085 : Mặt xưng phù ! 03/06/2022
1083 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1086 : Mời cút ngay! 03/06/2022
1084 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1087 : Ta còn dùng trộm? 03/06/2022
1085 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1088 : Lâm Hiên cũng xuất thủ! 03/06/2022
1086 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1089 : Long châu 03/06/2022
1087 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1090 : Hải tộc tướng quân 03/06/2022
1088 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1091 : Lực lượng nghiền ép! 03/06/2022
1089 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1092 : Đề thăng thực lực 03/06/2022
1090 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1093 : Địa giai võ học Thiên Phong Liệt! 03/06/2022
1091 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1094 : Khiêm tốn Lâm Hiên 03/06/2022
1092 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1095 : Linh tuyền 03/06/2022
1093 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1096 : Đàm phán 03/06/2022
1094 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1097 : Khóc là ai? 03/06/2022
1095 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1098 : Đột phá Tôn giả ngũ trọng! 03/06/2022
1096 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1099 : Dưỡng hồn phù 03/06/2022
1097 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1100 : Thủy linh châu 03/06/2022
1098 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1101 : Cướp đoạt Long châu! 04/06/2022
1099 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1102 : Truyền thuyết 04/06/2022
1100 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1103 : Đại Hạ Long Tước 04/06/2022
1101 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1104 : Thiên U tái hiện! 04/06/2022
1102 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1105 : Phong ấn phá! 04/06/2022
1103 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1106 : Tuyệt vọng huyễn hải 04/06/2022
1104 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1107 : Tinh Vân Tỏa Liên 04/06/2022
1105 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1109 : Hải Yêu Bát Đao 04/06/2022
1106 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1110 : Nghe đồn Thương Tùng Điện! 04/06/2022
1107 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1111 : Khát máu triều dâng 04/06/2022
1108 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1112 : Không biết tự lượng sức mình 04/06/2022
1109 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1113 : Cút nhanh lên ah! 04/06/2022
1110 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1114 : Đánh bay lục trọng Tôn giả! 04/06/2022
1111 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1115 : Thượng Cổ di tích 04/06/2022
1112 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1116 : Đại địa thủy tinh 04/06/2022
1113 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1117 : Rõ đoạt! 04/06/2022
1114 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1118 : Quá trẻ tuổi! 04/06/2022
1115 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1119 : Thất trọng Tôn giả! 04/06/2022
1116 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1120 : Đá mặt! 04/06/2022
1117 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1121 : Đao mang nghiền nát! 04/06/2022
1118 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1122 : Mua mệnh 04/06/2022
1119 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1123 : Lông chưa từng thừa lại! 04/06/2022
1120 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1124 : Thật phượng hoàng ngọc tỷ 04/06/2022
1121 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1125 : Huyết mạch phản tổ 04/06/2022
1122 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1126 : Kim phần tay phải! 04/06/2022
1123 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1127 : Ngươi nhận thức nàng? 04/06/2022
1124 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1128 : Mất mặt! 04/06/2022
1125 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1129 : Đối thất trọng Tôn giả xuất thủ! 04/06/2022
1126 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1130 : Cường thế xuất kích 04/06/2022
1127 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1131 : Các mang ý xấu 04/06/2022
1128 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1132 : Thượng Cổ đan tu cường giả! 04/06/2022
1129 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1133 : Bị đùa bỡn ah 04/06/2022
1130 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1134 : Đại nghịch chuyển! 04/06/2022
1131 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1135 : Đại mùa thu hoạch! 04/06/2022
1132 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1136 : Hết ý kinh hỉ 04/06/2022
1133 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1137 : Nam tử thần bí 04/06/2022
1134 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1138 : Một thương kích giết? 04/06/2022
1135 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1139 : Kịch chiến thần bí cường giả! 04/06/2022
1136 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1140 : Ta là đại gia ngươi! 04/06/2022
1137 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1141 : Đại Phá Diệt Chi Thương 04/06/2022
1138 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1142 : Hai đứa con phá của! 04/06/2022
1139 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1143 : Bỏ qua trò hay? 04/06/2022
1140 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1144 : Phong ma thú 04/06/2022
1141 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1145 : Ngươi thế nào không chạy? 04/06/2022
1142 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1146 : Chết tiệt người điên! 04/06/2022
1143 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1147 : Đổi cái phương hướng chạy nữa! 04/06/2022
1144 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1148 : Đao hồn chi lực 04/06/2022
1145 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1149 : Hoàn mỹ dung hợp 04/06/2022
1146 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1150 : Chấn Thiên Ưng 04/06/2022
1147 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1151 : Quần ẩu 06/06/2022
1148 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1152 : Dung hợp ý cảnh 06/06/2022
