Thông tin truyện

Đại Chúa Tể

Tác giả:

Thiên Tàm Thổ Đậu

Nhóm dịch:

Đang cập nhật

Trạng thái:

Hoàn thành

Lượt xem:

146
0
Số lượng đánh giá: 0

Đại Chúa Tể

Đại thiên thế giới, nơi các vị diện giao nhau, vạn tộc hiện lên như nấm, quần hùng tụ hội, một vị Thiên chi chí tôn đến từ hạ vị diện tại vô tận thế giới diễn lại một truyền kỳ mà mọi người hướng tới, theo đuổi con đường Chúa tể.

– Hỏa vực vô tận, Viêm Đế nắm giữ, vạn hỏa đốt trời xanh. Trong võ cảnh, Võ Tổ chi uy, chấn nhiếp càn khôn. Bắc Hoang khâu, Vạn Mộ địa, Bất Tử chi chủ trấn thiên địa. Tây Thiên điện, Bách Chiến chi hoàng, chiến uy không thể địch.

– Thiếu niên bước ra từ Bắc Linh cảnh, cưỡi Cửu U Minh Tước xông đến thế giới hỗn loạn đầy đặc sắc, con đường Chúa tể, ai nổi ai chìm? Đại thiên thế giới, vạn đạo tranh phong, ta làm đại chúa tể.

– Ở truyện mới này của Lão Đậu, chúng ta có thể gặp lại Viêm Đế Tiêu Viêm, Huân Nhi, hay Lâm Động trong vũ động càn khôn hay không? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu.

