Thông tin truyện

Kỵ sĩ hoang tưởng dạ

Tác giả:

Vlvbear

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

402
9
Số lượng đánh giá: 8

Kỵ sĩ hoang tưởng dạ

Một chiếc đĩa trò chơi thần bí, một nữ sinh trung học tên là Lâm Linh nhát gan bị lạc vào thế giới của vua Arthur và những kỵ sĩ của ông! Hiện tại và hư không cứ luân phiên xen kẽ, dựng nên một thế giới hoàn toàn xa lạ đối với cô ấy…

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 1 06/05/2015
2 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 2 06/05/2015
3 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 3 06/05/2015
4 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 4 06/05/2015
5 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 5 06/05/2015
6 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 6 06/05/2015
7 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 7 06/05/2015
8 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 8 06/05/2015
9 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 9 06/05/2015
10 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 10 06/05/2015
11 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 11 06/05/2015
12 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 12 06/05/2015
13 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 13 06/05/2015
14 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 14 06/05/2015
15 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 15 06/05/2015
16 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 16 06/05/2015
17 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 17 06/05/2015
18 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 18 06/05/2015
19 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 19 06/05/2015
20 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 20 06/05/2015
21 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 21 06/05/2015
22 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 22 06/05/2015
23 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 23 06/05/2015
24 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 24 06/05/2015
25 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 25 06/05/2015
26 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 26 06/05/2015
27 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 27 06/05/2015
28 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 28 06/05/2015
29 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 29 06/05/2015
30 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 30 06/05/2015
31 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 31 06/05/2015
32 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 32 06/05/2015
33 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 33 06/05/2015
34 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 34 06/05/2015
35 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 35 06/05/2015
36 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 36 06/05/2015
37 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 37 06/05/2015
38 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 38 06/05/2015
39 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 39 06/05/2015
40 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 40 06/05/2015
41 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 41 06/05/2015
42 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 42 06/05/2015
43 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 43 06/05/2015
44 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 44 06/05/2015
45 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 45 06/05/2015
46 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 46 06/05/2015
47 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 47 06/05/2015
48 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 48 06/05/2015
49 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 49 06/05/2015
50 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 50 06/05/2015
51 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 51 06/05/2015
52 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 52 06/05/2015
53 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 53 06/05/2015
54 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 54 06/05/2015
55 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 55 06/05/2015
56 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 56 06/05/2015
57 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 57 06/05/2015
58 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 58 06/05/2015
59 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 59 06/05/2015
60 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ Chap 60 06/05/2015
61 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 61 06/05/2015
62 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 62 06/05/2015
63 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 63 06/05/2015
64 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 64 06/05/2015
65 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 65 06/05/2015
66 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 66 06/05/2015
67 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 67 06/05/2015
68 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 68 06/05/2015
69 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 69 06/05/2015
70 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 70 06/05/2015
71 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 71 06/05/2015
72 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 72 06/05/2015
73 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 73 06/05/2015
74 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 74 06/05/2015
75 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 75 06/05/2015
76 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 76 06/05/2015
77 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 77 06/05/2015
78 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 78 06/05/2015
79 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 79 06/05/2015
80 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 80 06/05/2015
81 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 81 06/05/2015
82 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 82 06/05/2015
83 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 83 06/05/2015
84 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 84 06/05/2015
85 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 85 06/05/2015
86 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 86 06/05/2015
87 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 87 06/05/2015
88 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 88 06/05/2015
89 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 89 06/05/2015
90 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 90 06/05/2015
91 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 91 06/05/2015
92 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 92 16/10/2021
93 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 93 16/10/2021
94 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 94 16/10/2021
95 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 95 16/10/2021
96 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 96 16/10/2021
97 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 97 16/10/2021
98 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 98 16/10/2021
99 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 99 16/10/2021
100 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 100 16/10/2021
101 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 101 24/10/2021
102 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 102 24/10/2021
103 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 103 24/10/2021
104 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 104 24/10/2021
105 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 105 24/10/2021
106 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 106 24/10/2021
107 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 107 24/10/2021
108 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 108 24/10/2021
109 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 109 24/10/2021
110 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 110 24/10/2021
111 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 111 29/10/2021
112 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 112 29/10/2021
113 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 113 29/10/2021
114 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 114 29/10/2021
115 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 115 29/10/2021
116 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 116 29/10/2021
117 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 117 29/10/2021
118 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 118 29/10/2021
119 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 119 29/10/2021
120 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 120 29/10/2021
121 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 121 03/01/2022
122 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 122 03/01/2022
123 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 123 03/01/2022
124 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 124 03/01/2022
125 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 125 03/01/2022
126 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 126 03/01/2022
127 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 127 03/01/2022
128 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 128 03/01/2022
129 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 129 03/01/2022
130 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ sĩ hoang tưởng dạ chap 130 03/01/2022
131 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 131 06/04/2022
132 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 132 06/04/2022
133 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 133 06/04/2022
134 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 134 06/04/2022
135 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 135 06/04/2022
136 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 136 06/04/2022
137 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 137.1 06/04/2022
138 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 137.2 06/04/2022
139 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 138.1 06/04/2022
140 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 138.2 06/04/2022
141 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 139.1 06/04/2022
142 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 139.2 06/04/2022
143 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 140.1 06/04/2022
144 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 140.2 06/04/2022
145 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 141.1 07/04/2022
146 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 141.2 07/04/2022
147 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 142.1 07/04/2022
148 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 142.2 07/04/2022
149 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 143.1 07/04/2022
150 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 143.2 07/04/2022
151 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 144 07/04/2022
152 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 145 07/04/2022
153 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 146 07/04/2022
154 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 147 07/04/2022
155 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 148 07/04/2022
156 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 149 07/04/2022
157 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 150 07/04/2022
158 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 151 10/04/2022
159 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 152 10/04/2022
160 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 153 10/04/2022
161 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 154 10/04/2022
162 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 155 10/04/2022
163 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 156 10/04/2022
164 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 157 10/04/2022
165 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 157 10/04/2022
166 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 159 10/04/2022
167 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 160 10/04/2022
168 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 161 10/04/2022
169 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 162 10/04/2022
170 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 163 10/04/2022
171 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 164 10/04/2022
172 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 165 10/04/2022
173 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 166 10/04/2022
174 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ chap 167 10/04/2022
175 Kỵ sĩ hoang tưởng dạ – Chap 168 10/04/2022

Bình luận