1149 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1153 : Kim chi lôi đình 06/06/2022
1150 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1154 : Xích Lân Ngô Công 06/06/2022
1151 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1155 : Tử Lôi Thần trúc 06/06/2022
1152 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1156 : Khống thú! 06/06/2022
1153 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1157 : Ta chỉ dùng tam thành thực lực! 06/06/2022
1154 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1158 : Hiểu lầm? ! 06/06/2022
1155 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1159 : Nhất chiêu chém giết! 06/06/2022
1156 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1160 : Thần bí không gian 06/06/2022
1157 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1161 : Đại Nhật Lôi Quyết 06/06/2022
1158 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1162 : Thập Tam công tử 06/06/2022
1159 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1163 : Kiếm Tôn 06/06/2022
1160 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1164 : Độc Cô Ngạo Thiên tới! 06/06/2022
1161 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1165 : Linh Sơn 06/06/2022
1162 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1166 : Bị gài bẫy! 06/06/2022
1163 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1167 : Bẩy rập 06/06/2022
1164 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1168 : Kinh khủng Hỏa Diễm! 06/06/2022
1165 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1169 : Sau cùng trận pháp! 06/06/2022
1166 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1170 : Đoạt! ! ! 06/06/2022
1167 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1171 : Âm lôi! 06/06/2022
1168 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1172 : Kịch liệt 06/06/2022
1169 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1173 : Độc chiến hai đại thiên kiêu! 06/06/2022
1170 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1174 : Ngưng tụ Lôi Điện Võ Hồn! 06/06/2022
1171 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1175 : Thiên U Hắc Viêm 06/06/2022
1172 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1176 : Kiếm đạo cao thủ! 06/06/2022
1173 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1177 : Lâm Hiên uy danh! 06/06/2022
1174 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1178 : Khắp nơi hội tụ! 06/06/2022
1175 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1179 : Nổi giận Cửu công tử! 06/06/2022
1176 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1180 : Oanh kích Thương Tùng Điện! 06/06/2022
1177 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1181 : Thất Tinh Bắc Đẩu trận 06/06/2022
1178 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1182 : Tuyệt vọng cảnh! 06/06/2022
1179 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1183 : Mạo hiểm nhất khắc! 06/06/2022
1180 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1184 : Hắc Liên Ấn 06/06/2022
1181 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1185 : Mọi người nguy cơ! 06/06/2022
1182 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1186 : Trấn áp hắc ấn! 06/06/2022
1183 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1187 : Thổ huyết Trận Pháp Đại Sư! 06/06/2022
1184 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1188 : Ngân Diệp Hỏa Phượng Thụ 06/06/2022
1185 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1189 : Kinh sợ Thần Điểu Cung! 06/06/2022
1186 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1190 : Toàn lực xuất thủ! 06/06/2022
1187 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1191 : Uy hiếp? 06/06/2022
1188 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1192 : Kinh ngạc đến ngây người một mảnh! 06/06/2022
1189 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1193 : Lâm Hiên xuất thủ! 06/06/2022
1190 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1194 : Ngươi quá bừa bãi ! 06/06/2022
1191 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1195 : 4 Kiếm thiên địa băng! 06/06/2022
1192 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1196 : Đột phá! 06/06/2022
1193 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1197 : Võ hồn đề thăng! 06/06/2022
1194 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1198 : Đối phó gia tộc Mộ Dung 06/06/2022
1195 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1199 : Bại hoại a! 06/06/2022
1196 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1200 : Thật giả Lâm Hiên! 06/06/2022
1197 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1201 : Chân tướng rõ ràng 06/06/2022
1198 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1202 : Chó cắn chó! 06/06/2022
1199 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1203 : Đề thăng? Tôn giả bát trọng Thiên! 06/06/2022
1200 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1204 : Kiếm Tôn chi uy! 06/06/2022
1201 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1205 : Luyện binh địa! 06/06/2022
1202 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1206 : Kiếm Mộ! 06/06/2022
1203 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1207 : Bảo kiếm trạch chủ! 06/06/2022
1204 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1208 : Kiếm Tôn xuất thủ! 06/06/2022
1205 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1209 : Vạn Kiếm trỗi lên! 06/06/2022
1206 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1210 : Ngươi không được! 06/06/2022
1207 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1211 : Chiến bát trọng Thiên! 07/06/2022
1208 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1212 : Chống lại Kiếm Tôn! 07/06/2022
1209 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1213 : Thiên địa hỏa lò! 07/06/2022
1210 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1214 : Tuyệt thế thần binh! 07/06/2022
1211 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1215 : Thần Kiếm tới tay! 07/06/2022
1212 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1216 : Thương Tùng Kiếm 07/06/2022
1213 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1217 : Tinh Thần Các 07/06/2022
1214 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1218 : Trận pháp đại thần! 07/06/2022
1215 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1219 : Bài trừ kỳ trận! 07/06/2022