Danh sách chương

STT Chương Cập nhật
1 Đại Chúa Tể – Chương 1 18/05/2016
2 Đại Chúa Tể – Chương 2 18/05/2016
3 Đại Chúa Tể – Chương 3 18/05/2016
4 Đại Chúa Tể – Chương 4 18/05/2016
5 Đại Chúa Tể – Chương 5 18/05/2016
6 Đại Chúa Tể – Chương 6 18/05/2016
7 Đại Chúa Tể – Chương 7 18/05/2016
8 Đại Chúa Tể – Chương 8 18/05/2016
9 Đại Chúa Tể – Chương 9 18/05/2016
10 Đại Chúa Tể – Chương 10 18/05/2016
11 Đại Chúa Tể – Chương 11 18/05/2016
12 Đại Chúa Tể – Chương 12 18/05/2016
13 Đại Chúa Tể – Chương 13 18/05/2016
14 Đại Chúa Tể – Chương 14 18/05/2016
15 Đại Chúa Tể – Chương 15 18/05/2016
16 Đại Chúa Tể – Chương 16 18/05/2016
17 Đại Chúa Tể – Chương 17 18/05/2016
18 Đại Chúa Tể – Chương 18 18/05/2016
19 Đại Chúa Tể – Chương 19 18/05/2016
20 Đại Chúa Tể – Chương 20 18/05/2016
21 Đại Chúa Tể – Chương 21 18/05/2016
22 Đại Chúa Tể – Chương 22 18/05/2016
23 Đại Chúa Tể – Chương 23 18/05/2016
24 Đại Chúa Tể – Chương 24 18/05/2016
25 Đại Chúa Tể – Chương 25 18/05/2016
26 Đại Chúa Tể – Chương 26 18/05/2016
27 Đại Chúa Tể – Chương 27 18/05/2016
28 Đại Chúa Tể – Chương 28 18/05/2016
29 Đại Chúa Tể – Chương 29 18/05/2016
30 Đại Chúa Tể – Chương 30 18/05/2016
31 Đại Chúa Tể – Chương 31 30/09/2021
32 Đại Chúa Tể – Chương 32 30/09/2021
33 Đại Chúa Tể – Chương 33 30/09/2021
34 Đại Chúa Tể – Chương 34 30/09/2021
35 Đại Chúa Tể – Chương 35 30/09/2021
36 Đại Chúa Tể – Chương 36 30/09/2021
37 Đại Chúa Tể – Chương 37 30/09/2021
38 Đại Chúa Tể – Chương 38 30/09/2021
39 Đại Chúa Tể – Chương 39 30/09/2021
40 Đại Chúa Tể – Chương 40 30/09/2021
41 Đại Chúa Tể – Chương 41 30/09/2021
42 Đại Chúa Tể – Chương 42 30/09/2021
43 Đại Chúa Tể – Chương 43 30/09/2021
44 Đại Chúa Tể – Chương 44 30/09/2021
45 Đại Chúa Tể – Chương 45 30/09/2021
46 Đại Chúa Tể – Chương 46 30/09/2021
47 Đại Chúa Tể – Chương 47 30/09/2021
48 Đại Chúa Tể – Chương 48 30/09/2021
49 Đại Chúa Tể – Chương 49 30/09/2021
50 Đại Chúa Tể – Chương 50 30/09/2021
51 Đại Chúa Tể – Chương 51 01/10/2021
52 Đại Chúa Tể – Chương 52 01/10/2021
53 Đại Chúa Tể – Chương 53 01/10/2021
54 Đại Chúa Tể – Chương 54 01/10/2021
55 Đại Chúa Tể – Chương 55 01/10/2021
56 Đại Chúa Tể – Chương 56 01/10/2021
57 Đại Chúa Tể – Chương 57 01/10/2021
58 Đại Chúa Tể – Chương 58 01/10/2021
59 Đại Chúa Tể – Chương 59 01/10/2021
60 Đại Chúa Tể – Chương 60 01/10/2021
61 Đại Chúa Tể – Chương 61 01/10/2021
62 Đại Chúa Tể – Chương 62 01/10/2021
63 Đại Chúa Tể – Chương 63 01/10/2021
64 Đại Chúa Tể – Chương 64 01/10/2021
65 Đại Chúa Tể – Chương 65 01/10/2021
66 Đại Chúa Tể – Chương 66 01/10/2021
67 Đại Chúa Tể – Chương 67 01/10/2021
68 Đại Chúa Tể – Chương 68 01/10/2021
69 Đại Chúa Tể – Chương 69 01/10/2021
70 Đại Chúa Tể – Chương 70 01/10/2021
71 Đại Chúa Tể – Chương 71 01/10/2021
72 Đại Chúa Tể – Chương 72 01/10/2021
73 Đại Chúa Tể – Chương 73 01/10/2021
74 Đại Chúa Tể – Chương 74 01/10/2021
75 Đại Chúa Tể – Chương 75 01/10/2021
76 Đại Chúa Tể – Chương 76 01/10/2021
77 Đại Chúa Tể – Chương 77 01/10/2021
78 Đại Chúa Tể – Chương 78 01/10/2021
79 Đại Chúa Tể – Chương 79 01/10/2021
80 Đại Chúa Tể – Chương 80 01/10/2021
81 Đại Chúa Tể – Chương 81 01/10/2021
82 Đại Chúa Tể – Chương 82 01/10/2021
83 Đại Chúa Tể – Chương 83 01/10/2021
84 Đại Chúa Tể – Chương 84 01/10/2021
85 Đại Chúa Tể – Chương 85 01/10/2021
86 Đại Chúa Tể – Chương 86 01/10/2021
87 Đại Chúa Tể – Chương 87 01/10/2021
88 Đại Chúa Tể – Chương 88 01/10/2021
89 Đại Chúa Tể – Chương 89 01/10/2021
90 Đại Chúa Tể – Chương 90 01/10/2021
91 Đại Chúa Tể – Chương 91 01/10/2021
92 Đại Chúa Tể – Chương 92 01/10/2021
93 Đại Chúa Tể – Chương 93 01/10/2021
94 Đại Chúa Tể – Chương 94 01/10/2021
95 Đại Chúa Tể – Chương 95 01/10/2021
96 Đại Chúa Tể – Chương 96 01/10/2021
97 Đại Chúa Tể – Chương 97 01/10/2021
98 Đại Chúa Tể – Chương 98 01/10/2021
99 Đại Chúa Tể – Chương 99 01/10/2021
100 Đại Chúa Tể – Chương 100 01/10/2021
101 Đại Chúa Tể – Chương 101 04/04/2022
102 Đại Chúa Tể – Chương 102 04/04/2022
103 Đại Chúa Tể – Chương 103 04/04/2022
104 Đại Chúa Tể – Chương 104 04/04/2022
105 Đại Chúa Tể – Chương 105 04/04/2022
106 Đại Chúa Tể – Chương 106 04/04/2022
107 Đại Chúa Tể – Chương 107 04/04/2022
108 Đại Chúa Tể – Chương 108 04/04/2022
109 Đại Chúa Tể – Chương 109 04/04/2022
110 Đại Chúa Tể – Chương 110 04/04/2022
111 Đại Chúa Tể – Chương 111 04/04/2022
112 Đại Chúa Tể – Chương 112 04/04/2022
113 Đại Chúa Tể – Chương 113 04/04/2022
114 Đại Chúa Tể – Chương 114 04/04/2022
115 Đại Chúa Tể – Chương 115 04/04/2022
116 Đại Chúa Tể – Chương 116 04/04/2022
117 Đại Chúa Tể – Chương 117 04/04/2022
118 Đại Chúa Tể – Chương 118 04/04/2022
119 Đại Chúa Tể – Chương 119 04/04/2022
120 Đại Chúa Tể – Chương 120 04/04/2022
121 Đại Chúa Tể – Chương 121 04/04/2022
122 Đại Chúa Tể – Chương 122 04/04/2022
123 Đại Chúa Tể – Chương 123 04/04/2022
124 Đại Chúa Tể – Chương 124 04/04/2022
125 Đại Chúa Tể – Chương 125 04/04/2022
126 Đại Chúa Tể – Chương 126 04/04/2022
127 Đại Chúa Tể – Chương 127 04/04/2022
128 Đại Chúa Tể – Chương 128 04/04/2022
129 Đại Chúa Tể – Chương 129 04/04/2022
130 Đại Chúa Tể – Chương 130 05/04/2022
131 Đại Chúa Tể – Chương 131 05/04/2022
132 Đại Chúa Tể – Chương 132 05/04/2022
133 Đại Chúa Tể – Chương 133 05/04/2022
134 Đại Chúa Tể – Chương 134 05/04/2022
135 Đại Chúa Tể – Chương 135 05/04/2022
136 Đại Chúa Tể – Chương 136 05/04/2022
137 Đại Chúa Tể – Chương 137 05/04/2022
138 Đại Chúa Tể – Chương 138 05/04/2022
139 Đại Chúa Tể – Chương 139 05/04/2022
140 Đại Chúa Tể – Chương 140 05/04/2022
141 Đại Chúa Tể – Chương 141 06/04/2022
142 Đại Chúa Tể – Chương 142 06/04/2022
143 Đại Chúa Tể – Chương 143 06/04/2022
144 Đại Chúa Tể – Chương 144 06/04/2022
145 Đại Chúa Tể – Chương 145 06/04/2022
146 Đại Chúa Tể – Chương 146 06/04/2022
147 Đại Chúa Tể – Chương 147 06/04/2022
148 Đại Chúa Tể – Chương 148 06/04/2022
149 Đại Chúa Tể – Chương 149 06/04/2022
150 Đại Chúa Tể – Chương 150 06/04/2022
151 Đại Chúa Tể – Chương 151: 07/04/2022
152 Đại Chúa Tể – Chương 152 07/04/2022
153 Đại Chúa Tể – Chương 153 07/04/2022
154 Đại Chúa Tể – Chương 154 07/04/2022
155 Đại Chúa Tể – Chương 155 07/04/2022
156 Đại Chúa Tể – Chương 156 07/04/2022
157 Đại Chúa Tể – Chương 157 07/04/2022
158 Đại Chúa Tể – Chương 158 07/04/2022
159 Đại Chúa Tể – Chương 159 07/04/2022
160 Đại Chúa Tể – Chương 160 07/04/2022
161 Đại Chúa Tể – Chương 161 07/04/2022
162 Đại Chúa Tể – Chương 162 07/04/2022
163 Đại Chúa Tể – Chương 163 07/04/2022
164 Đại Chúa Tể – Chương 164 07/04/2022
165 Đại Chúa Tể – Chương 165 07/04/2022
166 Đại Chúa Tể – Chương 166 07/04/2022
167 Đại Chúa Tể – Chương 167 07/04/2022
168 Đại Chúa Tể – Chương 168 07/04/2022
169 Đại Chúa Tể – Chương 169 07/04/2022
170 Đại Chúa Tể – Chương 170 07/04/2022
171 Đại Chúa Tể – Chương 171 07/04/2022
172 Đại Chúa Tể – Chương 172 07/04/2022
173 Đại Chúa Tể – Chương 173 07/04/2022
174 Đại Chúa Tể – Chương 174 07/04/2022
175 Đại Chúa Tể – Chương 175 07/04/2022
176 Đại Chúa Tể – Chương 176 07/04/2022
177 Đại Chúa Tể – Chương 177 07/04/2022
178 Đại Chúa Tể – Chương 178 07/04/2022
179 Đại Chúa Tể – Chương 179 07/04/2022
180 Đại Chúa Tể – Chương 180 07/04/2022
181 Đại Chúa Tể – Chương 181 07/04/2022
182 Đại Chúa Tể – Chương 182 07/04/2022
183 Đại Chúa Tể – Chương 183 07/04/2022
184 Đại Chúa Tể – Chương 184 07/04/2022
185 Đại Chúa Tể – Chương 185 07/04/2022
186 Đại Chúa Tể – Chương 186 07/04/2022
187 Đại Chúa Tể – Chương 187 07/04/2022
188 Đại Chúa Tể – Chương 188 07/04/2022
189 Đại Chúa Tể – Chương 189 07/04/2022
190 Đại Chúa Tể – Chương 190 07/04/2022
191 Đại Chúa Tể – Chương 191 07/04/2022
192 Đại Chúa Tể – Chương 192 07/04/2022
193 Đại Chúa Tể – Chương 193 07/04/2022
194 Đại Chúa Tể – Chương 194 07/04/2022
195 Đại Chúa Tể – Chương 195 07/04/2022
196 Đại Chúa Tể – Chương 196 07/04/2022
197 Đại Chúa Tể – Chương 197 07/04/2022
198 Đại Chúa Tể – Chương 198 07/04/2022
199 Đại Chúa Tể – Chương 199 07/04/2022
200 Đại Chúa Tể – Chương 200 07/04/2022
201 Đại Chúa Tể – Chương 201 11/04/2022
202 Đại Chúa Tể – Chương 202 11/04/2022
203 Đại Chúa Tể – Chương 203 11/04/2022
204 Đại Chúa Tể – Chương 204 11/04/2022
205 Đại Chúa Tể – Chương 205 11/04/2022
206 Đại Chúa Tể – Chương 206 11/04/2022
207 Đại Chúa Tể – Chương 207 11/04/2022
208 Đại Chúa Tể – Chương 208 11/04/2022
209 Đại Chúa Tể – Chương 209 11/04/2022
210 Đại Chúa Tể – Chương 210 11/04/2022
211 Đại Chúa Tể – Chương 211 11/04/2022
212 Đại Chúa Tể – Chương 212 11/04/2022
213 Đại Chúa Tể – Chương 213 11/04/2022
214 Đại Chúa Tể – Chương 214 11/04/2022
215 Đại Chúa Tể – Chương 215 11/04/2022
216 Đại Chúa Tể – Chương 216 11/04/2022
217 Đại Chúa Tể – Chương 217 11/04/2022
218 Đại Chúa Tể – Chương 218 11/04/2022
219 Đại Chúa Tể – Chương 219 11/04/2022
220 Đại Chúa Tể – Chương 220 11/04/2022
221 Đại Chúa Tể – Chương 220 12/04/2022
222 Đại Chúa Tể – Chương 222 12/04/2022
223 Đại Chúa Tể – Chương 223 12/04/2022
224 Đại Chúa Tể – Chương 224 12/04/2022
225 Đại Chúa Tể – Chương 225 12/04/2022
226 Đại Chúa Tể – Chương 226 12/04/2022
227 Đại Chúa Tể – Chương 227 12/04/2022
228 Đại Chúa Tể – Chương 228 12/04/2022
229 Đại Chúa Tể – Chương 229 12/04/2022
230 Đại Chúa Tể – Chương 230 12/04/2022
231 Đại Chúa Tể – Chương 231 12/04/2022
232 Đại Chúa Tể – Chương 232 12/04/2022
233 Đại Chúa Tể – Chương 233 12/04/2022
234 Đại Chúa Tể – Chương 234 12/04/2022
235 Đại Chúa Tể – Chương 235 12/04/2022
236 Đại Chúa Tể – Chương 236 12/04/2022
237 Đại Chúa Tể – Chương 237 12/04/2022
238 Đại Chúa Tể – Chương 238 12/04/2022
239 Đại Chúa Tể – Chương 239 12/04/2022
240 Đại Chúa Tể – Chương 240 12/04/2022
241 Đại Chúa Tể – Chương 241 12/04/2022
242 Đại Chúa Tể – Chương 242 12/04/2022
243 Đại Chúa Tể – Chương 243 12/04/2022
244 Đại Chúa Tể – Chương 244 12/04/2022
245 Đại Chúa Tể – Chương 245 12/04/2022
246 Đại Chúa Tể – Chương 246 12/04/2022
247 Đại Chúa Tể – Chương 247 12/04/2022
248 Đại Chúa Tể – Chương 248 12/04/2022
249 Đại Chúa Tể – Chương 249 12/04/2022
250 Đại Chúa Tể – Chương 250 12/04/2022
251 Đại Chúa Tể – Chương 251 12/04/2022
252 Đại Chúa Tể – Chương 252 12/04/2022
253 Đại Chúa Tể – Chương 253 12/04/2022
254 Đại Chúa Tể – Chương 254 12/04/2022
255 Đại Chúa Tể – Chương 255 12/04/2022
256 Đại Chúa Tể – Chương 256 12/04/2022
257 Đại Chúa Tể – Chương 257 12/04/2022
258 Đại Chúa Tể – Chương 258 12/04/2022
259 Đại Chúa Tể – Chương 259 12/04/2022
260 Đại Chúa Tể – Chương 260 12/04/2022
261 Đại Chúa Tể – Chương 261 12/04/2022
262 Đại Chúa Tể – Chương 262 12/04/2022
263 Đại Chúa Tể – Chương 263 12/04/2022
264 Đại Chúa Tể – Chương 264 12/04/2022
265 Đại Chúa Tể – Chương 265 12/04/2022
266 Đại Chúa Tể – Chương 266 12/04/2022
267 Đại Chúa Tể – Chương 267 12/04/2022
268 Đại Chúa Tể – Chương 268 12/04/2022
269 Đại Chúa Tể – Chương 269 12/04/2022
270 Đại Chúa Tể – Chương 270 12/04/2022
271 Đại Chúa Tể – Chương 270 12/04/2022
272 Đại Chúa Tể – Chương 272 12/04/2022
273 Đại Chúa Tể – Chương 273 12/04/2022
274 Đại Chúa Tể – Chương 274 12/04/2022
275 Đại Chúa Tể – Chương 275 12/04/2022
276 Đại Chúa Tể – Chương 276 12/04/2022
277 Đại Chúa Tể – Chương 277 12/04/2022
278 Đại Chúa Tể – Chương 278 12/04/2022
279 Đại Chúa Tể – Chương 279 12/04/2022
280 Đại Chúa Tể – Chương 280 12/04/2022
281 Đại Chúa Tể – Chương 281 12/04/2022
282 Đại Chúa Tể – Chương 282 12/04/2022
283 Đại Chúa Tể – Chương 283 12/04/2022
284 Đại Chúa Tể – Chương 284 12/04/2022
285 Đại Chúa Tể – Chương 285 12/04/2022
286 Đại Chúa Tể – Chương 286 12/04/2022
287 Đại Chúa Tể – Chương 287 12/04/2022
288 Đại Chúa Tể – Chương 288 12/04/2022
289 Đại Chúa Tể – Chương 289 12/04/2022
290 Đại Chúa Tể – Chương 290 12/04/2022
291 Đại Chúa Tể – Chương 291 12/04/2022
292 Đại Chúa Tể – Chương 292 12/04/2022
293 Đại Chúa Tể – Chương 293 12/04/2022
294 Đại Chúa Tể – Chương 294 12/04/2022
295 Đại Chúa Tể – Chương 295 12/04/2022
296 Đại Chúa Tể – Chương 296 12/04/2022
297 Đại Chúa Tể – Chương 297 12/04/2022
298 Đại Chúa Tể – Chương 298 12/04/2022
299 Đại Chúa Tể – Chương 299 12/04/2022