1216 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1220 : Thần bí tinh không 07/06/2022
1217 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1221 : Nhất Diệp một thế giới 07/06/2022
1218 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1222 : Đắc thủ! 07/06/2022
1219 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1223 : Thiên U Tước phủ xuống! 07/06/2022
1220 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1224 : Ta cho ngươi đi rồi chưa! 07/06/2022
1221 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1225 : Chiến Thiên U! 07/06/2022
1222 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1226 : Kiếm Hỏa Phần Thiên! 07/06/2022
1223 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1227 : Thần Kiếm khôi phục! 07/06/2022
1224 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1228 : Vận dụng lá bài tẩy! 07/06/2022
1225 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1229 : Ngũ Kiếm Thần Ma diệt! 07/06/2022
1226 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1230 : Vương giả lĩnh vực 07/06/2022
1227 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1231 : Vương giả thở dài 07/06/2022
1228 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1232 : Treo lên đánh Thiên U Tước? ! 07/06/2022
1229 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1233 : Bổn nguyên máu huyết! 07/06/2022
1230 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1234 : Hắc viêm tới tay! 07/06/2022
1231 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1235 : Lâm Hiên nghi hoặc 07/06/2022
1232 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1236 : Thiếu chủ? 07/06/2022
1233 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1237 : Trở về! 07/06/2022
1234 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1238 : Thiên vũ dị biến! 07/06/2022
1235 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1239 : Ngoài ý liệu mùa thu hoạch! 07/06/2022
1236 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1240 : Hối đoái long huyết! 07/06/2022
1237 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1241 : Quyết đấu 07/06/2022
1238 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1242 : Thương Khung Cửu Biến 07/06/2022
1239 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1243 : Lên đỉnh Huyền Tôn Bảng đệ nhất! 07/06/2022
1240 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1244 : Phá Hư Chỉ 07/06/2022
1241 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1245 : Thần Long khôi phục! 07/06/2022
1242 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1246 : Ngưng tụ Hắc Viêm Võ Hồn! 07/06/2022
1243 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1247 : Trường Sinh đan không già trà! 07/06/2022
1244 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1248 : Trầm Gia tiểu công chúa! 07/06/2022
1245 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1249 : Võ Tôn! 07/06/2022
1246 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1250 : Thiên võng tổ chức! 07/06/2022
1247 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1251 : Sắc bén thủ đoạn! 07/06/2022
1248 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1252 : Thu phục 07/06/2022
1249 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1253 : Kiêu ngạo! 07/06/2022
1250 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1254 : Thần Hành Bộ 07/06/2022
1251 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1255 : Giận dữ giết người! 07/06/2022
1252 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1256 : Chiến bát phương! 07/06/2022
1253 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1257 : Giết! 07/06/2022
1254 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1258 : Thiên Bằng biến hóa Hoàng Kim Kiếm! 07/06/2022
1255 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1259 : Bái kiến thiếu chủ! 07/06/2022
1256 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1260 : Gặp lại! 07/06/2022
1257 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1261 : Kích động Trầm Gia! 08/06/2022
1258 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1262 : Trầm Lăng Xuyên 08/06/2022
1259 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1263 : Tin tức kinh người! 08/06/2022
1260 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1264 : Đại lục khiếp sợ! Người đăng: hiephp 08/06/2022
1261 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1265 : Thần Hành tông quy thuận! 08/06/2022
1262 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1266 : Một cái thời đại kết thúc! 08/06/2022
1263 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1267 : Kim đao! 08/06/2022
1264 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1268 : Cho ta quỳ xuống ah! 08/06/2022
1265 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1269 : Nói một không hai! 08/06/2022
1266 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1270 : Tam món bảo vật! 08/06/2022
1267 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1271 : Vương giả vết kiếm! 08/06/2022
1268 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1272 : Bại gia tử! 08/06/2022
1269 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1273 : Một trương thiệp mời đưa tới oanh động! 08/06/2022
1270 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1274 : Nghịch thiên đoạt mệnh! 08/06/2022
1271 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1275 : Kiếm Tôn trọng sinh! 08/06/2022
1272 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1276 : Tìm hiểu vết kiếm 08/06/2022
1273 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1277 : Cường hãn cửu trọng thiên! 08/06/2022
1274 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1278 : Chiến cửu trọng Tôn giả! 08/06/2022
1275 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1279 : Phá Thiên một kích 08/06/2022
1276 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1280 : Thiên Bằng Đồ Long 08/06/2022
1277 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1281 : Ngũ Long Đồ! 08/06/2022
1278 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1282 : Chém giết cửu trọng Tôn giả! 08/06/2022
1279 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1283 : Nghịch thiên đấu giá hội bắt đầu! 08/06/2022
1280 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1284 : Trấn giết! 08/06/2022
1281 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1285 : Đánh mặt! 08/06/2022
1282 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1286 : Giá trên trời! 08/06/2022
1283 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1287 : Nửa bước Vương giả! 08/06/2022
1284 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1288 : Huyền Thưởng Lệnh! 08/06/2022
1285 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1289 : Đoàn gia nguy cơ 08/06/2022
1286 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1290 : Bẩy rập! 08/06/2022
1287 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1291 : Thiên La Địa Võng 08/06/2022
1288 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1292 : Tới cũng đừng nghĩ đi! 08/06/2022
1289 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1293 : Sát Lục Chi Dạ! 08/06/2022
1290 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1294 : Độc chiến song tôn! 08/06/2022
1291 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1295 : Giết cuồng! 08/06/2022
1292 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1296 : Dung Binh Luyện Thể! 08/06/2022
1293 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1297 : Vũ khí bí mật 08/06/2022
1294 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1298 : Hóa thân làm Ma 08/06/2022
1295 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1299 : Ngũ Kiếm Thần Ma Diệt! 08/06/2022
1296 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1300 : Thiên hạ kinh! 08/06/2022
1297 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1301 : Tinh Thần chiến giáp 12/06/2022
1298 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1302 : Lâm Chiến lễ vật 12/06/2022
1299 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1303 : Nộ Long Quyết 12/06/2022
1300 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1304 : Lâm Hiên kế hoạch 12/06/2022
1301 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1305 : Sát thủ chi vương! 12/06/2022
1302 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1306 : Bẫy rập 12/06/2022
1303 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1307 : Thu phục thiên võng thủ lĩnh 12/06/2022
1304 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1308 : Lăng Phong Công Tử xuất động! 12/06/2022
1305 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1309 : Xuất thủ chính là tuyệt sát! 12/06/2022
1306 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1310 : Đế Giang ngưng Chu Yếm ra! 12/06/2022
1307 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1312 : Vương giả sát trận! 12/06/2022
1308 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1313 : Sát trận chi uy! 12/06/2022
1309 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1314 : Đánh giết Cửu lục trọng đỉnh phong! 12/06/2022
1310 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1315 : Đối chiến Lăng Phong Công Tử! 12/06/2022
1311 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1316 : Toàn diệt! 12/06/2022
1312 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1317 : Rồ Võ Tôn 12/06/2022
1313 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1318 : Thiên hạ oanh động! 12/06/2022
1314 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1319 : Đại mùa thu hoạch 12/06/2022
1315 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1320 : Biến mất mười năm! 12/06/2022
1316 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1321 : Thiên nam nguy cơ 12/06/2022
1317 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1322 : Mới Vương giả! 12/06/2022
1318 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1323 : Chuẩn bị 12/06/2022
1319 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1324 : Trở về thiên nam 12/06/2022
1320 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1325 : Kiêu ngạo vô cùng Hắc Long Giáo 12/06/2022
1321 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1326 : Nhân gian luyện ngục 12/06/2022
1322 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1327 : Cứu vớt Thiên Sơn Quốc 12/06/2022
1323 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1328 : Đan Minh 12/06/2022
1324 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1329 : Thần bí tinh thạch! 12/06/2022
1325 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1330 : Ác ma! 12/06/2022
1326 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1331 : Lại về Hạ Quốc! 12/06/2022
1327 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1332 : Hỏa vân địa hỏa 12/06/2022
1328 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1333 : Giết thượng môn! 12/06/2022
1329 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1334 : Ngươi rốt cuộc là ai? 12/06/2022
1330 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1335 : Thần Đan Đường 12/06/2022
1331 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1336 : Quá yếu! 12/06/2022
1332 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1337 : Hải thần Băng 12/06/2022
1333 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1338 : Bị phát hiện ! 12/06/2022
1334 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1339 : Vô tình thu gặt 12/06/2022
1335 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1340 : Cứu vớt Kiếm Trì Phủ! 12/06/2022
1336 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1341 : Lâm gia khiếp sợ! 13/06/2022
1337 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1342 : Đưa tới cửa! 13/06/2022
1338 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1343 : Cầu buông tha! 13/06/2022
1339 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1344 : U Minh lão tổ 13/06/2022
1340 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1345 : Là Huyền Thiên Tông báo thù! 13/06/2022
1341 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1346 : Tội không thể tha! 13/06/2022
1342 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1347 : Thần bí Ma Khanh! 13/06/2022
1343 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1348 : Kinh hiện Vương giả lĩnh vực! 13/06/2022
1344 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1349 : Hắc Long Lệnh 13/06/2022
1345 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1350 : Cho ngươi đi ngang! 13/06/2022
1346 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1351 : Hắc Diệu Đại Hội! 13/06/2022
1347 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1352 : Thật là lớn phô trương! 13/06/2022