300 Đại Chúa Tể – Chương 300 12/04/2022
301 Đại Chúa Tể – Chương 301 12/04/2022
302 Đại Chúa Tể – Chương 302 12/04/2022
303 Đại Chúa Tể – Chương 303 12/04/2022
304 Đại Chúa Tể – Chương 304 12/04/2022
305 Đại Chúa Tể – Chương 305 12/04/2022
306 Đại Chúa Tể – Chương 306 12/04/2022
307 Đại Chúa Tể – Chương 307 12/04/2022
308 Đại Chúa Tể – Chương 308 12/04/2022
309 Đại Chúa Tể – Chương 309 12/04/2022
310 Đại Chúa Tể – Chương 310 12/04/2022
311 Đại Chúa Tể – Chương 311 12/04/2022
312 Đại Chúa Tể – Chương 312 12/04/2022
313 Đại Chúa Tể – Chương 313 12/04/2022
314 Đại Chúa Tể – Chương 314 12/04/2022
315 Đại Chúa Tể – Chương 315 12/04/2022
316 Đại Chúa Tể – Chương 316 12/04/2022
317 Đại Chúa Tể – Chương 317 12/04/2022
318 Đại Chúa Tể – Chương 318 12/04/2022
319 Đại Chúa Tể – Chương 319 12/04/2022
320 Đại Chúa Tể – Chương 320 12/04/2022
321 Đại Chúa Tể – Chương 321 12/04/2022
322 Đại Chúa Tể – Chương 322 12/04/2022
323 Đại Chúa Tể – Chương 323 12/04/2022
324 Đại Chúa Tể – Chương 324 12/04/2022
325 Đại Chúa Tể – Chương 325 12/04/2022
326 Đại Chúa Tể – Chương 326 12/04/2022
327 Đại Chúa Tể – Chương 327 12/04/2022
328 Đại Chúa Tể – Chương 328 12/04/2022
329 Đại Chúa Tể – Chương 329 12/04/2022
330 Đại Chúa Tể – Chương 330 12/04/2022
331 Đại Chúa Tể – Chương 331 12/04/2022
332 Đại Chúa Tể – Chương 332 12/04/2022
333 Đại Chúa Tể – Chương 333 12/04/2022
334 Đại Chúa Tể – Chương 334 12/04/2022
335 Đại Chúa Tể – Chương 335 12/04/2022
336 Đại Chúa Tể – Chương 336 12/04/2022
337 Đại Chúa Tể – Chương 337 12/04/2022
338 Đại Chúa Tể – Chương 338 12/04/2022
339 Đại Chúa Tể – Chương 339 12/04/2022
340 Đại Chúa Tể – Chương 340 12/04/2022
341 Đại Chúa Tể – Chương 341 12/04/2022
342 Đại Chúa Tể – Chương 342 12/04/2022
343 Đại Chúa Tể – Chương 343 12/04/2022
344 Đại Chúa Tể – Chương 344 12/04/2022
345 Đại Chúa Tể – Chương 345 12/04/2022
346 Đại Chúa Tể – Chương 346 12/04/2022
347 Đại Chúa Tể – Chương 347 12/04/2022
348 Đại Chúa Tể – Chương 348 12/04/2022
349 Đại Chúa Tể – Chương 349 12/04/2022
350 Đại Chúa Tể – Chương 350 12/04/2022
351 Đại Chúa Tể – Chương 351 13/04/2022
352 Đại Chúa Tể – Chương 352 13/04/2022
353 Đại Chúa Tể – Chương 353 13/04/2022
354 Đại Chúa Tể – Chương 354 13/04/2022
355 Đại Chúa Tể – Chương 355 13/04/2022
356 Đại Chúa Tể – Chương 356 13/04/2022
357 Đại Chúa Tể – Chương 357 13/04/2022
358 Đại Chúa Tể – Chương 358 13/04/2022
359 Đại Chúa Tể – Chương 359 13/04/2022
360 Đại Chúa Tể – Chương 360 13/04/2022
361 Đại Chúa Tể – Chương 361 13/04/2022
362 Đại Chúa Tể – Chương 362 13/04/2022
363 Đại Chúa Tể – Chương 363 13/04/2022
364 Đại Chúa Tể – Chương 364 13/04/2022
365 Đại Chúa Tể – Chương 365 13/04/2022
366 Đại Chúa Tể – Chương 366 13/04/2022
367 Đại Chúa Tể – Chương 367 13/04/2022
368 Đại Chúa Tể – Chương 368 13/04/2022
369 Đại Chúa Tể – Chương 369 13/04/2022
370 Đại Chúa Tể – Chương 370 13/04/2022
371 Đại Chúa Tể – Chương 371 13/04/2022
372 Đại Chúa Tể – Chương 372 13/04/2022
373 Đại Chúa Tể – Chương 373 13/04/2022
374 Đại Chúa Tể – Chương 374 13/04/2022
375 Đại Chúa Tể – Chương 375 13/04/2022
376 Đại Chúa Tể – Chương 376 13/04/2022
377 Đại Chúa Tể – Chương 377 13/04/2022
378 Đại Chúa Tể – Chương 378 13/04/2022
379 Đại Chúa Tể – Chương 379 13/04/2022
380 Đại Chúa Tể – Chương 380 13/04/2022
381 Đại Chúa Tể – Chương 381 13/04/2022
382 Đại Chúa Tể – Chương 382 13/04/2022
383 Đại Chúa Tể – Chương 383 13/04/2022
384 Đại Chúa Tể – Chương 384 13/04/2022
385 Đại Chúa Tể – Chương 385 13/04/2022
386 Đại Chúa Tể – Chương 386 13/04/2022
387 Đại Chúa Tể – Chương 387 13/04/2022
388 Đại Chúa Tể – Chương 388 13/04/2022
389 Đại Chúa Tể – Chương 389 13/04/2022
390 Đại Chúa Tể – Chương 390 13/04/2022
391 Đại Chúa Tể – Chương 391 13/04/2022
392 Đại Chúa Tể – Chương 392 13/04/2022
393 Đại Chúa Tể – Chương 393 13/04/2022
394 Đại Chúa Tể – Chương 394 13/04/2022
395 Đại Chúa Tể – Chương 395 13/04/2022
396 Đại Chúa Tể – Chương 396 13/04/2022
397 Đại Chúa Tể – Chương 397 13/04/2022
398 Đại Chúa Tể – Chương 398 13/04/2022
399 Đại Chúa Tể – Chương 399 13/04/2022
400 Đại Chúa Tể – Chương 400 13/04/2022
401 Đại Chúa Tể – Chương 401 13/04/2022
402 Đại Chúa Tể – Chương 402 13/04/2022
403 Đại Chúa Tể – Chương 403 13/04/2022
404 Đại Chúa Tể – Chương 404 13/04/2022
405 Đại Chúa Tể – Chương 405 13/04/2022
406 Đại Chúa Tể – Chương 406 13/04/2022
407 Đại Chúa Tể – Chương 407 13/04/2022
408 Đại Chúa Tể – Chương 408 13/04/2022
409 Đại Chúa Tể – Chương 409 13/04/2022
410 Đại Chúa Tể – Chương 410 13/04/2022
411 Đại Chúa Tể – Chương 411 21/04/2022
412 Đại Chúa Tể – Chương 412 21/04/2022
413 Đại Chúa Tể – Chương 413 21/04/2022
414 Đại Chúa Tể – Chương 414 21/04/2022
415 Đại Chúa Tể – Chương 415 21/04/2022
416 Đại Chúa Tể – Chương 416 21/04/2022
417 Đại Chúa Tể – Chương 417 21/04/2022
418 Đại Chúa Tể – Chương 418 21/04/2022
419 Đại Chúa Tể – Chương 419 21/04/2022
420 Đại Chúa Tể – Chương 420 21/04/2022
421 Đại Chúa Tể – Chương 421 21/04/2022
422 Đại Chúa Tể – Chương 422 21/04/2022
423 Đại Chúa Tể – Chương 423 21/04/2022
424 Đại Chúa Tể – Chương 424 21/04/2022
425 Đại Chúa Tể – Chương 425 21/04/2022
426 Đại Chúa Tể – Chương 426 21/04/2022
427 Đại Chúa Tể – Chương 427 21/04/2022
428 Đại Chúa Tể – Chương 428 21/04/2022
429 Đại Chúa Tể – Chương 429 21/04/2022
430 Đại Chúa Tể – Chương 430 21/04/2022
431 Đại Chúa Tể – Chương 431 21/04/2022
432 Đại Chúa Tể – Chương 432 21/04/2022
433 Đại Chúa Tể – Chương 433 21/04/2022
434 Đại Chúa Tể – Chương 434 21/04/2022
435 Đại Chúa Tể – Chương 435 21/04/2022
436 Đại Chúa Tể – Chương 436 21/04/2022
437 Đại Chúa Tể – Chương 437 21/04/2022
438 Đại Chúa Tể – Chương 438 21/04/2022
439 Đại Chúa Tể – Chương 439 21/04/2022
440 Đại Chúa Tể – Chương 440 21/04/2022
441 Đại Chúa Tể – Chương 441 21/04/2022
442 Đại Chúa Tể – Chương 442 21/04/2022
443 Đại Chúa Tể – Chương 443 21/04/2022
444 Đại Chúa Tể – Chương 444 21/04/2022
445 Đại Chúa Tể – Chương 445 21/04/2022
446 Đại Chúa Tể – Chương 446 21/04/2022
447 Đại Chúa Tể – Chương 447 21/04/2022
448 Đại Chúa Tể – Chương 448 21/04/2022
449 Đại Chúa Tể – Chương 449 21/04/2022
450 Đại Chúa Tể – Chương 450 21/04/2022
451 Đại Chúa Tể – Chương 451 21/04/2022
452 Đại Chúa Tể – Chương 452 21/04/2022
453 Đại Chúa Tể – Chương 453 21/04/2022
454 Đại Chúa Tể – Chương 454 21/04/2022
455 Đại Chúa Tể – Chương 455 21/04/2022
456 Đại Chúa Tể – Chương 456 21/04/2022
457 Đại Chúa Tể – Chương 457 21/04/2022
458 Đại Chúa Tể – Chương 458 21/04/2022
459 Đại Chúa Tể – Chương 459 21/04/2022
460 Đại Chúa Tể – Chương 460 21/04/2022
461 Đại Chúa Tể – Chương 461 23/04/2022
462 Đại Chúa Tể – Chương 462 23/04/2022
463 Đại Chúa Tể – Chương 463 23/04/2022
464 Đại Chúa Tể – Chương 464 23/04/2022
465 Đại Chúa Tể – Chương 465 23/04/2022
466 Đại Chúa Tể – Chương 466 23/04/2022
467 Đại Chúa Tể – Chương 467 23/04/2022
468 Đại Chúa Tể – Chương 468 23/04/2022
469 Đại Chúa Tể – Chương 469 23/04/2022
470 Đại Chúa Tể – Chương 470 23/04/2022
471 Đại Chúa Tể – Chương 471 23/04/2022
472 Đại Chúa Tể – Chương 472 23/04/2022
473 Đại Chúa Tể – Chương 473 23/04/2022
474 Đại Chúa Tể – Chương 474 23/04/2022
475 Đại Chúa Tể – Chương 475 23/04/2022
476 Đại Chúa Tể – Chương 476 23/04/2022
477 Đại Chúa Tể – Chương 477 23/04/2022
478 Đại Chúa Tể – Chương 478 23/04/2022
479 Đại Chúa Tể – Chương 479 23/04/2022
480 Đại Chúa Tể – Chương 480 23/04/2022
481 Đại Chúa Tể – Chương 481 23/04/2022
482 Đại Chúa Tể – Chương 482 23/04/2022
483 Đại Chúa Tể – Chương 483 23/04/2022
484 Đại Chúa Tể – Chương 484 23/04/2022
485 Đại Chúa Tể – Chương 485 23/04/2022
486 Đại Chúa Tể – Chương 486 23/04/2022
487 Đại Chúa Tể – Chương 487 23/04/2022
488 Đại Chúa Tể – Chương 488 23/04/2022
489 Đại Chúa Tể – Chương 489 23/04/2022
490 Đại Chúa Tể – Chương 490 23/04/2022
491 Đại Chúa Tể – Chương 491 23/04/2022
492 Đại Chúa Tể – Chương 492 23/04/2022
493 Đại Chúa Tể – Chương 493 23/04/2022
494 Đại Chúa Tể – Chương 494 23/04/2022
495 Đại Chúa Tể – Chương 495 23/04/2022
496 Đại Chúa Tể – Chương 496 23/04/2022
497 Đại Chúa Tể – Chương 497 23/04/2022
498 Đại Chúa Tể – Chương 498 23/04/2022
499 Đại Chúa Tể – Chương 499 23/04/2022
500 Đại Chúa Tể – Chương 500 23/04/2022
501 Đại Chúa Tể – Chương 501: Huyết Thiên Đô 25/04/2022
502 Đại Chúa Tể – Chương 502: Trấn Giao Dịch 25/04/2022
503 Đại Chúa Tể – Chương 503: Linh đan 25/04/2022
504 Đại Chúa Tể – Chương 504: Tiểu Thiên Kiếm linh trận 25/04/2022
505 Đại Chúa Tể – Chương 505: Đến Tay 25/04/2022
506 Đại Chúa Tể – Chương 506: Mộc Thần sơn 25/04/2022
507 Đại Chúa Tể – Chương 507: Vương Chung 25/04/2022
508 Đại Chúa Tể – Chương 508: Vũ Doanh Doanh 25/04/2022
509 Đại Chúa Tể – Chương 509: Sắc chủng 25/04/2022
510 Đại Chúa Tể – Chương 510: Mộc Thần Sơn mở ra 25/04/2022
511 Đại Chúa Tể – Chương 511: Linh Bảo Sơn 25/04/2022
512 Đại Chúa Tể – Chương 512: Cạm bẫy 25/04/2022
513 Đại Chúa Tể – Chương 513: Quy tắc 25/04/2022
514 Đại Chúa Tể – Chương 514: Nhuệ khí 25/04/2022
515 Đại Chúa Tể – Chương 515: Tam trọng Thần Phách nan 25/04/2022
516 Đại Chúa Tể – Chương 516: Đấu chiến tượng 25/04/2022
517 Đại Chúa Tể – Chương 517: Thiên Mộc Thần Luân 25/04/2022
518 Đại Chúa Tể – Chương 518: Thu Hoạch 25/04/2022
519 Đại Chúa Tể – Chương 519: Ai cũng có phần 25/04/2022
520 Đại Chúa Tể – Chương 520: Tàng linh viện 25/04/2022
521 Đại Chúa Tể – Chương 521: Tiềm hành 25/04/2022
522 Đại Chúa Tể – Chương 522: Xâm nhập 25/04/2022
523 Đại Chúa Tể – Chương 523: Tần Phong 25/04/2022
524 Đại Chúa Tể – Chương 524: Ngươi xong rồi 25/04/2022
525 Đại Chúa Tể – Chương 525: Đĩa ngọc 25/04/2022
526 Đại Chúa Tể – Chương 526: Ôn Thanh Tuyền nổi giận 25/04/2022
527 Đại Chúa Tể – Chương 527: Viện Linh 25/04/2022
528 Đại Chúa Tể – Chương 528: Người kế thừa 25/04/2022
529 Đại Chúa Tể – Chương 529: Mở cổng 25/04/2022
530 Đại Chúa Tể – Chương 530: Chí Tôn linh dịch 25/04/2022
531 Đại Chúa Tể – Chương 531: Thi thố bản lĩnh 25/04/2022
532 Đại Chúa Tể – Chương 532: Tụ linh bát 25/04/2022
533 Đại Chúa Tể – Chương 533: Bạo lực nhiếp người 25/04/2022
534 Đại Chúa Tể – Chương 534: Huyết ảnh 25/04/2022
535 Đại Chúa Tể – Chương 535: Mộc Thần Viện 25/04/2022
536 Đại Chúa Tể – Chương 536: Lên núi 25/04/2022
537 Đại Chúa Tể – Chương 537: Mộc Thần Lôi hải 25/04/2022
538 Đại Chúa Tể – Chương 538: Mộc thần cương lôi 25/04/2022
539 Đại Chúa Tể – Chương 539: Nhục thân độ lôi 25/04/2022
540 Đại Chúa Tể – Chương 540: Mười bảo vật 25/04/2022
541 Đại Chúa Tể – Chương 541: Tranh đoạt Huyền Quy Ấn 25/04/2022
542 Đại Chúa Tể – Chương 542: Khó nhằn 25/04/2022
543 Đại Chúa Tể – Chương 543: Nhị nữ 25/04/2022
544 Đại Chúa Tể – Chương 544: Uy phong nữ tử 25/04/2022
545 Đại Chúa Tể – Chương 545: Tự bạo 25/04/2022
546 Đại Chúa Tể – Chương 546: Tiểu Thiên Kiếm trận hiển uy 25/04/2022
547 Đại Chúa Tể – Chương 547: Gom Mộc Thần Bia 25/04/2022
548 Đại Chúa Tể – Chương 548: Phân ly 25/04/2022
549 Đại Chúa Tể – Chương 549: Mộc Thần Kinh 25/04/2022
550 Đại Chúa Tể – Chương 550: Gay Cấn 25/04/2022
551 Đại Chúa Tể – Chương 551: Lại xuất quan 25/04/2022
552 Đại Chúa Tể – Chương 552: Tiêu Hoàng 25/04/2022
553 Đại Chúa Tể – Chương 553: Đáp ứng 25/04/2022
554 Đại Chúa Tể – Chương 554: Đánh cược 25/04/2022
555 Đại Chúa Tể – Chương 555: Đấu trận 25/04/2022
556 Đại Chúa Tể – Chương 556: Trận đấu trận 25/04/2022
557 Đại Chúa Tể – Chương 557: Bắt con tép mất con tôm 25/04/2022
558 Đại Chúa Tể – Chương 558: Cứu mỹ nhân 25/04/2022
559 Đại Chúa Tể – Chương 559: Phá trận 25/04/2022
560 Đại Chúa Tể – Chương 560: Kẻ đứng sau 25/04/2022
561 Đại Chúa Tể – Chương 561: Cơ Huyền thăm dò 25/04/2022
562 Đại Chúa Tể – Chương 562: Một chiêu 25/04/2022
563 Đại Chúa Tể – Chương 563: Mộc Thần Kinh hiển uy 25/04/2022
564 Đại Chúa Tể – Chương 564: Nghiền nát 25/04/2022
565 Đại Chúa Tể – Chương 565: Điểm 25/04/2022
566 Đại Chúa Tể – Chương 566: Hồi ức 25/04/2022
567 Đại Chúa Tể – Chương 567: Bạt nha hành động 25/04/2022
568 Đại Chúa Tể – Chương 568: Vây quét 25/04/2022
569 Đại Chúa Tể – Chương 569: Lữ Thiên 25/04/2022