1348 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1353 : Nam Cung Hạo! 13/06/2022
1349 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1354 : Nam Hoang cổ trấn 13/06/2022
1350 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1355 : Bạch Cốt Mộc! 13/06/2022
1351 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1356 : Chấp pháp đội! 13/06/2022
1352 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1357 : Giết! 13/06/2022
1353 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1358 : Cái gì gọi là cuồng! 13/06/2022
1354 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1359 : Tu La Đường! 13/06/2022
1355 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1360 : Quỳ xuống nói xin lỗi! 13/06/2022
1356 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1361 : Mãnh nhân a! 13/06/2022
1357 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1362 : Kịch chiến? Treo lên đánh! 13/06/2022
1358 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1363 : Lệnh Hồ trưởng lão 13/06/2022
1359 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1364 : Tu La Đường quỳ! 13/06/2022
1360 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1365 : Đâm Thiên! 13/06/2022
1361 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1366 : Phong bạo! 13/06/2022
1362 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1367 : Cuồng đá mặt! 13/06/2022
1363 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1368 : Hoài nghi 13/06/2022
1364 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1369 : Mạch nước ngầm! 13/06/2022
1365 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1370 : Huyết hồn thạch 13/06/2022
1366 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1371 : Đoạt ngươi không thương lượng! 14/06/2022
1367 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1372 : Thiên kiêu phát điên! 14/06/2022
1368 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1373 : Tuyệt sát! 14/06/2022
1369 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1374 : Hải Thần Băng uy lực! 14/06/2022
1370 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1375 : Thần bí nhân 14/06/2022
1371 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1376 : Hỏa linh! 14/06/2022
1372 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1377 : Lâm Hiên đã chết? 14/06/2022
1373 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1378 : Bát trân ván cờ 14/06/2022
1374 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1379 : 8 đại thiên kiêu 14/06/2022
1375 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1380 : Khiêu chiến! 14/06/2022
1376 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1381 : Lại là ngươi! 14/06/2022
1377 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1382 : Bất chiến mà thắng! 14/06/2022
1378 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1383 : Ngươi quá bừa bãi ! 14/06/2022
1379 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1384 : Tranh phong! 14/06/2022
1380 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1385 : Giận điên lên! 14/06/2022
1381 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1386 : Tử Xuyên Linh hỏa! 14/06/2022
1382 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1387 : So tốc độ? 14/06/2022
1383 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1388 : Huyết Hà Cửu Chấn! 14/06/2022
1384 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1389 : Tinh thạch tới tay! 14/06/2022
1385 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1390 : Cứng rắn đoạt 14/06/2022
1386 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1391 : Treo lên đánh bảy đại thiên kiêu! 14/06/2022
1387 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1392 : Vạn Nhân Đồ! 14/06/2022
1388 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1393 : Tuyệt học? Phục chế! 14/06/2022
1389 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1394 : Tu La Đồ Thần Trận! 14/06/2022
1390 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1395 : Chém giết Tu La Đường chủ! 14/06/2022
1391 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1396 : Đường chủ phủ xuống! 14/06/2022
1392 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1397 : Bảy đại thiên kiêu diệt! 14/06/2022
1393 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1398 : Sát đường chủ! 14/06/2022
1394 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1399 : Ma Khanh bí mật! 14/06/2022
1395 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1400 : Ma Khanh kinh biến! 14/06/2022
1396 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1401 : Vương giả lại thấy Vương giả! 14/06/2022
1397 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1402 : Hắc Long Giáo chủ! 14/06/2022
1398 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1403 : Vương giả uy lực! 14/06/2022
1399 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1404 : Nữa dò xét Ma Khanh! 14/06/2022
1400 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1405 : Trảm hộ pháp! 14/06/2022
1401 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1406 : Tiêu Diêu Hữu Sứ! 14/06/2022
1402 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1407 : Tiến vào ma hố! 14/06/2022
1403 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1408 : Thứ Thần Tinh! 14/06/2022
1404 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1409 : Tiêu thất? 14/06/2022
1405 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1410 : Quái sự! 14/06/2022
1406 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1411 : Phần cuối? Quá hiện! 14/06/2022
1407 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1412 : Thần bí Linh thuyền! 14/06/2022
1408 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1413 : Thần bí thi thể! 14/06/2022
1409 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1414 : Chờ ngươi một vạn năm! 14/06/2022
1410 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1415 : Cửu đại cảnh giới! 14/06/2022
1411 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1416 : Đại Đế truyền thuyết! 15/06/2022
1412 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1417 : Thật lớn mùa thu hoạch! 15/06/2022
1413 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1418 : Nguy cơ đang tiềm ẩn! 15/06/2022
1414 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1419 : Lạc Băng Sơn chi uy! 15/06/2022
1415 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1420 : Dị biến nổi lên! 15/06/2022
1416 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1421 : Vương giả phân thân! 15/06/2022
1417 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1422 : Dòng máu Phượng Hoàng! 15/06/2022
1418 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1423 : Nguy hiểm! Nguy hiểm! 15/06/2022
1419 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1424 : Cơ hội cuối cùng! 15/06/2022
1420 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1425 : Lâm Hiên tới! 15/06/2022
1421 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1426 : Dĩ nhiên là ngươi! 15/06/2022
1422 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1427 : Tàn sát Vương giả phân thân! 15/06/2022
1423 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1428 : Thập Phương Phong Tuyệt Trận! 15/06/2022
1424 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1429 : Long Kiếm lĩnh vực! 15/06/2022
1425 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1430 : Chiến! Hắc Long Giáo chủ! 15/06/2022
1426 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1431 : Long Kiếm hiển uy! 15/06/2022
1427 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1432 : Hỏng mất Hắc Long Giáo chủ! 15/06/2022
1428 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1433 : Cửu vĩ yêu hồ! Người đăng: hiephp 15/06/2022
1429 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1434 : Hắc Long Giáo chủ diệt! 15/06/2022
1430 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1435 : Nhận chủ! 15/06/2022
1431 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1436 : Vũ Minh! 15/06/2022
1432 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1437 : Thần bí cường giả! 15/06/2022
1433 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1438 : Diệt Hắc Long Giáo! 15/06/2022
1434 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1439 : Thật là hắn! 15/06/2022
1435 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1440 : Phản hồi Phong Vân Biến hóa! 15/06/2022
1436 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1441 : Tân tấn Vương giả! 15/06/2022
1437 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1442 : Chiến Thần Cung nguy cơ! 15/06/2022
1438 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1443 : Thiên Vũ công tử! 15/06/2022
1439 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1444 : Khoái Hoạt Vương! 15/06/2022
1440 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1445 : Vương giả tề tụ! 15/06/2022
1441 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1446 : To gan lớn mật? 15/06/2022
1442 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1447 : Một tay nghiền chết hắn! 15/06/2022
1443 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1448 : Lăn xuống tới! 15/06/2022
1444 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1449 : Bễ nghễ tứ phương! 15/06/2022
1445 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1450 : Một quyền trấn càn khôn! 15/06/2022
1446 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1451 : Ngươi thua! 16/06/2022
1447 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1452 : Không phục? Đạp ngươi mặt! 16/06/2022
1448 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1453 : Vạn hóa kiếm trận! 16/06/2022
1449 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1454 : Chiến Võ Tôn! 16/06/2022
1450 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1455 : Một quyền đánh bay! 16/06/2022
1451 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1456 : Đánh bay Vương giả! 16/06/2022
1452 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1457 : Chiến Đoạn Gia lão tổ! 16/06/2022
1453 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1458 : Hoàng Kim Lĩnh Vực! 16/06/2022
1454 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1459 : Thiêu đốt lĩnh vực! 16/06/2022
1455 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1460 : Tam Vương đều xuất hiện! 16/06/2022
1456 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1461 : Hắn là một đầu long! 16/06/2022
1457 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1462 : Giết không xá! 16/06/2022
1458 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1463 : Lăn qua đây nhận lấy cái chết! 16/06/2022
1459 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1464 : Uy hiếp! 16/06/2022
1460 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1465 : Mười năm tân bí! 16/06/2022
1461 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1466 : Hắc Liên Ma tung! 16/06/2022
1462 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1467 : Nguy cơ tái hiện! 16/06/2022
1463 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1468 : Điên cuồng thôn phệ! 16/06/2022
1464 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1469 : Đánh giết Thần Điểu Cung! 16/06/2022
1465 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1470 : Diệt môn! 16/06/2022
1466 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1471 : Trầm gia phản ứng! 16/06/2022
1467 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1472 : Hoài nghi! 16/06/2022
1468 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1473 : Nhắm thẳng vào Lâm Hiên! 16/06/2022
1469 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1474 : Bố cục! 16/06/2022
1470 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1475 : Tử Vân Giáo! 16/06/2022
1471 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1476 : Thiên U ma ảnh! 16/06/2022
1472 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1477 : Sáu Vương liên thủ! 16/06/2022
1473 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1478 : Mục tiêu Thiên U Tước! 16/06/2022
1474 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1479 : Các hiển thần thông! 16/06/2022
1475 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1480 : Thập phương phong Ma! 16/06/2022
1476 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1481 : Ngươi chờ cho ta! 18/06/2022
1477 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1482 : Hiệu lệnh quần hùng! 18/06/2022
1478 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1483 : Sinh tử tồn vong! 18/06/2022
1479 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1484 : Giết! Giết! Giết! 18/06/2022
1480 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1485 : 7 Vương Lăng Thiên! 18/06/2022