570 Đại Chúa Tể – Chương 570: Huyền Quy Lực Trường 25/04/2022
571 Đại Chúa Tể – Chương 571: Lôi Thần Thể vs Bạch Cốt Thể 25/04/2022
572 Đại Chúa Tể – Chương 572: Thu hoạch phong phú 25/04/2022
573 Đại Chúa Tể – Chương 573: Nhắm tới 25/04/2022
574 Đại Chúa Tể – Chương 574: Phong ba bão táp 25/04/2022
575 Đại Chúa Tể – Chương 575: Phản kích 25/04/2022
576 Đại Chúa Tể – Chương 576: Truy đuổi 25/04/2022
577 Đại Chúa Tể – Chương 577: Thảm liệt 25/04/2022
578 Đại Chúa Tể – Chương 578: Song vương tái kiến 25/04/2022
579 Đại Chúa Tể – Chương 579: Ngửa bài 25/04/2022
580 Đại Chúa Tể – Chương 580: Đội hình giằng co 25/04/2022
581 Đại Chúa Tể – Chương 581: Đối chiến kinh thiên 25/04/2022
582 Đại Chúa Tể – Chương 582: Tam trọng Thần Phách nan vs thất văn Lôi thể 25/04/2022
583 Đại Chúa Tể – Chương 583: Phản công 25/04/2022
584 Đại Chúa Tể – Chương 584: Ẩn tàng ám chiêu 25/04/2022
585 Đại Chúa Tể – Chương 585: Tạm kết 25/04/2022
586 Đại Chúa Tể – Chương 586: Cơ Huyền sâu khôn lường 25/04/2022
587 Đại Chúa Tể – Chương 587: Tranh đoạt hạng nhất 25/04/2022
588 Đại Chúa Tể – Chương 588: Binh chia hai đường 25/04/2022
589 Đại Chúa Tể – Chương 589: Trả giá thăng hạng 25/04/2022
590 Đại Chúa Tể – Chương 590: Long Hổ đỉnh 25/04/2022
591 Đại Chúa Tể – Chương 591: Xông qua 25/04/2022
592 Đại Chúa Tể – Chương 592: Thần Phách nan 25/04/2022
593 Đại Chúa Tể – Chương 593: Lạc vương hiển uy 25/04/2022
594 Đại Chúa Tể – Chương 594: Thành công 25/04/2022
595 Đại Chúa Tể – Chương 595: Thiêu đốt Viện Bài 25/04/2022
596 Đại Chúa Tể – Chương 596: Kho tạm 25/04/2022
597 Đại Chúa Tể – Chương 597: Khai mạc quyết chiến 25/04/2022
598 Đại Chúa Tể – Chương 598: Bắc Thương linh viện sau nửa năm 25/04/2022
599 Đại Chúa Tể – Chương 599: Chiến Giới 25/04/2022
600 Đại Chúa Tể – Chương 600: Hoàng Kim Chiến Thang 25/04/2022
601 Đại Chúa Tể – Chương 601: Tam cường 25/04/2022
602 Đại Chúa Tể – Chương 602: Vòng quyết chiến 25/04/2022
603 Đại Chúa Tể – Chương 603: Bát cường đối chiến 25/04/2022
604 Đại Chúa Tể – Chương 604: Chiến Liễu Thanh Vân 25/04/2022
605 Đại Chúa Tể – Chương 605: Phong Thần linh ảnh 25/04/2022
606 Đại Chúa Tể – Chương 606: Đội trưởng chi chiến 25/04/2022
607 Đại Chúa Tể – Chương 607: Hắc tháp luyện hóa linh ảnh 25/04/2022
608 Đại Chúa Tể – Chương 608: Bất Thắng tất bại 25/04/2022
609 Đại Chúa Tể – Chương 609: Tam cường đại thắng 25/04/2022
610 Đại Chúa Tể – Chương 610: Huyết Ma Thú vs Chiến Thần Viên 25/04/2022
611 Đại Chúa Tể – Chương 611: Thẩm Phán Kính 25/04/2022
612 Đại Chúa Tể – Chương 612: Thẩm Phán Hải 25/04/2022
613 Đại Chúa Tể – Chương 613: Tổn thất thảm trọng 25/04/2022
614 Đại Chúa Tể – Chương 614: Vòng xoáy siêu cấp 25/04/2022
615 Đại Chúa Tể – Chương 615: Tứ cường 25/04/2022
616 Đại Chúa Tể – Chương 616: Tứ cường khai chiến 25/04/2022
617 Đại Chúa Tể – Chương 617: Lạc Ly chiến Huyết Thiên Hà 25/04/2022
618 Đại Chúa Tể – Chương 618: Ôn Thanh Tuyền át chủ bài 25/04/2022
619 Đại Chúa Tể – Chương 619: Lạc Thần Kiếm chân chính 25/04/2022
620 Đại Chúa Tể – Chương 620: Biến cố 25/04/2022
621 Đại Chúa Tể – Chương 621: Bạch kim hóa đen tóc 25/04/2022
622 Đại Chúa Tể – Chương 622: Lạc Hà Chi Linh 25/04/2022
623 Đại Chúa Tể – Chương 623: Chân chính át chủ bài 25/04/2022
624 Đại Chúa Tể – Chương 624: Chí Tôn Hải 25/04/2022
625 Đại Chúa Tể – Chương 625: Mục Trần hiện thân 25/04/2022
626 Đại Chúa Tể – Chương 626: Mục Trần Chí Tôn Hải 25/04/2022
627 Đại Chúa Tể – Chương 627: Chí Tôn quyền 25/04/2022
628 Đại Chúa Tể – Chương 628: Át chủ bài của Cơ Huyền 25/04/2022
629 Đại Chúa Tể – Chương 629: Cửu U tái hiện 25/04/2022
630 Đại Chúa Tể – Chương 630: Cửu U lực lượng 25/04/2022
631 Đại Chúa Tể – Chương 631: Cửu U Minh Tước 25/04/2022
632 Đại Chúa Tể – Chương 632: Mạn Đồ La 25/04/2022
633 Đại Chúa Tể – Chương 633: Trảm thảo trừ căn 25/04/2022
634 Đại Chúa Tể – Chương 634: Quán quân 25/04/2022
635 Đại Chúa Tể – Chương 635: Kết thúc 25/04/2022
636 Đại Chúa Tể – Chương 636: Trước khi ly biệt 25/04/2022
637 Đại Chúa Tể – Chương 637: Lạc Thiên Thần 25/04/2022
638 Đại Chúa Tể – Chương 638: Nói chuyện với nhau 25/04/2022
639 Đại Chúa Tể – Chương 639: Chia ly 25/04/2022
640 Đại Chúa Tể – Chương 640: Nguyên Thủy pháp thân 25/04/2022
641 Đại Chúa Tể – Chương 641: Tấn chức Chí Tôn 25/04/2022
642 Đại Chúa Tể – Chương 642: Mượn kính 25/04/2022
643 Đại Chúa Tể – Chương 643: Tranh chấp 25/04/2022
644 Đại Chúa Tể – Chương 644: Dò xét Bất Hủ đồ lục 25/04/2022
645 Đại Chúa Tể – Chương 645: Thượng Cổ Thiên Cung 25/04/2022
646 Đại Chúa Tể – Chương 646: Ly khai 25/04/2022
647 Đại Chúa Tể – Chương 647: Linh tính linh lực 25/04/2022
648 Đại Chúa Tể – Chương 648: Hành trình buồn chán 25/04/2022
649 Đại Chúa Tể – Chương 649: Dung hợp Bất Tử Hỏa 25/04/2022
650 Đại Chúa Tể – Chương 650: Thương Chi Đại Lục 25/04/2022
651 Đại Chúa Tể – Chương 651: Thương Thành 25/04/2022
652 Đại Chúa Tể – Chương 652: Lâm Tĩnh 25/04/2022
653 Đại Chúa Tể – Chương 653: Đấu giá 25/04/2022
654 Đại Chúa Tể – Chương 654: Đại Nhật hư không quả 25/04/2022
655 Đại Chúa Tể – Chương 655: Tranh đoạt 25/04/2022
656 Đại Chúa Tể – Chương 656: Bất Diệt Thần Diệp 25/04/2022
657 Đại Chúa Tể – Chương 657: Cửu Long Cửu Tượng Thuật 25/04/2022
658 Đại Chúa Tể – Chương 658: Chặn giết 25/04/2022
659 Đại Chúa Tể – Chương 659: Trận chiến đầu tiên ở Đại Thiên thế giới 25/04/2022
660 Đại Chúa Tể – Chương 660: Chiến Liễu Minh 25/04/2022
661 Đại Chúa Tể – Chương 661: Tam liên 25/04/2022
662 Đại Chúa Tể – Chương 662: Biến cố 25/04/2022
663 Đại Chúa Tể – Chương 663: Bạch y nử tữ thần bí 25/04/2022
664 Đại Chúa Tể – Chương 664: Võ Cảnh chủ mẫu, Lăng Thanh Trúc 25/04/2022
665 Đại Chúa Tể – Chương 665: Liễu Thiên Đạo 25/04/2022
666 Đại Chúa Tể – Chương 666: Đại La Thiên 25/04/2022
667 Đại Chúa Tể – Chương 667: Cửu U cung 25/04/2022
668 Đại Chúa Tể – Chương 668: Tứ Đại Thống Lĩnh 25/04/2022
669 Đại Chúa Tể – Chương 669: Chư vương 25/04/2022
670 Đại Chúa Tể – Chương 670: Cửu vương hội nghị 25/04/2022
671 Đại Chúa Tể – Chương 671: Tư cách 25/04/2022
672 Đại Chúa Tể – Chương 672: Kinh sợ 25/04/2022
673 Đại Chúa Tể – Chương 673: Đánh chít 25/04/2022
674 Đại Chúa Tể – Chương 674: Tu luyện Đại Nhật Bất Diệt Thân 25/04/2022
675 Đại Chúa Tể – Chương 675: Cửu Dương vi thể, Đại Nhật tôi thân 25/04/2022
676 Đại Chúa Tể – Chương 676: Pháp thân thành 25/04/2022
677 Đại Chúa Tể – Chương 677: Cửu U vệ 25/04/2022
678 Đại Chúa Tể – Chương 678: Chỉ huy Cửu U vệ 25/04/2022
679 Đại Chúa Tể – Chương 679: Tâm phục khẩu phục 25/04/2022
680 Đại Chúa Tể – Chương 680: Quỷ dị Cửu Long Cửu Tượng Thuật 25/04/2022
681 Đại Chúa Tể – Chương 681: Kim Trì Phong 25/04/2022
682 Đại Chúa Tể – Chương 682: Tranh đoạt Đại La Kim Trì 25/04/2022
683 Đại Chúa Tể – Chương 683: Tranh nhau lên đỉnh 25/04/2022
684 Đại Chúa Tể – Chương 684: Chiến bốn Chí Tôn 25/04/2022
685 Đại Chúa Tể – Chương 685: Thủ đoạn lôi đình 25/04/2022
686 Đại Chúa Tể – Chương 686: Đại La kim đài 25/04/2022
687 Đại Chúa Tể – Chương 687: Khí phách 25/04/2022
688 Đại Chúa Tể – Chương 688: Khiêu chiến Tào Phong 25/04/2022
689 Đại Chúa Tể – Chương 689: Mới cũ Thống Lĩnh giao đấu 25/04/2022
690 Đại Chúa Tể – Chương 690: Huyết Ảnh Pháp Thân 25/04/2022
691 Đại Chúa Tể – Chương 691: Đại Nhật Bất Diệt Thân hiển uy 26/04/2022
692 Đại Chúa Tể – Chương 692: Đè bẹp 26/04/2022
693 Đại Chúa Tể – Chương 693: Lên đỉnh 26/04/2022
694 Đại Chúa Tể – Chương 694: Tiến vào Đại La Kim Trì 26/04/2022
695 Đại Chúa Tể – Chương 695: 2000 trượng 26/04/2022
696 Đại Chúa Tể – Chương 696: Người dưới đáy 26/04/2022
697 Đại Chúa Tể – Chương 697: Mạn Đà La 26/04/2022
698 Đại Chúa Tể – Chương 698: Kim trì kết thúc 26/04/2022
699 Đại Chúa Tể – Chương 699: Đại Thú Liệp Chiến 26/04/2022
700 Đại Chúa Tể – Chương 700: Dựa vào nắm đấm 26/04/2022
701 Đại Chúa Tể – Chương 701: Hai lựa chọn 26/04/2022
702 Đại Chúa Tể – Chương 702: Kim Thân 26/04/2022
703 Đại Chúa Tể – Chương 703: Bãi miễn 26/04/2022
704 Đại Chúa Tể – Chương 704: Cửu U chiến ý 26/04/2022
705 Đại Chúa Tể – Chương 705: Áp đảo 26/04/2022
706 Đại Chúa Tể – Chương 706: Đánh cược 26/04/2022
707 Đại Chúa Tể – Chương 707: Chiến Trận Sư 26/04/2022
708 Đại Chúa Tể – Chương 708: Thẻ tre 26/04/2022
709 Đại Chúa Tể – Chương 709: Cảm ngộ chiến ý 26/04/2022
710 Đại Chúa Tể – Chương 710: Lưỡng vệ chi đấu 26/04/2022
711 Đại Chúa Tể – Chương 711: Chiến ý so đấu 26/04/2022
712 Đại Chúa Tể – Chương 712: Huyết tế chiến ý 26/04/2022
713 Đại Chúa Tể – Chương 713: Chiến thắng 26/04/2022
714 Đại Chúa Tể – Chương 714: Đại chiến chinh phạt 26/04/2022
715 Đại Chúa Tể – Chương 715: Chí Thiên Đan 26/04/2022
716 Đại Chúa Tể – Chương 716: Nhị phẩm Chí Tôn 26/04/2022
717 Đại Chúa Tể – Chương 717: Trấn áp lời nguyền 26/04/2022
718 Đại Chúa Tể – Chương 718: Cửu Dương lực 26/04/2022
719 Đại Chúa Tể – Chương 719: Mở màn đại chiến 26/04/2022
720 Đại Chúa Tể – Chương 720: Càn quét 26/04/2022
721 Đại Chúa Tể – Chương 721: Lôi Ma tông 26/04/2022
722 Đại Chúa Tể – Chương 722: Lôi Ma chiến ý 26/04/2022
723 Đại Chúa Tể – Chương 723: Quấy nhiễu 26/04/2022
724 Đại Chúa Tể – Chương 724: Nhị phẩm vs tam phẩm 26/04/2022
725 Đại Chúa Tể – Chương 725: Lôi Ma Kiếp 26/04/2022
726 Đại Chúa Tể – Chương 726: Chiến thắng 26/04/2022
727 Đại Chúa Tể – Chương 727: Tâm Ma Lôi Liên 26/04/2022
728 Đại Chúa Tể – Chương 728: Lôi Ma Uyên 26/04/2022
729 Đại Chúa Tể – Chương 729: Tìm kiếm 26/04/2022
730 Đại Chúa Tể – Chương 730: Vô Thượng Tâm Ma Kinh 26/04/2022
731 Đại Chúa Tể – Chương 731: Trấn ma 26/04/2022
732 Đại Chúa Tể – Chương 732: Tấm đá vỡ 26/04/2022
733 Đại Chúa Tể – Chương 733: Tay phải Bất Tử, tay trái Tâm Ma 26/04/2022
734 Đại Chúa Tể – Chương 734: Rèn luyện Cửu U vệ 26/04/2022
735 Đại Chúa Tể – Chương 735: Hạt giống Tâm Ma 26/04/2022
736 Đại Chúa Tể – Chương 736: Tam Thiên Kiếm thị 26/04/2022
737 Đại Chúa Tể – Chương 737: Quyết chiến 26/04/2022
738 Đại Chúa Tể – Chương 738: Đầu sỏ 26/04/2022
739 Đại Chúa Tể – Chương 739: Đấu cược 26/04/2022
740 Đại Chúa Tể – Chương 740: Chí Tôn bát phẩm 26/04/2022
741 Đại Chúa Tể – Chương 741: Thụy hoàng thâm sâu khó dò 26/04/2022
742 Đại Chúa Tể – Chương 742: Thi cốt oa oa 26/04/2022
743 Đại Chúa Tể – Chương 743: Long tranh hổ đấu 26/04/2022
744 Đại Chúa Tể – Chương 744: La Hán pháp thân 26/04/2022
745 Đại Chúa Tể – Chương 745: Huyết Tu La thủ 26/04/2022
746 Đại Chúa Tể – Chương 746: Liều mạng 26/04/2022
747 Đại Chúa Tể – Chương 747: Bại lộ 26/04/2022
748 Đại Chúa Tể – Chương 748: Chân thân Đại La vực chủ 26/04/2022
749 Đại Chúa Tể – Chương 749: Giằng co 26/04/2022
750 Đại Chúa Tể – Chương 750: Huấn luyện 26/04/2022
751 Đại Chúa Tể – Chương 751: Đại La Thiên quân 26/04/2022
752 Đại Chúa Tể – Chương 752: Linh Viêm Tủy 26/04/2022
753 Đại Chúa Tể – Chương 753: Chế độ địa ngục 26/04/2022
754 Đại Chúa Tể – Chương 754: Khổ tu 26/04/2022
755 Đại Chúa Tể – Chương 755: Săn 26/04/2022
756 Đại Chúa Tể – Chương 756: Thân phận đảo ngược 26/04/2022
757 Đại Chúa Tể – Chương 757: Hỏa Mị Nhi 26/04/2022
758 Đại Chúa Tể – Chương 758: Trai cò cắn nhau 26/04/2022
759 Đại Chúa Tể – Chương 759: Quyết đoán 26/04/2022
760 Đại Chúa Tể – Chương 760: Hoàn thành tu luyện 26/04/2022
761 Đại Chúa Tể – Chương 761: Cửu Cửu Viêm Long trận 26/04/2022
762 Đại Chúa Tể – Chương 762: Nhiên Thiên phù 26/04/2022
763 Đại Chúa Tể – Chương 763: Tinh huyết thượng cổ Viêm Long 26/04/2022
764 Đại Chúa Tể – Chương 764: Trạng thái tiểu Tâm Ma 26/04/2022
765 Đại Chúa Tể – Chương 765: Long Phượng Lục 26/04/2022
766 Đại Chúa Tể – Chương 766: Mạn Đà La Diệt Thiên Quang 26/04/2022
767 Đại Chúa Tể – Chương 767: Lên đường 26/04/2022
768 Đại Chúa Tể – Chương 768: Thâm sơn tao ngộ 26/04/2022
769 Đại Chúa Tể – Chương 769: Thiếu Nữ Và Thanh Niên – 26/04/2022
770 Đại Chúa Tể – Chương 770: Đồng Hành 26/04/2022
771 Đại Chúa Tể – Chương 771: Long Phượng Các 26/04/2022
772 Đại Chúa Tể – Chương 772: Thủ Đoạn Chớp Nhoáng 26/04/2022
773 Đại Chúa Tể – Chương 773: Tô Bích Nguyệt Và Hồng Ngư 26/04/2022
774 Đại Chúa Tể – Chương 774: Long Phượng Trì 26/04/2022
775 Đại Chúa Tể – Chương 775: Gã Áo Trắng 26/04/2022
776 Đại Chúa Tể – Chương 776: Biển Trùng 26/04/2022
777 Đại Chúa Tể – Chương 777: Bạch Cốt Sơn 26/04/2022
778 Đại Chúa Tể – Chương 778: Lên Đỉnh 26/04/2022
779 Đại Chúa Tể – Chương 779: Hai Đại Cường Giả 26/04/2022
780 Đại Chúa Tể – Chương 780: Chiến Liễu Viêm 26/04/2022
781 Đại Chúa Tể – Chương 781: Phần Thiên Vũ 26/04/2022
782 Đại Chúa Tể – Chương 782: Thiên Dương Hoàng Kim Ấn 26/04/2022
783 Đại Chúa Tể – Chương 783: Giành Ăn 26/04/2022
784 Đại Chúa Tể – Chương 784: U Minh Hoàng Tử 26/04/2022
785 Đại Chúa Tể – Chương 785: Ngụy Long Thể 26/04/2022
786 Đại Chúa Tể – Chương 786: Long Phượng Thần Quả 26/04/2022
787 Đại Chúa Tể – Chương 787: Kim Giáp Thủ Hộ Giả 26/04/2022
788 Đại Chúa Tể – Chương 788: Nhất Chỉ Thôn Thiên 26/04/2022
789 Đại Chúa Tể – Chương 789: Long Phượng Kim Giáp 26/04/2022
790 Đại Chúa Tể – Chương 790: Luyện Hóa 26/04/2022
791 Đại Chúa Tể – Chương 791: Long Phượng Thể 26/04/2022
792 Đại Chúa Tể – Chương 792: Tám tòa Long Phượng Trì – Đại Chúa Tể 26/04/2022
793 Đại Chúa Tể – Chương 793: Cường giả tụ hội – Đại Chúa Tể 26/04/2022
794 Đại Chúa Tể – Chương 794: Long Phượng đài xuất hiện – Đại Chúa Tể 26/04/2022
795 Đại Chúa Tể – Chương 795: Thượng đài 26/04/2022
796 Đại Chúa Tể – Chương 796: Tranh đoạt bắt đầu 26/04/2022
797 Đại Chúa Tể – Chương 797: Duệ Khí Tận Hiện 26/04/2022
798 Đại Chúa Tể – Chương 798: Một Nén Nhang 26/04/2022
799 Đại Chúa Tể – Chương 799: Tái Chiến Liễu Viêm 26/04/2022
800 Đại Chúa Tể – Chương 800: Long Phượng Thể Ra Oai 26/04/2022
801 Đại Chúa Tể – Chương 801: Bại Liễu Viêm 26/04/2022
802 Đại Chúa Tể – Chương 802: U Minh Hoàng Tử 26/04/2022
803 Đại Chúa Tể – Chương 803: Hai Chiến Trường 26/04/2022
804 Đại Chúa Tể – Chương 804: Đại Tiệc Thần Thông 26/04/2022
805 Đại Chúa Tể – Chương 805: Quyết Đấu Cuối Cùng 26/04/2022
806 Đại Chúa Tể – Chương 806: Thắng! 26/04/2022
807 Đại Chúa Tể – Chương 807: Truyền Thừa Vào Tay 26/04/2022
808 Đại Chúa Tể – Chương 808: Long Phượng Thang 26/04/2022
809 Đại Chúa Tể – Chương 809: Long Phượng Huyết Dục 26/04/2022
810 Đại Chúa Tể – Chương 810: Long Phượng Chân Kinh 26/04/2022
811 Đại Chúa Tể – Chương 811: Ba Vị Lãnh Chủ 26/04/2022
812 Đại Chúa Tể – Chương 812: Đế Diễm 26/04/2022
813 Đại Chúa Tể – Chương 813: Uy Nghi Viêm Đế 26/04/2022
814 Đại Chúa Tể – Chương 814: Phong Vương Tế 26/04/2022
815 Đại Chúa Tể – Chương 815: Tin Tức Lạc Li 26/04/2022
816 Đại Chúa Tể – Chương 816: Đoạt Vương 26/04/2022
817 Đại Chúa Tể – Chương 817: Song Hùng Hội Ngộ 26/04/2022
818 Đại Chúa Tể – Chương 818: Tần Chung Vs Khâu Thái Âm 26/04/2022
819 Đại Chúa Tể – Chương 819: Chí Tôn Ngũ Phẩm 26/04/2022
820 Đại Chúa Tể – Chương 820: Lên Đài Đoạt Vương 26/04/2022
821 Đại Chúa Tể – Chương 821: Đột Phá 26/04/2022
822 Đại Chúa Tể – Chương 822: Kịch Chiến Khâu Thái Âm 26/04/2022
823 Đại Chúa Tể – Chương 823: Át Chủ Bài 26/04/2022
824 Đại Chúa Tể – Chương 824: Thắng Hiểm 26/04/2022
825 Đại Chúa Tể – Chương 825: Phong Vương 26/04/2022
826 Đại Chúa Tể – Chương 826: Chuẩn Bị Chiến Tranh 26/04/2022
827 Đại Chúa Tể – Chương 827: Linh Thần Dịch 26/04/2022
828 Đại Chúa Tể – Chương 828: Thần Huyết Luyện Thể 26/04/2022
829 Đại Chúa Tể – Chương 829: Thần Thú Hình Người 26/04/2022
830 Đại Chúa Tể – Chương 830: Vẫn Lạc nguyên đan 26/04/2022
831 Đại Chúa Tể – Chương 831: Đại Thú Liệp chiến bắt đầu! 26/04/2022
832 Đại Chúa Tể – Chương 832: Mở màn đại chiến 26/04/2022
833 Đại Chúa Tể – Chương 833: Di tích cấp ba 26/04/2022
834 Đại Chúa Tể – Chương 834: Long Xà tông 26/04/2022
835 Đại Chúa Tể – Chương 835: Sơ chiến Xà vệ 26/04/2022
836 Đại Chúa Tể – Chương 836: Quân hồn đại tướng 26/04/2022
837 Đại Chúa Tể – Chương 837: Chiến Ý Chi Linh 26/04/2022
838 Đại Chúa Tể – Chương 838: Dùng mạng đổi mạng 26/04/2022
839 Đại Chúa Tể – Chương 839: Tinh luyện Vẫn Lạc Nguyên Đan 26/04/2022
840 Đại Chúa Tể – Chương 840: Bóng người áo bào xám 26/04/2022
841 Đại Chúa Tể – Chương 841: Tiêu Thanh Vân 26/04/2022
842 Đại Chúa Tể – Chương 842: Cầu cứu 26/04/2022
843 Đại Chúa Tể – Chương 843: Ngàn dặm cứu viện 26/04/2022
844 Đại Chúa Tể – Chương 844: Từ Bá 26/04/2022
845 Đại Chúa Tể – Chương 845: Thiên Ngạc quân 26/04/2022
846 Đại Chúa Tể – Chương 846: Đệ Nhất đấu Hắc Mã 26/04/2022
847 Đại Chúa Tể – Chương 847: Chu Thiên Thần Kinh 26/04/2022
848 Đại Chúa Tể – Chương 848: Hiển lộ tất cả thần thông 26/04/2022
849 Đại Chúa Tể – Chương 849: Viễn Cổ Tinh Thần Pháp Thân 26/04/2022
850 Đại Chúa Tể – Chương 850: Khai Tâm Dương 26/04/2022
851 Đại Chúa Tể – Chương 851: Lưỡng bại! 26/04/2022
852 Đại Chúa Tể – Chương 852: Viện quân 26/04/2022
853 Đại Chúa Tể – Chương 853: Thế cục nghịch chuyển 26/04/2022
854 Đại Chúa Tể – Chương 854: Đánh chó cùng đường 26/04/2022
855 Đại Chúa Tể – Chương 855: Ngàn dặm đuổi giết 26/04/2022
856 Đại Chúa Tể – Chương 856: Chiêu nạp tay chân 26/04/2022
857 Đại Chúa Tể – Chương 857: Động tĩnh khắp nơi 26/04/2022
858 Đại Chúa Tể – Chương 858: Tu luyện chiến ý 26/04/2022
859 Đại Chúa Tể – Chương 859: Huyết ưng chiến linh 26/04/2022
860 Đại Chúa Tể – Chương 860: Ngụy chiến ý chi linh 26/04/2022
861 Đại Chúa Tể – Chương 861: Tử vong di tích 26/04/2022
862 Đại Chúa Tể – Chương 862: Chiêm đài Lưu Ly 26/04/2022
863 Đại Chúa Tể – Chương 863: Tiêu Thiên 26/04/2022
864 Đại Chúa Tể – Chương 864: Huyền Thiên bộ lạc 26/04/2022
865 Đại Chúa Tể – Chương 865: Mượn quân dùng một lát 26/04/2022
866 Đại Chúa Tể – Chương 866: Tiến vào 26/04/2022
867 Đại Chúa Tể – Chương 867: Quân đội mục nát 26/04/2022
868 Đại Chúa Tể – Chương 868: Ngũ vương ra tay 26/04/2022
869 Đại Chúa Tể – Chương 869: Đại quân tụ tập 26/04/2022
870 Đại Chúa Tể – Chương 870: Phương pháp phá trận 26/04/2022
871 Đại Chúa Tể – Chương 871: Liên quân khổng lồ 26/04/2022
872 Đại Chúa Tể – Chương 872: Năng lực của Chiêm Thai Lưu Ly 26/04/2022
873 Đại Chúa Tể – Chương 873: Tứ Linh chiến trận 26/04/2022
874 Đại Chúa Tể – Chương 874: Năm quân 26/04/2022
875 Đại Chúa Tể – Chương 875: Tiêu Thiên bị lừa bịp 26/04/2022
876 Đại Chúa Tể – Chương 876: Huyền Vũ trận 26/04/2022
877 Đại Chúa Tể – Chương 877: Ngũ linh đều xuất hiện 26/04/2022
878 Đại Chúa Tể – Chương 878: Thảm thiết 26/04/2022
879 Đại Chúa Tể – Chương 879: Tụ ngũ linh 26/04/2022
880 Đại Chúa Tể – Chương 880: Phá trận 26/04/2022
881 Đại Chúa Tể – Chương 881: Yếu ớt hợp tác 26/04/2022
882 Đại Chúa Tể – Chương 882: Thiên trận hoàng 26/04/2022
883 Đại Chúa Tể – Chương 883: Liên thủ 26/04/2022
884 Đại Chúa Tể – Chương 884: Tin tưởng Phá Tà 26/04/2022
885 Đại Chúa Tể – Chương 885: Bản tôn Thiên Trận Hoàng 26/04/2022
886 Đại Chúa Tể – Chương 886: Phương pháp ý niệm 26/04/2022
887 Đại Chúa Tể – Chương 887: Cửu Kiếp Lôi Ngục quan tưởng pháp 26/04/2022
888 Đại Chúa Tể – Chương 888: Cửu kiếp chiến đế 26/04/2022
889 Đại Chúa Tể – Chương 889: Vây công 26/04/2022
890 Đại Chúa Tể – Chương 890: Sát Thần trở về 26/04/2022
891 Đại Chúa Tể – Chương 891: Chỉ cách một chút 26/04/2022
892 Đại Chúa Tể – Chương 892: Con tin 26/04/2022
893 Đại Chúa Tể – Chương 893: Dễ như trở bàn tay 26/04/2022
894 Đại Chúa Tể – Chương 894: Xảo trá 26/04/2022
895 Đại Chúa Tể – Chương 895: Thu hoạch 26/04/2022
896 Đại Chúa Tể – Chương 896: Trùng kích ngũ phẩm 26/04/2022
897 Đại Chúa Tể – Chương 897: Có thể đụng tay đến 26/04/2022
898 Đại Chúa Tể – Chương 898: Quan tưởng lôi ngục 26/04/2022
899 Đại Chúa Tể – Chương 899: Đắc ý tinh tiến 26/04/2022
900 Đại Chúa Tể – Chương 900: Bế quan chấm dứt 26/04/2022
901 Đại Chúa Tể – Chương 901: Vạn văn chiến trận sư 26/04/2022
902 Đại Chúa Tể – Chương 902: Vẫn Lạc Chiến Trường Rung chuyển 26/04/2022
903 Đại Chúa Tể – Chương 903: Lâm Minh 26/04/2022
904 Đại Chúa Tể – Chương 904: Chư Vương tụ hợp 26/04/2022
905 Đại Chúa Tể – Chương 905: Bị bắt 26/04/2022
906 Đại Chúa Tể – Chương 906: Quần hùng hội 26/04/2022
907 Đại Chúa Tể – Chương 907: Khắp nơi tụ tập 26/04/2022
908 Đại Chúa Tể – Chương 908: Quần hùng giằng co 26/04/2022
909 Đại Chúa Tể – Chương 909: Chơi càng lớn 26/04/2022
910 Đại Chúa Tể – Chương 910: Chiến Trận Sư quyết đấu 26/04/2022
911 Đại Chúa Tể – Chương 911: Thôn chi ma pháp 26/04/2022
912 Đại Chúa Tể – Chương 912: Bá đạo 26/04/2022
913 Đại Chúa Tể – Chương 913: Cửu kiếp lôi long văn 26/04/2022
914 Đại Chúa Tể – Chương 914: Trở về 26/04/2022
915 Đại Chúa Tể – Chương 915: Ý niệm trở về 26/04/2022
916 Đại Chúa Tể – Chương 916: Cục diện rối rắm 26/04/2022
917 Đại Chúa Tể – Chương 917: Minh Hỏa lão nhân 26/04/2022
918 Đại Chúa Tể – Chương 918: Tiếp dẫn 26/04/2022
919 Đại Chúa Tể – Chương 919: Nghiền nát không gian 26/04/2022
920 Đại Chúa Tể – Chương 920: Hòa tan phù văn 26/04/2022
921 Đại Chúa Tể – Chương 921: Tầm bảo 26/04/2022
922 Đại Chúa Tể – Chương 922: Vật kỳ quái 26/04/2022
923 Đại Chúa Tể – Chương 923: Tiến vào Địa Chí Tôn Bí Tàng 26/04/2022
924 Đại Chúa Tể – Chương 924: Thượng Cổ Thiên Cung, thập đại hung thú 26/04/2022
925 Đại Chúa Tể – Chương 925: Tu La Vương chiến Thôn Thiên Ma Giao 26/04/2022
926 Đại Chúa Tể – Chương 926: Thảm bại 26/04/2022
927 Đại Chúa Tể – Chương 927: Cửu U ra tay 26/04/2022
928 Đại Chúa Tể – Chương 928: Cuối cùng một cuộc 26/04/2022
929 Đại Chúa Tể – Chương 929: Thập hung thú, Thiên Long Hổ 26/04/2022
930 Đại Chúa Tể – Chương 930: Thiêu đốt huyết mạch 26/04/2022
931 Đại Chúa Tể – Chương 931: Phá trận 26/04/2022
932 Đại Chúa Tể – Chương 932: Bí tàng trung tâm 26/04/2022
933 Đại Chúa Tể – Chương 933: Bảy địa chí tôn 26/04/2022
934 Đại Chúa Tể – Chương 934: Đệ tứ điện chủ 26/04/2022
935 Đại Chúa Tể – Chương 935: Cường đại Linh Khôi 26/04/2022
936 Đại Chúa Tể – Chương 936: Hỗn chiến 26/04/2022
937 Đại Chúa Tể – Chương 937: Tam cường đối bính 26/04/2022
938 Đại Chúa Tể – Chương 938: Hậu thủ 26/04/2022
939 Đại Chúa Tể – Chương 939: Ba chí tôn pháp thân 26/04/2022
940 Đại Chúa Tể – Chương 940: Ngũ dương thương 26/04/2022
941 Đại Chúa Tể – Chương 941: Chấn nhiếp quần hùng 26/04/2022
942 Đại Chúa Tể – Chương 942: Nam các chủ 26/04/2022
943 Đại Chúa Tể – Chương 943: Chiến ý thần bàn 26/04/2022
944 Đại Chúa Tể – Chương 944: Bình sứ 26/04/2022
945 Đại Chúa Tể – Chương 945: Lỗ mãng Thần Các chi chủ 26/04/2022
946 Đại Chúa Tể – Chương 946: Linh Thần Dịch thành hình! 26/04/2022
947 Đại Chúa Tể – Chương 947: Hoàn mỹ Linh Thần dịch 26/04/2022
948 Đại Chúa Tể – Chương 948: Âm thầm lo lắng 26/04/2022
949 Đại Chúa Tể – Chương 949: Nửa bước thượng vị Địa Chí Tôn 26/04/2022
950 Đại Chúa Tể – Chương 950: Hậu chiêu của Thần Các chủ 26/04/2022
951 Đại Chúa Tể – Chương 951: Tình thế nguy hiểm 26/04/2022
952 Đại Chúa Tể – Chương 952: Đệ Tứ Điện Chủ hiện 26/04/2022
953 Đại Chúa Tể – Chương 953: Tinh thần trấn ma tháp 26/04/2022
954 Đại Chúa Tể – Chương 954: Vẫn lạc 26/04/2022
955 Đại Chúa Tể – Chương 955: Bất hủ Kim Thân 26/04/2022
956 Đại Chúa Tể – Chương 956: Đầu tư 26/04/2022
957 Đại Chúa Tể – Chương 957: Chia cắt Thần Các 26/04/2022
958 Đại Chúa Tể – Chương 958: Cửu U Cung lớn mạnh 26/04/2022
959 Đại Chúa Tể – Chương 959: Thiên Tước trưởng lão 26/04/2022
960 Đại Chúa Tể – Chương 960: Liễu thanh 26/04/2022
961 Đại Chúa Tể – Chương 961: Cửu u viêm tước 26/04/2022
962 Đại Chúa Tể – Chương 962: Kịch đấu Liễu Thanh 26/04/2022
963 Đại Chúa Tể – Chương 963: Chân phượng uy áp 26/04/2022
964 Đại Chúa Tể – Chương 964: Cội nguồn thần thú 26/04/2022
965 Đại Chúa Tể – Chương 965: Bốn cái danh ngạch 26/04/2022
966 Đại Chúa Tể – Chương 966: Hai tháng chuẩn bị 26/04/2022
967 Đại Chúa Tể – Chương 967: Chí Tôn Lục phẩm 26/04/2022
968 Đại Chúa Tể – Chương 968: Linh trận thiên cấp 26/04/2022
969 Đại Chúa Tể – Chương 969: Cửu U giới 26/04/2022
970 Đại Chúa Tể – Chương 970: Hai lựa chọn 26/04/2022
971 Đại Chúa Tể – Chương 971: So đấu nhục thể 26/04/2022
972 Đại Chúa Tể – Chương 972: Thiên la trận 26/04/2022
973 Đại Chúa Tể – Chương 973: Hai tầng linh trận 26/04/2022
974 Đại Chúa Tể – Chương 974: Lấy đc danh ngạch 26/04/2022
975 Đại Chúa Tể – Chương 975: Mặc phong mặc linh 26/04/2022