1481 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1486 : 8 bộ dạng đại trận! 18/06/2022
1482 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1487 : Thiên địa Ma lô! 18/06/2022
1483 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1488 : Toàn diệt! 18/06/2022
1484 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1489 : Lâm Hiên bí pháp 18/06/2022
1485 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1490 : Lưu manh Long biến thân! 18/06/2022
1486 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1491 : Lấy mạng đổi mạng! 18/06/2022
1487 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1492 : Đại chiến tái khởi! 18/06/2022
1488 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1493 : Chết tiệt hầu tử! 18/06/2022
1489 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1494 : Lâm Chiến phủ xuống! 18/06/2022
1490 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1495 : Lâm Chiến VS Thiên U Tước! 18/06/2022
1491 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1496 : Đánh bạo Thiên U Tước! 18/06/2022
1492 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1497 : Lại còn sống! 18/06/2022
1493 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1498 : Long hồn! 18/06/2022
1494 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1499 : Chém giết Thiên U Tước! 18/06/2022
1495 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1500 : Cửu U Ma Kiếm 18/06/2022
1496 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1501 : Đột phá Vương Giả Cảnh! 18/06/2022
1497 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1502 : An trí Lâm gia 18/06/2022
1498 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1503 : Ly khai 18/06/2022
1499 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1504 : Hải tặc? 18/06/2022
1500 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1505 : Đại Huyền đế quốc 18/06/2022
1501 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1506 : Chọc người chú mục! 18/06/2022
1502 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1507 : Ngươi nhất định phải chết! 18/06/2022
1503 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1508 : Giáo ngươi làm người! 18/06/2022
1504 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1509 : Tự đoạn một tay! 18/06/2022
1505 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1510 : Tầng thứ ba 18/06/2022
1506 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1511 : Đánh đi tới! 18/06/2022
1507 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1512 : Các ngươi đều là cay gà! 18/06/2022
1508 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1513 : Ta họ La! 18/06/2022
1509 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1514 : Hải Vô Tâm 18/06/2022
1510 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1515 : Điều kiện 18/06/2022
1511 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1516 : Thiên phú khảo nghiệm 18/06/2022
1512 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1517 : Ngươi dám động ta? 18/06/2022
1513 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1518 : Rắn chuột một ổ! 18/06/2022
1514 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1519 : Triệu gia trưởng lão 18/06/2022
1515 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1520 : 1000 năm khó gặp thiên tài! 18/06/2022
1516 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1521 : Tranh đoạt! 20/06/2022
1517 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1522 : Tử Hà thánh địa! 20/06/2022
1518 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1523 : Dòng máu Phượng Hoàng! 20/06/2022
1519 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1524 : Dao Trì Thánh Địa! 20/06/2022
1520 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1525 : Kỳ Lân Tí! 20/06/2022
1521 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1526 : Vạn Kiếm Quyết 20/06/2022
1522 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1527 : Đổng Thiên Sơn 20/06/2022
1523 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1528 : Hỏa Ma! 20/06/2022
1524 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1529 : Diệp Thiên Đế! 20/06/2022
1525 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1530 : Bầu trời chi hỏa! 20/06/2022
1526 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1531 : Ma đao! 20/06/2022
1527 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1532 : Chơi với ngươi chơi! 20/06/2022
1528 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1533 : Tuyệt đại giai nhân 20/06/2022
1529 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1534 : Đại địa Hỏa Diễm! 20/06/2022
1530 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1535 : May mắn? 20/06/2022
1531 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1536 : Tùy ý đánh bay! 20/06/2022
1532 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1537 : Bạch Du Nhiên 20/06/2022
1533 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1538 : Yên Ba Sơn Trang 20/06/2022
1534 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1539 : Võ đạo đại hội! 20/06/2022
1535 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1540 : Huyết Hòa Thượng 20/06/2022
1536 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1541 : Ngươi không được! 20/06/2022
1537 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1542 : Một kiếm ngang trời 20/06/2022
1538 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1543 : Hỏa Ma ra! 20/06/2022
1539 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1544 : Chịu không nổi một kích? 20/06/2022
1540 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1545 : Thất bại thảm hại! 20/06/2022
1541 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1546 : Tử Ma luyện ngục! 20/06/2022
1542 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1547 : Tứ Thiên Kiếm Chi Lực! 20/06/2022
1543 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1548 : Tử vong chi môn 20/06/2022
1544 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1549 : Vạn Kiếm Thiên dẫn! 20/06/2022
1545 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1550 : Vĩnh hằng trục xuất! 20/06/2022
1546 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1551 : Phá phong ra! 22/06/2022
1547 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1552 : Ba đạo phật tượng 22/06/2022
1548 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1553 : Tìm hiểu kiếm đạo 22/06/2022