976 Đại Chúa Tể – Chương 976: Tiến vào Thần Thú Chi Nguyên 26/04/2022
977 Đại Chúa Tể – Chương 977 26/04/2022
978 Đại Chúa Tể – Chương 978: Cự vô phách 26/04/2022
979 Đại Chúa Tể – Chương 979: Lôi nha tộc 26/04/2022
980 Đại Chúa Tể – Chương 980: Huyết Linh Nê thai 26/04/2022
981 Đại Chúa Tể – Chương 981: Luyện hóa 26/04/2022
982 Đại Chúa Tể – Chương 982: Thân thể linh căn 26/04/2022
983 Đại Chúa Tể – Chương 983: Viễn cổ luyện thể tháp 26/04/2022
984 Đại Chúa Tể – Chương 984: Thiên Bằng tộc 26/04/2022
985 Đại Chúa Tể – Chương 985: Quần hùng hội tụ 26/04/2022
986 Đại Chúa Tể – Chương 986: 10 tòa Tiếp Dẫn Thai 26/04/2022
987 Đại Chúa Tể – Chương 987: Thiên sơn thần ấn 26/04/2022
988 Đại Chúa Tể – Chương 988: Thiên phẩm Linh trận chi uy 26/04/2022
989 Đại Chúa Tể – Chương 989: Tiến vào 26/04/2022
990 Đại Chúa Tể – Chương 990: Trong tháp 26/04/2022
991 Đại Chúa Tể – Chương 991: Ánh sáng đỏ rèn thân 26/04/2022
992 Đại Chúa Tể – Chương 992: Phản truy mà lên 26/04/2022
993 Đại Chúa Tể – Chương 993: Luyện Thể tháp tầng thứ hai 26/04/2022
994 Đại Chúa Tể – Chương 994: Góp ít thành nhiều 26/04/2022
995 Đại Chúa Tể – Chương 995: Phát lực 26/04/2022
996 Đại Chúa Tể – Chương 996: Đào thải tàn khốc 26/04/2022
997 Đại Chúa Tể – Chương 997: Chân long quyền 26/04/2022
998 Đại Chúa Tể – Chương 998: Long quyền chi uy 26/04/2022
999 Đại Chúa Tể – Chương 999: Dĩ nhiên là đệ nhất 26/04/2022
1000 Đại Chúa Tể – Chương 1000: Năm cái danh ngạch 26/04/2022
1001 Đại Chúa Tể – Chương 1001: Lôi tủy tẩy lễ 26/04/2022
1002 Đại Chúa Tể – Chương 1002: Thu hoạch 26/04/2022
1003 Đại Chúa Tể – Chương 1003: Hắc thạch bia 26/04/2022
1004 Đại Chúa Tể – Chương 1004: Nhen nhóm Thanh Đồng đèn 26/04/2022
1005 Đại Chúa Tể – Chương 1005: Bảy chén nhỏ 26/04/2022
1006 Đại Chúa Tể – Chương 1006: Mục Trần ra tay 26/04/2022
1007 Đại Chúa Tể – Chương 1007: Chín đèn cùng đốt 26/04/2022
1008 Đại Chúa Tể – Chương 1008: Đánh lén 26/04/2022
1009 Đại Chúa Tể – Chương 1009: Lấy tiền tiêu tai 26/04/2022
1010 Đại Chúa Tể – Chương 1010: Huyết chiến vương 26/04/2022
1011 Đại Chúa Tể – Chương 1011: Đột phá! 26/04/2022
1012 Đại Chúa Tể – Chương 1012: Nhổ ra? 26/04/2022
1013 Đại Chúa Tể – Chương 1013: Một quyền 26/04/2022
1014 Đại Chúa Tể – Chương 1014: Thử quyền 26/04/2022
1015 Đại Chúa Tể – Chương 1015: Thượng cổ bảo thú 26/04/2022
1016 Đại Chúa Tể – Chương 1016: Chạy đi 26/04/2022
1017 Đại Chúa Tể – Chương 1017: Điểm giao dịch tự do 26/04/2022
1018 Đại Chúa Tể – Chương 1018: Phượng viêm tinh 26/04/2022
1019 Đại Chúa Tể – Chương 1019: Xích hồng vũ 26/04/2022
1020 Đại Chúa Tể – Chương 1020: Ta bảo vệ các ngươi 26/04/2022
1021 Đại Chúa Tể – Chương 1021: Lại đến ba khỏa 26/04/2022
1022 Đại Chúa Tể – Chương 1022: Sừng trâu – lôi tâm 26/04/2022
1023 Đại Chúa Tể – Chương 1023: Vạn thú mộ 26/04/2022
1024 Đại Chúa Tể – Chương 1024: Thiên lang tộc 26/04/2022
1025 Đại Chúa Tể – Chương 1025: Kim liệt 26/04/2022
1026 Đại Chúa Tể – Chương 1026: Ám toán 26/04/2022
1027 Đại Chúa Tể – Chương 1027: Mất đi hiệu lực 26/04/2022
1028 Đại Chúa Tể – Chương 1028: Tru tiên trận 26/04/2022
1029 Đại Chúa Tể – Chương 1029: Cọng rơm cái rác 26/04/2022
1030 Đại Chúa Tể – Chương 1030: Kim kình thiên 26/04/2022
1031 Đại Chúa Tể – Chương 1031: Kịch chiến 26/04/2022
1032 Đại Chúa Tể – Chương 1032: Sư hoàng tam thôn 26/04/2022
1033 Đại Chúa Tể – Chương 1033: Thất dương tiệt thiên trượng 26/04/2022
1034 Đại Chúa Tể – Chương 1034: Bại sau đền tiền 26/04/2022
1035 Đại Chúa Tể – Chương 1035: Đa bảo hồ 26/04/2022
1036 Đại Chúa Tể – Chương 1036: Đoạt bảo 26/04/2022
1037 Đại Chúa Tể – Chương 1037: Diệt sinh đồng 26/04/2022
1038 Đại Chúa Tể – Chương 1038: Đầy bồn đầy bát 26/04/2022
1039 Đại Chúa Tể – Chương 1039: Chỗ thần bí 26/04/2022
1040 Đại Chúa Tể – Chương 1040: Thần mộ viên 26/04/2022
1041 Đại Chúa Tể – Chương 1041: Quần hùng tụ họp 26/04/2022
1042 Đại Chúa Tể – Chương 1042: Bạch Minh 26/04/2022
1043 Đại Chúa Tể – Chương 1043: Tư cách 26/04/2022
1044 Đại Chúa Tể – Chương 1044: Bát phẩm thú linh 26/04/2022
1045 Đại Chúa Tể – Chương 1045: Vây săn 26/04/2022
1046 Đại Chúa Tể – Chương 1046: Linh trận vây giết 26/04/2022
1047 Đại Chúa Tể – Chương 1047: Diệt Sinh Đồng chi uy 26/04/2022
1048 Đại Chúa Tể – Chương 1048: Cửu chuyển thanh liên 26/04/2022
1049 Đại Chúa Tể – Chương 1049: Xông vào cốc 26/04/2022
1050 Đại Chúa Tể – Chương 1050: Hủy diệt 26/04/2022
1051 Đại Chúa Tể – Chương 1051: Thất phẩm chí tôn 26/04/2022
1052 Đại Chúa Tể – Chương 1052: Nội vực 26/04/2022
1053 Đại Chúa Tể – Chương 1053: Ba đạo tinh huyết truyền thừa 26/04/2022
1054 Đại Chúa Tể – Chương 1054: Chiến bạch minh 26/04/2022
1055 Đại Chúa Tể – Chương 1055: Long tranh hổ đấu 26/04/2022
1056 Đại Chúa Tể – Chương 1056: Diệt sinh đồng vs Hàn hoàng linh phiến 26/04/2022
1057 Đại Chúa Tể – Chương 1057: Hoàng huyết tế linh 26/04/2022
1058 Đại Chúa Tể – Chương 1058: Huyết phiến sính uy 26/04/2022
1059 Đại Chúa Tể – Chương 1059: Ma quyền chi uy 26/04/2022
1060 Đại Chúa Tể – Chương 1060: Gần trong gang tấc 26/04/2022
1061 Đại Chúa Tể – Chương 1061: Tinh huyết truyền thừa 26/04/2022
1062 Đại Chúa Tể – Chương 1062: Ma biến 26/04/2022
1063 Đại Chúa Tể – Chương 1063: Ba thú tôn 26/04/2022
1064 Đại Chúa Tể – Chương 1064: Thiên thú quân 26/04/2022
1065 Đại Chúa Tể – Chương 1065: Thú mâu trảm ma 26/04/2022
1066 Đại Chúa Tể – Chương 1066: Vận may lớn 26/04/2022
1067 Đại Chúa Tể – Chương 1067: Thần Hải khổ tu 26/04/2022
1068 Đại Chúa Tể – Chương 1068: Kết thúc 26/04/2022
1069 Đại Chúa Tể – Chương 1069: Chấn Động cửu U Tước Tộc 26/04/2022
1070 Đại Chúa Tể – Chương 1070: Thiên cung xuất thế 26/04/2022
1071 Đại Chúa Tể – Chương 1071: Thực lực tinh tiến 26/04/2022
1072 Đại Chúa Tể – Chương 1072: Nửa bước cửu phẩm 26/04/2022
1073 Đại Chúa Tể – Chương 1073: Trở về 26/04/2022
1074 Đại Chúa Tể – Chương 1074: Thế cục đại la thiên vực 26/04/2022
1075 Đại Chúa Tể – Chương 1075: Quét sạch 26/04/2022
1076 Đại Chúa Tể – Chương 1076: Tân chư vương 26/04/2022
1077 Đại Chúa Tể – Chương 1077: Tân hoàng tranh đoạt 26/04/2022
1078 Đại Chúa Tể – Chương 1078: Cường thế xuất hiện 26/04/2022
1079 Đại Chúa Tể – Chương 1079: Bất diệt hỏa thần tráo 26/04/2022
1080 Đại Chúa Tể – Chương 1080: Long Tí chi lực 26/04/2022
1081 Đại Chúa Tể – Chương 1081: Chiến cửu phẩm 26/04/2022
1082 Đại Chúa Tể – Chương 1082: Nhất quyền đoạt hoàng vị 26/04/2022
1083 Đại Chúa Tể – Chương 1083: Di tích 26/04/2022
1084 Đại Chúa Tể – Chương 1084: Thực lực của thượng cổ thiên cung 26/04/2022
1085 Đại Chúa Tể – Chương 1085: Già lâu la (garuda) 26/04/2022
1086 Đại Chúa Tể – Chương 1086: Tây thành 26/04/2022
1087 Đại Chúa Tể – Chương 1087: Hạ hoằng 26/04/2022
1088 Đại Chúa Tể – Chương 1088: Lệnh bài 26/04/2022
1089 Đại Chúa Tể – Chương 1089: Đấu giá 26/04/2022
1090 Đại Chúa Tể – Chương 1090: Cửu long thí tiên trận 26/04/2022
1091 Đại Chúa Tể – Chương 1091: Tranh đoạt 26/04/2022
1092 Đại Chúa Tể – Chương 1092: Thần bí nữ hài 26/04/2022
1093 Đại Chúa Tể – Chương 1093: Lâm Tĩnh xuất hiện 26/04/2022
1094 Đại Chúa Tể – Chương 1094: Quan sát long trận 26/04/2022
1095 Đại Chúa Tể – Chương 1095: Mượn đầu 26/04/2022
1096 Đại Chúa Tể – Chương 1096: Ra oai 26/04/2022
1097 Đại Chúa Tể – Chương 1097: Đào hố 26/04/2022
1098 Đại Chúa Tể – Chương 1098: Chiến hạ hoằng 26/04/2022
1099 Đại Chúa Tể – Chương 1099: Cửu hung thiên thú thân 26/04/2022
1100 Đại Chúa Tể – Chương 1100: Mở 8 dương 26/04/2022
1101 Đại Chúa Tể – Chương 1101: Bát dương thiên luân công phòng nhất thể 27/04/2022
1102 Đại Chúa Tể – Chương 1102: Băng linh ngẫu 27/04/2022
1103 Đại Chúa Tể – Chương 1103: Thu hoạch lớn 27/04/2022
1104 Đại Chúa Tể – Chương 1104: Cường giả bảng 27/04/2022
1105 Đại Chúa Tể – Chương 1105: Truyền kỳ 27/04/2022
1106 Đại Chúa Tể – Chương 1106: Một đóa hoa 27/04/2022
1107 Đại Chúa Tể – Chương 1107: Binh phù 27/04/2022
1108 Đại Chúa Tể – Chương 1108: Tiến nhập thiên cung 27/04/2022
1109 Đại Chúa Tể – Chương 1109: Không gian ám đấu 27/04/2022
1110 Đại Chúa Tể – Chương 1110: Đăng long môn 27/04/2022
1111 Đại Chúa Tể – Chương 1111: Tô khinh ngâm 27/04/2022
1112 Đại Chúa Tể – Chương 1112: Lần đầu giao phong 27/04/2022
1113 Đại Chúa Tể – Chương 1113: Kim giao đệ tử 27/04/2022
1114 Đại Chúa Tể – Chương 1114: Ba vị kim long đệ tử 27/04/2022
1115 Đại Chúa Tể – Chương 1115: Quyền hạn khiêu chiến 27/04/2022
1116 Đại Chúa Tể – Chương 1116: Chu thiên tinh hà trận 27/04/2022
1117 Đại Chúa Tể – Chương 1117: Đột phá 27/04/2022
1118 Đại Chúa Tể – Chương 1118: Xa luân chiến 27/04/2022
1119 Đại Chúa Tể – Chương 1119: Kim long đệ tử thứ tư 27/04/2022
1120 Đại Chúa Tể – Chương 1120: Tiến vào nội cung 27/04/2022
1121 Đại Chúa Tể – Chương 1121: Cửu phủ 27/04/2022
1122 Đại Chúa Tể – Chương 1122: Phá trận tiến vào 27/04/2022
1123 Đại Chúa Tể – Chương 1123: Phong phủ chi chủ 27/04/2022
1124 Đại Chúa Tể – Chương 1124: Thủ bút của Lâm Tĩnh 27/04/2022
1125 Đại Chúa Tể – Chương 1125: Thánh vật phản phệ 27/04/2022
1126 Đại Chúa Tể – Chương 1126: Có duyên với ta 27/04/2022
1127 Đại Chúa Tể – Chương 1127: Chúc Diễm 27/04/2022
1128 Đại Chúa Tể – Chương 1128: Lần đầu giao phong 27/04/2022
1129 Đại Chúa Tể – Chương 1129: Thu hoạch phong phú 27/04/2022
1130 Đại Chúa Tể – Chương 1130: Long đảo 27/04/2022
1131 Đại Chúa Tể – Chương 1131: Hai nữ tranh phong 27/04/2022
1132 Đại Chúa Tể – Chương 1132: Cửu U cơ duyên 27/04/2022
1133 Đại Chúa Tể – Chương 1133: Gặp lại Tiêu Tiêu 27/04/2022
1134 Đại Chúa Tể – Chương 1134: Thôn Thiên Mãng 27/04/2022
1135 Đại Chúa Tể – Chương 1135: Oan gia ngõ hẹp 27/04/2022
1136 Đại Chúa Tể – Chương 1136: Khí thế nghiền áp 27/04/2022
1137 Đại Chúa Tể – Chương 1137: Sơ ngộ Già Lâu La 27/04/2022
1138 Đại Chúa Tể – Chương 1138: Ân oán 27/04/2022
1139 Đại Chúa Tể – Chương 1139: Thiên Hà mở ra 27/04/2022
1140 Đại Chúa Tể – Chương 1140: Thiên Hà Chi Linh 27/04/2022
1141 Đại Chúa Tể – Chương 1141: Bắt được 27/04/2022
1142 Đại Chúa Tể – Chương 1142: Thu hoạch tương đối khá 27/04/2022
1143 Đại Chúa Tể – Chương 1143: Chiến Hạ Vũ 27/04/2022
1144 Đại Chúa Tể – Chương 1144: Đại thiên vương pháp thân 27/04/2022
1145 Đại Chúa Tể – Chương 1145: Kịch chiến 27/04/2022
1146 Đại Chúa Tể – Chương 1146: Sơn hà tỷ 27/04/2022
1147 Đại Chúa Tể – Chương 1147: Ma quyền thị uy 27/04/2022
1148 Đại Chúa Tể – Chương 1148: Hạ Vũ “phi thăng” 27/04/2022
1149 Đại Chúa Tể – Chương 1149: Thiên Hà Chi Linh thứ một trăm 27/04/2022
1150 Đại Chúa Tể – Chương 1150: Chụp mũ 27/04/2022
1151 Đại Chúa Tể – Chương 1151: Cảm ứng 27/04/2022
1152 Đại Chúa Tể – Chương 1152: Đấu thân pháp 27/04/2022
1153 Đại Chúa Tể – Chương 1153: Hoàn mỹ gột rửa 27/04/2022
1154 Đại Chúa Tể – Chương 1154: Thực lực tinh tiến 27/04/2022
1155 Đại Chúa Tể – Chương 1155: Không viên mãn? 27/04/2022
1156 Đại Chúa Tể – Chương 1156: Tàng kinh lâu huyền bí 27/04/2022
1157 Đại Chúa Tể – Chương 1157: Đệ nhị Điện 27/04/2022
1158 Đại Chúa Tể – Chương 1158: Hoàng Trùng 27/04/2022
1159 Đại Chúa Tể – Chương 1159: Hợp tác 27/04/2022
1160 Đại Chúa Tể – Chương 1160: Khôi phục Đồ Linh vệ 27/04/2022
1161 Đại Chúa Tể – Chương 1161: Chiến văn 27/04/2022
1162 Đại Chúa Tể – Chương 1162: Thu phục Đồ Linh Vệ 27/04/2022
1163 Đại Chúa Tể – Chương 1163: Oan gia ngõ hẹp 27/04/2022
1164 Đại Chúa Tể – Chương 1164: Tả trưởng lão 27/04/2022
1165 Đại Chúa Tể – Chương 1165: Trận chiến mở màn Địa Chí Tôn 27/04/2022
1166 Đại Chúa Tể – Chương 1166: Chí Tôn Pháp Tướng 27/04/2022
1167 Đại Chúa Tể – Chương 1167: Phá trận chi pháp 27/04/2022
1168 Đại Chúa Tể – Chương 1168: Một chưởng 27/04/2022
1169 Đại Chúa Tể – Chương 1169: Tàng Kinh Lâu hiện 27/04/2022
1170 Đại Chúa Tể – Chương 1170: Tìm kiếm Bất Hủ Kim Thân! 27/04/2022
1171 Đại Chúa Tể – Chương 1171: Chiến Già Lâu La 27/04/2022
1172 Đại Chúa Tể – Chương 1172: Kịch chiến 27/04/2022
1173 Đại Chúa Tể – Chương 1173: Thánh Vật cuộc chiến 27/04/2022
1174 Đại Chúa Tể – Chương 1174: Đại Nhật Bất Diệt Thân cuộc chiến 27/04/2022
1175 Đại Chúa Tể – Chương 1175: Thập Dương Thần Ma Thủ 27/04/2022
1176 Đại Chúa Tể – Chương 1176: Người thắng sau cùng 27/04/2022
1177 Đại Chúa Tể – Chương 1177: Bất Hủ Kim Thân 27/04/2022
1178 Đại Chúa Tể – Chương 1178: Thiên Đế chi mộ 27/04/2022
1179 Đại Chúa Tể – Chương 1179: Cường giả đỉnh cao xuất hiện 27/04/2022
1180 Đại Chúa Tể – Chương 1180: Địa chí tôn đại viên mãn 27/04/2022
1181 Đại Chúa Tể – Chương 1181: Đại viên mãn Mạn Đồ La 27/04/2022
1182 Đại Chúa Tể – Chương 1182: Biến cố 27/04/2022
1183 Đại Chúa Tể – Chương 1183: Ma Đế hay Thiên Đế? 27/04/2022
1184 Đại Chúa Tể – Chương 1184: Ma Đế sống lại 27/04/2022
1185 Đại Chúa Tể – Chương 1185: Viêm đế, Tiêu Viêm 27/04/2022
1186 Đại Chúa Tể – Chương 1186: Phật Nộ Hỏa Liên 27/04/2022
1187 Đại Chúa Tể – Chương 1187: Vương gặp Vương 27/04/2022
1188 Đại Chúa Tể – Chương 1188: Võ Tổ 27/04/2022
1189 Đại Chúa Tể – Chương 1189: Đuổi khéo 27/04/2022
1190 Đại Chúa Tể – Chương 1190: Truyền nhân 27/04/2022
1191 Đại Chúa Tể – Chương 1191: Thiên Đế ban thưởng cơ duyên 27/04/2022
1192 Đại Chúa Tể – Chương 1192: Đây là Địa Chí Tôn cảnh? 27/04/2022
1193 Đại Chúa Tể – Chương 1193: Linh Kiếp 27/04/2022
1194 Đại Chúa Tể – Chương 1194: Thi triển thủ đoạn, độ Linh Kiếp 27/04/2022
1195 Đại Chúa Tể – Chương 1195: Đột phá! Địa Chí Tôn! 27/04/2022
1196 Đại Chúa Tể – Chương 1196: Thiên đế dạy 27/04/2022
1197 Đại Chúa Tể – Chương 1197: Phù Đồ Cổ Tộc 27/04/2022
1198 Đại Chúa Tể – Chương 1198: Xây mới thế lực 27/04/2022
1199 Đại Chúa Tể – Chương 1199: Ai là tôn? 27/04/2022
1200 Đại Chúa Tể – Chương 1200: Tư cách đứng đầu 27/04/2022
1201 Đại Chúa Tể – Chương 1201: Linh trận giương oai 27/04/2022
1202 Đại Chúa Tể – Chương 1202: Mục Phủ 27/04/2022
1203 Đại Chúa Tể – Chương 1203: Lạc Thần 27/04/2022
1204 Đại Chúa Tể – Chương 1204: Xây dựng Mục Phủ 27/04/2022
1205 Đại Chúa Tể – Chương 1205: Tiểu tây thiên giới 27/04/2022
1206 Đại Chúa Tể – Chương 1206: Lạc Ly 27/04/2022
1207 Đại Chúa Tể – Chương 1207: Lạc Thần Tế 27/04/2022
1208 Đại Chúa Tể – Chương 1208: Lạc Thần Hoa 27/04/2022
1209 Đại Chúa Tể – Chương 1209: Chiến binh của nàng 27/04/2022
1210 Đại Chúa Tể – Chương 1210: Gặp lại 27/04/2022
1211 Đại Chúa Tể – Chương 1211: Giết Cho Người Xem 27/04/2022
1212 Đại Chúa Tể – Chương 1212: Cái gì gọi là khủng bố 27/04/2022
1213 Đại Chúa Tể – Chương 1213: Hoàng Tuyền Huyết Hải 27/04/2022
1214 Đại Chúa Tể – Chương 1214: Cũng nên tuyệt vọng 27/04/2022
1215 Đại Chúa Tể – Chương 1215: Vẫn lạc 27/04/2022
1216 Đại Chúa Tể – Chương 1216: Chiến tích 27/04/2022
1217 Đại Chúa Tể – Chương 1217: Đúng không? 27/04/2022
1218 Đại Chúa Tể – Chương 1218: Đông lão 27/04/2022
1219 Đại Chúa Tể – Chương 1219: Đại Thiên Thế Giới Đệ Nhất Mỹ Nhân 27/04/2022
1220 Đại Chúa Tể – Chương 1220: Thánh Nữ? 27/04/2022
1221 Đại Chúa Tể – Chương 1221: Chiến Hoàng giáng lâm 27/04/2022
1222 Đại Chúa Tể – Chương 1222: Viêm Đế tái hiện 27/04/2022
1223 Đại Chúa Tể – Chương 1223: Viêm Đế vs Chiến Hoàng 27/04/2022
1224 Đại Chúa Tể – Chương 1224: Ngọn nguồn 27/04/2022
1225 Đại Chúa Tể – Chương 1225: Đại Lục Chi Tử 27/04/2022
1226 Đại Chúa Tể – Chương 1226: Mục Hoàng 27/04/2022
1227 Đại Chúa Tể – Chương 1227: Thủ đoạn của Lạc Ly 27/04/2022
1228 Đại Chúa Tể – Chương 1228: Ngoại Truyện: Băng Linh Tộc (1) 27/04/2022
1229 Đại Chúa Tể – Chương 1229: Ngoại Truyện: Băng Linh Tộc (2) 27/04/2022
1230 Đại Chúa Tể – Chương 1230: Ngoại Truyện: Lâm Động vs Băng Linh Tộc 27/04/2022
1231 Đại Chúa Tể – Chương 1231: Tứ Đại Thánh Tử 27/04/2022
1232 Đại Chúa Tể – Chương 1232: Vùng không gian huyền bí 27/04/2022
1233 Đại Chúa Tể – Chương 1233: Tổ khí 27/04/2022
1234 Đại Chúa Tể – Chương 1234: Kẻ chặn giết và Người trợ giúp 27/04/2022
1235 Đại Chúa Tể – Chương 1235: Cường đại thủy tinh Phù đồ Tháp 27/04/2022
1236 Đại Chúa Tể – Chương 1236: Tranh đoạt bắt đầu 27/04/2022
1237 Đại Chúa Tể – Chương 1237: Danh ngạch quán quân 27/04/2022
1238 Đại Chúa Tể – Chương 1238: Một quyền 27/04/2022
1239 Đại Chúa Tể – Chương 1239: Tự cược 27/04/2022
1240 Đại Chúa Tể – Chương 1240: Tranh đoạt chiến tiến đến 27/04/2022
1241 Đại Chúa Tể – Chương 1241: Phúc lợi của chiến hoàng 27/04/2022
1242 Đại Chúa Tể – Chương 1242: Tam linh chiến trận 27/04/2022
1243 Đại Chúa Tể – Chương 1243: Hỏa bào nam tử 27/04/2022
1244 Đại Chúa Tể – Chương 1244: Trận đầu 27/04/2022
1245 Đại Chúa Tể – Chương 1245: Dương danh 27/04/2022
1246 Đại Chúa Tể – Chương 1246: Quỷ đại sư 27/04/2022
1247 Đại Chúa Tể – Chương 1247: Đủ chưa 27/04/2022
1248 Đại Chúa Tể – Chương 1248: Phục ma vệ 27/04/2022
1249 Đại Chúa Tể – Chương 1249: Huyền Vũ Chiến Linh 27/04/2022
1250 Đại Chúa Tể – Chương 1250: Huyết Linh Tử chết 27/04/2022
1251 Đại Chúa Tể – Chương 1251: Chiến trận đến tay 27/04/2022
1252 Đại Chúa Tể – Chương 1252: Quét ngang 27/04/2022
1253 Đại Chúa Tể – Chương 1253: Liễu Tinh Thần 27/04/2022
1254 Đại Chúa Tể – Chương 1254: Tô Mộ cùng Sở Môn 27/04/2022
1255 Đại Chúa Tể – Chương 1255: Quyết chiến 27/04/2022
1256 Đại Chúa Tể – Chương 1256: Linh Chiến Tử chi uy 27/04/2022
1257 Đại Chúa Tể – Chương 1257: Trận chiến đỉnh cao 27/04/2022
1258 Đại Chúa Tể – Chương 1258: Thượng cổ Chiến Đế pháp thân 27/04/2022
1259 Đại Chúa Tể – Chương 1259: Chiến Đế pháp thân vs Bất Hủ kim thân 27/04/2022
1260 Đại Chúa Tể – Chương 1260: Yêu Nghiệt 27/04/2022
1261 Đại Chúa Tể – Chương 1261: Hiện thế 27/04/2022
1262 Đại Chúa Tể – Chương 1262: Tuyệt thế thần thông hiển uy 27/04/2022
1263 Đại Chúa Tể – Chương 1263: Người thắng cuối cùng 27/04/2022
1264 Đại Chúa Tể – Chương 1264: Chiến trường của hai nữ nhân 27/04/2022
1265 Đại Chúa Tể – Chương 1265: Nhị nữ tranh phong 27/04/2022
1266 Đại Chúa Tể – Chương 1266: Sức mạnh của Lạc Ly 27/04/2022
1267 Đại Chúa Tể – Chương 1267: Lạc Ly đoạt quán quân 27/04/2022
1268 Đại Chúa Tể – Chương 1268: Tẩy lễ phân phối 27/04/2022
1269 Đại Chúa Tể – Chương 1269: Tranh đoạt phân ngạch 27/04/2022
1270 Đại Chúa Tể – Chương 1270: Một kiếm 27/04/2022
1271 Đại Chúa Tể – Chương 1271: Đại lục tẩy lễ 27/04/2022
1272 Đại Chúa Tể – Chương 1272: Oanh động (1) 27/04/2022
1273 Đại Chúa Tể – Chương 1273: Oanh động (2) 27/04/2022
1274 Đại Chúa Tể – Chương 1274: Long Tượng 27/04/2022
1275 Đại Chúa Tể – Chương 1275: Đột phá! Thượng Vị Địa Chí Tôn 27/04/2022
1276 Đại Chúa Tể – Chương 1276: Thiếu Chủ 27/04/2022
1277 Đại Chúa Tể – Chương 1277: Tự chui đầu vào lưới 27/04/2022
1278 Đại Chúa Tể – Chương 1278: Ôn tồn! 27/04/2022
1279 Đại Chúa Tể – Chương 1279: Ba vị Đại Viên Mãn Địa Chí Tôn 27/04/2022
1280 Đại Chúa Tể – Chương 1280: Đoạt trận 27/04/2022
1281 Đại Chúa Tể – Chương 1281: Đại chiến 27/04/2022
1282 Đại Chúa Tể – Chương 1282: Sát tâm! 27/04/2022
1283 Đại Chúa Tể – Chương 1283: Mạt Nhật Thiên Sư 27/04/2022
1284 Đại Chúa Tể – Chương 1284: Hồ Lô Đỏ 27/04/2022
1285 Đại Chúa Tể – Chương 1285: Xích Viêm Lão Tiên 27/04/2022
1286 Đại Chúa Tể – Chương 1286: Bát Bộ Phù Đồ 27/04/2022
1287 Đại Chúa Tể – Chương 1287: Mẫu Tử gặp lại 27/04/2022
1288 Đại Chúa Tể – Chương 1288: Bí mật của Thánh Uyên 27/04/2022
1289 Đại Chúa Tể – Chương 1289: Hai cuốn trận đồ 27/04/2022
1290 Đại Chúa Tể – Chương 1290: Thánh Uyên Đại Lục 27/04/2022
1291 Đại Chúa Tể – Chương 1291: Đại Thiên Cung, Tru Ma Vương 27/04/2022
1292 Đại Chúa Tể – Chương 1292: Người quen 27/04/2022
1293 Đại Chúa Tể – Chương 1293: Gặp lại Ôn Thanh Tuyền 27/04/2022
1294 Đại Chúa Tể – Chương 1294: Tiến vào Phù Đồ cổ Tộc 27/04/2022
1295 Đại Chúa Tể – Chương 1295: Thanh Huyên trưởng lão 27/04/2022
1296 Đại Chúa Tể – Chương 1296: Gặp gỡ trong đêm 27/04/2022
1297 Đại Chúa Tể – Chương 1297: Cao cấp Linh Trận Tông Sư 27/04/2022
1298 Đại Chúa Tể – Chương 1298: Tiến vào Thượng Cổ Thánh Uyên 27/04/2022
1299 Đại Chúa Tể – Chương 1299: Hóa Linh Phong 27/04/2022
1300 Đại Chúa Tể – Chương 1300: Thu phục 27/04/2022
1301 Đại Chúa Tể – Chương 1301: Đổng Sơn 27/04/2022
1302 Đại Chúa Tể – Chương 1302: Linh Điệp Đan Tiên 27/04/2022
1303 Đại Chúa Tể – Chương 1303: Vũ Thông 27/04/2022
1304 Đại Chúa Tể – Chương 1304: Đan thú 27/04/2022
1305 Đại Chúa Tể – Chương 1305: Đoạt đan 27/04/2022
1306 Đại Chúa Tể – Chương 1306: Át chủ bài đều xuất hiện 27/04/2022
1307 Đại Chúa Tể – Chương 1307: Đại chiến trong hang động 27/04/2022
1308 Đại Chúa Tể – Chương 1308: Nhảy vào lò 27/04/2022
1309 Đại Chúa Tể – Chương 1309: Huyền Long Quân 27/04/2022
1310 Đại Chúa Tể – Chương 1310: Huyền Long Không Gian 27/04/2022
1311 Đại Chúa Tể – Chương 1311: Lựa chọn 27/04/2022
1312 Đại Chúa Tể – Chương 1312: Đấu chiến ý 27/04/2022
1313 Đại Chúa Tể – Chương 1313: Lại điểm binh 27/04/2022
1314 Đại Chúa Tể – Chương 1314: Huyền Long Chiến Linh 27/04/2022
1315 Đại Chúa Tể – Chương 1315: Thi Ma Tộc 27/04/2022
1316 Đại Chúa Tể – Chương 1316: Thi Thiên U 27/04/2022
1317 Đại Chúa Tể – Chương 1317: Động không đáy 27/04/2022
1318 Đại Chúa Tể – Chương 1318: Thăng Hoa Đan 27/04/2022
1319 Đại Chúa Tể – Chương 1319: Cảnh giới đột phá 27/04/2022
1320 Đại Chúa Tể – Chương 1320: Khu giao dịch 27/04/2022
1321 Đại Chúa Tể – Chương 1321: Mặc Tâm thiếu chủ 27/04/2022
1322 Đại Chúa Tể – Chương 1322: Hiển uy 27/04/2022
1323 Đại Chúa Tể – Chương 1323: Xung đột 27/04/2022
1324 Đại Chúa Tể – Chương 1324: Tần Bất Bại 27/04/2022
1325 Đại Chúa Tể – Chương 1325: Tứ Thánh Tháp 27/04/2022
1326 Đại Chúa Tể – Chương 1326: Viêm Ma Tộc 27/04/2022
1327 Đại Chúa Tể – Chương 1327: Thống Lĩnh Viêm ma Tộc 27/04/2022
1328 Đại Chúa Tể – Chương 1328: Đại chiến Viêm Ma 27/04/2022
1329 Đại Chúa Tể – Chương 1329: Tin tức của Thanh Diên Tịnh 27/04/2022
1330 Đại Chúa Tể – Chương 1330: Thực lực của Huyền La, Mặc Tâm 27/04/2022
1331 Đại Chúa Tể – Chương 1331: Thi Thiên u tái hiện 27/04/2022
1332 Đại Chúa Tể – Chương 1332: Tái chiến thi hài Ma Đế 27/04/2022
1333 Đại Chúa Tể – Chương 1333: Hoá Linh Phong hiển uy 27/04/2022
1334 Đại Chúa Tể – Chương 1334: Thi Thần Tam Khấu Thủ 27/04/2022
1335 Đại Chúa Tể – Chương 1335: Thi Thần Kỹ 27/04/2022
1336 Đại Chúa Tể – Chương 1336: Bất Hủ Kim Liên 27/04/2022
1337 Đại Chúa Tể – Chương 1337: Huyết Cương Thiên Ma Đế 27/04/2022
1338 Đại Chúa Tể – Chương 1338: Phù Đồ chiến Huyết Cương 27/04/2022
1339 Đại Chúa Tể – Chương 1339: Tân Tru Ma Vương 27/04/2022
1340 Đại Chúa Tể – Chương 1340: Chấn động 27/04/2022
1341 Đại Chúa Tể – Chương 1341: Đạt được truyền thừa 27/04/2022
1342 Đại Chúa Tể – Chương 1342: Truyền thừa của Bát Bộ Phù Đồ 27/04/2022
1343 Đại Chúa Tể – Chương 1343: Phương pháp thức tỉnh 27/04/2022
1344 Đại Chúa Tể – Chương 1344: Thái Linh Thông Thiên Quang 27/04/2022
1345 Đại Chúa Tể – Chương 1345: Nửa bước Đại Viên Mãn 27/04/2022
1346 Đại Chúa Tể – Chương 1346: Quấy nhiễu 27/04/2022
1347 Đại Chúa Tể – Chương 1347: Một đám thiên chí tôn giằng co 27/04/2022
1348 Đại Chúa Tể – Chương 1348: Vị Tru Ma Vương thứ hai 27/04/2022
1349 Đại Chúa Tể – Chương 1349: Tru Ma Điểm 27/04/2022
1350 Đại Chúa Tể – Chương 1350: Chia ly 27/04/2022
1351 Đại Chúa Tể – Chương 1351: Tử Vân Tông 27/04/2022
1352 Đại Chúa Tể – Chương 1352: Mục Phủ Chi Chủ 27/04/2022
1353 Đại Chúa Tể – Chương 1353: Trấn phục 27/04/2022
1354 Đại Chúa Tể – Chương 1354: Bắc vực tranh bá 27/04/2022
1355 Đại Chúa Tể – Chương 1355: Mục Phủ bừng bừng sức sống 27/04/2022
1356 Đại Chúa Tể – Chương 1356: Giao dịch với Tàng Kinh Lâu 27/04/2022
1357 Đại Chúa Tể – Chương 1357: Đại hội sắp đến 27/04/2022
1358 Đại Chúa Tể – Chương 1358: Bắc Vực Nguyên 27/04/2022
1359 Đại Chúa Tể – Chương 1359: Thủ đoạn sấm sét 27/04/2022
1360 Đại Chúa Tể – Chương 1360: Hung uy 27/04/2022
1361 Đại Chúa Tể – Chương 1361: Tam Đại Bá Chủ 27/04/2022
1362 Đại Chúa Tể – Chương 1362: Đại Chiến Tử Vân Chân Quân 27/04/2022
1363 Đại Chúa Tể – Chương 1363: Uy lực của kim tiễn 27/04/2022
1364 Đại Chúa Tể – Chương 1364: Cường thế 27/04/2022
1365 Đại Chúa Tể – Chương 1365: Mục chủ chiến tam bá 27/04/2022
1366 Đại Chúa Tể – Chương 1366: Lâm trận đột phá 27/04/2022
1367 Đại Chúa Tể – Chương 1367: Bát Bộ Phù Đồ hiển uy 27/04/2022
1368 Đại Chúa Tể – Chương 1368: Phân chia địa bàn 27/04/2022
1369 Đại Chúa Tể – Chương 1369: Tân tấn bá chủ 27/04/2022
1370 Đại Chúa Tể – Chương 1370: Mục phủ dương oai 27/04/2022