1549 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1554 : Đan Tông 22/06/2022
1550 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1555 : Âm Dương đồ! 22/06/2022
1551 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1556 : Tiến vào bên trong môn 22/06/2022
1552 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1557 : Lâm Hiên phiền phức 22/06/2022
1553 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1558 : Vạn Độc Môn! 22/06/2022
1554 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1559 : Bẩy rập! 22/06/2022
1555 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1560 : Kinh khủng đệ tử nòng cốt! 22/06/2022
1556 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1561 : Thương Long Phá! 22/06/2022
1557 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1562 : Trảm Phương Ly! 22/06/2022
1558 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1563 : Muốn chết chính là ngươi! 22/06/2022
1559 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1564 : Uy hiếp! 22/06/2022
1560 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1565 : Phong Sơn! 22/06/2022
1561 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1566 : Yêu ma! 22/06/2022
1562 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1567 : Thần bí hắc quan tài! 22/06/2022
1563 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1568 : Thi biến hóa! 22/06/2022
1564 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1569 : Đỏ mắt! 22/06/2022
1565 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1570 : Chiến bốn sao Vương giả 22/06/2022
1566 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1571 : Đệ tử thân truyền! 23/06/2022
1567 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1572 : Đại ca chúng ta ăn xong! 23/06/2022
1568 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1573 : Lâm Hiên nghĩ cách! 23/06/2022
1569 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1574 : Oanh động tông môn! 23/06/2022
1570 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1575 : Tranh đoạt danh ngạch! 23/06/2022
1571 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1576 : Tuyển chọn thi đấu! 23/06/2022
1572 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1577 : Nhất tiện hạ tràng! 23/06/2022
1573 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1578 : Một chưởng quất bay! 23/06/2022
1574 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1579 : Lang đi thiên hạ! 23/06/2022
1575 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1580 : Xích Nguyệt! 23/06/2022
1576 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1581 : Công pháp nghịch chuyển! 23/06/2022
1577 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1582 : Sự nghi ngờ trải rộng! 23/06/2022
1578 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1583 : Có một không hai đại giáo! 23/06/2022
1579 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1584 : Quỷ dị nam tử! 23/06/2022
1580 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1585 : Đan Vũ Vương bí mật! 23/06/2022
1581 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1586 : Một đường mùa thu hoạch! 23/06/2022
1582 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1587 : Thi Quỷ chi đạo! 23/06/2022
1583 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1588 : Sáu sao Vương giả thi thể! 23/06/2022
1584 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1589 : Động thủ! 23/06/2022
1585 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1590 : Đưa bảo đồng tử! 23/06/2022
1586 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1591 : Cản thi phái! 23/06/2022
1587 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1592 : Đan Trần Tử! 23/06/2022
1588 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1593 : Thần Tinh! 23/06/2022
1589 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1594 : Quỷ dị bóng người! 23/06/2022
1590 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1595 : Thần bí phù văn! 23/06/2022
1591 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1596 : Kim Quang Ấn! 23/06/2022
1592 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1597 : Dư ba 23/06/2022
1593 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1598 : Thái Cổ tiên văn! 23/06/2022
1594 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1599 : Vực Môn! 23/06/2022
1595 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1600 : Tầm Linh Sư! 23/06/2022
1596 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1601 : Chấp Pháp giả! 04/07/2022
1597 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1602 : Ám sát! 04/07/2022
1598 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1603 : Bái Nguyệt giáo! 04/07/2022
1599 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1604 : Một quyết sinh tử! 04/07/2022
1600 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1605 : Huyết Nguyệt! 04/07/2022
1601 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1606 : Vang dội bạt tai! 04/07/2022
1602 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1607 : Công bình đánh một trận! 04/07/2022
1603 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1608 : Nghiễm Hàn Thánh Nữ 04/07/2022
1604 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1609 : Năm sao Vương giả! 04/07/2022
1605 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1610 : Kinh Lôi Bộ! 04/07/2022
1606 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1611 : Thiên Long Bát Bộ! 04/07/2022
1607 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1612 : Chém giết năm sao Vương! 04/07/2022
1608 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1613 : Dọa lui trưởng lão! 04/07/2022
1609 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1614 : Giết thượng môn! 04/07/2022
1610 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1615 : Tự chui đầu vào lưới? 04/07/2022
1611 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1616 : Chiến trưởng lão! 04/07/2022
1612 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1617 : Kinh thế tam kích! 04/07/2022
1613 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1618 : Bái Nguyệt Giáo bí thuật! 04/07/2022
1614 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1619 : Đệ oanh động lạnh dương! 04/07/2022
1615 Nghịch Kiếm Cuồng Thần – Chương 1620 : 10 đại ác nhân! 04/07/2022

Bình luận