1371 Đại Chúa Tể – Chương 1371: Thiên Chí Tôn chi lộ 27/04/2022
1372 Đại Chúa Tể – Chương 1372: Bạch Long cơ duyên 27/04/2022
1373 Đại Chúa Tể – Chương 1373: Không gian tiết điểm 27/04/2022
1374 Đại Chúa Tể – Chương 1374: Hạ vị diện 27/04/2022
1375 Đại Chúa Tể – Chương 1375: Huyết Ma Tướng 27/04/2022
1376 Đại Chúa Tể – Chương 1376: Bạch Y nữ vương 27/04/2022
1377 Đại Chúa Tể – Chương 1377: Huyết Ma Vương 27/04/2022
1378 Đại Chúa Tể – Chương 1378: Nghiền nát hoàn toàn 27/04/2022
1379 Đại Chúa Tể – Chương 1379: Trấn ma 27/04/2022
1380 Đại Chúa Tể – Chương 1380: Thỉnh cầu 27/04/2022
1381 Đại Chúa Tể – Chương 1381: Huyết Ma Sơn 27/04/2022
1382 Đại Chúa Tể – Chương 1382: Thánh Long Tông 27/04/2022
1383 Đại Chúa Tể – Chương 1383: Tận trừ 27/04/2022
1384 Đại Chúa Tể – Chương 1384: Đại chiến nổ ra 27/04/2022
1385 Đại Chúa Tể – Chương 1385: Lấy một địch ba, chiến Huyết Ma 27/04/2022
1386 Đại Chúa Tể – Chương 1386: Thôi hóa 27/04/2022
1387 Đại Chúa Tể – Chương 1387: Huyết Hoàng xuất thế 27/04/2022
1388 Đại Chúa Tể – Chương 1388: Ma Đế chi uy 27/04/2022
1389 Đại Chúa Tể – Chương 1389: Mục Chủ chiến Huyết Hoàng 27/04/2022
1390 Đại Chúa Tể – Chương 1390: Nhất Khí Hóa Tam Thanh, Tam Hợp Cảnh 27/04/2022
1391 Đại Chúa Tể – Chương 1391: Thủ đoạn cuối cùng 27/04/2022
1392 Đại Chúa Tể – Chương 1392: Cơ duyên 27/04/2022
1393 Đại Chúa Tể – Chương 1393: Thiên chướng 27/04/2022
1394 Đại Chúa Tể – Chương 1394: Thiên Tôn kiếp 27/04/2022
1395 Đại Chúa Tể – Chương 1395: Thuở nhỏ ra Bắc Linh, hiện tại leo Thiên Môn 27/04/2022
1396 Đại Chúa Tể – Chương 1396: Sức mạnh của Thiên Chí Tôn 27/04/2022
1397 Đại Chúa Tể – Chương 1397: Hắc Thi Thiên Ma Đế 27/04/2022
1398 Đại Chúa Tể – Chương 1398: Võ Tổ đấu Thi Đế 27/04/2022
1399 Đại Chúa Tể – Chương 1399: Vị diện chủ 27/04/2022
1400 Đại Chúa Tể – Chương 1400: Huyền Thiên Lão Tổ 27/04/2022
1401 Đại Chúa Tể – Chương 1401: Cường thế trở về 27/04/2022
1402 Đại Chúa Tể – Chương 1402: Bí mật của linh mạch 27/04/2022
1403 Đại Chúa Tể – Chương 1403: Cường thế trấn áp 27/04/2022
1404 Đại Chúa Tể – Chương 1404: Cường ngạnh 27/04/2022
1405 Đại Chúa Tể – Chương 1405: Uy hiếp tứ phương 27/04/2022
1406 Đại Chúa Tể – Chương 1406: Thu phục Huyền Thiên 27/04/2022
1407 Đại Chúa Tể – Chương 1407: Thần mạch 27/04/2022
1408 Đại Chúa Tể – Chương 1408: Giờ mới hiện thế 27/04/2022
1409 Đại Chúa Tể – Chương 1409: Linh Mạch Điện 27/04/2022
1410 Đại Chúa Tể – Chương 1410: Thần Mạch chấn Huyền thiên 27/04/2022
1411 Đại Chúa Tể – Chương 1411: Phù đồ thành 27/04/2022
1412 Đại Chúa Tể – Chương 1412: Ma Ha U 27/04/2022
1413 Đại Chúa Tể – Chương 1413: Phù Đồ Giới 27/04/2022
1414 Đại Chúa Tể – Chương 1414: Thế cục của Thanh Mạch 27/04/2022
1415 Đại Chúa Tể – Chương 1415: Tranh giành ghế 27/04/2022
1416 Đại Chúa Tể – Chương 1416: Phù Đồ Huyền 27/04/2022
1417 Đại Chúa Tể – Chương 1417: Tam Mạch chi thủ* 27/04/2022
1418 Đại Chúa Tể – Chương 1418: Thanh mạch bại trận 27/04/2022
1419 Đại Chúa Tể – Chương 1419: Gia mẫu, Thanh Diên Tịnh 27/04/2022
1420 Đại Chúa Tể – Chương 1420: Tân Mạch Thủ của Thanh Mạch 27/04/2022
1421 Đại Chúa Tể – Chương 1421: Một mình chiến Huyền Mạch 27/04/2022
1422 Đại Chúa Tể – Chương 1422: Một chiêu một người 27/04/2022
1423 Đại Chúa Tể – Chương 1423: Tái đấu Hắc Quang 27/04/2022
1424 Đại Chúa Tể – Chương 1424: Hành hung 27/04/2022
1425 Đại Chúa Tể – Chương 1425: Tiên Phẩm xuất thủ 27/04/2022
1426 Đại Chúa Tể – Chương 1426: Kịch chiến Tiên Phẩm 27/04/2022
1427 Đại Chúa Tể – Chương 1427: Thần Mạch quyết đấu 27/04/2022
1428 Đại Chúa Tể – Chương 1428: Thần quang chấn Cổ tộc 27/04/2022
1429 Đại Chúa Tể – Chương 1429: Tái khởi đối chọi 27/04/2022
1430 Đại Chúa Tể – Chương 1430: Một mình chiến Phù Đồ 27/04/2022
1431 Đại Chúa Tể – Chương 1431: Một người địch tộc 27/04/2022
1432 Đại Chúa Tể – Chương 1432: Phù Đồ Huyền ra tay 27/04/2022
1433 Đại Chúa Tể – Chương 1433: Thanh Diên Tịnh xuất hiện 27/04/2022
1434 Đại Chúa Tể – Chương 1434: Trận chiến Thánh Phẩm 27/04/2022
1435 Đại Chúa Tể – Chương 1435: Tân nhiệm Đại Trưởng Lão 27/04/2022
1436 Đại Chúa Tể – Chương 1436: Biến thiên Phù Đồ cổ tộc 27/04/2022
1437 Đại Chúa Tể – Chương 1437: Lễ gặp mặt 27/04/2022
1438 Đại Chúa Tể – Chương 1438: Tấn cấp Thánh Phù Đồ Tháp 27/04/2022
1439 Đại Chúa Tể – Chương 1439: Bách Linh Đại Lục 27/04/2022
1440 Đại Chúa Tể – Chương 1440: Bách Linh Vương 27/04/2022
1441 Đại Chúa Tể – Chương 1441: Ngươi thật sự là một tên phế vật 27/04/2022
1442 Đại Chúa Tể – Chương 1442: Gọi cứu binh 27/04/2022
1443 Đại Chúa Tể – Chương 1443: Phu thê gặp lại 27/04/2022
1444 Đại Chúa Tể – Chương 1444: Liễu Bách Hoa 27/04/2022
1445 Đại Chúa Tể – Chương 1445: Tần Bắc Huyền 27/04/2022
1446 Đại Chúa Tể – Chương 1446: Bối cảnh 27/04/2022
1447 Đại Chúa Tể – Chương 1447: Xử trí 27/04/2022
1448 Đại Chúa Tể – Chương 1448: Truyền tống trận khoảng cách xa 27/04/2022
1449 Đại Chúa Tể – Chương 1449: Tranh chấp huyết mạch Bất Tử Điểu 27/04/2022
1450 Đại Chúa Tể – Chương 1450: Cửu U gặp nạn 27/04/2022
1451 Đại Chúa Tể – Chương 1451: Nguyên do 27/04/2022
1452 Đại Chúa Tể – Chương 1452: Ức hiếp 27/04/2022
1453 Đại Chúa Tể – Chương 1453: Đối chọi gay gắt 27/04/2022
1454 Đại Chúa Tể – Chương 1454: Huyết Tinh 27/04/2022
1455 Đại Chúa Tể – Chương 1455: Trấn áp 27/04/2022
1456 Đại Chúa Tể – Chương 1456: Khách không mời mà tới 27/04/2022
1457 Đại Chúa Tể – Chương 1457: Hợp tác 27/04/2022
1458 Đại Chúa Tể – Chương 1458: Mai phục chặn giết 27/04/2022
1459 Đại Chúa Tể – Chương 1459: Tam anh chiến hoàng 27/04/2022
1460 Đại Chúa Tể – Chương 1460: Chuẩn Thánh Huyết Tinh 27/04/2022
1461 Đại Chúa Tể – Chương 1461: Chim sẻ núp phía sau 27/04/2022
1462 Đại Chúa Tể – Chương 1462: Trận chiến Thiên kiêu 27/04/2022
1463 Đại Chúa Tể – Chương 1463: Long Hoàng Đấu 27/04/2022
1464 Đại Chúa Tể – Chương 1464: Cửu Chuyển Nhập Thánh Quyết 27/04/2022
1465 Đại Chúa Tể – Chương 1465: Tam Hợp Cảnh 27/04/2022
1466 Đại Chúa Tể – Chương 1466: Thắng bại 27/04/2022
1467 Đại Chúa Tể – Chương 1467: Chuẩn Thánh Huyết Tinh tới tay 27/04/2022
1468 Đại Chúa Tể – Chương 1468: Thượng cổ Bất Tử Điểu 27/04/2022
1469 Đại Chúa Tể – Chương 1469: Chân Long cùng Chân Phượng 27/04/2022
1470 Đại Chúa Tể – Chương 1470: Thế cục Mục Phủ 27/04/2022
1471 Đại Chúa Tể – Chương 1471: Thiên La Minh 27/04/2022
1472 Đại Chúa Tể – Chương 1472: Bá chủ chi tranh 27/04/2022
1473 Đại Chúa Tể – Chương 1473: Thiên La đối đầu Mục Phủ 27/04/2022
1474 Đại Chúa Tể – Chương 1474: Lấy một địch năm 27/04/2022
1475 Đại Chúa Tể – Chương 1475: Năm nghìn vạn chiến văn 27/04/2022
1476 Đại Chúa Tể – Chương 1476: Lộ ra cao chót vót 27/04/2022
1477 Đại Chúa Tể – Chương 1477: Bồi thường 27/04/2022
1478 Đại Chúa Tể – Chương 1478: Sơn động bế quan 27/04/2022
1479 Đại Chúa Tể – Chương 1479: Nhiệt môn 27/04/2022
1480 Đại Chúa Tể – Chương 1480: Vạn Cổ Thành 27/04/2022
1481 Đại Chúa Tể – Chương 1481: Điều kiện 27/04/2022
1482 Đại Chúa Tể – Chương 1482: Vạn Cổ Tháp 27/04/2022
1483 Đại Chúa Tể – Chương 1483: Vạn cổ chi tranh 27/04/2022
1484 Đại Chúa Tể – Chương 1484: Tần Đông Hải 27/04/2022
1485 Đại Chúa Tể – Chương 1485: Chiến Thích La 27/04/2022
1486 Đại Chúa Tể – Chương 1486: Thánh Phật Thủ 27/04/2022
1487 Đại Chúa Tể – Chương 1487: Tam linh tái hiện 27/04/2022
1488 Đại Chúa Tể – Chương 1488: 6800 vạn 27/04/2022
1489 Đại Chúa Tể – Chương 1489: Tầng cuối cùng 27/04/2022
1490 Đại Chúa Tể – Chương 1490: Đột phá 27/04/2022
1491 Đại Chúa Tể – Chương 1491: Ma Ha Vô Lượng Kiếp 27/04/2022
1492 Đại Chúa Tể – Chương 1492: Vạn Cổ Bất Hủ Thân hiện thế 27/04/2022
1493 Đại Chúa Tể – Chương 1493: Thân ảnh ám kim thần bí 27/04/2022
1494 Đại Chúa Tể – Chương 1494: Đao Thánh vẫn 27/04/2022
1495 Đại Chúa Tể – Chương 1495: Tự bạo Bất Hủ Kim Thân 27/04/2022
1496 Đại Chúa Tể – Chương 1496: Thế giới tử kim 27/04/2022
1497 Đại Chúa Tể – Chương 1497: Khống chế cùng thức tỉnh 27/04/2022
1498 Đại Chúa Tể – Chương 1498: Lại tới thế gian 27/04/2022
1499 Đại Chúa Tể – Chương 1499: Chính phẩm cùng hàng giả 27/04/2022
1500 Đại Chúa Tể – Chương 1500: Vạn cổ tân chủ 27/04/2022
1501 Đại Chúa Tể – Chương 1501: Thân thề bất hủ 27/04/2022
1502 Đại Chúa Tể – Chương 1502: Năm năm khổ tu, đúc thành Bất Hủ 27/04/2022
1503 Đại Chúa Tể – Chương 1503: Hiện thân 27/04/2022
1504 Đại Chúa Tể – Chương 1504: Hắc Thiên cổ tộc 27/04/2022
1505 Đại Chúa Tể – Chương 1505: Gặp lại Lạc Ly 27/04/2022
1506 Đại Chúa Tể – Chương 1506: Đối quyết Ma Ha Thiên 27/04/2022
1507 Đại Chúa Tể – Chương 1507: Trận chiến Thánh Phẩm 27/04/2022
1508 Đại Chúa Tể – Chương 1508: Hiện thế chi chiến 27/04/2022
1509 Đại Chúa Tể – Chương 1509: Ma Ha Âm Dương Bình 27/04/2022
1510 Đại Chúa Tể – Chương 1510: Cổ Tháp Trấn Ngọc Bình 27/04/2022
1511 Đại Chúa Tể – Chương 1511: Đưa thiếp 27/04/2022
1512 Đại Chúa Tể – Chương 1512: Đại Thiên minh ước 27/04/2022
1513 Đại Chúa Tể – Chương 1513: Vạn Ma Điện 27/04/2022
1514 Đại Chúa Tể – Chương 1514: An bình 27/04/2022
1515 Đại Chúa Tể – Chương 1515: Tà ma xuất hiện 27/04/2022
1516 Đại Chúa Tể – Chương 1516: Bắc Hoang Khâu 27/04/2022
1517 Đại Chúa Tể – Chương 1517: Quần Hùng tụ 27/04/2022
1518 Đại Chúa Tể – Chương 1518: Di mệnh 27/04/2022
1519 Đại Chúa Tể – Chương 1519: Chư tôn luyện Ma Thần 27/04/2022
1520 Đại Chúa Tể – Chương 1520: Viện quân 27/04/2022
1521 Đại Chúa Tể – Chương 1521: Người kia 27/04/2022
1522 Đại Chúa Tể – Chương 1522: Mầm mống tâm ma 27/04/2022
1523 Đại Chúa Tể – Chương 1523: Tà Linh tộc 27/04/2022
1524 Đại Chúa Tể – Chương 1524: Khương Nhai 27/04/2022
1525 Đại Chúa Tể – Chương 1525: Nhân Pháp Hợp Nhất 27/04/2022
1526 Đại Chúa Tể – Chương 1526: Một quyền 27/04/2022
1527 Đại Chúa Tể – Chương 1527: Huyết tự 27/04/2022
1528 Đại Chúa Tể – Chương 1528: Tà thần xuất thế 27/04/2022
1529 Đại Chúa Tể – Chương 1529: Bọn họ, tới 27/04/2022
1530 Đại Chúa Tể – Chương 1530: Ý chí của thế giới 27/04/2022
1531 Đại Chúa Tể – Chương 1531: Thương Khung Bảng 27/04/2022
1532 Đại Chúa Tể – Chương 1532: Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (thượng) 27/04/2022
1533 Đại Chúa Tể – Chương 1533: Một Đế một Tổ chiến Tà Thần (trung) 27/04/2022
1534 Đại Chúa Tể – Chương 1534: Thế Giới áp chế 27/04/2022
1535 Đại Chúa Tể – Chương 1535: Cửu Mục Tà Thần 27/04/2022
1536 Đại Chúa Tể – Chương 1536: Người thứ ba 27/04/2022
1537 Đại Chúa Tể – Chương 1537: Đại Đế di trạch 27/04/2022
1538 Đại Chúa Tể – Chương 1538: Tiếp thu truyền thừa 27/04/2022
1539 Đại Chúa Tể – Chương 1539: Càn quét cùng khổ tu 27/04/2022
1540 Đại Chúa Tể – Chương 1540: Tam Thần cảnh 27/04/2022
1541 Đại Chúa Tể – Chương 1541: Ma tung cùng bát mục 27/04/2022
1542 Đại Chúa Tể – Chương 1542: Chiến tranh tới 27/04/2022
1543 Đại Chúa Tể – Chương 1543: Đao và kiếm, máu và lửa 27/04/2022
1544 Đại Chúa Tể – Chương 1544: Ma tai 27/04/2022
1545 Đại Chúa Tể – Chương 1545: Bắc Thương Loạn 27/04/2022
1546 Đại Chúa Tể – Chương 1546: Linh viện gặp nạn 27/04/2022
1547 Đại Chúa Tể – Chương 1547: Hắc Thi tái hiện 27/04/2022
1548 Đại Chúa Tể – Chương 1548: Đã từng hỏi qua? 27/04/2022
1549 Đại Chúa Tể – Chương 1549: Tái chiến hắc thi 27/04/2022
1550 Đại Chúa Tể – Chương 1550: Diệt ma trong chớp mắt 27/04/2022
1551 Đại Chúa Tể – Chương 1551: Lúc gặp lại, đã quân lâm Đại Thiên 27/04/2022
1552 Đại Chúa Tể – Chương 1552: Ban thưởng 27/04/2022
1553 Đại Chúa Tể – Chương 1553 27/04/2022
1554 Đại Chúa Tể – Chương 1554: Có tên của ta 27/04/2022
1555 Đại Chúa Tể – Chương 1555: Người thứ ba trên bảng 27/04/2022
1556 Đại Chúa Tể – Chương 1556: Tái chiến Thiên Tà Thần 27/04/2022
1557 Đại Chúa Tể – Chương 1557: Sức mạnh tối cường 27/04/2022
1558 Đại Chúa Tể – Chương 1558: Mười mắt 27/04/2022
1559 Đại Chúa Tể – Chương 1559: Át chủ bài cuối cùng 27/04/2022
1560 Đại Chúa Tể – Chương 1560: Đại Chúa Tể 27/04/2022
1561 Đại Chúa Tể – Chương 1561: Trận chiến cuối cùng 27/04/2022
1562 Đại Chúa Tể – Chương 1562: Sức mạnh của sinh linh 27/04/2022
1563 Đại Chúa Tể – Chương 1563: Tà Thần vẫn lạc (đại kết cục) 27/04/2022

Bình luận